Témata magisterských prací:
Prezentace religionistiky v systému vzdělávání pedagogů v České republice (Bubík)
Dějiny a současnost kognitivního přístupu v religionistice (Bubík)
Diskuse kategorie hinduismu v německé indologické produkci: od sedmdesátých let 20.
století do současnosti. (Fárek)
Institucionalizace České hinduistické společnosti a ISKCON (Fárek: pro A. Zeyvalovou)
Bardesanés (Bar Daisan) a jeho dílo (Gebelt)
„Škola dějin náboženství“ (Religionsgeschichtliche Schule) a religionistika (Gebelt)
Thrácké náboženství ve světle nových poznatků (Titz)
Oficiální kult (Sacra publica) v římských Pompejích (Titz)
Česká bádání o židovské mystice (Lisý)
Reflexe Judaismu v díle M. Eliadeho (Lisý)
Asociace muslimských bratří v Egyptě. Fundamentalistická, reformistická či extrémistická
organizace? (Pargačová: pro Renátu Kuntošovou)
„Lid knihy“ v Egyptě a v muslimském Španělsku, komparativní studie. (Pargačová: pro
Zdenku Teplou)
Křesťansko-muslimské vztahy z pohledu analytické psychologie (Machálek: už obsazeno)
Proměny obrazu islámu v dějinách Západu (Machálek)
Současná náboženská a politická agenda amerických hnutí Christian Coallition a Moral
Majority (Štampach)
České pojetí financování církví a náboženských společností ve 20. století ve srovnání
s jinými modely v zemích Evropské unie (Štampach)
Témata bakalářských prací:
Význam historicko-kulturní školy v české religionistice a teologii ve 20. století (Bubík)
Přínos české protestantské teologie religionistice – historie i současný stav (Bubík)
Časopis Religio. Revue pro religionistiku – analýza dosavadního vývoje (Bubík)
Česká indologie a její tematizace náboženství Indie (Bubík)
Česká islamologie o islámu v posledních 20. letech (Bubík)
Náboženské pojmosloví v upanišadách? (Fárek)
Analýza přístupu Walthera Eidlitze ke studiu čaitanjovského višnuismu. (Fárek)
Recepce západního myšlení v díle Bhaktivinóda Thákura. (Fárek)
České národní obrození a studium indických tradic. (Fárek)
Život a dílo Martina Novosada, českého buddhistického mnicha a učence. (Fárek)
Teorie „přežitků“ v raných teoriích původu náboženství. (Gebelt)
Židovské náboženství v teorii Urmonotheismu W. Schmidta. (Gebelt)
Počátky a vývoj náboženství dle A. Langa. (Gebelt)
Totemismus v rámci evolučních teorií (Gebelt)
Rahnerova koncepce anonymního křesťanství (Gebelt)
Charakteristika kultu nabatejských božstev (Titz)
Obraz božstev ve starořeckém dramatu (Titz)
Numina jako element římského "religio" (Titz)
Současné římské novopohanství v Evropě/světě (Titz)
Současné řecké novopohanství v Evropě/světě (Titz)
Judaismus versus řecké a římské tradice (Lisý)
Proroctví versus věštění (Lisý)
Tovaryšstvo Ježíšovo a židé (Lisý)
Reflexe Judaismu v díle Chajima Potoka (Lisý)
Náboženský sionismus (Lisý)
Koncept džihádu v sunnitském islámu. (Pargačová)
Chalcedonský koncil a jeho dopad na egyptské křesťanstvo. (Pargačová: pro Michala
Pěčka)
Komparace pojetí Ježíše a Marie v Novém zákoně a v Koránu. (Pargačová)
Pojetí Boha v sunnitském islámu. (Pargačová)
Náboženství a identita iráckých Kurdů. (Pargačová: pro Milanu Volkovou)
Reflexe mezináboženských vztahů u Jana Hellera (Machálek: už obsazeno)
Kryptoreligiózní prvky v psychologii 20. století (Machálek)
Přístupy k mezináboženskému dialogu v „prorockých“ a „mystických“ náboženstvích
/komparace/ (Machálek)
A Common Word between Us and You: Muslimská iniciativa v dialogu s křesťany
(Machálek)
„Plachá zbožnost“ českých intelektuálů? /kritický rozbor teorie T. Halíka/ (Machálek)
Aplikace českého konfesního práva v činnosti odboru církví Ministerstva kultury ČR
(Štampach)
Změny v tradiční a alternativní religiozitě v českém prostředí od r. 1990 ((Štampach)
Znalost buddhistických pramenů a buddhistické historie u současných českých buddhistů
(Štampach)
Přehled postojů k náboženství u nenáboženské většiny českého obyvatelstva (Štampach)
Ediční politika a kvalita redakční práce vybraných nakladatelství zaměřených na tzv.
esoterickou literaturu (Štampach)
Download

Témata magisterských prací: