© Jiří Háva, Prague-west, 2012
Výsledky faunistického průzkumu čeledí brouků (Coleoptera)
„Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka“ a navazující
„Přírodní rezervace Roztocký Háj-Tiché údolí“
Results of a faunistic research to the families of the beetles (Coleoptera)
of „Údolí Únětického potoka Natural Reserve“
and follow-up “Roztocký Háj-Tiché údolí Nature Reserve”
Jiří Háva & Jiří Háva jun.
Private Entomological Laboratory & Collection
Rýznerova 37/37, CZ-252 62 Únětice u Prahy, Praha-západ, Czech Republic
e-mail: [email protected]
Abstract. In this paper the comlete list of beetles (Coleoptera) representing 71 families collected, observed and
included data from publications in the „Údolí Únětického potoka Natural Reserve“ (Czech Republic) are given.
The region under study was carried out in 2007-2010 individual collect qualitative families of beetles
(Coleoptera). The following list also includes were collected in a neighboring village Únětice, and follow-up
“Roztocký Háj-Tiché údolí Nature Reserve”.
Key words: faunistics survey, Coleoptera, Prague-west, Czech Republic.
Úvod
Prvořadou snahou tohoto příspěvku bylo zmapovat Přírodní Rezervaci Údolí Únětického potoka
z entomologického hlediska, konkrétně druhovou variabilitu řádu brouků (Coleoptera) a následně pak
doplněného i o druhovou variabilitu z navazující Přírodní Rezervace Roztocký Háj-Tiché údolí.
Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka s výměrou 62.1 ha je pozoruhodné území v severozápadní
části Prahy, v katastrálním území Praha - Suchdol, s nadmořskou výškou pohybující se v rozmezí 202-301 m. n.
m., (fanistický mapový čtverec 5852). Ve svazích údolí vystupují proterozoické břidlice a silicity, které tvoří
výrazný strukturní hřeben „Kozích hřbetů“ a „Holého vrchu“ s epigenetickým údolím Únětického potoka.
K horní hraně svahů zasahují štěrky pleistocenních říčních teras a pokryvy spraší. Půdy na svazích jsou různé
variety rankerů, černozemí i hnědozemí. Celé území bylo v minulosti odlesněno a pod tlakem pastvy se vyvinula
náhradní společenstva, zejména rozsáhlá vřesoviště na svazích. Tyto svahy byly v 50. letech 20. století zalesněny
borovicí a dnes zbývají z těchto vřesovišť pouze nepatrné zbytky. Na jižních svazích se střídají skalní stepi a
porosty teplomilných dřevin. Potoční niva je provázena střemchovou jaseninou, která místy přechází do
mokřadních olšin a rákosin.
Charakteristiku území včetně fotografické a mapové dokumentace publikovali (Šuk 1993, 2000 a
Kubíková et al. 2005).
V současné době byli provedeny faunistické průzkumy či katalogy „velké“ Prahy v řádu brouků
(Insecta: Coleoptera), toto území v těchto přehledech je zahrnuto zejména v pracech (Boháč & Matějíček 2003,
Farkač et al. 1998, Strejček 2000, 2001), okrajově pak v práci Veselý (2002). Faunistický průzkum čeledí
Dermestidae a Silphidae Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka publikoval Háva (2009). Průzkum PR
Roztocký Háj-Tiché údolí částečně prováděl Trnka (2010, 2011).
Metodika
Na zkoumaném území byl prováděn v letech 2007-2010 individuální kvalitativní sběr čeledí brouků
(Coleoptera) ve dne a na některých lokalitách i v noci na výbojkové světlo za pomoci běžného entomologického
vybavení (síťky, sklepávadla, zemní pasti, nárazové pasti). Do následujícího přehledu byli též zahrnuty druhy
sbírané v sousední obci Únětice, a v navazující Přírodní rezervaci Roztocký Háj-Tiché údolí. Seznam je
doplněný o literární údaje již publikovaných čeledí a druhů.
Je nutno zdůraznit že se jedná pouze o přehled zjištěných druhů, nikoliv o přesné faunistické údaje u
jednotlivých čeledí nebo druhů. Zejména je nutné na daném území provést důkladný průzkum čeledi
Staphylinidae, kde se můžeme dočkat i nových nálezů druhů, které u nás ještě zjišteny nebyli.
Dokladové exempláře jsou uloženy ve sbírce autora (pokud není uvedeno jinak), determinaci provedl
autor (pokud není uvedeno jinak).
Nomenklatura čeleďí je zpracována podle Palaearktického katalogu Löbl & Smetana (2003-2011).
Situační schematická mapka území je převzata z Internetové adresy:
1
© Jiří Háva, Prague-west, 2012
http://envis.praha-mesto.cz/rocenky/CHRUZEMI/cr2_cztx/CHU77.htm
Situační schematická mapka „Přírodní rezervace Údolí Únětického potoka“.
Zkratky použité v textu:
ČS
det.
