Unipetrol RPA, s.r.o.
HSE&Q
Užívání elektrického ru ního ná adí a
souvisejících elektrických p edm
N 11 007
Norma je závazná pro všechny subjekty (fyzické i právnické osoby), které užívají, udržují,
kontrolují a provád jí revize el. ru ního ná adí a souvisejících el. p edm
v UNIPETROL
RPA, s.r.o.
Útvary spole nosti jsou povinny seznámit s normou všechny externí organizace, které
vykonávají práce pro UNIPETROL RPA, s.r.o. (nap . zarážkové práce) a užívají p i tom
el. ru ní ná adí a související el. p edm ty (zejména s ástí 4.2 - 4.4 normy).
Obsah:
1 Úvodní ustanovení...................................................................................................... 2
2 Rozsah platnosti ......................................................................................................... 2
3 Názvosloví, definice, zkratky...................................................................................... 2
4 Užívání elektrického ru ního ná adí a souvisejících elektrických p edm .................. 4
4.1
Všeobecn ................................................................................................................... 4
4.2
Používání ná adí v prostorech z hlediska ochrany p ed úrazem elektrickým
proudem. .................................................................................................................... 4
4.3
Používání ná adí v prostorech se zvláštními pracovními podmínkami .................... 5
4.4
ipojování ná adí ke zdroji ....................................................................................... 5
4.5
Evidence ná adí .......................................................................................................... 6
4.6
Kontroly ná adí........................................................................................................... 6
4.7
Revize ná adí .............................................................................................................. 7
5 Seznam souvisejících dokument ................................................................................ 9
íloha A - Technická karta elektrického ná adí………………………..….....................10
Nahrazuje:
N 11 007 z 1. 11. 2003
Správce normy:
Sekce spolehlivosti a dokumentace
Platnost od:
1. 3. 2013
N 11 007
1 Úvodní ustanovení
Tato norma rozpracovává pro podmínky UNIPETROL RPA, s.r.o. ustanovení právních
edpis a technických norem týkajících se provozu elektrického ru ního ná adí a
souvisejících el. p edm .
Provozovatel je odpov dný, že výrobní a pracovní prost edky a za ízení budou pravideln a
ádn udržovány, kontrolovány a revidovány (NV . 378/2001 Sb.)
Údržba, opravy a revize elektrického ru ního ná adí a souvisejících el. p edm
jsou
ve spole nosti zajiš ovány dodavatelsky na základ smluv o dílo, resp. o kontrolní innosti
mezi UNIPETROL RPA, s.r.o. a oprávn nou servisní firmou.
2 Rozsah platnosti
Tato norma je platná v UNIPETROL RPA, s.r.o. Nahrazuje normu N 11 007 z 1.11.2003.
Povinnost p evzít a dodržovat tuto normu externími organizacemi musí být zakotvena ve
smlouv o dílo i jiné obdobné smlouv mezi spole ností UNIPETROL RPA, s.r.o. a
zhotovitelem.
3 Názvosloví, definice, zkratky
Spole nost
Elektrické ru ní ná adí
Související elektrický p edm t
Revize ná adí
Kontrola ná adí
Ná adí t ídy ochrany I
Ná adí t ídy ochrany II
- UNIPETROL RPA, s.r.o.
- ná adí napájené el. proudem bez rozdílu nap tí, pohán né
elektrickým motorem nebo magnetem, s kterým tvo í
celek (nap . vrta ky, brusky, šroubováky, pily apod.);
pájky, pr myslové feny, p enosné lampy, st íkací pistole
apod. Pro ú ely této normy dále jen ná adí.
- p edm t, který p ímo souvisí s užíváním ná adí, jako jsou
nap . ochranné transformátory, proudové chráni e,
prodlužovací p ívody apod.
- souhrn úkon , p i kterých se prohlídkou, m ením a
zkoušením zjiš uje stav ná adí z hlediska jeho
bezpe nosti. Sou ástí revize ná adí je vypracování
dokladu o revizi. Revizi provádí pov ený zam stnanec
zhotovitele (servisní firmy).
