Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna,
Liběchov, Rumburská 54
Výroční zpráva o činnosti
školy a školského zařízení pro výkon
ústavní nebo ochranné výchovy
za školní rok 2013 – 2014
Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014 je zpracována na základě
vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv
a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších změn.
1
VÝROČNÍ ZPRÁVA DDŠ, ZŠ A ŠJ, LIBĚCHOV, RUMBURSKÁ 54 – ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
1. Základní údaje o školském zařízení
1.1. Základní údaje o zařízení
Název zařízení
Adresa zařízení
IČ
Identifikátor zařízení
Bankovní spojení
Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Liběchov,
Rumburská 54
227 21 Liběchov, Rumburská 54
49518879
600 027 872
19 – 0206200227/0100
Telefon/fax
E-mail
Adresa internetové stránky
315 697 110 / 315 697 922
[email protected]
www.ddslibechov.cz
Právní forma
Název zřizovatele
Vedení zařízení
příspěvková organizace
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Mgr. Šárka Sochůrková, ředitelka
Bc. Luboš Randák, zástupce ředitelky, vedoucí vychovatel
Mgr. Josef RŮŽIČKA, vedoucí učitel – do 3. 4. 2014
Ing. Jan Paleček, vedoucí ekonomicko-provozního úseku
V souvislosti s ukončením funkčního období ředitelky zařízení
přebral od 1. 8. 2014 do doby jmenování nového ředitele všechna
práva a povinnosti ředitele Dětského domova se školou, základní
školy a školní jídelny, Liběchov, Rumburská 54, statutární zástupce
ředitele Bc. Luboš Randák.
Hlavní účel organizace a předmět činnosti je vymezen § 13 zákona
č. 109/2002Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve
školských zařízeních a o změně dalších zákonů ve znění
pozdějších změn a § 16, § 44 a § 119 zákona č. 561/2004Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) a prováděcími předpisy.
Příspěvková organizace zajišťuje péči, výchovu a vzdělávání
obtížně vychovatelných dětí a mládeže s potřebou zvýšené
výchovné péče s povinnou základní školní docházkou. Poskytuje
základní vzdělání žákům v základní škole, kde jsou žáci vzděláváni
podle školních vzdělávacích programů zpracovaných na základě
RVP ZV a RVP ZV LMP, poskytuje stravování dětem
a žákům ve školní jídelně. Organizace, ve smyslu § 119 zákona
č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vedle stravování
dětí, žáků a studentů, zajišťuje také závodní stravování
zaměstnanců příspěvkové organizace.
Přehled hlavní činnosti zařízení
(podle zřizovací listiny)
1.2. Součásti zařízení
součásti zařízení
Základní škola
Dětský domov se školou
Školní jídelna
IZO
110 027 965
000069752
102774943
kapacita
40 žáků
40 dětí
70 stravovaných
třídy, rodinné skupiny
3
5
2
VÝROČNÍ ZPRÁVA DDŠ, ZŠ A ŠJ, LIBĚCHOV, RUMBURSKÁ 54 – ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
1.3. Přehled oborů vzdělávání
kód
79-01-C/01
79-01-B/01
obor vzdělávání
Základní škola
Základní škola speciální
2. Personální údaje
K plnění úkolů zaměstnává zařízení pedagogické a nepedagogické pracovníky dle příslušných právních
předpisů.
2.1. Základní údaje o pracovnících zařízení ke dni 31. 10. 2013
Celkový počet zaměstnanců
z toho pedagogických
z toho nepedagogických
Fyzicky
34
21
13
Přepočteno
32,8
21
11,8
Z pedagogických
učitelé / ředitelka
vychovatelé / vedoucí vychovatel
etoped
školní psycholog
asistenti pedagoga
3/1
8/1
1
1
6
3/1
8/1
1
1
6
Z nepedagogických
administrativní pracovníci/vedoucí
sociální pracovník
kuchařky/vedoucí kuchyně
údržbář/řidič
uklízečka
skladnice
zdravotnice
2/1
1
3/1
1/1
1,5
0,5
1
2/1
1
2/1
1/1
1,3
0,5
1
2.2. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
věk
do 20 let
21 - 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let
51 - 60 let
61 a více let
celkem
%
muži
ženy
celkem
%
0
1
0
5
6
2
14
47
0
2
0
7
6
1
16
53
0
3
0
12
12
3
30
0
10
0
40
40
10
100
100
x
3
VÝROČNÍ ZPRÁVA DDŠ, ZŠ A ŠJ, LIBĚCHOV, RUMBURSKÁ 54 – ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
2.3. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví
vzdělání dosažené
základní
střední odborné
úplné střední
vyšší odborné
vysokoškolské (vč. bakal.)
celkem
muži
ženy
celkem
%
1
1
9
0
3
14
1
4
4
1
6
16
2
5
13
1
9
30
7
17
43
3
30
100
2.4. Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace
odborná kvalifikace
učitel I. stupně základní
školy
učitel II. stupně základní
školy
speciální pedagog
vychovatel
školní psycholog
asistent pedagoga
etoped
celkem
splňuje kvalifikaci
nesplňuje kvalifikaci
celkem
0
0
0
0
3
3
2
2
1
6
1
12
0
6
0
0
0
9
2
8
1
6
1
21
2.5. Zařazení pracovníků do platových tříd
platová třída
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
počet zařazených pracovníků
0
1,5
0
1,5
10
2
0
2
10
0
4
4
1
2.6. Trvání pracovního poměru
doba trvání
do 5 let
do 10 let
do 15 let
do 20 let
nad 20 let
celkem
počet
%
18
11
3
1
4
37
49
30
8
3
11
100
4
VÝROČNÍ ZPRÁVA DDŠ, ZŠ A ŠJ, LIBĚCHOV, RUMBURSKÁ 54 – ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
2.7. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců
nástupy a odchody
nástupy
odchody
počet
3
5
Komentář statutárního zástupce ředitele zařízení:
Všichni nově přijatí pedagogičtí pracovníci absolvovali před přijetím do pracovního poměru
psychologické vyšetření na zjištění psychické způsobilosti dle vyhlášky č. 60/2006 Sb..
Všichni pracovníci absolvovali povinná periodická a vstupní školení BOZP a PO, referentské
zkoušky k používání služebních vozidel.
Pedagogičtí pracovníci se účastnili pravidelných supervizí.
3. Vzdělávací program školy
Základní škola je součástí zařízení, pro děti se závažnými poruchami chování, které nemohou být
vzdělávány ve škole, jež není součástí dětského domova se školou
3.1 Vzdělávací program
vzdělávací program
Školní vzdělávací program „Výchovou k vědomostem“ ZV, pro 2. stupeň zpracovaný podle
Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
Školní vzdělávací program „Výchovou k vědomostem“ ZV-LMP, pro 2. stupeň zpracovaný podle
přílohy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků
s lehkým mentálním postižením.
3.2 Učební plán školy
3.2.1. Školní vzdělávací program „Výchovou k vědomostem“ ZV, pro 2. stupeň vzdělávací
program
2. stupeň
Předmět
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
Český jazyk a literatura
4
4
4
4
Anglický jazyk
3
3
3
3
Matematika
4
4
4
4
Informatika
1
1
1
1
Dějepis
2
2
1
1
Výchova v občanství
1
1
1
1
Fyzika
1
1
1
1
Chemie
1
1
1
1
Přírodopis
2
2
2
2
Zeměpis
1
1
2
2
Hudební výchova
1
1
1
1
Výtvarná výchova
2
2
2
2
Výchova ke zdraví
1
1
1
1
Tělesná výchova
2
2
2
2
Pracovní výchova
3
3
2
2
Ruský jazyk – volitelný předmět
2
0
0
2
Dramatická výchova – volitelný předmět
1
1
1
1
Povinná časová dotace:
30
30
31
31
5
VÝROČNÍ ZPRÁVA DDŠ, ZŠ A ŠJ, LIBĚCHOV, RUMBURSKÁ 54 – ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
3.2.2 Školní vzdělávací program „Výchovou k vědomostem“ ZV-LMP, pro 2. stupeň
2. stupeň
Předmět
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
Český jazyk a literatura
5
5
5
5
Anglický jazyk
1
1
1
1
Matematika
5
5
5
5
Informatika
1
1
1
1
Dějepis
1
1
1
1
Výchova k občanství
1
1
1
1
Fyzika
0
0
1
1
Chemie
1
1
1
1
Přírodopis
2
2
2
2
Zeměpis
1
1
1
1
Hudební výchova
1
1
1
1
Výtvarná výchova
1
1
1
1
Výchova ke zdraví
1
1
1
1
Tělesná výchova
3
3
3
3
Pracovní výchova
6
6
6
6
Povinná časová dotace:
30
30
31
31
3.3. Nepovinné předměty a zájmové kroužky
název kroužku
fotografický
počet zařazených žáků
3
3.4. Počet dělených hodin
počet dělených hodin∗
1. stupeň
0
2. stupeň
0
celkem
0
∗ Uvádět pouze hodiny, které znamenají zvýšenou potřebu „učitelohodin“.
4. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
4.1. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
speciální vzdělávací
potřeby
počet žáků
zdravotní postižení
zdravotní znevýhodnění
sociální znevýhodnění
0
0
21
forma vzdělávání
(individuální nebo
skupinová integrace)
0
0
DD se školou
individuální vzdělávací plán
0
0
0
4.2. Podmínky pro vzdělávání
Podmínky pro vzdělávání žáků se sociálním
znevýhodněním
individuální nebo skupinovou péči
přípravné třídy
pomoc asistenta třídního učitele
menší počet žáků ve třídě
odpovídající metody a formy práce
specifické učebnice a materiály
ano
částečně
ne
ano
0
0
ano
ano
ano
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
VÝROČNÍ ZPRÁVA DDŠ, ZŠ A ŠJ, LIBĚCHOV, RUMBURSKÁ 54 – ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
pravidelná komunikace a zpětnou vazbu
spolupráce se školním psychologem, speciálním pedagogem etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími
odborníky
ano
ano
0
0
0
0
5. Charakteristiky jednotlivých tříd
5.1. Charakteristika třídy
Ročník
Počet žáků na začátku školního roku
Počet žáků na konci školního roku
Počet žáků cizinců
I. A
6., 7., 8.
5.2. Charakteristika třídy
Ročník
Počet žáků na začátku školního roku
Počet žáků na konci školního roku
Počet žáků cizinců
II. A
8., 9.
5.3. Charakteristika třídy
Ročník
Počet žáků na začátku školního roku
Počet žáků na konci školního roku
Počet žáků cizinců
III. A
7., 8.