ES
JP
KO
LDB
LDF
LDM
LDS
LH
LDT
OH
RR
ZR
= Červený seznam ohrožených druhů bezobratlých ČR
= určoval (determinoval)
= endemitní druh (endemic species)
= Jan Pavlíček, Elateridae faunistická databáze (faunistics database)
= kriticky ohrožený druh (critically endangered species)
= literary data from Boháč (2003)
= literary data from Farkač (1998)
= literary data from Mertlík (2007, 2008)
= literary data from Strejček (2000, 2001)
= literary data from Háva (2009)
= literary data from Trnka (2010, 2011)
= ohrožený druh (endangered species)
= vzácný druh (rare species)
= zranitelný druh (vulnerable species)
Letecký snímek „Přírodní rezervace Údolí Únětického potoka“
2
© Jiří Háva, Prague-west, 2012
Čeleď / family
Podčeleď /
subfamily
Rod / genus
Druh / species
determination
Anthicidae
Anthicus
Omonadus
antherinus
floralis
det. J. Háva
det. J. Háva
Anthribidae
Anthribus
Rhaphitropis
Choragus
Phaeochrotes
nebulosus
marchicus
sheppardi
pudens
det. T. Růžička
LDS
LDT
LDT
Aphodiidae
Aphodius
ater
distinctus
fimetarius
granarius
prodromus
pusillus
sticticus
germanus
det. Z. Znamenáček
det. Z. Znamenáček
det. Z. Znamenáček
det. Z. Znamenáček
det. Z. Znamenáček
det. Z. Znamenáček
det. Z. Znamenáček
det. Z. Znamenáček
apricans
fulvipes
nigritarse
trifolii
varipes
assimile
ononidis
dissimile
interjuctum interjuctum
seniculus
meieri
pubescens
cruentatum
frumentarium
haematodes
rubiginosum
simile
meliloti
tenue
urticarium
hookeri
onopordi
penetrans
gibbirostre
confluens
elongatum
atomarium
brevirostre
simum
sedi
violaceum
curtirostre
marchicum
virens
loti
aestimatum
aethiops
onomis
pisi
pavidum
columbinum
platalea
spencii
viciae
vorax
cerdo
craccae
pomonae
subulatum
det. P. Špryňar
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDT
LDS
LDS
LDS
det. P. Špryňar
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
det. P. Špryňar
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
det. P. Špryňar
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
Rhysemus
Apionidae
Protapion
Catapion
Apion
Trichapion
Stenopterapion
Taeniapion
Omhalapion
Ceratapion
Diplapion
Squamapion
Pseudoperapion
Aizobius
Perapion
Ischnopterapion
Holotrichapion
Hemitrichapion
Cyanapion
Eutrichapion
Oxystoma
Attelabidae
Attelabus
Apoderus
nitens
coryli
det. J. Háva
LDT
Bostrichidae
Bostrichus
Rhyzopertha
capucinus
dominica
det. J. Háva
det. P. Zahradník
Bruchidae
Bruchidius
imbricornis
ater
affinis
atomarius
loti
luteicornis
sibiricus occidentalis
obtectus
sericeus
calystegiae
det. J. Strejček
LDS
det. J. Háva
LDS
LDS
det. J. Strejček
LDS
det. J. Strejček
det. J. Strejček
LDS
candens
nitidula
morio (= similis)
quadripunctata
suzannae
det. J. Háva
det. J. Háva
det. M. Kafka
det. M. Kafka
det. M. Kafka
Bruchus
Palaeocanthosceloides
Spermophagus
Buprestidae
Buprestinae
Anthaxia
3
Poznámka
/ note
LDT
LDS
LDS
LDT
LDS
LDT
LDT
LDT
LDT
LDT
LDS, LDT
LDT
LDT
LDT
LDT
LDS
LDS
LDT
ČS
© Jiří Háva, Prague-west, 2012
Agrilinae
godeti
rutilans
elatus
bohemicus
bifrons
biguttatus
hyperici
laticollis
sulcicollis
minutus
LDT
det. J. Háva
det. J. Háva
LDT
LDT
det. J. Háva
det. J.Háva
det. J. Háva
LDT
LDT
pilula
pustulatus
sericeus
nitidus
semistriata
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
Byturus
ochraceus
tomentosus
det. J. Háva
det. J. Háva
Cantharis
flavilabris
lateralis
obscura
rufa
nigra
clypeata
fulva
lignosa
nigriventris
sp. (females)
det. V. Švihla
det. V. Švihla
det. V. Švihla
det. V. Švihla
LDT
det. V. Švihla
det. V. Švihla
det. V. Švihla
det. V. Švihla
det. V. Švihla
coriaceus
granulatus
hortensis
intricatus
nemoralis
inquisitor
nitidulus
vestitus
axillaris
humeralis
globosus
fossor
campestris
hybrida
cupreus
riparius
secalis
crepitans
explodens
secalis
fuliginosus
micans
thorey
duftschmidti
muelleri
viduum
ovalis
parallelepipedus
parallelus
equestris
familiaris
infima
nitida
aenea
apricaria
aulica
bifrons
communis
consularis
eurynota
ingenua
lunicollis
majuscula
montivaga
ovata
plebeja
pulpani
similata
dorsalis
aquaticus
biguttatus
rufipes
pusillus
palustris
sturmii
helopioides
lunatus
caucasicus
ruficollis
brevicollis
cephalotes
lacertosus
bullatus
sodalis
flavipes
meridianus
flavicollis
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
LDF
LDF
LDF
LDF
LDF
det. O. Hovorka
det. J. Háva
LDT
LDF
LDF
LDF
det. J. Háva
det. J. Háva
LDF
det. O. Hovorka
LDF
LDF
LDF
LDF
det. O.Hovorka
LDF
LDF
LDF
det. O. Hovorka
det. O. Hovorka
LDF
LDF
det. O. Hovorka
LDF
LDF
LDF
LDF
LDF
LDF
LDF
LDF
LDF
LDF
det. O. Hovorka
LDF
LDF
det. O. Hovorka
det. J. Háva
LDF
det. J. Háva
LDF
LDF
det. O. Hovorka
LDF
LDF
det. J. Háva
det. O. Hovorka
det. O. Hovorka
det. J. Háva
LDF
det. O. Hovorka
LDF
LDF
det. O. Hovorka
det. O. Hovorka
LDF
Ovalisia (Scintilatrix)
Coraebus
Cylindromorphus
Agrilus
Trachys
Byrrhidae
Byrrhus
Cytilus
Lamprobyrrhulus
Simplocaria
Byturidae
Cantharidae
Cantharinae
Metacantharis
Rhagonycha
Malthininae
Carabidae
Malthodes
Carabus
Calosoma
Chlaenius