- innost, p i které se prohlídkou a vyzkoušením zjiš uje
technický stav ná adí a souvisejících elektrických
edm .
- ná adí, u n hož ochranu p ed úrazem elektrickým
proudem nezajiš uje pouze základní, dvojitá nebo zesílená
izolace, ale je u n j provedeno další bezpe nostní opat ení
spo ívající v tom, že p ístupné vodivé ásti jsou spojeny s
ochranným vodi em v sí ovém rozvodu, a to takovým
zp sobem, že se p ístupné vodivé ásti nemohou stát
živými v p ípad selhání základní izolace. Za ná adí t ídy
ochrany I se také považuje ná adí s dvojitou izolaci
a/nebo zesílenou izolací, které má ochrannou svorku nebo
ochranný kontakt.
- ná adí, u n hož ochranu p ed úrazem elektrickým roudem
nezajiš uje pouze základní izolace, ale jsou u n j
2/11
N 11 007
Ná adí t ídy ochrany III
Odd lovací ochranné trafo
Bezpe nostní ochranné trafo
Proudový chráni
Servisní firma (zhotovitel)
Provozovatel
Udržovatel
Uživatel
Vedoucí útvaru
Pr vodní dokumentace
Provozní dokumentace
provedena další bezpe nostní opat ení, kterými m že být
dvojitá izolace nebo zesílená izolace, p emž neexistuje
ochranné spojení se zemí a ochrana p ed úrazem
elektrickým proudem není závislá na podmínkách
instalace.
- ná adí, u n hož ochranu p ed úrazem elektrickým
proudem zajiš uje napájení bezpe ným malým nap tím a
ve kterém nevznikají žádná vyšší nap tí než bezpe né
malé nap tí.
- transformátor s ochranným odd lením mezi vstupním a
výstupním vinutím.
- odd lovací transformátor, ur ený pro napájení obvod na
bezpe né malé nap tí.
- ochranný prvek, který detekuje a vyhodnocuje rozdílový
proud v pracovních vodi ích obvodu a vypíná obvod p i
ekro ení hodnoty rozdílového proudu, pro který je
chráni nastaven.
- fyzická i právnická osoba, mající oprávn ní k montáži,
opravám a údržb elektrického za ízení (§ 6c,odst. 1,
písm. b) zákona . 174/1968 Sb.) a platný živnostenský
list a innosti vykonává na základ p íslušné smlouvy o
dílo.
- UNIPETROL RPA, s.r.o. zastoupená prost ednictvím
jednateli spole nosti v souladu se stanovami spole nosti a
organiza ními a ídícími normami. K pln ní souvisejících
povinností ur uje jednatelé spole nosti prost ednictvím
ídících, organiza ních a technických norem uživatele a
udržovatele.
- zam stnanec ur ený provozovatelem, který je odpov dný
za technický stav ur ených jednotlivých skupin hmotného
majetku v etn udržování a oprav (nap . vedoucí sekce
údržby el.za ízení - technolog údržby). Pro ú ely této
normy je jím i správce objektu.
- zam stnanec odpov dný za ú elné využívání ná adí a
souvisejících elektrických p edm a za jejich úplnost. Je
odpov dný za bezpe nost a hospodárnost elektrických
za ízení. V podmínkách spole nosti je uživatel osobou
pou enou.
- vedoucí organiza ního útvaru (nap . vedoucí sekce nebo
odd lení), kterému je hmotný majetek sv en do užívání.
Je odpov dný za bezpe ný a spolehlivý provoz
elektrických za ízení.
- soubor dokument obsahujících návod výrobce pro
montáž, manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a následné
kontroly a revize za ízení.
