Kontrola polských kotlů na spalování uhlí
(Praha, 24. červenec 2012) Na základě přijatého podnětu prověřovalo
oddělení technické inspekce ČOI informaci, že jsou na trhu ČR v prodeji
kotle polské výroby, které nesplňují základní požadavky norem a nařízení
vlády a rovněž nemají předpoklady pro spalování hnědého uhlí. Kontrola se
týkala distributorů těchto výrobků a byla zaměřena na správnost značení,
průvodní dokumentaci a ověření, zda tyto výrobky splňují požadavky všech
příslušných právních předpisů, včetně požadavků technické normy EN 303–
5 a druhu paliva vzhledem k předloženým zkušebním protokolům. Kontrolou celkem 4
distributorů byly zjištěny nedostatky u 3 z nich. Odstranitelné nedostatky byly uvedeny do
souladu s právními předpisy, za zjištěná porušení povinností byly nebo budou uloženy
sankce a další zjištění budou postoupena k došetření u zahraničních výrobců v rámci EU.
Na základě podkladů předaných stěžovatelem byla pracovníky České obchodní inspekce, inspektorát
Středočeský a Hl. město Praha, provedena kontrola u distributorů polských kotlů na českém trhu.
Dle informace se v ČR prodávají kotle, které nesplňují základní požadavky norem a nařízení vlády a
rovněž nemají předpoklady pro spalování hnědého uhlí. Kontrola byla zaměřena na čtyři vytipované
distributory těchto kotlů polského výroby.
Kontrolované výrobky
Kotel se zásobníkem PER-EKO KSR 37 kW - ocelový teplovodní kotel typu KSR, který je určen
pro systémy ústředního vytápění rodinných domů s automatickou řídící jednotkou ST – 37.
Kotel se zásobníkem PER-EKO typ: KSP DUO 15 - ocelový teplovodní kotel typu KSP, který je
určen pro systémy ústředního vytápění rodinných domů s automatickou řídící jednotkou SP – 24.
Kotel s podavačem paliva EKO-TECH 75 kW, číslo produktu TT-007.
Kotel s podavačem paliva OGNIWO EKO 24 kW - elektrický model pro řízení internetem, číslo
produktu OG-003
Kotel s podavačem paliva PER-EKO KSR 25 kW, číslo produktu PE-007
Tyto výrobky jsou v ČR stanovenými výrobky dle ustanovení § 12 odst. 1 písmeno a) zákona č.
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým
se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, přičemž pro posouzení shody je
závazná technická norma ČSN EN 303-5 Kotle pro ústřední vytápění – Část 5: Kotle pro ústřední
vytápění na pevná paliva, s ruční nebo samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu
nejvýše 300 kW – Terminologie, požadavky, zkoušení a značení. Na výrobky se vztahují i další
nařízení vlády, resp. Evropské směrnice z hlediska technických požadavků na strojní zařízení,
elektrická zařízení nízkého napětí a elektromagnetickou kompatibilitu.
Bureš-Instalace
Slatina nad Úpou 241
549 47 Slatina nad Úpou
[email protected] | (+420) 775 226 334 | www.bures-instalace.cz
Kotel s ruční dodávkou paliva OGNIWO KMW 14 kW, číslo produktu OG-015 - deklarován
výrobcem jako dvoupalivový. Na tento stanovený výrobek se vztahuje nařízení vlády č. 190/2002
Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, v návaznosti na
harmonizovanou technickou normu EN 12809 Teplovodní kotle pro domácnost na pevná paliva –
Jmenovitý tepelný výkon nejvýše 50 kW – Požadavky a zkušební metody, resp. směrnice Rady
89/106/EHS. Na výrobek se dále vztahuje nařízení vlády z hlediska technických požadavků na
tlaková zařízení.
Výsledky kontrol
Distributor I: Průvodní technická dokumentace k teplovodnímu kotli PER-EKO (tj. Technické
informace a návod k montáži a Návod k obsluze) neobsahovala všechny požadované údaje ve
smyslu článku 8 - Průvodní technická dokumentace evropské normy EN 303-5. Další výrobek nebyl v
provozovně distributora k dispozici. Kontrolou předložené dokumentace k výrobku nebyla zjištěna
neshoda. Bylo zjištěno, že jak v české verzi Návodu k použití, tak v polské verzi Instrukcja obslugi
jsou uváděny stejné druhy paliv.