4
9
1
5
12
0
6
0
0
6. Přehled o docházce a hodnocení žáků
I. A
6.1. Přehled o docházce a hodnocení žáků
Ročník
Třída
Pololetí
PŘEHLED O DOCHÁZCE
Počet omluvených hodin
Počet neomluvených hodin
Průměrný počet omluvených
Průměrný počet neomluvených
6.
I. A (6., 7., 8.
I.
II.
7.
I. A (6., 7., 8.
I.
II.
8.
I. A (6., 7., 8.
I.
II.
40
0
40
0
96
133
32
44,33
300
34
50
17
0
365
0
365
66
804
33
402
1
0
0
0
0
2
1
0
5
0
1
0
0
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
0
0
4
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
PŘEHLED O HODNOCENÍ CHOVÁNÍ
Počet žáků, kteří byli hodnoceni stupněm:
1 - velmi dobré
2 - uspokojivé
3 - neuspokojivé
slovní hodnocení
VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ
Pochvala třídního učitele
Pochvala ředitele školy
Napomenutí třídního učitele
Důtka třídního učitele
Důtka ředitelky školy
PŘEHLED O CELKOVÉM HODNOCENÍ ŽÁKŮ
Prospěli s vyznamenáním
7
VÝROČNÍ ZPRÁVA DDŠ, ZŠ A ŠJ, LIBĚCHOV, RUMBURSKÁ 54 – ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
Prospěli
1
0
0
1
Neprospěli
Nebyli hodnoceni
Celkový počet žáků
Do vyššího ročníku postoupí
0
3
0
3
6
0
0
6
1
0
Do vyššího ročníku nepostoupí
0
0
1
1
6
0
0
2
0
2
0
2
KOMISIONÁLNÍ PŘEZKOUŠENÍ ŽÁKŮ
Opravné zkoušky
0
0
0
0
0
0
II. A
6.2. Přehled o docházce a hodnocení žáků
Ročník
Třída
Pololetí
PŘEHLED O DOCHÁZCE
8.
II. A (8., 9.)
I.
II.
Počet omluvených hodin
91
Počet neomluvených hodin
467
9.
II. A (8., 9.)
I.
II.
Průměrný počet omluvených
22,75
Průměrný počet neomluvených
116,75
491
129
61,38
64,5
72
113
72
113
222
65
55,5
32,5
2
0
2
0
6
0
2
0
0
0
1
0
2
1
1
0
Napomenutí třídního učitele
0
0
1
Důtka třídního učitele
0
Důtka ředitelky školy
1
0
0
4
3
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
3
4
0
8
0
0
8
0
0
0
1
1
0
4
0
0
4
PŘEHLED O HODNOCENÍ CHOVÁNÍ
Počet žáků, kteří byli hodnoceni stupněm:
1 - velmi dobré
2 - uspokojivé
3 - neuspokojivé
slovní hodnocení
VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ
Pochvala třídního učitele
Pochvala ředitele školy
PŘEHLED O CELKOVÉM HODNOCENÍ ŽÁKŮ
Prospěli s vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli
Nebyli hodnoceni
Celkový počet žáků
Do vyššího ročníku postoupí
3
5
Do vyššího ročníku nepostoupí
0
4
KOMISIONÁLNÍ PŘEZKOUŠENÍ ŽÁKŮ
Opravné zkoušky
0
0
0
0
8
VÝROČNÍ ZPRÁVA DDŠ, ZŠ A ŠJ, LIBĚCHOV, RUMBURSKÁ 54 – ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
III. A
6.3. Přehled o docházce a hodnocení žáků
Ročník
Třída
Pololetí
PŘEHLED O DOCHÁZCE
7.
III. A
I.
I.
36
2
0
1
0
2
0
1
0
0
0
2
2
2
0
0
2
1
1
0
1
1
1
3
0
1
1
1
3
0
0
76
Počet neomluvených hodin
108
Průměrný počet neomluvených
II.
30
140
10
46,66
Počet omluvených hodin
Průměrný počet omluvených
8.
III. A
25,33
II.
PŘEHLED O HODNOCENÍ CHOVÁNÍ
Počet žáků, kteří byli hodnoceni stupněm:
1 - velmi dobré
2 - uspokojivé
3 - neuspokojivé
slovní hodnocení
VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ
Pochvala třídního učitele
Pochvala ředitele školy
Napomenutí třídního učitele
Důtka třídního učitele
Důtka ředitelky školy
PŘEHLED O CELKOVÉM HODNOCENÍ ŽÁKŮ
Prospěli s vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli
Nebyli hodnoceni
Celkový počet žáků
Do vyššího ročníku postoupí
Do vyššího ročníku nepostoupí
KOMISIONÁLNÍ PŘEZKOUŠENÍ ŽÁKŮ
Opravné zkoušky
7. Příprava žáků na ukončení povinné školní docházky
Příprava žáků na ukončení povinné školní docházky:
- systematická informační činnost školního psychologa je významná pro volbu dalšího studia nebo pro
jiné formy přípravy na povolání žáků
- koordinace informační činnosti třídních učitelů a poskytování metodické pomoci školního psychologa při
dlouhodobé profesionální orientaci žáků odpovídající jejich zájmům
- informování rodičů, popřípadě jiných zákonných zástupců o možnostech výběru středních škol, SOU
popřípadě doporučení dalšího VÚ s vhodným učebním oborem, poskytování individuální porady žákům a
jejich zákonným zástupcům při řešení problémů v otázkách týkajících se další volby povolání
- rozhovory s vycházejícími dětmi, u kterých současně končí ÚV nebo které budou dočasně umístěny
mimo ústav (u rodičů), zaměřené na možná úskalí, problémy s přechodem z chráněného prostředí
zařízení do běžného života
- následná podpora a pomoc žákům, kteří opustí naše zařízení.
9
VÝROČNÍ ZPRÁVA DDŠ, ZŠ A ŠJ, LIBĚCHOV, RUMBURSKÁ 54 – ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
8. Školní akce ve školním roce 2012/2013
8.1. Akce školy
Období
Místo konání
Název akce
25. 9. 2013
Státní opera Praha
31. 10. 2013
12. 2. 2014
Muzeum a výrobna ozdob v Poniklé
Muzeum + Kostel sv. Petra a Pavla
v Mělníku
Severočeská galerie
Muzeum + Kostel sv. Petra a Pavla
v Mělníku
Severočeská galerie
Kadlín
Divadelní představení
„Čert a Káča“
„Vánoční ozdoby“
Výjezd na Mělník
6
2
Výjezd do Litoměřic
Výjezd na Mělník
2
6
Výjezd do Litoměřic
Sázení brambor
3
3
12. 2. 2014
12. 3. 2014
12. 3. 2014
11. 4. 2014
Počet
zúčastněných
žáků
6
8.2. Mimořádné výsledky a úspěchy žáků
Název akce
0
Počet žáků
0
Výsledek, umístění
0
9. Materiálně-technické podmínky vzdělávání
Prostředí, prostory a vybavení školy
Učebny - třídy
Odborné pracovny
Dílny a pozemky
Sportovní zařízení
Žákovský nábytek
Vybavení učebními pomůckami
Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty
Vybavení školy audiovizuální a výpočetní
technikou
komentář
5 tříd
PC učebna, školní kuchyňka, specializovaná učebna
s interaktivní tabulí
1 školní dílna – pracovní vyučování pozemky
tělocvična, venkovní hřiště
Vybavení vhodným a hygienicky schváleným školním
nábytkem
Vybavení odpovídá potřebám žáků, požadavkům učitelů a
realizaci vzdělávacích programů
Vybavení odpovídá potřebám žáků, požadavkům učitelů a
realizaci vzdělávacích programů, učebnice se schvalovací
doložkou MŠMT
ICT – 9 počítačů, všechny počítače mají rychlé připojení
k internetu, televize, video, DVD
10. Úsek výchovy a mimoškolní činnosti
10.1. Charakteristika
Úsek výchovy a mimoškolní činnosti zajišťuje péči o děti v nepřetržitém celoročním provozu. Zařízení
realizuje intervenční a reedukační programy pro děti s problémovým chováním a poruchami chování,
nejčastěji ve věku druhého stupně základního vzdělávání (tj. ve věku 12 - 16 let). Výchovná práce se
opírá o jednotné týmové působení pedagogických pracovníků a je zaměřená na naplňování základních
úkolů zařízení v oblasti edukační a terapeutické, o činnosti cílené na rozvoj osobnosti dítěte, posilování
jeho sociálních kompetencí, zvnitřnění adaptivních vzorců jednání a vzdělávání v duchu daných kulturně
společenských norem. Dále se výchova zabývá případnou nápravou deficitů v behaviorálním a
afektivním projevu dětí, nápravou poruch chování, rozvojem sociálních dovedností a nápravou
specifických vývojových poruch učení a chování. Činnost rodinných skupin se řídila Ročním plánem
10
VÝROČNÍ ZPRÁVA DDŠ, ZŠ A ŠJ, LIBĚCHOV, RUMBURSKÁ 54 – ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
výchovně vzdělávací činnosti pro školní rok 2013/2014 a z něj vycházejících týdenních programů
výchovně vzdělávací činnosti. Závaznými dokumenty jsou Vnitřní a organizační řád DDŠ.
10.2. Základní cíle
Cílem výchovné práce je vytvoření stabilního prostředí, které by dítěti umožnilo uspokojování základních
materiálních, citových i speciálních potřeb a které by zajišťovalo vhodné rozvíjení vědomostí, dovedností
a návyků s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem a zájmům každého dítěte. Součástí výchovné
práce je i snaha naučit dítě sebeobsluze a sociálním dovednostem a návykům tak, aby se po ukončení
ústavní popř. ochranné výchovy mohlo úspěšně integrovat do společnosti. Cílem resocializace dětí v
zařízení je jedinec schopný samostatného rozhodování a jednání v rámci akceptovaných společenských
norem. Školní vzdělávací program pro domov vydává ředitelka DDŠ. Základním dokumentem majícím
určit základní problémy dítěte je program rozvoje osobnosti dítěte, který slouží k co nejrychlejšímu a
nejefektivnějšímu naplňování účelu ústavní výchovy, popř. ochranné výchovy. Vychovatelé zajišťují
realizaci programu rozvoje osobnosti dítěte, vedou o něm záznamy, pravidelně měsíčně jej vyhodnocují
v programu Evix. V součinnosti s etopedem jej aktualizují se stanovením postupných reálně
dosažitelných cílů - dbají na povzbuzování, citlivé hodnocení, vhodně přijímaná výchovná opatření.
