EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 9
Soudní exekutor JUDr. Milan Usnul
Bryksova 763/46, 198 00 Praha 9
Tel: +420 246 035 760, +420 257 220 904, fax: +420 257 221 543, E-mail: [email protected]
ID dat. schránky: aung86n
Spisová značka: 098 EX 01627/09 - 079
Usnesení
Soudní exekutor JUDr. Milan Usnul, Exekutorský úřad Praha 9, se sídlem
Bryksova 763/46, 198 00 Praha - Praha 9, pověřený provedením exekuce na
základě usnesení: Okresního soudu ve Zlíně ze dne
31.7.2009, č.j. 13 Nc
780/2009 - 6, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí:
Exekutorský zápis Exekutorského úřadu Prahy 9, JUDr. Milana Usnul, soudního
exekutora ze dne 4.4.2009, č.j. 098 EZ 29/2009, ve věci oprávněného: A - MODA
Invest s.r.o., se sídlem Italská čp.1202 / čo.12, Praha - Praha 2 120 00, IČ:
27373720 , právní zástupce Mgr. Jan Stínka, advokát se sídlem Průchodní
čp.346, Kladno 272 01, proti povinným: 1) Jan Fryštacký, bytem Chlum 29, Zlín
763 02, RČ: 80-03-17/4124, 2) Markéta Fryštacká, bytem Lhotka 65, Zlín 763
02,
RČ: 76-53-15/4190,
k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši
1 700
000,00 Kč s příslušenstvím: úrok 6,00 % ročně z částky 1 700 000,00 Kč od
1.4.2006 do zaplacení, náklady oprávněného: 36 250,00 Kč, jakož i k úhradě
nákladů exekuce, r o z h o d l
t a k t o :
Dražba, nařízená usnesením soudního exekutora ze dne 12.4.2011 č.j. 098EX
01627/09-072 na den 25.5.2011 v 10:30 hodin v sídle exekutorského úřadu, se
odkladá na neurčito.
Odůvodnění:
Dne 12.4.2011 vydal pověřený soudní exekutor usnesení č.j. 098EX 01627/09-072,
jímž nařídil dražbu nemovitosti povinných zapsanou na LV č. 1736 v k.ú. Opočno
pod Orlickými horami, konkrétně Opočno č.p. 137 způsob využití občanská
vybavenost na parcele č. 348 a spolu s parcelou č. 347/1 (nemovitost slouží
jako hotel Holub v Opočně).
Dražba byla nařízena na den 25.5.2011. Dne 25.5.2011 v 8:06 byl ke Krajskému
soudu v Brně podán insolvenční návrh na povinného Jana Fryštackého. Od toho
okamžiku nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, tedy dle
ust. § 109 odst.1 písm.c) zák.č. 182/2006 Sb. (insolvenční zákon) výkon
rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka,
jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit, nelze
jej však provést. Vzhledem k zahájení insolvenčního řízení tedy nelze v
současné chvíli exekuci provést a soudnímu exekutorovi tak nezbylo, než dražbu
odložit, a to až do skončení insolvenčního řízení.
Poučení:
Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř.)
V Praze dne 25.5.2011
Za správnost vyhotovení: Zuzana Horníková
z pověření soudního exekutora JUDr. Milana Usnula
JUDr. Milan Usnul, v.r.
soudní exekutor
L.S.
Download

Usnesení