Cymindis
Dyschirius
Clivina
Cicindela
Elaphrus
Brachinus
Epaphius
Europhilus
Agonum
Abax
Amara
Anchomenes
Notiophilus
Olisthopus
Oodes
Calistus
Bradycellus
Nebria
Broscus
Badister
Asaphidion
Acupalpus
4
LDT
KO, RR, ES
OH
LDT
LDT
LDT
LDT
LDF, LDT
LDF, LDT
LDF, LDT
LDF, LDT
LDT
OH
ZR, RR
LDF
LDF
LDT
LDF
LDF
LDF
LDF
LDT
LDT
LDF
LDF
LDF, LDT
LDT
LDT
LDF
LDF
LDF
LDF
LDT
LDF
LDF
LDF
LDF, LDT
LDF, LDT
LDF
LDF
LDF
RR
© Jiří Háva, Prague-west, 2012
Dromius
Microlestes
Platynus
Calodromius
Paradromius
Paranchus
Syntomus
Synuchus
Elaphropus
Anisodactylus
Patrobus
Stomis
Stenolophus
Pterostichus
Calathus
Oxypselaphus
Dicheirotrichus
Poecilus
Pseudoophonus
Ophonus
Harpalus
Tachyta
Philorhizus
Masoreus
Loricera
Licinus
Leistus
Lebia
Lasiotrechus
Zabrus
Panagaeus
Trichocellus
Trechoblemus
Trechus
Bembidion
Cerambycidae
Cerambycinae
Hylotrupes
agilis
quadrimaculatus
maurus
minutulus
assimilis
spilotus
linearis
albipes
foveatus
truncatellus
vivalis
parvulus
diabrachys
binotatus
signatus
atrorufus
pumicatus pumicatus
mixtus
teutonus
anthracinus
brunneus
burmeisteri
diligens
macer
melanarius
melas
niger
nigrita
oblongopunctatus
ovoideus
strenuus
vernalis
ambiguus
erratus
melanocephalus
fuscipes
obscurus
rufithorax
cupreus
virens
griseus
rufipes
calceatus
azureus
cordatus
nitidulus
puncticollis
rupicola
rufibarbis
affinis
luteicornis
atratus
caspius roubali
honestus
latus
pumilus
rubripes
rufipalpis
serripes
signaticornis
smaragdinus
subcylindricus
tardus
nana
notatus
wetterhalli
pilicornis
depressus
ferrugineus
chlorocephala
discus
tenebrioides
bipustulatus
cruxmajor
placidus
micros
quadristriatus
obtusus
articulatum
assimile
biguttatum
bruxellense
deletum
dentellum
femoratum
gilvipes
guttula
lampros
lunulatum
mannerheimi
obtusum
octomaculatum
properans
quadrimaculatum
stephensi
tetracollum
tibiale
varium
LDF
LDF
LDF
LDF
det. J. Háva
det. O. Hovorka
det. O. Hovorka
LDF
LDF
det. O. Hovorka
LDF
det. O. Hovorka
det. O. Hovorka
LDF
LDF
LDF
det. J. Háva
LDF
LDF
LDF
LDF
det. J. Háva
LDF
LDF
det. O. Hovorka
LDF
LDF
LDF
det. J. Háva
LDF
LDF
det. O. Hovorka
LDF
LDF
det. O. Hovorka
det. O. Hovorka
LDF
LDF
det. J. Háva
LDF
LDF
det. J. Háva
LDF
det. O. Hovorka
LDF
LDF
det. O. Hovorka
det. O. Hovorka
LDF
det. O. Hovorka
det. O. Hovorka
LDF
det. O. Hovorka
det. O. Hovorka
LDF
det. O. Hovorka
det. O. Hovorka
LDF
LDF
LDF
LDF
LDF
LDF
det. O. Hovorka
det. O. Hovorka
LDF
det. J. Háva
LDF
LDF
LDF
LDF
det. J. Háva
det. O. Hovorka
LDF
LDF
LDF
det. O. Hovorka
LDF
det. O. Hovorka
LDF
LDF
LDF
LDF
LDF
LDF
LDF
LDF
det. O. Hovorka
LDF
LDF
LDF
LDF
det. O. Hovorka
LDF
LDF
LDF
LDF
LDF
bajulus
det. J. Háva
5
LDF
LDF
LDF
LDF
LDF
LDF
LDF
LDF, LDT
LDF, LDT
LDT
LDF, LDT
LDF
LDF
LDF
LDF
LDF, LDT
LDF
LDF
LDF
LDF, LDT
LDF
LDF
LDF, LDT
LDF
LDF, LDT
LDF
LDF, LDT
RR
LDF
LDT
LDF
LDF
LDF
LDF
LDF
LDF
© Jiří Háva, Prague-west, 2012
Cortodera
Anoplodera
Alosterna
Dinoptera
Grammoptera
Pseudivadonia
Rhagium
Prionus
Anisarthron
Saphanus
Tetropium
Spondylis
mysticus
testaceus
rusticus
abietis
scopolii
umbellatarum
moschata
arcuatus
praeusta
pustulata
coerulescens
hispidus
quercus
lusitanicus
nebulosus
villosoviridescens
erythrocephala
rubra
bifasciata
melanura
cerambyciformis
erratica
humeralis
rufipes
tabacicolor
collaris
ruficornis
livida
sycophanta
coriarius
barbipes
piceus
castaneum
buprestoides
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
LDT
LDT
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
LDT
LDT
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
LDT
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
LDT
LDT
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
Cerophytidae
Cerophytum
elateroides
det. J. Háva
Cerylonidae
Cerylon
histeroides
det. P. Průdek
Ciidae
Cis
Rhopalodontus
boleti
comptus
hispidus
nitidus
perforatus
det. R. Ruta
det. R. Ruta
det. R. Ruta
det. J. Jelínek
det. J. Jelínek
Trichodes
Thanasimus
Tillus
Necrobia
Korynetes
apiarius
formicarius
elongatus
violacea
caeruleus
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
Adalia
Nephus
Hyperaspis
bipunctata
decempunctata
quatuordecimguttata
undecimnotata
septempunctata
quinquepunctata
impunctata
axyridis
quadripunctata
variegata
conglobata
litura
sedecimpunctata
quatuordecimpunctata
vigintiduopunctata
quadripustulatus
bipustulatus
ferrugatus
interruptus
nigrinus
rubromacullatus
suturalis
frontalis
quadrimaculatus
campestris
det. V. Navrátil
det. V. Navrátil
det. V. Navrátil
det. V. Navrátil
det. V. Navrátil
det. V. Navrátil
det. V. Navrátil
det. V. Navrátil
det. V. Navrátil
det. V. Navrátil
det. V. Navrátil
det. V. Navrátil
det. V. Navrátil
LDT
LDT
det. V. Navrátil
det. V. Navrátil
det. V. Navrátil
det. V. Navrátil
det. V. Navrátil
det. V. Navrátil
det. V. Navrátil
LDT
det. V. Navrátil
det. V. Navrátil
Corylophidae
Sericoderus
lateralis
det. O. Nakládal
Cryptophagidae
Atomaria
analis
elongatula
fuscata
linearis
puncticollis
badius
punctipennis
reflexus
saginatus
reitteri
abietis