10.3. Důvody umístění dětí v zařízení
Děti jsou od 1. ledna 2014 do zařízení umisťovány na základě soudního rozhodnutí o ústavní výchově,
resp. předběžného opatření. Důvodem umístění jsou speciální vzdělávací potřeby dítěte, obvykle
v kombinaci s dalšími faktory, jako jsou poruchy chování, ohrožení sociálně patologickými jevy – útěky
z domova, záškoláctví, zkušenosti s OPL, předčasný sexuální život, šikana, delikventní jednání, děti
převážně s hyperkinetickou poruchou chování, včetně dětí s neurotickými symptomy, emočně nejistých,
úzkostných, depresivních, hypersenzitivních, děti s výrazně disharmonickým vývojem osobnosti
disociálního charakteru, agresivní, impulzivní, zvýšeně dráždivé, narušený vztah ke vzdělání či k okolí,
popř. nevhodné rodinné prostředí či silně narušené vztahy v rodině, dalšími problémy jsou např.
výchovné problémy vzniklé patologickým rodinným prostředím, nezvládnutým vztahem s rodiči nebo
pěstouny, stykem s nevhodnými kamarády (členství v závadových partách). Konkrétní obraz dítěte
většinou tvoří kombinace výše uvedeného.
10.4. Zhodnocení činnosti úseku výchovy a mimoškolní činnosti ve školním roce
2013/2014
Programy rozvoje osobnosti dětí jsou základním dokumentem majícím určit základní problémy dítěte a
slouží k co nejrychlejšímu a nejefektivnějšímu naplňování účelu ústavní, popř. ochranné výchovy, které
jsou pravidelně měsíčně vyhodnocovány a aktualizovány se stanovením postupných reálných cílů.
Ve školním roce 2013/2014 byl kladen důraz především na maximální organizaci a obsahovou náplň
činnosti rodinných skupin, trvalá pozornost byla věnována týdenním plánům výchovně vzdělávací
činnosti. Výchovný systém je založený na pedagogickém taktu, pozitivním přístupu, korektním jednání,
spravedlivém hodnocení, vstřícnosti a jasném formulování požadavků, kladné motivaci. Jsou postupně
zaváděny nové, progresivní metody práce založené na terapeutickém přístupu a na vztahu s dítětem.
Trvalá pozornost byla věnována vytváření příznivého klimatu zařízení - otevřenost, jasná pravidla,
důslednost, sdílná atmosféra, tolerance, klidná atmosféra bez unáhlených rozhodnutí, vytváření vztahu
důvěry – pedagog – dítě, ale i vychovatel – učitel.
Příprava na vyučování probíhala denně (mimo pátek a sobotu) v pevně stanoveném čase (denní režim)
na rodinných skupinách ve spolupráci s vychovatelem. Za přípravu na vyučování je zodpovědné dítě a
vychovatel ve službě, který mu s jejím splněním aktivně pomáhá. Úloha vychovatele při přípravě dětí je
aktivní, ne pouze dozorová, vychovatel dětem při plnění úkolů a učení pomáhá, vysvětluje, kontroluje.
Pracovní aktivity zahrnují povinné skupinové pracovní aktivity v areálu zařízení (zahrada, budovy), jsou
součástí terapeutického působení tím, že vychovatelé vlastním příkladem učí děti cíleně různé pracovní
činnosti, poskytují jim zpětnou vazbu a ujasňují smysl práce pro rozvoj osobnosti člověka i jeho další
11
VÝROČNÍ ZPRÁVA DDŠ, ZŠ A ŠJ, LIBĚCHOV, RUMBURSKÁ 54 – ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
kvalitní uplatnění ve společnosti i rodině.
Život v rodinných skupinách vede děti k odpovědnosti za svá vlastní rozhodnutí, samostatnost v hygieně,
péči o osobní věci, praní a žehlení prádla, úklid svých pokojů a rodinných skupin, vaření – příprava
jednodušších jídel, vytváření kladného vztahu k zařízení a k jeho vybavení. Rodinné skupiny si vytváří
prostředí, kde se děti cítit dobře, s vlastní výzdobou pokojů, kde mají k dispozici vlastní uzamykatelný
stolek, kde je respekt k soukromí a individuálním přáním dětí.
Pravidelně jsou dětem nabízeny pestré zájmové činnosti, při kterých dochází k přirozenému prolínání
dětí z různých rodinných skupin. Prioritou jsou sportovní a pohybové aktivity, u emočně labilních jedinců
je preferován rozvoj základních dovedností nesoutěžní nekontaktní formou (plavání, posilování,
cykloturistika, běh na lyžích, bruslení …). Rodinné skupiny si obdobně jako v rodině zajišťovaly
stravování, zejména svačiny a večeře o víkendech.
Ředitelka zařízení zřídila jako svůj poradní orgán odborný tým ve složení vedoucí vychovatel, vedoucí
učitel, etoped, školní psycholog, školní metodik prevence, sociální pracovník a registrovaná zdravotní
sestra - zdravotnice k řešení výchovných, vzdělávacích, sociálně právních a zdravotních činností v
zařízení. Odborný tým aktivně pracoval na zohlednění výchovných a zdravotních potřeb dětí ve
spolupráci s odborníky (pediatr, pedopsychiatr, diagnostický ústav, pedagogicko-psychologická
poradna).
V rámci speciálně pedagogické a etopedické činnosti provádí etoped náročné nápravné a reedukační
činnosti s dětmi se specifickými výchovnými a vzdělávacími potřebami s tvorbou a uplatňováním nových
speciálně pedagogických a psychoterapeutických metod, zaměřených na odstraňování nebo alespoň
zmírnění závažných poruch chování. Hlavní metodou zvolenou pro tyto účely je především speciálně
pedagogický, psychoterapeutický, empatický, nereduktivní a nedirektivní rozhovor s využitím dalších
podpůrných psychoterapeutických metod jako jsou dramaterapie, arteterapie a muzikoterapie.
Individuální psychoterapie prováděná školním psychologem je otevřená aktuálním potřebám dětí s
důrazem na řešení jejich každodenních problémů a potřebu vytvoření náhledu na vlastní otevřenou
budoucnost.
V letošním školním roce byla využívána pracovna etopeda a školního psychologa. Jedná se o pracovny
určené právě pro účely individuální psychoterapie a krizové intervence dětí umístěných v zařízení. V
rámci etopedických a terapeutických aktivit se zde s dětmi provádějí pravidelné individuální konzultace,
konkrétně zaměřené na jejich specifické potřeby, jako jsou například zklidnění, odbourávání úzkostí a
traumat, posilování pocitu jistoty a bezpečí, které směřují k sebeuvědomění dítěte.
Skupinové komunitní uspořádání v zařízení vedené školním psychologem usiluje o podporu speciálně
pedagogického a terapeutického úsilí. Vytváří příznivé podmínky pro rozvoj dětí, vede k rozvoji jejich
osobnosti a usiluje o omezení nežádoucích jevů v chování. Skupinová komunitní setkání se konají na
jednotlivých rodinných skupinách. Programem skupinových komunit se školním psychologem a
večerních kruhů s vychovatelem je především zhodnocení aktuálního dění v zařízení, včetně potřebných
reflexí, sebereflexí, řešení otázek vzájemného soužití členů skupiny i pedagogických pracovníků.
V rámci pravidelných skupinových komunit se děti zpravidla vyjadřují k problémům, které je tíží. Otevírá
se zde prostor pro vyjádření vlastního názoru, děti se učí naslouchat, komunikovat, vyslechnout názor
druhého a postupně získávají náhled na sebe sama.
Edukativní skupinové komunity jsou zaměřeny na různá vzdělávací témata a navazují tak na RVP
(sexuální výchova, výchova k rodičovství, volba povolání, protidrogová prevence, šikana, problematika
menšin, multikulturní výchova atd.).
Pondělní hodnocení je součástí denního režimu, kdy za přítomnosti všech rodinných skupin, hodnotí
příslušný vychovatel a třídní učitel jmenovitě každé dítě, které sdělí svůj názor na své hodnocení.
Vedoucí vychovatel (vedoucí učitel) navrhuje ředitelce zařízení na pondělní poradě odborného týmu
příslušná opatření ve výchově (výchovná opatření) na základě předloženého hodnocení dětí za uplynulý
týden. Při hodnocení je nutné individuálně specifikovat hlavní problém dítěte – aktuální prioritu, která je
12
VÝROČNÍ ZPRÁVA DDŠ, ZŠ A ŠJ, LIBĚCHOV, RUMBURSKÁ 54 – ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
v průběhu týdne zvlášť sledována a hodnocena. Dítě je hodnoceno vychovatelem za chování a
vystupování, pracovní činnosti, udržování čistoty a pořádku, osobní hygienu, přípravu na vyučování,
aktivní zapojení do zájmové činnosti. Třídním učitelem je dítě hodnoceno za prospěch, aktivitu a chování
ve škole. Pondělní hodnocení dětí vede ředitelka zařízení (v době její nepřítomnosti zástupce ředitelky),
která po zhodnocení dítěte příslušnými pedagogickými pracovníky a sdělení názoru dítěte na své
hodnocení zařadí dítě do příslušného hodnotícího stupně, popř. sdělí dítěti udělená opatření ve výchově
(výchovná opatření). Pondělního hodnocení se účastní vedoucí vychovatel, vedoucí učitel, etoped, školní
psycholog a sociální pracovník. Cílem pondělního hodnocení je i posilování vlastní kultury zařízení.
Jedná se jak o běžné denní aktivity, tak o tradice, rituály a společné oslavy důležitých životních událostí v
životě dětí. Tím se v rámci zařízení vytvářejí a podporují podmínky pro vznik určité pospolitosti, tedy
podmínky vytvářející pocit sounáležitosti, ztotožnění a společné účasti jako nezbytných pocitů sociálního
naplnění.
Celoročně v zařízení pracuje spoluspráva dětí, která je významným prvkem komunitního modelu práce.
Je zásadně důležitá pro nastolení ozdravných změn ve skupinových normách a postojích. Uvádí do
praxe jeden z principů komunity – aktivní podíl dětí na výchově a vzdělávání. Činnost spolusprávy dětí
slouží především k tomu, aby se děti mohly více podílet na činnostech probíhajících v zařízení, zejména
v oblasti výchovné činnosti. Rovněž slouží k tomu, aby se řešily problémy, o kterých se děti na komunitě
nechtějí vyjadřovat, popřípadě mají určité zábrany hovořit o nich přede všemi. Děti současně cítí
angažovanost a zvyšují se jejich sociální dovednosti. Prací ve spolusprávě se děti zároveň učí
naslouchání, mluvenému projevu, týmové spolupráci, společnému řešení problémů. Práce pro
spolusprávu posiluje u dětí emoční inteligenci a pocit sebedůvěry. Aktivita spolusprávy dětí vyžaduje, aby
se scházela a řešila smysluplné úkoly.