Distributor II: Provozuje e-shop, jehož prostřednictvím nabízí prodej kotlů pro ústřední vytápění
na pevná paliva s ruční nebo samočinnou dodávkou paliva. Prodávající v rámci objednávky uvádí
dostupnost, informace o způsobu dopravy, způsobu platby, dodání zboží… Na webových stránkách
jsou k prodeji nabízeny jednotlivé typy kotlů, u kterých jsou uváděny tyto údaje: název výrobku,
číslo produktu - typ, druh paliva, výrobce, kompletní specifikace – technické údaje o výrobku. Ke
kontrolovaným výrobkům distributor předložil technickou dokumentaci (Instrukcja obslugi) v
polském jazyce. Při nabídce na webu však u jednotlivých kotlů neuváděl typ paliva tak, jak jednotliví
výrobci z Polska deklarují v technické dokumentaci. Vzhledem k tomu, že výrobky nebyly v prodeji,
nebylo možno hodnotit obsah a rozsah průvodní dokumentace, která je dodávána současně s
výrobkem při jeho dodávce spotřebiteli.
Distributor III: Kontrola u distributora probíhá a není možné ji zatím dokončit. Kontrolované
společnosti bylo uloženo opatření předložit dokumentaci o posouzení shody, neboť v označení CE a v
prohlášení o shodě se označuje za výrobce. Opatření zatím nebylo splněno, proto nebylo možné
vyhodnotit označení a průvodní dokumentaci ve vztahu k deklaraci použití vhodného paliva a k
provedeným zkouškám.
Zjištěné nedostatky a uložená opatření
Distributor I: Kontrolovaný výrobek byl opatřen výrobním štítkem upevněným na přístupném
místě. Údaje na štítku však nebyly uvedeny v jazyce země určení, v souladu s článkem 7 evropské
normy EN 303-5, tj. v českém jazyce, ale v jazyce polském, anglickém a německém. Na základě
těchto zjištění bylo kontrolované osobě uloženo ve stanovené lhůtě odstranit nedostatky, jejich
příčiny a škodlivé následky nebo přijmout neprodleně nezbytná opatření k nápravě. Uložené opatření
bylo ze strany kontrolované osoby splněno.
Distributor II: U 4 typů kotlů pro ústřední vytápění prodávající porušil zákaz používání nekalých
obchodních praktik podle § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jednáním,
které bylo v rozporu s požadavky odborné péče a bylo způsobilé podstatně ovlivnit rozhodování
spotřebitele tak, že mohl učinit rozhodnutí, které by jinak neučinil. Kontrolovaná osoba - prodávající
u jednotlivých kotlů uváděl nepravdivý údaj o druhu použitého paliva a neuváděl údaj deklarovaný
výrobcem. Dále bylo u 4 typů kotlů zjištěno, že výrobci v předloženém prohlášení o shodě
(Deklaracji zgodności) nedeklarují údaje o tom, že výrobky splňují požadavky všech evropských
směrnic a norem, které se na tyto výrobky vztahují. Ke kontrolovaným výrobkům byly předloženy
energeticko–emisní charakteristiky, ty se však vztahovaly pouze k černému uhlí, nikoliv k dalším,
výrobci deklarovaným palivům. Prodávající zjištěné nedostatky - informace o palivu na webových
stránkách opravil správným údajem tak, jak jej v dokumentaci deklarují příslušní výrobci.
Bureš-Instalace
Slatina nad Úpou 241
549 47 Slatina nad Úpou
[email protected] | (+420) 775 226 334 | www.bures-instalace.cz
Distributor III: Kontrola u výrobce/distributora probíhá. Společnosti bylo uloženo, aby předložila
dokumentaci o posouzení shody, neboť v označení CE a v prohlášení o shodě se označuje za
výrobce. Opatření dosud nebylo splněno.
Závěr
Kontrola kotlů ústředního topení polských výrobců potvrdila oprávněnost podání, neboť u tří ze čtyř
distributorů bylo inspektory technické inspekce ČOI zjištěno porušení povinností. Na základě
uložených opatření byly odstranitelné nedostatky uvedeny do souladu s právními předpisy, za
zjištěná porušení byly nebo budou uloženy sankce a další zjištění budou v rámci EU postoupena k
došetření u zahraničních výrobců. Jedná se o zjištění bližších údajů (splnění příslušných směrnic a
norem), které musí výrobci k jednotlivým kotlům deklarovat při uvedení na trh v Polsku, dle
polských právních předpisů. Postoupení se bude týkat všech typů kontrolovaných výrobků (viz
výše).
Bureš-Instalace
Slatina nad Úpou 241
549 47 Slatina nad Úpou
[email protected] | (+420) 775 226 334 | www.bures-instalace.cz
Download

Zpráva ČOI o kotlích z Polska - Bureš