det. P. Průdek
det. P. Průdek
det. P. Průdek
det. P. Průdek
det. P. Průdek
det. P. Průdek
det. P. Průdek
det. P. Průdek
det. P. Průdek
det. P. Průdek
det. P. Průdek
plantaginis
zoila
meles
arator
suspiciosa
det. J. Háva
det. P. Špryňar
det. J. Krátký
LDS
LDS
Lamiinae
Lepturinae
Anaglyptus
Phymatodes
Xylotrechus
Clytus
Cerambyx
Glaphyra
Aromia
Plagionotus
Tetrops
Phytoecia
Pogonocherus
Stenocorus
Exocentrus
Leiopus
Agapanthia
Oberea
Stictoleptura
Stenurella
Pachytodes
Prioninae
Spondylidinae
Cleridae
Clerinae
Korynetinae
Coccinellidae
Coccinellinae
Calvia
Ceratomegilla
Coccinella
Cynegetis
Harmonia
Chilocorinae
Scymninae
Hippodamia
Oenopia
Rhyzobius
Tytthaspis
Propylea
Psyllobora
Brumus
Chilocorus
Scymnus
Cryptophagus
Ephistemus
Micrambe
Curculionidae
Hypera
6
LDT
LDT
LDT
LDT
LDT
LDT
LDT
LDT
LDT
LDT
RR
KO, RR
LDT
LDT
LDT
LDT
LDT
LDT
LDT
LDS
LDS
LDS
© Jiří Háva, Prague-west, 2012
Limobius
Gronops
Cryptorhynchus
Pelenomus
Rhinoncus
Amalus
Micrelus
Zacladus
Gymnaetron
Miarus
Cionus
Cleopus
Stereonychus
Anoplus
Rhamphus
Rhynchaenus
Phrydiuchus
Lignyodes
Nedyus
Orobitis
Otiorhynchus
Larinodontes
Tychius
Sibinia
Anthonomus
Furcipus
Bradybatus
Hylobius
Lixus
Larinus
Dorytomus
Smicronyx
Tanymecus
Mecinus
Trichosirocalus
Stenocarus
Poophagus
Baripeithes
Ceutorhynchus
Oprohinus
Parethelcus
Datonychus
Microplontus
postica
viciae
nigrirostris
borealis
lunatus
lapathi
comari
quadrituberculatus
albicinctus
perpendicularis
inconspectus
pericarpius
bruchoides
castor
scortillum
ericae
geranii
antirrhini
asellus
labile
pascuorum
plantaginis
tetrum
ajugae
graminis
alauda
hortulanus
olens
solani
fraxini
plantaris
oxyacanthae
angustifrons
decoratus
ermischi
jota
pratensis
quercus
rusci
stigma
topiarius
enucleator
quadrimaculatus
cyaneus
ovatus
rugosostriatus
sulcatus
cornicinus (=laevigatus)
raucus
ligustici
sungularis
fullo
turbinatus
picirostris
junceus
aureolus femoralis
meliloti
subelliptica
pyrrhodactyla
tibialis
viscariae
pomorum
ulmi
pedicularius
rufus
rubi
rectirostris
creutzeri
abietis
iridis
planus
tortrix
taeniatus
melanopthalmus
rufatus
longimanus
coecus
palliatus
pyraster
troglodytes
barnevillei
ruficornis
sisymbrii
chevrolati
napi
obstrictus
contractus
erysimi
ignitus
pallidactylus (=quadridens)
pleurostigma
roberti
scrobicollis
gallorhenanus
floralis
pulvinatus
rhenanus
suturalis
pollinarius
melanostictus
rugulosus
7
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
det. J. Krátký
det. P. Špryňar
LDS
det. P. Špryňar
det. P. Špryňar
det. P. Špryňar
det. J. Krátký
det. J. Krátký
det. J. Krátký
LDS
LDS
det. P. Špryňar
det. J. Krátký
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDT
LDS
LDS
LDS
LDS
det. J. Háva
LDS
LDS
det. J. Háva
det. P. Špryňar
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
det. J. Krátký
LDS
det. P. Špryňar
det. J. Krátký
det. J. Krátký
LDS
LDS
det. P. Špryňar
det. J. Krátký
det. P. Špryňar
det. J. Krátký
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDT
LDT
LDT
LDS, LDT
LDS, LDT
LDS, LDT
LDS
LDS
LDS, LDT
LDS, LDT
LDS
LDS
LDT
LDT
LDS, LDT
LDT
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS, LDT
© Jiří Háva, Prague-west, 2012
Mogulones
austriacus
symphyti
depressicollis
distinctus
dealbatus
cylindricus
artemisiae
pigra
squamata
viridicollis
oblongus
pomaceus
maculicornis
argentatus
pyri
rotundatus
alternans
spinimanus
rectus
angustisetulus
bifoveolatus
spinosus
cylindricollis
hispidulus
humeralis
languidus
lepidus
lineatus
macularis
ononidis
puncticollis
striatellus
sulcifrons
suturalis
cervinus
impar
marginatus
mollis
sericeus
undatus
frontalis
flavicornis
armigera
erythroleucos
rana
tenex
pellucidus
mollicomus
asperatus
incanus
capitatum
faber
obscurus
echinatus
leucogrammus
ovulum
hirticornis
gyrosicollis
pilosus
terricola
elevatus
venosus
glandium
crux
pyrrhoceras
pellitus
fallax
crenatus
fraxini
palliatus
dispar
LDS
LDS
LDS
LDS
det. J. Háva
det. J. Krátký
det. P. Špryňar
det. P. Špryňar
det. P. Špryňar
det. P. Špryňar
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDT
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
det. J. Krátký
LDS
LDS
det. P. Špryňar
LDT
LDS
LDS
LDS
LDS
det. J. Háva
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
det. J. Háva
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
det. J. Háva
LDS
LDS
LDS
LDT
LDT
det. M. Knížek
det. M. Knížek
det. M. Knížek
det. M. Knížek
virens
plumbeus
nigritarsis
lineare
det. J. Háva
LDT
LDT
det. J. Háva
Globicornis
Megatoma
Trogoderma
frischii
gyllenhallii gyllenhallii
laniarius laniarius
lardarius
murinus murinus
undulatus
pellio
smirnovi
schaefferi schaefferi
unicolor unicolor
fuscus
museorum
olgae
pimpinellae pimpinellae
scrophulariae scrophulariae
verbasci
corticalis
undata
glabrum
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
Drilus
concolor
det. J. Háva
Sirocalodes
Glocianus
Cyphocleonus
Cossonus
Baris
Cleonis
Foucartia
Phyllobius
Omias
Trachyphloeus
Sitona
Polydrusus
Magdalis