Z PROTOKOLU ČŠI O KONTROLE, č.j. ČŠIM-604/14-M ze dne 19.6.2014
Kontrolované období – školní rok 2012/2013 (od poslední kontroly) a školní rok 2013/2014 k termínu
kontroly.
Kontrolovaná osoba v kontrolovaném období vedla dokumentaci v zákonném rozsahu.
Kontrolovaná osoba v kontrolovaném období zajistila výchovně vzdělávací činnost v souladu s § 2 odst.
3 vyhlášky č. 438/2006 Sb.
Kontrolovaná osoba zajistila v kontrolovaném období prostorové a materiální podmínky i vnitřní vybavení
pro provoz rodinných skupin v souladu s § 2 odst. 1 písm. a), b) a c) vyhlášky č. 438/2006 Sb.
Ředitelka zařízení v kontrolovaném období zajistila seznámení dětí s jejich právy a povinnostmi, zajistila
uskutečňování programů rozvoje osobnosti dětí a vedení záznamů o jejich plnění.
Ředitelkou zařízení vydaný a předložený ŠVP DDŠ platný od 1. 9. 2012 byl vydán a zveřejněn na
přístupném místě v zařízení v souladu s § 5 odst. 2 a 3 školského zákona.
10.5. Zdravotní péče a zdravotní prevence
1) Zařízení poskytuje a zabezpečuje umístěným dětem plnou zdravotní péči včetně odborného
lékařského vyšetření. Odpovědnou pracovnicí v oblasti zdravotní péče ve vztahu k dětem je
registrovaná zdravotní sestra – zdravotnice zařízení, která:
- zajišťuje preventivní zdravotní péči (zubní, oční, praktické) a očkování,
- zajišťuje odborná zdravotní vyšetření smluvními lékaři,
- zajišťuje a organizuje péči o nemocné děti dle pokynů lékaře,
- zprostředkovává ambulantní pedopsychiatrickou péči,
- kontroluje hygienický režim v zařízení,
- kontroluje plnění sanitárního plánu kuchyňského provozu,
- vede knihu medikace, zajišťuje a organizuje podávání léků dětem,
- pravidelně každý den provádí kontrolu pořádku a hygieny na pokojích a sociálních zařízeních dětí,
- dbá na dodržování léčebného režimu dětí, které onemocněly či těch, které mají trvalou medikaci,
- vede příslušnou zdravotní dokumentaci dětí,
- provádí kontroly a doplňování lékárniček na jednotlivých pracovištích, včetně přenosných.
2) Po dobu pobytu v zařízení je dětem poskytována preventivní a léčebná péče. Zařízení a registrující
praktický lékař pro děti a dorost uzavřeli dohodu o zajištění léčebné péče dětí v zařízení.
13
VÝROČNÍ ZPRÁVA DDŠ, ZŠ A ŠJ, LIBĚCHOV, RUMBURSKÁ 54 – ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
3) Nároky na péči vyplývající ze zdravotních specifik dětí musí vedoucí vychovatel zohledňovat při
personálním zajištění a při sestavování rodinných skupin.
4) Se zdravotnicí spolupracují a jsou ve vymezených oblastech zdravotní péče odpovědní pedagogičtí
pracovníci, kteří respektují její pokyny.
10.6. Sociální péče
Do úzkého odborného týmu zařízení patří i sociální pracovnice, která je nepedagogickým
pracovníkem a vykonává činnosti spojené s přijetím, přemístěním a propouštěním dětí, zakládá a
vede kompletní dokumentaci dětí, zajišťuje osobní doklady dětí, zabezpečuje spolupráci se soudy,
Policií ČR, orgány sociálně právní ochrany dětí a Dětským diagnostickým ústavem v Praze - Krči.
Řeší záležitosti spojené se sociální situací dítěte. Je klíčovým pracovníkem zařízení pro kontakt a
spolupráci s rodiči dítěte. Sleduje další vývoj rodinného prostředí dítěte. Podporuje kontakt a
pravidelné pobyty dítěte v rodině. Vyřizuje žádosti o pobyt dítěte mimo zařízení. Podporuje návrat
dítěte do původní rodiny, případně podává podnět k nalezení vhodné pěstounské rodiny. Těsně
spolupracuje se školním psychologem, etopedem i ostatními odbornými pracovníky zařízení. Zajišťuje
návštěvy pracovníků OSPOD v zařízení, kdy s etopedem poskytují informace ze života dítěte
v zařízení. Rodinám poskytuje konzultace a poradenství.
V oblasti náhradní rodinné péče zpracovává sociální pracovnice podklady a dokumentaci vhodných
dětí a v zařízení vykonává funkci koordinátora celého procesu kontaktů vybraných zájemců o svěření
dítěte do budoucí péče.
10.7. Kroužky v zařízení ve školním roce 2013/2014
Kroužky v zařízení - pracují pod vedením vychovatelů
vaření, sportovní (kopaná, nohejbal, volejbal, lehká atletika), plavání, turistický, stolní tenis, tenisový
a badmintonový, vytrvalostní (posilování, cyklistika, běh na lyžích)
10.8. Organizované činnosti a akce výchovy ve školním roce 2013/2014
Organizované činnosti a akce výchovy ve školním roce 2013/2014 jsou uvedeny v příloze
„Organizované činnosti a akce zařízení v období od 01. 09. 2013 do 31. 08. 2014“.
10.9. Mimořádné výsledky a úspěchy dětí
Název akce
9. ročník Jiříkovský turnaj ve futsalu, Rumburk,
24. 1. 2014
40. zimní olympiáda DDŠ a VÚ – Horní Mísečky,
10. – 13. 3. 2014
XX. ročník turnaje v malé kopané O Jihlavský
stříbrný míč,
11. 4. 2014
Počet Výsledek, umístění
dětí
7
6. místo
3
7
6. místo,
XXIV. ROČNÍK FESTIVALU ZUČ DÚ, DDŠ a VÚ ČR
2014 Divadlo Kolín 15.-16.4.2014
4
6. ročník Memoriálu Luboše Kudly – malá kopaná
DDŠ Býchory, 10. 5. 2013
XXXXII. letní olympiáda chlapců DDŠ ČR –
Chrudim, 1. – 5. 6. 2014
Casting - talentové zkoušky ve fotbalových
dovednostech v rámci projektu La Sophia
6
5. místo
7
1 x 1. místo, 4 x 2.místo,
celkově 9. místo
Na základě dosažených výsledků chlapec
nominován na výběrové soustředění
vedené fotbalovými reprezentanty ČR
1
14
VÝROČNÍ ZPRÁVA DDŠ, ZŠ A ŠJ, LIBĚCHOV, RUMBURSKÁ 54 – ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
10.10. Stavy dětí v zařízení ve školním roce 2013/2014
Datum
1. 9. 2013
1. 10. 2013
1. 11. 2013
1. 12. 2013
1. 1. 2014
1. 2. 2014
1. 3. 2014
1. 4. 2014
1. 5. 2014
1. 6. 2014
1. 7. 2014
31. 8. 2014
Evidenční
stav
10
11
12
12
16
16
17
18
21
22
23
18
z toho
PO
0
0
0
0
4
3
4
5
8
8
6
2
z toho
ÚV
10
11
12
12
12
13
13
13
13
14
16
16
z toho
OV
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
Fyzický
stav
2
9
5
6
7
5
3
15
16
12
2
9
PMZ
Útěk
5
0
1
3
6
8
13
0
2
7
18
7
3
2
6
3
2
3
1
3
3
3
3
2
Celkový údaj o příchodech a odchodech dětí ve školním roce 2013/2014
přišlo do zařízení
odešlo ze zařízení
Nemocnice
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
počet dětí
17
9
Komentář statutárního zástupce ředitele:
Děti jsou do zařízení umisťovány do celkové kapacity zařízení zapsané v rejstříku škol a školských
zařízení na základě soudního rozhodnutí o ústavní výchově, resp. předběžného opatření. V porovnání
se školním rokem 2012/2013 přišlo do zařízení v letošním školním roce o deset dětí víc. Zařízení nemá
žádnou možnost ovlivnit počet umístěných dětí v zařízení a využití jeho kapacity.
Zařazení dětí dle § 2 odst. 10 zákona č. 109/2002 Sb.
A samostatné přiměřeně věku
B samostatné vyžadující občasnou kontrolu
C vyžadující občasné vedení a stálou kontrolu
D nesamostatné vyžadující stálé vedení i kontrolu
E vyžadující intenzivní individuální péči
počet dětí
0
0
23
0
0
10.11. Přemístění dětí do VÚ nebo DD, zrušení PO nebo ÚV
Ve školním roce 2013/2014 bylo přemístěno do VÚ nebo do DD
Do
VÚ, SŠ a ŠJ, Buškovice
VÚ, SVP, ZŠ, PŠ a ŠJ, Čakovická 51, Praha 9
DDŠ,ZŠ a ŠJ Sedlec-Prčice
VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ Počátky
VÚ, DDŠ, SVP, ZŠ,SŠ a ŠJ Boletice nad Labem
Ve školním roce 2013/2014 bylo zrušeno PO nebo ÚV
Ukončení pobytu na základě usnesení soudu o zrušení předběžného opatření
Ukončení pobytu na základě rozsudku soudu o zrušení ústavní výchovy
Ukončení pobytu na základě zániku ústavní výchovy po dosažení zletilosti
Podmínečné ubytování mimo zařízení
1
2
1
2
1
1
0
1
0
Komentář statutárního zástupce ředitele zařízení:
Jedním z kritérií úspěšné sociální rehabilitace je počet dětí, které, ať již na konci školního roku nebo v
jeho průběhu, ukončily pobyt v našem zařízení z důvodu soudního rozhodnutí o ukončení ústavní
výchovy či pominutí důvodů předběžného opatření. Počet těchto dětí byl v letošním školním roce
nízký. Ve srovnání s předchozím školním rokem bylo více dětí přemístěno do výchovných ústavů.
