TECHNICKÝ LIST – TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ
TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ
tvárnice z prostého vibrolisovaného betonu na bázi cementu a plniva (kameniva)
modifikované zušlechťujícími přísadami
tvárnice mají vysokou pevnost, nízkou nasákavost a jsou mrazuvzdorné
tvárnice ztraceného bednění jsou vyráběny, sledovány a kontrolovány dle
evropských harmonizovaných norem
Technické parametry:
Ilustrační foto
Rozměry
délka /
šířka /
výška
Hmotnost
prvku
Spotřeba
na m2
[mm]
[kg]
[ks]
Orientační
spotřeba
betonu do
zdi ze
ztraceného
bednění
[m3/m2]
Tvárnice
ztraceného
bednění T50
300 / 500 /
250
30
13,32
0,38
40 / 1200
Tvárnice
ztraceného
bednění T40
500 / 400 /
250
33
8
0,26
30 / 990
Tvárnice
ztraceného
bednění T30
500 / 300 /
250
29,5
8
0,19
40 / 1180
Tvárnice
ztraceného
bednění T25
500 / 250 /
250
28
8
0,15
40 / 1120
Tvárnice
ztraceného
bednění T20
500 / 200 /
250
28
8
0,11
48 / 1344
Tvárnice
ztraceného
bednění T15
500 / 145 /
250
24
8
0,06
64 / 1536
Tvárnice
ztraceného
bednění T10
500 / 100 /
250
19,5
8
0,02
72 / 1404
Název výrobku
TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ w w w . b e t o n b r o z . c z
Množství
výrobků
na paletě
[ks / kg]
1/6
Výrobní rozměry (technický výkres):
Tvárnice ztraceného
bednění T50
Tvárnice ztraceného
bednění T40
Tvárnice ztraceného
bednění T30
Tvárnice ztraceného
bednění T25
Tvárnice ztraceného
bednění T20
Tvárnice ztraceného
bednění T15
Tvárnice ztraceného
bednění T10
Přednosti:
pro dosažení vysokých užitných vlastností se betonové tvárnice ztraceného
bednění vyrábí jako jednovrstvé vibrolisované prvky
díky jednoduchému systému pero-drážka, který zároveň umožňuje rychlé
zpracování, nedochází k příčnému posunu tvarovek při jejich plnění betonem
je možno dosáhnout pravidelného rozvrstvení armatury v konstrukci
TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ w w w . b e t o n b r o z . c z
2/6
snadná a rychlá výstavba znamená úsporu nákladů – odpadá také nutnost
použití bednění
dělící komora umožňující snadné dělení pro vytvoření poloviční tvarovky
Použití:
výstavba svislých nosných i nenosných konstrukcí zdiva, základů, opěrných zdí
lze rovněž použít pro zpevnění svahu jako svahové tvárnice
slouží jako nadezdívka základových pásů
Expedice:
výrobky jsou uloženy na paletách EUR o rozměrech 1 200 × 800 mm
výrobky jsou na paletě fixovány pomocí pásky a fixační folie
Doprava a manipulace:
při skladování, manipulaci i dopravě betonových tvárnic musí být dodržovány
příslušné platné bezpečnostní předpisy (pro silniční i železniční přepravu)
manipulace s výrobky se uskutečňuje pomocí vysokozdvižných vozíků (VZV),
popř. jiných prostředků k tomu uzpůsobených
s výrobky lze provádět i ruční manipulace spojené s drobným prodejem, platí
však, že drobný prodej a výdej výrobků z rozbalených palet řídí znalá nebo
poučená osoba
manipulovat s betonovými tvárnicemi pomocí VZV lze jen v případě
nerozbalených (zafixovaných) palet, aby se tak zabránilo možnému poškození
výrobků
Skladování:
maximální počet palet s výrobky skladovanými ve sloupci na sobě jsou 3 palety
výrobky je možné skladovat i na nezastřešených otevřených plochách, nejlépe
však v originálním balení, přičemž je nutné zabránit mechanickému poškození
jednotlivých výrobků
v případě dlouhodobého skladování výrobků na paletách doporučujeme
z hlediska tvorby vápenných výkvětů použít takový způsob skladování
(zabezpečení), který zamezí pronikání srážkových vod a vzdušné vlhkosti dovnitř
palet s betonovými tvárnicemi
Podklad:
Podklad, respektive základy (budov a opěrných stěn) do úrovně terénu, musí být provedeny
tak, aby působením mrazu nedocházelo k pohybům celé základové konstrukce, tj.
základová spára musí být v nezámrzné hloubce. Tato hloubka je závislá na klimatických
podmínkách daného regionu (min. 800 mm pod úrovní terénu). Základ doporučujeme
provést z betonu třídy min. C15/20 dle ČSN EN 206-1.
TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ w w w . b e t o n b r o z . c z
3/6
Při provádění základů pro opěrné zídky je třeba pamatovat na nutnost spojení základové
konstrukce a vlastní zídky ocelovou výztuží, která bude procházet dutinou tvárnice
ztraceného bednění.
Základové pasy se doporučuje již při betonáži srovnat do vodorovné roviny. Ta usnadní
pokládku tvárnic ztraceného bednění nad úroveň terénu.
Pokládka:
Tvárnice ztraceného bednění jsou určeny pro ruční
pokládku. V případě, že jsou na tvárnicích patrné
zjevné vady, nesmí dojít k zabudování do konstrukce!
Tvárnice ztraceného bednění klademe na sucho a to
vazebným způsobem pero - drážka. Po usazení a
vyrovnání do roviny jsou tvárnice zality betonem. Před
zalitím je možné do konstrukce vložit armovací výztuž.
Průměr, množství a rozmístění výztuže řeší vždy
projektant (statik) vzhledem ke konkrétním podmínkám
a umístění stavby.
V případě, že budou betonové tvárnice z jedné strany
zasypány zeminou (menší opěrné zídky atd.) je nutné
vzhledem k znečištění zeminou, růstu mechů a případné
tvorbě vápenných výkvětů použít izolační fólii na straně
zásypu a provést odvodnění (drenáž) v úrovni základové
(ložné) spáry viz. nákres.
Doplňující informace:
při stavbě opěrných zídek doporučujeme vždy posoudit místní geologické,
hydrogeologické podmínky a provést statický výpočet
výskyt vápenných výkvětů na betonových tvárnicích (výrobce se jich nemůže
vyvarovat) nemá vliv na jejich užitné vlastnosti a nepovažuje se za významný
v případě, že jsou na betonových tvárnicích patrné zjevné vady, nesmí dojít
k zabudování do konstrukce
při případném dořezávání betonových výrobků, je nutné tyto práce provádět tak,
aby nedošlo ke znečištění a znehodnocení jiných prvků jemným prachem
TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ w w w . b e t o n b r o z . c z
4/6
Údržba:
důležité je betonové tvárnice chránit před nepřiměřeným mechanickým
poškozením nebo znečištěním
Nabídka barev a povrchů:
Barva: šedá
Kvalita (normy):
betonové tvárnice ztraceného bednění jsou deklarovány dle ČSN EN 771-3
Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem
kvalita betonových tvárnic je sledována akreditovanými zkušebními laboratořemi
(AZL při ÚTHD FAST VUT v Brně (L1396), TZÚS Praha akreditovaná zkušební
laboratoř číslo 1018.2 pobočka Brno)
výroba ve společnosti Beton Brož s.r.o. je řízena a sledována dle normy ISO
9001 a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS
18001
ČSN EN 771-3 Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým
kamenivem; kategorie II.
Zděné stěny, pilíře a
příčky
Určené použití
Rozměry [mm]
délka / šířka / výška
Rozměrová přesnost [mm]
délka / šířka / výška
Mrazuvzdornost [%]
min. 80 / 50
cyklů
Viz výše technický výkres
prvku (výrobní rozměry)
Nasákavost [g.m-2.s-0,5]
max. 100
+ 3 mm
- 5 mm
Počáteční pevnost ve smyku
[N.mm-2]
min. 0,15
+ 3 mm
- 5 mm
+ 3 mm
- 5 mm
Objemová hmotnost prvku [kg.m-3]
650 – 1250
Pevnost v tlaku [N.mm-2], kolmo na
ložnou plochu celého prvku, kat. II,
průměrná
min. 3,0
Nebezpečné látky [-]/index
hm. aktivity
Reakce na oheň
<0,5
A1
Upozornění:
Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace o výrobku, jeho
použití a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky se mohou
vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a použitých materiálech při pokládce. V
případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu!
TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ w w w . b e t o n b r o z . c z
5/6
Technická podpora / poradenství:
technické informace: [email protected] (+420 777 223 940)
poradenství při pokládce a realizaci: [email protected]
(+420 777 222 805)
reklamace: [email protected]
Platnost:
01/2011; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.
TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ w w w . b e t o n b r o z . c z
6/6
Download

Tvarnice ztraceneho bedneni - Technicky list