Coeliodes
Barypeithes
Sciaphilus
Brachyderes
Strophosoma
Barynotus
Brachysomus
Peritelus
Eusomus
Simo
Stomodes
Cycloderes
Tropiphorus
Curculio
Scolytinae
Acalles
Hylesinus
Hylurgops
Xyleborus
Dasytidae
Dasytes
Danacea
Dolichosoma
Dermestidae
Dermestinae
Dermestes
Attageninae
Attagenus
Megatominae
Drilidae
Anthrenus
8
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDT
LDT
LDT
LDT
LDT
LDT
LDT
LDT
LDT
LDT
LDS
LDT
LDS, LDT
LDT
LDT
LDS, LDT
LDS, LDT
LDT
LDT
LH
LH
LH
LH
LH
LH, LDT
LH
LH
RR
LH
LH
LH
LH
LH
LH
LH
LH
LH
LH
© Jiří Háva, Prague-west, 2012
Dryophthoridae
Sitophilus
Sphenophorus
oryzae
striatopunctatus
det. P. Špryňar
det. P. Špryňar
Dytiscidae
Acilius
Agabus
Dytiscus
Hydroporus
sulcatus
bipustulatus
marginalis
palustris
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Hájek
Elateridae
Ampedus
det. B. Zbuzek
JP
JP
JP
det. B. Zbuzek
JP
JP
JP
JP
JP
JP
det. J. Háva
JP
det. B. Zbuzek
JP
det. B. Zbuzek
JP
JP
det. B. Zbuzek
det. B. Zbuzek
det. B. Zbuzek
det. B. Zbuzek
det. B. Zbuzek
det. B. Zbuzek
JP
JP
det. B. Zbuzek
JP
det. B. Zbuzek
JP
det. B. Zbuzek
JP
LDT
LDT
LDT
LDT
det. B. Zbuzek
det. B. Zbuzek
det. B. Zbuzek
JP
det. B. Zbuzek
det. B. Zbuzek
det. B. Zbuzek
LDS
LDS
Agrypninae
Cardiophorinae
Nothodes
Quasimus
Sericus
Agrypnus
Cardiophorus
Denticollinae
Dicronychus
Denticollis
elongatulus
elegantulus
sanguineus
nigroflavus
pomorum
rachifer
latus
filiformis
picipennis
aterrimus
marginatus
tibialis
parvulus
tessellatum
hirtus
pilosellus
gallicus
obscurus
sputator
ustulatus
castaneus
purpureus
bicolor
haemorrhoidalis
vittatus
subfuscus
pilosus
parvulus
poneli
aeneoniger
brunnipes
castanipes
crassicollis
villosus
parvulus
minutissimus
brunneus
murinus
gramineus
nigerrimus
vestigialis
cinereus
linearis
Endomychidae
Symbiotes
Endomychus
Lycoperdina
gibberosus
coccineus
succincta
det. J. Háva
det. J. Háva
LDT
Erirhinidae
Notaris
acridulus acridulus
LDS
Erotylidae
Tritoma
Dacne
bipustulata
bipustulata
det. J. Háva
det. J. Háva
Anoplotrupes
stercorosus
det. J. Háva
Athous
Saprinus
Margarinotus
duodecimstriatus
semistriatus
striola
ventralis
duodecimstriatus
flavicornis
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
Cryptopleurum
fuscipes
obscurus
sp.
sp.
sp.1
sp.2
sp.
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
Catops
Choleva
Sciodrepoides
westi
oblonga oblonga
watsoni watsoni
det. J. Růžička
det. J. Růžička
det. J. Růžička
LDF
LDF
LDF
Chrysolina
fastuosa
coerulans
geminata
herbacea
oricalcia
polita
sanguinolenta
staphylea staphylea
sturmi
varians
vigintipunctata
det. J. Bezděk
det. J. Bezděk
LDS
det. J. Bezděk
det. J. Bezděk
LDS
LDS
LDS
det. J. Januš
LDS
det. J. Bezděk
LDT
Adrastus
Selatosomus
Synaptus
Idolus
Ectinus
Dalopius
Procraerus
Nothodes
Prosternon
Hemicrepidius
Agriotes
Anostirus
Athous
Cidnopus
Limonius
Melanotus
Geotrupidae
Geotrupinae
Histeridae
Paromalus
Hydrophilidae
Hydrobius
Elochares
Laccobius
Anaecena
Cercyon
Cholevidae
Chrysomelidae
Crysomelinae
Chrysomela
9
LDT
LDT
LDT
LDT
LDT
LDT
LDT
RR
LDT
LDT
LDT
LDT
© Jiří Háva, Prague-west, 2012
Galerucella
Linaeidea
Hydrothassa
Leptinotarsa
Luperus
Phaedon
Timarcha
Gastrophysa
Donaciinae
Cryptocephalinae
Galerucinae
Phratora
Plagiodera
Prasocuris
Plateumaris
Cryptocephalus
Pachybrachis
Galerucella
Galeruca
Lochmaea
Eumolpinae
Clythrinae
Sermylassa
Agelastica
Bromius
Clytra
Labidostomis
Lachnaia
Smaragdina
Zeugophorinae
Coptocephala
Zeughophora
Criocerinae
Oulema
Alticinae
Phyllotreta
Aphthona
Longitarsus
Altica
Asiorestia
Hippuriphila
Crepidodera
Epithrix
Mantura
lineola
aenea
marginella
decemlineata
xanthopoda
lyperus
armoraciae
cochleariae
goettingensis
polygoni
viridula
laticollis
versicolora
junci
consimilis
bilineatus
bipunctatus
chrysopus
cordiger
flavipes
fulvus
imperialis
labiatus
marginatus
moraei
nitidus
pusillus
pygmaeus
schaefferi
sericeus
vittatus
vittula
tessellatus
lineola
calmariensis
tanaceti tanaceti
capreae
suturalis
crataegi
halensis
alni
obscurus obscurus
laeviuscula
quadripunctata
longimana
humeralis
sexpunctata
salicina
affinis
aurita
xanthaspis
rubicunda
scutellaris
subspinosa
melanopus
gallaeciana
vittula
armoraciae
nemorum
undulata
ochripes
atra
nigripes
vittula
cyparissiae
pallida
pygmaea
venustula
euphorbiae
pellucidus
symphyti
succineus
foudrasi
nigrofasciatus
lycopi
helvolus
nanus
celticus
melanocephalus
kutscherae
exsoletus
pulmonariae
pratensis
ballotae
luridus
minusculus
salviae
obliteratus
tabidus
aenescens
oleracea breddini
oleracea oleracea
transversa
ferruginea
modeeri
aurea
aurata
lamina
nitidula
pubescens
chrysanthemi
10
det. J. Bezděk
det. J. Háva
LDS
det. J. Háva
det. J. Bezděk
det. J. Háva
det. J. Bezděk
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
det. J. Bezděk
det. J. Bezděk
det. J.Januš
LDS
det. J. Bezděk
det. J. Bezděk
LDT
det. J. Bezděk
det. J. Bezděk
det. J. Bezděk
LDS
det. J. Bezděk
LDS
det. J. Bezděk
det. J. Bezděk
LDS
LDS
LDT
det. J. Bezděk
LDS
det. J. Háva
LDS
LDS