- soubor dokument obsahujících pr vodní dokumentaci,
záznam o poslední nebo mimo ádné revizi nebo kontrole,
3/11
N 11 007
stanoví-li tak zvláštní právní p edpis, nebo pokud takový
právní p edpis není vydán, stanoví-li tak pr vodní
dokumentace nebo provozovatel (uživatel).
Osoba pou ená
- zam stnanec s odbornou zp sobilostí podle § 4 vyhl. .
50/1978 Sb.
Osoba znalá
- zam stnanec s odbornou zp sobilostí podle § 5 vyhl. .
50/1978 Sb.
Osoba znalá s vyšší kvalifikací - zam stnanec s odbornou zp sobilostí podle § 6 až 8 vyhl.
. 50/1978 Sb.
ÚBP
- eský ú ad bezpe nosti práce
SN
- eská technická norma
CCZ, CE
- zna ka vyjad ující, že výrobek odpovídá stanoveným
požadavk m, a že p i posuzování shody byly dodrženy
podmínky stanovené zákonem . 22/1997 Sb., a
íslušnými na ízeními vlády.
4 Užívání elektrického ru ního ná adí a souvisejících elektrických
edm
4.1 Všeobecn
4.1.1 Vedoucí útvar , kde je ná adí používáno, jsou povinni prokazateln seznámit
pod ízené zam stnance, kte í budou používat ná adí, resp. související elektrické
edm ty, p ed jejich vlastním užitím s touto normou, s návodem pro používání a
udržování ná adí a souvisejících elektrických p edm
a s povinností oznámit
zjišt né závady. Seznámení s návodem se vede v kartách bezpe nosti práce.
4.1.2 Ná adí musí být používáno za stanovených pracovních podmínek a jen k ú elu, pro
které bylo vyrobeno, musí být kontrolováno, pravideln revidováno a udržováno
v dobrém technickém stavu.
4.1.3 Ná adí, u kterého byly v pr hu používání, p i kontrole nebo revizi zjišt ny závady
se nesmí do doby jejich odstran ní a provedení následné revize používat.
4.1.4 Ná adí, u kterého nebyla ve stanovené lh provedena revize, se nesmí používat.
4.1.5 V p ípad nákupu el. ru ního ná adí a souvisejících el.p edm
pro UNIPETROL
RPA, s.r.o. je nutno ze strany dodavatele el. za ízení dodat pouze el. za ízení
ozna ená zna kou shody CE, nebo se jedná o za ízení stanovená ve smyslu NV .
17/2003 Sb.. Ozna ení CE na stanoveném výrobku vyjad uje, že výrobek spl uje
technické požadavky stanovené ve všech NV, které se na n j vztahují a že byl p i
posuzování jeho shody dodržen stanovený postup.
4.1.6 Norma se nevztahuje na elektrické spot ebi e podléhající zvláštním p edpis m (nap .
svá ky).
4.2 Používání ná adí v prostorech z hlediska ochrany p ed úrazem elektrickým
proudem.
4/11
N 11 007
4.2.1 V prostorech, kde je nebezpe í úrazu elektrickým proudem ovlivn no zvláš
nep íznivými vlivy. Jedná se o práce ve stísn ných prostorech, v kovových nádržích,
kotlích apod. a za p ítomnosti vody, resp. korozních látek lze používat jen:
4.2.1.1 Ná adí t ídy ochrany II p ipojené ke zdroji p es odd lovací ochranné trafo, které
nesmí být umíst no v prostoru s uvedenými pracovními vlivy.
4.2.1.2 Ná adí t ídy ochrany III na nap tí do 25 V p ipojené ke zdroji p es bezpe nostní
ochranné trafo, které nesmí být umíst no v prostoru s uvedenými pracovními vlivy.
4.2.2 V prostorech, kde je zvýšené nebezpe í úrazu elektrickým proudem, tj. v prostorech
mokrých, s extremní korozní agresivitou, s nebezpe ím mechanického poškození,
s unikající vodní párou a venkovních za dešt , sn žení nebo mrholení lze používat
jen:
4.2.2.1 Ná adí t ídy ochrany I p ipojené ke zdroji s proudových chráni em s vybavovacím
proudem max. 10 mA.