15
VÝROČNÍ ZPRÁVA DDŠ, ZŠ A ŠJ, LIBĚCHOV, RUMBURSKÁ 54 – ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
10.12. Materiálně-technické podmínky výchovy
Prostředí, prostory a vybavení domova
Rodinná skupina
Odborné pracovny
Dílny a pozemky
Sportovní zařízení
Žákovský nábytek
Vybavení pokojů
komentář
3 plně vybavené pokoje, obývací pokoj, čajová
kuchyňka s lednicí, šatna, koupelna, WC, prádelna
s pračkou a žehlicí technikou,
pracovna pro vychovatele
školní kuchyňka, hudebna, keramická dílna, knihovna,
polytechnická dílna
1 školní dílna – pracovní vyučování
pozemky – vyčleněná část zahrady zařízení se záhony
pro pěstitelské práce
tělocvična, venkovní hřiště, tělocvičné místnosti na
každém patře, posilovna
Vybavení vhodným a hygienicky
schváleným školním nábytkem
Válendy, pracovní stoly, židle, noční uzamykatelné
stolky, skříně na oblečení
Vybavení obývacího pokoje
Sedací souprava, skříňky, jídelní stůl, židle, TV, DVD,
PC
Vybavení audiovizuální a výpočetní technikou
Zdravotní izolace
Garsoniéry
ICT – PC, TV, DVD, CD
základní vybavení nábytkem, sociální zařízení, TV
pro chlapce, kteří budou zůstávat v zařízení do
ukončení přípravy na povolání
Komentář statutárního zástupce ředitele zařízení:
Objekt zařízení prošel v minulých letech rozsáhlou rekonstrukcí a z funkčního i estetického hlediska
vyhovuje potřebám daného typu školského zařízení. Prostředí a prostory zařízení umožňují provoz
koedukovaného školského zařízení a korespondují se stanovenou kapacitou.
11. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
11.1. Výchozí stav
Pojmenování výchozího stavu
Plán DVPP byl sestaven podle pokynu MŠMT k použití a kontrole účelově vázaných prostředků a
rozpočtu organizace na další vzdělávání pedagogických pracovníků.
11.2. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů
Druh studia
a) Studium v oblasti pedagogických věd
b) Studium pedagogiky
c) Studium pro asistenta pedagoga
d) Studium pro ředitele škol
e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace
Pracovník
0
0
0
0
0
Studující VŠ
PedF UK Praha – obor „vychovatelství“
PedF UK Praha – speciální pedagogika + etopedie
PedF UK Praha – učitelství předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ
3 pedagogové
1 pedagog – 13. 12. 2011 – 14. 1. 2014
1 pedagog
16
VÝROČNÍ ZPRÁVA DDŠ, ZŠ A ŠJ, LIBĚCHOV, RUMBURSKÁ 54 – ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
PedF UK Praha - učitelství praktické vyučování a OV
1 pedagog
11.3. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů
Druh studia
a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky
b) Studium pro výchovné poradce
c) Specializovaná činnost – koordinace v oblasti informačních a komunikačních
technologií
d) Specializovaná činnost – tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích
programů
e) Specializovaná činnost – prevence sociálně patologických jevů
f) Specializovaná činnost – specializovaná činnost v oblasti enviromentální výchovy
g) Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace zrakově postižených
Pracovník
0
0
0
0
0
0
0
11.4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
1 pedagog se zúčastnil
1 pedagog se zúčastnil
1 pedagog se zúčastnil
1 pedagog se zúčastnil
1 pedagog se zúčastnil
1 pedagog se zúčastnil
1 pedagog se zúčastnil
6 pedagogů se zúčastnilo
2 pedagogové se zúčastnili
5 pedagogů se zúčastnilo
2 pedagogové se zúčastnili
10 pedagogů se zúčastnilo
1 pedagog se zúčastnil
2 pedagogové se zúčastnili
6 pedagogů se zúčastnilo
15 pedagogů se zúčastnilo
2 pedagogové se zúčastnili
1 pedagog se zúčastnil
VI Stč. kraje – Dokumentace školního metodika prevence – 18. 9. 2013
RAABE – Vaše škola – bludištěm paragrafů bez obav – 6. 11. 2013
CEVAP – Rozpoznávání a řešení agresivity a šikany ve školách
– 20. – 22. 11. 2013
DROPIN, o.p.s. – Práce s dětmi ze znevýhodněného prostředí, děti alkoholiků a
drogově závislých – 25. 11. 2013
Institut KBT – I. blok výcvikového kurzu v KBT – 25. – 29. 11. 2013
NIDV – Informační seminář o projektu Kariérní systém – 16. 12. 2013
VI Stč. kraje – Školní modelové situace a jejich právní řešení – 20. 1. 2014
Školení řidičů - 22. 1. 2014
VI Stč. kraje – Rostlinné drogy, rizika jejich užívání a vývoj současné drogové
scény – 24. 1. 2014
NIDV - „ Výchovné přístupy k dětem a mladistvým vyžadujícím výchovně
léčebný režim“ – 16 hodin – 20. – 21. 2. 2014
ANV- Standardy kvality péče o děti v zařízeních ústavní a ochranné výchovy 11. – 12. 3. 2014
Školení zdravotního minima – 17. 4. 2014
PF UP Olomouc - Žáci s psychiatrickým onemocněním ve vzdělávání
– 19. 5. 2014
ANV – Rozpravy o institucionální péči 2014 v podmínkách nových právních
forem – 22. – 23. 5. 2014
Školení členů požárních hlídek – 28. 5. 2014
Školení BOZP a PO – 28. 5. 2014
Školení BOZP a PO vedoucích zaměstnanců – 28. 5. 2014
Člověk v tísni – Sociální znevýhodnění a jeho důsledky ve vzdělávání
– 13. 6. 2014
11.5. Další vzdělávání pracovníků zařízení
1 zaměstnanec se zúčastnil
3 zaměstnanci se zúčastnili
2 zaměstnanci se zúčastnili
ANV- Vzdělávací workshop pro sociální pracovníky a další odborné pracovníky –
12. – 13. 11. 2013
Školení řidičů – 22. 1. 2014
NIDV – Školení interních auditorů – 2-4/2014 - Paleček, Dittrtová
17
VÝROČNÍ ZPRÁVA DDŠ, ZŠ A ŠJ, LIBĚCHOV, RUMBURSKÁ 54 – ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
3 zaměstnanci se zúčastnili
1 zaměstnanec se zúčastnil
11zaměstnanců se zúčastnilo
1 zaměstnanec se zúčastnil
3 zaměstnanci se zúčastnili
1 zaměstnanec se zúčastnil
KHS Stč. kraje – Hygienické minimum – 3. 3. 2014
FORUM – IT jako nástroj pomsty neloajálního zaměstnance – 12. 3. 2014
Školení BOZP a PO – 28. 5. 2014
Školení BOZP a PO vedoucích zaměstnanců – 28. 5. 2014
Školení členů požárních hlídek – 28. 5. 2014
Školení preventistů PO – 28. 5. 2014
11.6. Samostudium
Na základě § 24 odst. 4 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících se další
vzdělávání pedagogických pracovníků uskutečňuje samostudiem. K dalšímu vzdělávání samostudiem
přísluší pedagogickým pracovníkům volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce, nebrání-li
tomu vážné provozní důvody nebo účast pedagogického pracovníka na dalším vzdělávání (§ 24 odst. 7
zákona). Dobu čerpání volna určovali příslušní vedoucí zaměstnanci.
11.7. Vzdělávání pedagogických pracovníků v zařízení
Vzdělávání pedagogických pracovníků v zařízení - supervize
Pedagogičtí pracovníci pracují pod pravidelnou, týmovou supervizí, jejímž cílem je, kromě prevence
vyhoření a stresu z profese, také získání náhledu, reflexe profesních postojů, dovedností a znalostí,
případně jejich doplňování. Přínosem supervize v problematice prevence rizikového chování je její
případová forma, kdy má pedagog možnost sdílet s kolegy a supervizorem konkrétní případy ze své
praxe. Supervizi provádí odborník přicházející z vnějšího prostředí zařízení.
Případové konference o problémových dětech – za účasti pracovníků OSPOD.
Samostudium odborné literatury ze školní pedagogické knihovny.
Ze závěrečné zprávy o provádění supervize – PaedDr. Vladimír Šik:
Na setkáních pracoval tým na přinesených tématech, která buď vznikla v průběhu času mezi
supervizemi, nebo takových, která se dlouhodobě prolínala do práce týmu. Hlavními obecněji
pojmenovanými tématy byla: „vnitřní komunikace v organizaci“, „rozdíly v pohledu na některé
výchovné prvky v zařízení“, „komunikace a spolupráce uvnitř týmu“, „dohoda o společných krocích
výchovného působení na klienty zařízení“, „prevence syndromu vyhoření“, „možnosti zapojení rodičů
jako prvků podpory výchovné práce“ a „zlepšení vertikální komunikace v rámci školy a možnosti řešení
konfliktů“. Při práci týmu byly průběžně zařazovány a využívány psychologické a supervizní metody a
techniky práce. Doporučuji v supervizi dále pokračovat a vidím potenciál, pokusit se v dílčích
setkáních o nové nastavení vertikální komunikace, vzájemného očekávání a dalších prvků organizační
kultury, ve prospěch celkového zlepšení atmosféry v zařízení.
12. ICT – standard a plán
12.1. Pracovní stanice – počet
Počet
Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách
Pracovní stanice umístěné v nepočítačových
učebnách, studovnách, školních knihovnách, apod.
Pracovní stanice sloužící k přípravě pedagogického
pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání
Počet pracovních stanic celkem
Počet pracovních stanic na 100 žáků
standard ICT
8
5
skutečnost
9
9
plán
9
9
5
5
5
18
0,13
18
0,18
18
0,18
18
VÝROČNÍ ZPRÁVA DDŠ, ZŠ A ŠJ, LIBĚCHOV, RUMBURSKÁ 54 – ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
12.2. Pracovní stanice – technické parametry
Technické parametry stanic
Starší 5 let
Novější – nevyhovuje standardu ICT
Novější – vyhovuje standardu ICT
počet
8
1
9
12.3. Lokální počítačová síť (LAN) školy
Lokální počítačová síť
Sdílení dat
Sdílení prostředků
Připojení do internetu
Komunikace mezi uživateli
Bezpečnost dat
Personifikovaný přístup k datům
standard ICT
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
skutečnost
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
plán
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
12.4. Připojení k internetu
služba
Rychlost
Agregace
Veřejné IP adresy
Neomezený přístup na internet
Oddělení VLAN (pedagog, žák)
QoS (vzdálená správa)
Filtrace obsahu
Antispam
Antivir
skutečnost
40Mbps/2,2Mbps
Nejvýše 1:10
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
12.5. Prezentační a grafická technika
technika
Datový projektor
Dotyková tabule
Tiskárny
Kopírovací stroj
standard ICT
1
1
4
1
skutečnost
1
1
4
1
plán
1
1
4
1
12.6. Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence)
programové vybavení
Operační systém
Antivirový program
Textový editor
Tabulkový editor
Editor prezentací
Grafický editor - rastrová grafika
Grafický editor - vektorová grafika
Webový prohlížeč
Editor webových stránek
Klient elektronické pošty
Aplikace pro výuku a procvičování psaní na
klávesnici
Programy odborného zaměření
standard ICT
Win XP
AVG
Word
Excel
Power Point
Chrome
Outlook
-
skutečnost
Win XP
AVG
Word
Excel
Power Point
Chrome
Outlook
-
plán
Win XP
AVG
Word
Excel
Power Point
Chrome
Outlook
-
Ano
Ano
ano
19
VÝROČNÍ ZPRÁVA DDŠ, ZŠ A ŠJ, LIBĚCHOV, RUMBURSKÁ 54 – ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
Terasoft
sada
sada
sada
12.7. Vzdělávání pedagogických pracovníků
Typ vzdělávání
Z – Základní uživatelské znalosti
P – Vzdělávání poučených uživatelů
S – Specifické vzdělávání
M - Vzdělávání ICT koordinátorů
standard ICT
Všichni
3
1
1
skutečnost
Všichni
3
1
1
plán
Všichni
3
1
1
standard ICT
Bez omezení
ano
ano
Dle dohody
skutečnost
Bez omezení
ano
ano
Dle dohody
plán
Bez omezení
ano
ano
Dle dohody
12
12
12
Ne
8
Ne
8
Ne
8
12.8. Další ukazatele
Diskový prostor na uložení dat pro žáky
Uložení dat na přenosné médium (disketa, CD,…)
Přístup pedagogů ke schránce elektronické pošty
Prostor pro žáky a pedagogy na vystavení webové
prezentace
Blokace přístupu ze školní sítě na www stránky a
službu internetu, které škola určí
Přístup k ICT z domova pro pedagogy
Počet přípojných míst pro připojení stanice nebo
notebooku v učebnách
13. Prevence sociálně patologických jevů
13.1. Prevence rizikového chování
Systém prevence rizikového chování zajišťují všichni zaměstnanci zařízení. Pedagogové se zaměřují
zejména na prevenci kouření a zneužívání návykových látek, na předcházení a potírání projevů šikany,
na zvládání afektů u dětí.