LDS
LDS
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Bezděk
LDS
det. J. Bezděk
LDS
LDS
det. J. Háva
LDS
LDS
det. J. Háva
LDS
LDS
LDS
det. J. Bezděk
LDS
det. J. Januš
LDS
det. J. Januš
det. J. Januš
LDS
det. J. Januš
det. J. Januš
LDT
LDS
det. J. Januš
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
det. J. Januš
LDS
LDS
LDS
LDT
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
det. J. Januš
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDT
LDT
LDT
LDT
LDT
LDT
LDT
LDT
LDT
LDT
LDS
LDT
LDT
LDS
LDS
LDS
LDT
LDS
LDS
LDS
LDT
LDT
LDS
LDS
© Jiří Háva, Prague-west, 2012
Hypocassida
Hispa
rustica
aridula
hortensis
concinna
laevicollis
picipes
testaceum
timida
fuscicornis
affinis
picina
napi
instabilis
chalcomera
dulcamarae
nebulosa
nobilis
sanguinosa
sanguinolenta
rubiginosa
margaritacea
pannonica
vibex
flaveola
viridis
subferruginea
atrata
LDS
det. J. Januš
det. J. Januš
det. J. Januš
LDS
det. J. Januš
LDS
LDS
det. J. Januš
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
det. J. Bezděk
det. J. Bezděk
LDS
LDS
det. J. Januš
LDS
LDS
LDS
LDS
LDS
det. J. Bezděk
det. J. Háva
Kateretidae
Brachypterus
urticae
det. J. Jelínek
Laemophloeidae
Cryptolestes
ferruginues
det. T. Růžička
Lampyridae
Lamprohiza
Lampyris
splendidula
noctiluca
det. J. Háva
LDT
Latridiidae
Corticaria
Latridius
elongata
obscura
pineti
minuta
gibbosa
nodifer
fungicola
histrio
rugosus
transversus
minutus
det. P. Průdek
det. P. Průdek
det. P. Průdek
det. P. Průdek
det. P. Průdek
det. P. Průdek
det. P. Průdek
det. P. Průdek
det. P. Průdek
det. P. Průdek
det. P. Průdek
Agathidium
Amphicyllis
Anisotoma
seminulum
globus
humeralis
det. Z. Švec
det. Z. Švec
det. Z. Švec
Lucanidae
Lucanus
cervus
ústní sdělení
Lycidae
Lygistopterus
Platycis
sanguineus
minutus
det. J. Háva
det. J. Háva
Lymexylonidae
Elateroides
dermestoides
det. J. Háva
Malachiidae
Axinotarsus
Anthocomus
Celidus
Charopus
Ebaeus
Malachius
pulicarius
marginalis
rufus
equestris
concolor
flavicornis
bipunctatus
det. V. Švihla
LDT
det. J. Háva
det. V. Švihla
det. V. Švihla
det. V. Švihla
det. J. Háva
Orchesia
Abdera
fasciata
flexuosa
det. T. Růžička
det. T. Růžička
Melasis
Eucnemis
buprestoides
capucina
det. J. Háva
LDM
Monotomidae
Monotoma
brevicollis
longicollis
picipes
det. T. Růžička
det. T. Růžička
det. T. Růžička
Mordellidae
Tomoxia
Variimorda
Mordella
bucephala
villosa
brachyura
holomelaena
abdominalis
neuwaldeggiana
variegata
det. J. Horák
det. J. Horák
det. J. Horák
det. J. Horák
det. J. Horák
det. J. Horák
det. J. Horák
Chaetocnema
Sphaeroderma
Dibolia
Podagrica
Psylliodes
Hispinae
Cassida
Corticarina
Cortinicara
Cartodere
Enicmus
Leiodidae
Melandryidae
Melasidae
(= Eucnemidae)
Mordellochroa
Mordellistena
Mycetophagidae
Litargus
Mycetophagus
connexus
atomarius
det. T. Růžička
det. T. Růžička
Nanophyidae
Nanophyes
marmoratus
LDS
11
LDS
LDS
LDS
LDT
LDS,LDT
LDT
EN
LDT
OH
ZR
LDT
LDT
LDM
© Jiří Háva, Prague-west, 2012
Nitidulidae
Oedemeridae
Nitidulinae
Nitidula
Soronia
Glischrochilus
Epuraea
Carpophilinae
Meligethinae
Carpophilus
Meligethes
Oedemerinae
Ischnomera
Oedemera
bipunctata
grisea
quadrisignatus
aestiva
distincta
melina
unicolor
trunctatus
aeneus
ovatus
det. J. Jelínek
det. J. Jelínek
det. J. Jelínek
det. J. Jelínek
det. J. Jelínek
det. J. Jelínek
det. J. Jelínek
det. J. Jelínek
det. J. Jelínek
det. J. Jelínek
cyanea
lurida
podagrariae
det. V. Švihla
det. V. Švihla
det. V. Švihla
Orsodacnidae
Orsodacne
cerasi
det. J. Háva
Phalacridae
Olibrus
Phalacrus
Stilbus
bicolor
fimetarius
testaceus
det. Z. Švec
det. Z. Švec
det. Z. Švec
Ptiliidae
Acrotrichis
Ptenidium
montandoni
pusillum
det. O. Nakládal
det. O. Nakládal
Ptinidae (= Anobiidae)
Anobium
Dorcatoma
punctatum
minor
dresdensis
sp. ♀
mollis mollis
abietis
pertinax
niger
pectinicornis
fuscus
imperialis
paniceum
rufovillosum
ater
fur
sexpunctatus
rufipes
fulvicornis
det. P. Zahradník
det. P. Zahradník
det. P. Zahradník
det. P. Zahradník
det. P. Zahradník
det. P. Zahradník
det. J. Háva
det. P. Zahradník
det. P. Zahradník
det. P. Zahradník
det. P. Zahradník
det. P. Zahradník
det. P. Zahradník
det. P. Zahradník
det. P. Zahradník
det. P. Zahradník
LDT
LDT
Lasiorhynchites
Neocoenorhinus
Pselaphorhynchites
bacchus
caeruleus
populi
betulae
aequatus
germanicus
pauxillus
olivaceus
aeneovirens
nanus
det. P. Špryňar
LDS
det. J. Háva
LDS
det. J. Háva
LDS
det. J. Háva
LDS
det. J. Krátký
LDS
Salpingus
Sphaeriestes
Vincenzellus
planirostris
castaneus
ruficollis
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
Scarabaeinae
Onthophagus
Melolonthinae
Amplimallon
Rhizotrogus
Melolontha
Phyllopertha
Cetonia
Protaetia
Oxythyrea
Protaetia
Valgus
Tropinota
ovatus
coenobita
joannae
solstitiale
aestivus
melolontha
horticola
aurata
lugubris
funesta
cuprea
hemipterus
hirta
det. Z. Znamenáček
det. J. Háva
LDT
det. J. Háva
det. J. Háva
LDT
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
LDT
Scirtidae
Cyphon
Elodes
palustris
sp.