4.2.2.2 Ná adí t ídy ochrany II p ipojené ke zdroji p es odd lovací ochranné trafo nebo
es proudový chráni s vybavovacím proudem max. 30 mA.
4.2.2.3 Ná adí t ídy ochrany III na nap tí do 25 V p ipojené ke zdroji p es bezpe nostní
ochranné trafo.
4.2.3 V ostatních prostorech lze používat jen:
4.2.3.1 Ná adí t ídy ochrany I p ipojené ke zdroji p ímo.
4.2.3.2 Ná adí t ídy ochrany II p ipojené ke zdroji p ímo.
4.2.3.3 Ná adí t ídy ochrany III do 50 V p ipojené ke zdroji p es bezpe nostní ochranné
trafo.
4.2.4 Ná adí s vestav ným zdrojem bez pohyblivého p ívodu lze používat ve všech
prostorách uvedených v lánku 4.2.
4.2.5 Za správné používání ná adí v prostorech z hlediska ochrany p ed úrazem
elektrickým proudem, zodpovídá uživatel elektrického za ízení.
4.3 Používání ná adí v prostorech se zvláštními pracovními podmínkami
4.3.1 Zvláštními pracovními podmínkami se rozumí používání ná adí v prostorech
s nebezpe ím požáru ho lavých kapalin, prostory s nebezpe ím výbuchu ho lavých
plyn a par, prostory s nebezpe ím požáru a výbuchu ho lavých prach .
4.3.2 V prostorech uvedených v l. 4.3.1 lze používat jen ná adí, které svým provedením
(krytím) vyhovuje do daného prostoru a charakteru práce.
4.3.3 Pokud ná adí svým provedením do daného prostoru a charakteru práce nevyhovuje,
smí se používat jen za podmínek stanovených Sm rnicí 465.
4.4
ipojování ná adí ke zdroji
4.4.1 Ná adí se p ipojuje ke zdroji bezprost edn p ed zahájením práce a odpojuje se po
skon ení práce. Ná adí se odpojuje také p i delší pracovní p estávce a p i každém
vzdálení se z pracovišt .
4.4.2 Celková délka pohyblivého p ívodu, v etn prodlužovacích p ívod , nesmí p ekro it
50 metr . V p ípad pot eby delšího pohyblivého p ívodu musí být každý p ípad
posouzen z hlediska funkce a ochrany p ed úrazem elektrickým proudem
zam stnancem znalým nebo znalým s vyšší kvalifikací (udržovatelem).
4.4.3 Pohyblivé p ívody nesmí být p i práci a balení p ekrucovány i jinak mechanicky
namáhány.
5/11
N 11 007
4.5 Evidence ná adí
4.5.1 Každé ná adí a související elektrický p edm t musí být evidováno a pro tuto evidenci
íslušn ozna eno.
4.5.2 K evidenci ná adí, stejn tak k záznamu o provedené revizi, se používá dokladu
technické karty (vzor je uveden v p íloze A této Sm rnice). Karty lze získat na sekci
nákupu UNIPETROL RPA, s.r.o. Karta slouží k záznamu t chto údaj :
název za ízení, výrobce, t ídu ochrany p ed úrazem elektrickým proudem,
skupinu pracovního užívání a lh ty revizí,
datum revize,
izola ní odpory,
odpor ochranného vodi e u ná adí t ídy ochrany I,
kone ný výsledek revize (nap . dobrý stav - vadný stav - mezní stav, vyžaduje
opravu),
jméno a podpis pov eného zam stnance servisní firmy.
4.5.3 Údaje se uvád jí v rozsahu stanoveném s ohledem ke složitosti ná adí. U
prodlužovacích p ívod se uvádí rovn ž jejich délka.