Školní metodik prevence ve spolupráci s vedením školského zařízení pravidelně na každý školní rok
zpracovává Minimální program prevence a jeho následné vyhodnocení. Dále školní metodik zpracoval
Program proti šikanování na základě metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi
žáky škol a školských zařízení. Pedagogičtí pracovníci jsou s programem pravidelně seznamováni na
zahajovací pedagogické poradě na začátku školního roku a je jim k dispozici v elektronické podobě na
PC. Krizový plán šikany je k dispozici pedagogickým pracovníkům ve sborovnách a vychovatelnách.
Prevence rizikového chování je v zařízení považována za klíčovou a to především ve smyslu pozitivního
směřování dětí do budoucna. Na její realizaci se podílí nejen školní metodik prevence, ale všichni
pedagogičtí pracovníci zařízení.
Hlavním cílem programu bylo především předcházet či minimalizovat rizikové chování jedinců či celé
skupiny. Program prevence byl zaměřený především na problematiku šikany, vztahy v kolektivu, drogy a
zdravého životního stylu. Trvalá pozornost byla věnována problematice šikany, kde zaměstnanci
postupují podle speciálně vypracovaného manuálu, motto: „Nad nikoho se nepovyšuj a před nikým se
neponižuj“.
Jako každý rok se děti podílely na vytvoření nástěnky v prostorách školy týkající se prevence rizikového
chování.
• prostudování odborné literatury, letáků, internetových zdrojů
• diskuse o daných tématech + techniky na daná témata
• vlastní nápady dětí a jejich osobité ztvárnění nástěnky
V tomto školním roce bylo potřeba řešit především problémy s vyšším výskytem šikany ve škole. Proto
byla ve škole ze strany učitelů zvýšená pozornost o přestávkách. S celým kolektivem pracoval školní
metodik prevence, etoped a psycholog. S celým kolektivem se soustavně pracovalo a to jak individuálně
20
VÝROČNÍ ZPRÁVA DDŠ, ZŠ A ŠJ, LIBĚCHOV, RUMBURSKÁ 54 – ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
s každým z nich, tak i v kolektivu a to v koncepci odborného týmu. Metodik se zaměřil především na
pozitivní vztahy v kolektivu. Nedílnou součástí práce s tímto kolektivem bylo cílené a vzájemně se
doplňující působení všech kvalifikovaných pedagogických pracovníků. Od všech pedagogických
pracovníků byly aplikovány techniky na podporu kolektivu a to především v třídním kolektivu, kde se
závadové chování vyskytovalo nejvíce.
Následně probíhala primární prevence, jak v rámci výuky, tak i na domově. Tématické bloky na sebe
navazovaly a vzájemně se prolínaly. V rámci výuky se použily vizuální ukázky, kolektivní hry, práce
s naučným materiálem. V prvé řadě se při primární prevenci využívala moderní metodická hra pro
prevenci rizikového chování. Desková hra se nazývá ,,Cesta Labyrintem města. Děti měly možnost
získat nové informace, rozšířit si své znalosti v dané problematice, zjistit více informací o svých
spolužácích. Poznat více sám sebe.
Dále byla dětem nabídnuta řada volnočasových aktivit. Volnočasové aktivity byly nabízené ve formě
kroužků či výletů.
Výuka byla zaměřená především na oblast zdravého životního stylu (výchova ke zdraví, osobní a
duševní hygiena, výživa a pohybové aktivity), oblast společenskovědní (komunikace + Čj, sociální
dovednosti a kompetence), oblast přírodovědná (biologie člověka, fyziologie, chemie), oblast rodinné a
občanské výchovy (výchova k občanství, dějiny), oblast sociálně-právní (výchova k občanství, pracovní
činnosti.)
Okruhy prevence byly nenásilně zařazovány do výuky a do odpoledního programu výchovy. Pozornost
byla nadále věnována rozvíjení komunikace tak, aby děti dokázaly otevřeně vyjadřovat své názory
v třídním kolektivu.
V následujícím školním roce se uskuteční hlubší dotazníkové šetření zaměřené na výskyt šikany v celém
zařízení. Následná analýza by měla přinést odpovědi na otázky v oblasti informovanosti žáků v oblastech
prevence rizikového chování, zpětnou vazbu od žáků na provádění preventivních aktivit, vlastní názory
na probíraná témata, znalost literatury, časopisů a audiovizuálních pořadů o sociálně patologických
jevech. Analýza bude prováděna každoročně a její výsledky se stanou součástí preventivního programu
následujícího školního roku a výroční zprávy DDŠ.
V zařízení mají děti k dispozici „schránku důvěry“. Na všech rodinných skupinách mají děti k dispozici
telefonní kontakty na své kurátory, MŠMT, ČŠI, Linku bezpečí a Linku vzkaz domů.
13.2. Výchovné problémy dětí
Ničení majetku zařízení
- každoročně jsme nuceni vynaložit nemalé finanční prostředky z rozpočtu zařízení na opravy majetku
zařízení (dveře, stěny, nábytek – noční stolky, židle, elektronika – TV, radia atd.). K jeho ničení
dochází v převážné většině případů v nezvladatelném afektu dítěte, v silném návalu zlosti a
nezvladatelné agrese dítěte.
Útěkovost dětí ze zařízení a dlouhodobé záškoláctví
- ve školním roce byla řešena problematika krátkodobých útěků v řádu několika hodin až po
dlouhodobé útěky ze zařízení, kdy se děti vracely i pod vlivem návykových látek,
- jedná se spíše o opakované útěky několika jednotlivců,
- u několika dětí přetrvával problém s trvalým dlouhodobým útěkem, jeden chlapec je na útěku od září
2012, druhý pak od března 2014,
- u některých dětí vyústí pobyt na útěku k prohloubení již dříve diagnostikovaného problému
zneužívání návykových látek, obvykle proto, že jejich kamarády jsou starší „zkušení“ uživatelé,
- děti se na útěcích dopouštěly prokázané trestné činnosti spíše v ojedinělých případech,
- trestná činnost páchaná na dětech nebyla zaznamenána,
- jedná se většinou o nenávraty z pobytů mimo zařízení. K rychlejšímu návratu dětí z útěku pomáhá
dobrá spolupráce s příslušnými OSPOD a včasné informování Policie ČR,
- v důsledku útěků dětí ze zařízení dochází i k neomluvené absenci dětí ve škole, k neplnění povinné
školní docházky,
- s útěky dětí ze zařízení je spojena i trestná činnost páchaná na útěku. V převážné většině případů
jde o trestné činy majetkového charakteru – krádeže a loupeže.
21
VÝROČNÍ ZPRÁVA DDŠ, ZŠ A ŠJ, LIBĚCHOV, RUMBURSKÁ 54 – ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
Návykové látky
- v popisovaném školním roce docházelo k zneužívání návykových látek v „obvyklém“ rozsahu, jednalo
se zejména o zneužívání produktů konopí, masivně tabáku a překvapivě vzácně alkoholu
- převážná většina dětí pochází ze sociálně rizikového prostředí, kde přicházejí do styku s návykovými
látkami. Nejde jen o nahodilé experimentování, nýbrž o plánované užívání. U některých dětí se po
pobytech mimo zařízení a útěcích objevují abstinenční příznaky. V takové situaci nám pomáhá
pediatr,
- výskyt návykových látek mimo zařízení se objevuje na volných vycházkách, tam dochází ojediněle
k čichání těkavých látek, ke kouření tabákových výrobků, ale i marihuany,
- většina dětí jsou již silní kuřáci, s tímto problémem úzce souvisí sestavování Minimálního
preventivního programu a práce s ním. V našem zařízení nelze pracovat systémem Peer-programu.
- při návratech z víkendů a prázdnin jsou realizovány preventivní namátkové kontroly, především u
dětí, kde je prokázána inklinace k návykovým látkám. Dále náhodné kontroly v případě podezření na
požití návykových látek. Ojediněle byly zaznamenány pozitivní reakce testu na THC, s dalšími
výraznějšími problémy v této oblasti jsme se ve školním roce 2013/2014 nesetkali.
Agresivita
- zaznamenali jsme mírný pokles agresivity a bezohlednosti mezi dětmi, vážnější případ související se
šikanováním jsme neřešili,
- negativní projevy soužití problémových dětí, jako je vzájemná agrese či vulgarita, nelze v zařízeních
tohoto typu zcela vyloučit, pedagogům zařízení se daří tyto problémy minimalizovat, v případě jejich
zjištění otevřeně a důsledně řešit.
- dále se většinou objevovaly drobné stížností dětí, ve většině případů však konflikt nebyl šikanováním.