det. R. Ruta
det. R. Ruta
Scraptidae
Anaspis
frontalis
flava
palpalis
det. J. Horák
det. J. Horák
det. J. Horák
Necrodes
Oiceoptoma
Phosphuga
Silpha
littoralis
thoracica
atrata atrata
tristis
Carinata
rugosus
sinuatus
quadrimaculata
fossor
humator
vespillo
vespilloides
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
LDT
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
Ernobius
Hadrobregmus
Mesocoelopus
Ptilinus
Ptinomorphus
Stegobium
Xestobium
Xyletinus
Ptinus
Hemicoelus
Rhynchitidae
Rhynchites
Bytiscus
Deporaus
Coenorhinus
Salpingidae
Scarabaeidae
Salpinginae
Rutelinae
Cetoninae
Silphidae
Silphinae
Thanatophilus
Nicrophorinae
Dendroxena
Nicrophorus
12
LDT
LDT
LDT
RR
LDS
LDS
LDS, LDT
LDT
LDS
LDT
LDT
LDT
LDT
LDT
LDT
LDT
LH
LH, LDT
LH, LDT
LH
LH
LH, LDT
LH, LDT
LH, LDT
LH, LDT
LH, LDT
LH, LDT
RR
© Jiří Háva, Prague-west, 2012
Silvanidae
Silvaninae
Brontinae
Sphindidae
Styphylinidae
Staphylininae
Ahasverus
Silvanus
Uleiota
advena
unidentatus
planata
det. T. Růžička
det. J. Háva
det. J. Háva
Sphindus
dubius
det. T. Růžička
Erichsonius
Philonthus
cinerascens
carbonarius
cognatus
laminatus
umbratilis
varians
haroldi
fracticornis
sordidus
nitens
nigritulus
melanarius
boops
longicornis
nemoralis
ochripennis
puncticollis
lepidus
nitidulus
hypnorum
cingulatus
longicornis
exigua
rivularis
velata
concolor
caesula
dubiosa
aeneipennis
elongatula elongatula
fungi
graminicola
sp.
pusillima
canaliculata
similis
haworthi
obscurus
filiformis
maura
soror
angulata
bipustulata
intricata
spadicea
curtula
longicornis
immigrata
ambiguus
karsteni
piceus
erichsoni
bulbifer
clavicornis
curtisi curtisi
longicornis
juncorum
heisei heisei
depressus
atomarius
laevigatus
sorbi
minutum
affinis
atrocephalum
floralis
longelytrata
arcuatus
corticinus
elongatulus
arenarius
nitens
alutaceus
gallicus
striatulum
insecatus
tetracarinatus
quadrimaculatum
assimile
ruficapillus
procerus
litoralis
brunneus
piceus
ochracea
melanocephalus
minutus
multipunctum
fovulum
pallidum
fulvipenne
fracticorne
LDB
LDB
LDB
LDB
det. S. Snäll
LDB
det. S. Snäll
det. S. Snäll
det. S. Snäll
det. S. Snäll
det. S. Snäll
LDB
LDB
LDB
LDB
LDB
LDB
det. S. Snäll
det. S. Snäll
det. S. Snäll
det. S. Snäll
LDB
LDB
LDB
LDB
LDB
LDB
LDB
LDB
LDB
LDB
LDB
det. S. Snäll
det. S. Snäll
det. S. Snäll
LDB
det. S. Snäll
det. S. Snäll
LDB
LDB
LDB
LDB
det. S. Snäll
LDB
LDB
det. S. Snäll
det. S. Snäll
det. S. Snäll
LDB
LDB
LDB
LDB
LDB
LDB
LDB
LDB
LDB
LDB
LDB
LDB
LDB
LDB
det. S. Snäll
LDB
LDB
det. S. Snäll
det. S. Snäll
LDB
LDB
LDB
LDB
LDB
det. S. Snäll
LDB
det. S. Snäll
det. S. Snäll
det. S. Snäll
det. J. Háva
LDB
LDB
LDB
det. S. Snäll
LDB
LDB
LDB
det. S. Snäll
det. S. Snäll
LDB
LDB
LDB
det. S. Snäll
LDB
Ontholestes
Gyrohypnus
Bisnius
Ocypus
Gabrius
Tasgius
Quedius
Tachyporinae
Aleocharinae
Mycetoporus
Tachyporus
Bolitobius
Cypha
Brachida
Autalia
Dasygnypeta
Brachyusa
Ousipalia
Plataraea
Atheta
Oligota
Drusilla
Zyras
Callimerus
Meotica
Ocyusa
Oxypoda
Thiasophila
Aleochara
Pselaphinae
Cypha
Trichiusa
Bibloplectus
Euplectus
Plectophloeus
Bryaxis
Proteininae
Omaliinae
Oxytelinae
Rybaxis
Reichenbachia
Pselaphus
Megarthrus
Proteinus
Eusphalerum
Xylodromus
Anthobium
Hapalaraea
Lesteva
Thinodromus
Carpelimus
Platystethus
Scaphidiinae
Euaesthetinae
Paederinae
Bledius
Elonium
Oxytelus
Anotylus
Scaphidium
Scaphisoma
Euaestethus
Astenus
Paederus
Medon
Lithocharis
Sunius
Scopaeus
Lobrathium
Lathrobium
Ochthephilum
13
LDB, LDT
LDB
LDB
LDT
LDB
LDT
LDB
© Jiří Háva, Prague-west, 2012
Xantholinae
Steninae
Tenebrionidae
Nudobius
Xantholinus
Stenus
Scydmaeninae
Euconnus
Tenebrioninae
Uloma
Alphitophagus
Bolitophagus
Corticeus
Crypticus
Nalassus
Cylindronotus
Alleculinae
Lagriinae
Latheticus
Palorus
Scaphidema
Tenebrio
Tribolium
Cteniopus
Isomira
Mycetochara
Prionychus
Omophlus
Diaperis
Lagria
lentus
linearis
ater
bimaculatus
canaliculatus
cicindeloides
comma
flavipalpis
flavipes
fulvicornis
humilis
juno
lustrator
melanopus
pallipes
pallitarsis
pubescens
pusillus
similis
solutus
sp.
LDB
LDB
LDB
LDB
LDB
LDB
det. S. Snäll
LDB
LDB
LDB
LDT
LDB
LDB
LDB
LDB
LDB
LDB
LDB
det. S. Snäll
LDB
J. Háva det.
culinaris
bifasciatus
reticulatus
bicolor
unicolor
quisquilius
dermestoides
aeneus
laevioctostriatus
oryzae
depressus
metallicum
molitor
castaneum
sulphureus
murina
testacea
maura (= linearis)
ater
pubescens (= betulae)
boleti
atripes
Hirta
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
LDT
det. J. Háva
det. J. Háva
det. T. Růžička
det. J. Háva
det. J. Háva
det. J. Háva
det. T. Růžička
det. V. Novák
det. V. Novák
det. V. Novák
det. V. Novák
det. J. Háva
det. V. Novák
det. V. Novák
det. V. Novák
LDT
Tetratomidae
Tetratoma
fungorum
det. M. Kovařík
Throscidae
Trixagus
carinifrons
dermestoides
LDM
det. J. Háva
Trogidae
Trox
scaber
hispidus
det. J. Háva
LDT
Trogositidae
Tenebroides
mauritanicus
det. J. Háva
Urodontidae
Urodon
rufipes rufipes
rufipes nigritarsis
LDS
LDS
Zopheridae
Synchyta
humeralis
det. T. Růžička
LDB
LDT
LDT
LDT
LDT
LDT
LDT
LDM, LDT
Poděkování. Je naší milou povinností poděkovat všem kolegům, kteří nám poskytli cenné poznámky a rady
k rukopisu, dále děkujeme kolegům: Jan Bezděk (Brno), Jiří Hájek (Praha), Jan Horák (Praha), Oldřich Hovorka
(Praha), Josef Jelínek (Praha), Marek Kafka (Neratovice), Miloš Knížek (Praha), Milan Kovařík (Praha), Jiří
Krátký (Hradec Králové), Oto Nakládal (Praha), Vladimír Navrátil (Praha), Vladimír Novák (Praha), Pavel
Průdek (Brno), Rafal Ruta (Wroclaw, Polsko), Stanislav Snäll (Švédsko), Jaromír Strejček (Praha), Pavel
Špryňar (Praha), Zdeněk Švec (Praha), Vladimír Švihla (Praha), Bořivoj Zbuzek (Praha), Zdeněk Znamenáček
(Praha) za determinaci materiálu. Rádi bychom poděkovali i všem kolegům, kteří nám poskytli údaje ze svých
databází, sbírek či článků. Děkujeme také Filipovi Trnkovi (Olomouc) za cenné připomínky k textu.
Literatura
Boháč J. & Matějíček J. 2003: Katalog Drabčíkovitých (Coleoptera, Staphylinidae) Prahy. Praha: Clarion
production, 254 pp.
Farkač J., Hůrka K. & Vytisková B. 1998: Výsledky průzkumu čeledi střevlíkovitých (Coleoptera:
Carabidae) PR Údolí Únětického potoka v Praze v roce 1998. AOPK ČR, Ms., 15 pp.
Farkač J., Král D. & Škorpík M. 2005: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red
list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Praha: Agentura ochrany přírody a
krajiny ČR, 760 pp.
Háva J. 2009: Výsledky faunistického průzkumu brouků čeledí Dermestidae a Silphidae (Coleoptera)
v přírodní rezervaci Údolí Únětického potoka. Results of faunistic research of the beetle families
14
© Jiří Háva, Prague-west, 2012
Dermestidae and Silphidae (Coleoptera) in Údolí Únětického potoka Nature Reserve (Prague, Czech
Republic). Bohemia Centralis 29: 101-110. (in Czech, English summary)
Kubíková J., Ložek V., Špryňar P. & kol. (2005): Praha. In: Mackovčin P. & Sedláček M. (eds.):
Chráněná území ČR, svazek XII. Praha: AOPK ČR & EkoCentrum Brno, 304 pp.
Löbl I. & Smetana A. (eds.) 2003: Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 1. Archostemata - Myxophaga
- Adephaga. Stenstrup: Apollo Books, 819 pp.
Löbl I. & Smetana A. (eds.) 2004: Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 2. Hydrophiloidea Histeroidea - Staphylinoidea. Stenstrup: Apollo Books, 942 pp.
Löbl I. & Smetana A. (eds.) 2006: Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 3. Scarabaeoidea - Scirtoidea Dascilloidea - Buprestoidea - Byrrhoidea. Stenstrup: Apollo Books, 690 pp.
Löbl I. & Smetana A. (eds.) 2007: Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 4. Elateroidea - Derodontoidea
- Bostrichoidea - Lymexyloidea - Cleroidea and Cucujoidea. Stenstrup: Apollo Books, 935 pp.
Löbl I. & Smetana A. (eds.) 2008: Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 5. Tenebrionoidea. Stenstrup:
Apollo Books, 670 pp.
Löbl I. & Smetana A. (eds.) 2010: Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 6. Chrysomeloidea. Stenstrup:
Apollo Books, 924 pp.
Löbl I. & Smetana A. (eds.) 2011: Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 7. Curculionoidea I. Stenstrup:
Apollo Books, 373 pp.
Mertlík J. & Leseigneur L. 2007: Druhy čeledi Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) České a Slovenské
Republiky. The species of the family Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) Czech and Slovak Republics.
Elateridarium 1: 1-55.
Mertlík J. 2008: Druhy čeledi Melasidae (Coleoptera: Elateroidea) České a Slovenské Republiky. The species of
the family Melasidae (Coleoptera: Elateroidea) Czech and Slovak Republics. Elateridarium 2: 69-137.
Strejček J. 2000: Katalog brouků (Coleoptera) Prahy. Svazek 1. - čeledi Chrysomelidae (s.lato), Bruchidae,
Urodonidae. Praha: BI-MAC Studio, 100 pp.
Strejček J. 2001: Katalog brouků (Coleoptera) Prahy. Svazek 1. - čeledi Anthribidae, Curculionidae (s.lato).
Praha: BI-MAC Studio, 138 pp.
Šuk V. 1993: Údolí Únětického potoka, Praha 6. AOPK ČR, Ms., 2 + 5 pp. + 1 map.
Šuk V. 2000: PR Údolí Únětického potoka, Praha 6. AOPK ČR, Ms., 3 pp.
Trnka F. 2010: Přírodovědný inventarizační průzkum brouků (Coleoptera) v přírodní rezervaci Roztocký háj Tiché údolí. Deponováno na Krajském úřadě Středočeského kraje v Praze, 32 pp. (in Czech)
(nepublikováno).
Trnka F. 2011: Recentní nález krasce Cylindromorphus bohemicus (Coleoptera: Buprestidae) na území
Středočeského kraje a poznámky k jeho ochraně. Klapalekiana 47: 259-260.
Veselý P. 2002: Střevlíkovití brouci Prahy. Praha: P. Veselý, 167 pp. + CD ROM.
15
© Jiří Háva, Prague-west, 2012
Fotografická příloha
Obr. 1-3. Holý vrch.
1.
2.
16
© Jiří Háva, Prague-west, 2012
3.
Obr. 4-5. Kozí Hřbety.
4.
17
© Jiří Háva, Prague-west, 2012
5.
Obr. 6-10. Údolí potoka.
6.
18
© Jiří Háva, Prague-west, 2012
7.
8.
9.
19
© Jiří Háva, Prague-west, 2012
10.
Obr. 11-12. Vřesoviště nad Trojanovým mlýnem, jižní strana.
11.
20
© Jiří Háva, Prague-west, 2012
12.
21
Download

Výsledky faunistického průzkumu čeledí brouků (Coleoptera)