Tyto případy byly řešeny kázeňsky, všechny děti byly poučené o nepřijatelnosti podobných projevů,
chlapci a dívky starší 15ti let byli navíc poučeni, že by jejich chování případně mohlo být trestně
stíháno, k trestnímu stíhání z tohoto důvodu však nedošlo,
- ojediněle se setkáváme s vulgárními útoky na pedagogické pracovníky zařízení,
- k fyzickému napadení pedagogického pracovníka došlo ve dvou případech,
- výraznější problémy nebyly zaznamenány v oblasti rasové nesnášenlivosti či xenofobie,
- součástí Minimálního preventivního programu sociálně patologických jevů je Program proti
šikanování, kde jsou popsané strategie a postupy v případě zjištění projevů šikanování.
13.3. Rozbor příčin útěků dětí ze zařízení:
- touha po volném způsobu života bez omezování režimem a povinnostmi,
- snaha vyhnout se nepříjemné osobní situaci,
- únik před řešením nepříjemných situací,
- v případech předčasně zahájeného pohlavního života, jsou to u některých dívek i sexuální důvody,
snaha vrátit se k partnerovi nebo získat partnera, zamilovanost,
- problémy s nezájmem rodičů, pokus o snahu "potrestat" rodiče, kteří v očích dítěte selhali,
- útěk bez motivu na základě ovlivnění jiným dítětem,
- stesk po rodině,
- touha po změně.
14. Program enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
14.1 Program enviromentálního vzdělávání
Vzdělávání
Školní metodik enviromentálního vzdělávání
Pedagogičtí pracovníci školy
Školní vzdělávací program
Problematika enviromentálního vzdělávání je zapracována v jednotlivých předmětech ŠVP
Samostatný předmět enviromentálního vzdělávání
Pojmy „vztah člověka k prostředí, udržitelný rozvoj“ jsou nezbytným učivem při naplňování klíčových
kompetencí
Vzdělávání a výchova ve školní družině a školním klubu je také zaměřena na enviromentální vzdělávání
22
VÝROČNÍ ZPRÁVA DDŠ, ZŠ A ŠJ, LIBĚCHOV, RUMBURSKÁ 54 – ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
Organizace enviromentálního vzdělávání
Škola má zpracovaný program enviromentálního vzdělávání
Spolupráce školy s rodinou, obcí, podnikovou sférou, ostatními subjekty
Organizování celoškolních aktivit zaměřených na enviromentální vzdělávání
Spolupráce školy s dalšími základními školami, předávání si zkušeností
Využívání středisek a center ekologické výchovy
Kontakty školy s nevládními organizacemi, zaměřenými na ekologickou výchovu
Vybavení školy učebními pomůckami pro enviromentální vzdělávání
Ekologizace provozu školy (šetření energií, třídění odpadů)
15. Prevence rizik a školní úrazy
15.1. Počet úrazů
Počet záznamů v knize úrazů v době od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014
Počet odeslaných záznamů o úrazech od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014
12
0
15.2. Vyhodnocení úrazů
Místo úrazu
V hodinách tělesné výchovy
V ostatních vyučovacích předmětech
Výlety a exkurze
Lyžařské kurzy
Výuka plavání
Přestávky ve škole
Dětský domov
Počet úrazů
6
0
0
0
0
0
6
15.3. Prevence rizik
Opatření k prevenci rizik, která zařízení přijalo
Na základě vyhledávání, posuzování a zhodnocování rizik spojených s činnostmi a prostředím přijímá
zařízení opatření k prevenci rizik.
Při stanovení konkrétních opatření bereme v úvahu zejména možné ohrožení žáků při vzdělávání v
jednotlivých předmětech, při přesunech žáků v rámci školního vzdělávání a při účasti dětí na činnosti
rodinných skupin. Zároveň pedagogičtí pracovníci přihlíží k věku žáků, jejich schopnostem, fyzické a
duševní vyspělosti a zdravotnímu stavu.
Škola podle Školního vzdělávacího programu seznamuje žáky s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví
tak, aby bylo dosaženo klíčových kompetencí vztahujících se k ochraně zdraví žáků a jejich bezpečnosti.
Ve školním vzdělávacím programu je ochrana a bezpečnost zdraví součástí výchovy ke zdravému
životnímu stylu a zdraví člověka, chápanému jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody.
Součástí je mimo jiné dopravní výchova, ochrana člověka za mimořádných událostí, problematika první
pomoci a úrazů, prevence sociálně patologických jevů, ochrana před sexuálním zneužíváním atp.
Pedagogičtí pracovníci jsou při výchovně vzdělávací činnosti povinni přihlížet k základním fyziologickým
potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně
patologických jevů.
Ředitelka zařízení vydala vnitřní a školní řád, které upravují podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků
a jejich zákonných zástupců a podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany
před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.
23
VÝROČNÍ ZPRÁVA DDŠ, ZŠ A ŠJ, LIBĚCHOV, RUMBURSKÁ 54 – ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
Pedagogičtí pracovníci trvale zajišťují, aby žáci byli prokazatelným způsobem poučeni o možném
ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, jichž se účastní při výchovně vzdělávací činnosti
v zařízení
Dohled pedagogických pracovníků k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole nebo
školském zařízení při výchově a vzdělávání a s nimi souvisejících činnostech a při poskytování školských
služeb se vykonává v zájmu předcházení škodám na zdraví, majetku, přírodě a životním prostředí.
Dodržování podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků kontrolují průběžně vedoucí zaměstnanci
zařízení v rámci své působnosti a plnění úkolů v oblasti prevence rizik.
Pedagogičtí pracovníci kontrolují a vyžadují dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví žáků, jakož i dodržování pokynů žáky.
Do programu prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech organizovaných zařízením nejméně
jednou ročně zahrnuje zařízení také kontrolu školní dílny, školní kuchyňky, tělocvičen a tělocvičného
nářadí a náčiní, školního hřiště, školního pozemku i dalších pracovišť zařízení užívaných žáky, včetně
jejich vybavení. Pokud se na ně a na jejich vybavení vztahují zvláštní předpisy k zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, například o elektrických, plynových, zdvihacích a tlakových zařízení, provádějí
se na nich prostřednictvím osob se zvláštní odbornou způsobilostí odborné kontroly a revize ve lhůtách
stanovených těmito předpisy. U tělocvičného nářadí a ostatního náčiní se kromě jeho běžných kontrol v
hodinách tělesné výchovy a v rámci prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci provádějí i odborné
technické kontroly nejméně jednou za rok, pokud nestanovil výrobce lhůtu kratší. Součástí prověrek
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech organizovaných zařízením je rovněž kontrola vybavení
zařízení prostředky pro poskytnutí první pomoci, a to jak z hlediska obsahu, tak i lhůt jejich použitelnosti.
Komentář statutárního zástupce ředitele zařízení:
K většině úrazů dětí došlo nerespektováním pokynů pedagogických pracovníků přesto, že děti byly řádně
poučeny.
16. Spolupráce zařízení s rodiči
Komentář statutárního zástupce ředitele zařízení:
Děti umístěné v zařízení pocházejí z dysfunkčních rodin, spolupráce s rodiči je často velmi problematická
až neuskutečnitelná. Z tohoto důvodu zařízení úzce spolupracuje se sociálními pracovnicemi a
sociálními kurátory OSPOD, kteří s rodinou úzce pracují a připravují rodinné prostředí na návrat dětí
domů.
Konzultační hodiny pro rodiče byly stanoveny pro školního psychologa a etopeda zařízení na pátek od
13,45 do 14,30 hodin a dále probíhaly po předchozí dohodě termínu s konkrétními rodiči při jejich
návštěvě zařízení.
Podpora a sanace původní biologické rodiny dítěte stojí v popředí našeho speciálně pedagogického
zájmu jako důležitá podmínka pozitivního vývoje dítěte po ukončení pobytu v zařízení. Metodicky a
teoreticky jsme na tento proces připraveni, prakticky tyto aktivity brzdí neaktivní přístup rodičů, jindy
nepřizpůsobivé chování dítěte, které nepřijme šanci uspořádat si pod odborným vedením svůj vztah s
rodinou. Nesmíme polevit ve snaze nabízet rodině pomoc a podporu, přesvědčovat rodiče o tom, že
jejich možnost ovlivnit příznivě dítě jsou obrovské a že jako jediní mají tuto odpovědnost v neomezené
míře, a proto mají i povinnost.
Informace o zařízení mohou zákonní zástupci a veřejnost získat i prostřednictvím našich webových
stránek na www.ddslibechov.cz
24
VÝROČNÍ ZPRÁVA DDŠ, ZŠ A ŠJ, LIBĚCHOV, RUMBURSKÁ 54 – ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
17. Vyřizování stížností, oznámení podnětů
17.1. Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle správního řádu
Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
Datum
Obsah stížnosti
Stěžovatel
Stížnost vyřídil
podání
žádná stížnost
17.2. Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání
Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání
Datum
Obsah stížnosti
Stěžovatel
podání
žádná stížnost
Stížnost vyřídil
17.3. Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů
Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů
Datum
Obsah stížnosti
Stěžovatel
podání
žádná stížnost
Stížnost vyřídil
17.4. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím“.
Výroční zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2013
Počet podaných žádostí o informace
žádné
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
žádné
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
žádné
Opis podstatné části každého rozsudku soudu
žádné
Výčet poskytnutých výhradních licencí
žádné
Počet stížností podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.
žádné
18. Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků
18.1. Plnění závazných ukazatelů rozpočtu
v tis. Kč
Ukazatele stanovené zřizovatelem
Orientační
ukazatele
Závazné
ukazatele
Přímé NIV celkem
Stanoveno rozpočtem
(konečný stav po
úpravách)
18 064
Stav k 31. 12. 2013
18 010
- Platy
10 519
9 715
- OON
45
24
34
33
3 592
3 309
FKSP
105
97
ONIV
3 803
4 785
z toho
Limit počtu zaměstnanců
Odvody
25
VÝROČNÍ ZPRÁVA DDŠ, ZŠ A ŠJ, LIBĚCHOV, RUMBURSKÁ 54 – ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
Závazné
ukazatele
Prostředky poskytnuté a stanovené
zřizovatelem
Příspěvek NIV
Stanoveno rozpočtem
(konečný stav po
úpravách)
3 803
3 803
0
0
650
473
Příspěvek na investice
Příjmy
Stav k 31. 12. 2013
17.2. Plnění dalších ukazatelů rozpočtu
v tis. Kč
Stanoveno rozpočtem
(konečný stav po
úpravách)
Prostředky
Stav k 31. 12. 2013(čerpání
v r. 2013)
Peněžní fondy
Fond odměn
0
0
Fond rezervní
0
0
Fond investiční
Účelové prostředky kapitoly MŠMT
0
456
Prostředky na SIPVZ
0
0
0
Další zdroje
Údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována
výroční zpráva zařízení.
0
Komentář správce rozpočtu
V roce 2013 došlo k úspoře nákladů zejména díky úspoře mzdových prostředků (méně
zaměstnanců, dlouhodobá nemocnost) a také potravin – v důsledku nízkého stavu dětí.
Následkem toho ale také nebyly splněny rozpočtované příjmy (výpadek v PnÚP a přídavcích na
děti).
Průměrný přepočtený počet pracovníků za rok 2013 byl 32,8.
501
502
503
511
512
518
521
524
525
527
528
538
549
542
551
556
558
18.3. Přehled skutečných nákladů a výnosů v porovnání rok 2013 a 2012
Rok 2012
Rok 2013
Spotřeba materiálu
780 905
1 119 103
Spotřeba elektrické energie
542 746
574 875
Spotřeba vody; LTO
1 261 934
1 384 799
Opravy a udržování
273 161
149 493
Cestovné
8 812
5 194
Ostatní služby
727 933
682 175
Mzdové náklady
10 303 184
9 819 765
Zákonné sociální pojištění
3 437 192
3 309 149
Zákonné pojištění z mezd
41 861
41 870
Zákonné sociální náklady FKSP
103 031
96 768
Náhrady za DPN 2011/prac. úraz 2012
46 739
0
Jiné daně a poplatky
4 500
4 500
Ostatní náklady z činnosti
133 949
112 364
Pokuty a penále
0
0
Odpisy
668 751
664 436
Tvorba opravných položek
128 495
145 267
Náklady z DHM
70 159
114 958
Rozdíl
-338198
32129
122865
123668
-3618
-45758
-483419
-128043
9
-6263
-46739
0
-21585
0
-4315
16772
44799
26
VÝROČNÍ ZPRÁVA DDŠ, ZŠ A ŠJ, LIBĚCHOV, RUMBURSKÁ 54 – ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
602
603
609
648
649
662
671
Náklady celkem
18 747 883
18 010 465
-737417
Stravné
Výnosy z pronájmu
Jiné výnosy z vlast. výkonů - PnÚP, stravné
Čerpání fondů
Ostatní výnosy z činnosti
Úroky
Výnosy, prostředky SR = přísp. na provoz
199 456
162 298
290 375
1 142 139
102 846
1 222
16 950 000
189 625
148 450
121 324
458 598
13 328
436
18 064 000
-9 831
-13 848
-169 051
-683 541
-89 518
-786
1 114 000
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek
18 848 336
100 453
18 995 762
985 229
147 425
884 843
18.4. Upravený hospodářský výsledek
v Kč
Ukazatel
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti
Hospodářský výsledek celkem k 31. 12. 2013 (před zdaněním)
Předpokládané zdanění
Celkem po zdanění
Dodatečné odvody a vratky
Úhrada ztráty z minulých let
Další položky upravující hospodářský výsledek
Upravený hospodářský výsledek (zisk +, ztráta -)
Kč
985 229
0
985 229
0
985 229
0
0
0
+985 229
18.5. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku
v Kč
Ukazatel
1
Ztráta z minulých let
Rezervní fond
Fond odměn
Odvod do rozpočtu zřizovatele
Stav k 31. 12. 2013
Návrh na rozdělení
2
0
1 178 105
272 245
0
Celkem
3
0
805 229
180 000
0
985 229
Stav po rozdělení
(sl.4 = sl. 2 + sl. 3)
4
0
1 983 334
452 245
0
Komentář správce rozpočtu:
Zisk vznikl nedočerpáním prostředků na mzdy a potraviny, část zisku tedy byl navržen k převedení do
fondu odměn, zbytek do rezervního fondu.
PROTOKOL o schválení účetní závěrky za rok 2013, č.j. MŠMT – 11604/2014-5,
ze dne 14. 7. 2014:
Rozhodnutí o schválení účetní závěrky za rok 2013 proběhlo dle návrhu materiálu čj. MSMT11604/2014-2 Poradou vedení, která se uskutečnila dne 30. 6. 2014. Na základě předložených podkladů
nebylo zjištěno, že schvalovaná účetní závěrka neposkytuje v rozsahu posuzovaných skutečností věrný
a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky a vydává tento výrok:
Účetní závěrka za rok 2013 se schvaluje ke dni 30. 6. 2014.
Schválením účetní závěrky je současně schválením výsledku hospodaření včetně jeho rozdělení do
finančních fondů organizace.
PhDr. Jindřich Fryč, náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy
27
VÝROČNÍ ZPRÁVA DDŠ, ZŠ A ŠJ, LIBĚCHOV, RUMBURSKÁ 54 – ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
19. Výsledky inventarizace majetku
19.1. Inventarizovaný majetek
Druh majetku
Nehmotný investiční majetek
Hmotný investiční majetek
Pozemky
Drobný nehmotný majetek
Hmotný majetek v operativní ev.(500 –1 000
Kč)
Drobný hmotný majetek (1 000 – 40 000 Kč)
Materiálové zásoby
Učební pomůcky A
Učební pomůcky B
Učební pomůcky C
Stravenky
Ceniny
Pokladní hotovost
D
F
D
D
F
Inventarizace
ke dni
x
31. 12. 2013
x
31. 12. 2013
x
F
F
F
F
F
F
F
F
31. 12. 2013
31. 12. 2013
x
x
x
nemáme
nemáme
31. 12. 2013
Celková hodnota
k 31. 12. 2013
0
84 233 477
10 343
188 562
416 181
9 278 936
328 689
Viz operativní evidence
0
0
60 471
* Způsob provedení inventarizace: fyzicky (F), dokladově (D).
19.2. Závěry inventarizace
inventarizace
Inventarizován byl majetek umístěný (upřesnění
objektu)
Neupotřebitelný, přebytečný, nevyužitý majetek a
způsob jak by s ním mohlo být naloženo
Inventarizační rozdíly (manka, přebytky), návrh
na jejich vypořádání, postih
Zjištěné nedostatky a závady při inventarizaci,
zajištění majetku, jeho ochrana před poškozením,
odcizením
Návrh inventarizační komise na vypořádání
inventarizačních rozdílů
Datum inventarizace
komentář
Areál zařízení (Rumburská 54, Pod Kostelíčkem
241,242,243,122, Liběchov)
X
Drobné rozdíly vypořádány v průběhu inventarizace.
Drobné rozdíly vypořádány v průběhu inventarizace.
Drobné rozdíly vypořádány v průběhu inventarizace.
2. 1. 2014 až 31. 1. 2014
Komentář vedoucího ekonomicko-provozního úseku:
V rámci inventarizace byly provedeny opravy drobných rozdílů, většinou v důsledku zaokrouhlování.
20. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních
programů
20.1. Údaje o zapojení školy do rozvojových programů
Komentář statutárního zástupce ředitele:
Ve školním roce 2013/2014 se zařízení nezapojilo do žádných rozvojových programů.
20.2. Údaje o zapojení školy do mezinárodních programů
Komentář statutárního zástupce ředitele:
Ve školním roce 2013/2014 se zařízení nezapojilo do žádných mezinárodních programů.
28
VÝROČNÍ ZPRÁVA DDŠ, ZŠ A ŠJ, LIBĚCHOV, RUMBURSKÁ 54 – ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
21. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního
učení
21.1. Kurzy pořádané školou (s akreditací)
Komentář statutárního zástupce ředitele:
Ve školním roce 2013/2014 nepořádala škola žádné kurzy s akreditací.
21.2. Kurzy pořádané školou (bez akreditace)
Komentář statutárního zástupce ředitele:
Ve školním roce 2013/2014 nepořádala škola žádné kurzy bez akreditace.
22. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích
zdrojů
Komentář statutárního zástupce ředitele:
Ve školním roce 2013/2014 nerealizovalo zařízení žádné projekty financované z cizích zdrojů.
23. Spolupráce s odborovými organizacemi a dalšími partnery při
plnění úkolů ve vzdělávání a výchově.
23.1. Spolupráce s odborovými organizacemi
Komentář statutárního zástupce ředitele:
Odborová organizace u zaměstnavatele nepůsobí.
23.2. Spolupráce s dalšími partnery
Dlouhodobě má naše zařízení velmi dobrou spolupráci s
- příslušnými pracovníky (kurátoři, sociální pracovníci) OSPOD
- MUDr. Janem Němečkem, praktickým lékařem pro děti a dorost v Liběchově
- MUDr. Marií Kopřivovou, pedopsychiatrem
- MUDr. Markem Ševčíkem, stomatologem
- MUDr. Lucií Žáčkovou, poskytovatelem pracovně lékařských služeb
- PaedDr. Vladimírem Šikem, supervizorem
- Nemocnicí s poliklinikou v Mělníku
- Rychlou záchrannou službou v Mělníku
- Dětskou psychiatrickou nemocnicí v Opařanech
- Městským úřadem v Liběchově
- Obvodním oddělením Policie ĆR Horní Počaply - zejména velmi aktivně a pružně nám policisté
pomáhají snižovat útěkovost našich dětí jejich rychlým zadržením po útěku ze zařízení
- Dětským diagnostickým ústavem v Praze - Krči
- VÚ Buškovice, VÚ Klíčov, VÚ Počátky – velmi dobrá spolupráce při umisťování dětí do učebních oborů
po ukončení povinné školní docházky
- SK Slavia Velký Borek – oddíl kopané
- KOMPAKT spol. s r.o. Poděbrady – realizace projektu „Sociální automobil“
29
VÝROČNÍ ZPRÁVA DDŠ, ZŠ A ŠJ, LIBĚCHOV, RUMBURSKÁ 54 – ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
24. Kontroly a inspekce
Termín
16. 9. 2013
10. 12. 2013
21. 1. 2014
23. 1. 2014
31. 1. 2014 – 19. 3. 2014
3. 4. 2014
28. 4. 2014
27. - 30. 5. 2014
Kdo provedl
Prověrka Okresní státní zastupitelství Mělník
Prověrka Okresní státní zastupitelství Mělník
MŠMT - PhDr. Cpinová, Mgr. Polák
Finanční úřad pro Středočeský kraj
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
Prověrka Okresní státní zastupitelství Mělník
ČŠI Praha - konzultace
ČŠI Olomoucký inspektorát
Závěr
Děkujeme zřizovateli našeho zařízení, tj. příslušným odborům MŠMT za zajištění dobrých ekonomických
podmínek pro provoz zařízení.
V Liběchově dne 30. září 2014
Bc. Luboš R a n d á k
statutární zástupce ředitele
30
VÝROČNÍ ZPRÁVA DDŠ, ZŠ A ŠJ, LIBĚCHOV, RUMBURSKÁ 54 – ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
Download

Výroční zpráva DDŠ,ZŠ a ŠJ 2013 - 2014.pdf