4.5.4 Za evidenci ná adí odpovídá vedoucí útvaru, který p id luje ná adí a související
elektrické p edm ty do užívání svým pod ízeným (uživatel m).
4.5.5 Vedoucí útvaru, který p id luje ná adí, musí uživatele, kterému jsou ná adí, resp.
související elektrické p edm ty trvale nebo dlouhodob p id leny upozornit na lh tu
provedení revize. Uživatel je povinen ná adí v as p edat k provedení revize.
4.6 Kontroly ná adí
4.6.1 Kontrolu ná adí a souvisejících elektrických p edm
provádí uživatel vždy p ed
zahájením a po skon ení práce.
4.6.2 i kontrole ná adí se zevn prohlédnou:
4.6.2.1 Kryty, držadla, ovládací prvky apod., zda nejsou poškozeny tak, aby byla snížena
ochrana p ed úrazem elektrickým proudem.
4.6.2.2 Pevn p ipojené pohyblivé p ívody, zda nemají poškozenou, zpuch elou nebo
nadm rn ztvrdlou izolaci i nejsou uvoln né nebo vytržené z ná adí, vidlic a
nástr ek.
4.6.2.3 Kabelové vstupy do ná adí, zda jsou opat eny ochrannou návla kou a jsou zajišt ny
proti vytržení a zda vidlice není poškozena.
4.6.2.4 U ná adí t ídy ochrany II a III zda je pohyblivý p ívod neodd liteln spojen s vidlicí.
4.6.2.5 Ochranné trafo, pokud se používá k provozu ná adí.
4.6.2.6 epi ky držák uhlík u elektromechanického ná adí, zda nechybí, nejsou prasklé,
nebo nevhodn nahrazeny.
4.6.2.7 Odd litelný nebo prodlužovací pohyblivý p ívod je-li n jaký, zda nemá poškozenou,
zpuch elou nebo nadm rn ztvrdlou izolaci a zda je zajišt n proti vytržení. Vidlice,
nástr ka a pohyblivá zásuvka nesmí být poškozeny.
4.6.2.8
trací otvory nesmí být zaprášené nebo zakryté.
4.6.2.9 Eviden ní i jiné ozna ení umož ující jednozna nou identifikaci ná adí nesmí chyb t
ani být poškozeno tak, že to identifikaci znemož uje.
6/11
N 11 007
4.6.3
i kontrole ná adí se provádí zkouška funkce p ipojením ke zdroji. Ovládací prvky
musí spolehliv plnit svoji funkci. U elektromechanického ná adí musí být chod
motoru pravidelný, bez nadm rného hluku a jisk ení na komutátoru.
4.6.4 O kontrole ná adí se zápis neprovádí.
4.6.5 Ná adí, u kterého byly p i kontrole zjišt ny závady, se viditeln ozna í a nesmí se do
doby jejich odstran ní a provedení následné revize používat.
Tato skute nost musí být neprodlen oznámena vedoucímu útvaru, který zajistí jeho
opravu a následnou revizi.
4.7 Revize ná adí
4.7.1 K zajišt ní bezpe nosti zam stnanc používajících ná adí se musí ve stanovených
lh tách a p edepsaným zp sobem provád t revize ná adí a souvisejících elektrických
edm
v souladu s ustanovením této normy, jejíž obsah vychází z SN 33 1600
ed.2.
4.7.2 Vedoucí útvaru, kde se používá ná adí a související elektrické p edm ty, je povinen
zajistit revizi:
a) pravideln nejmén ve lh tách dle „Tabulka 1“
b) vždy p i každé p edpokládané nebo zjišt né závad (poškození proudem,
nárazem, tekutinou apod.)
4.7.3 Revizi elektrického ru ního ná adí provádí pouze osoby (zhotovitel) které jsou
držiteli platného osv ení pro revize elektrického ru ního ná adí dle SN 33 1600
ed.2.
4.7.4 Ná adí se pro ú ely revizí rozd luje do t íd a skupin:
4.7.4.1 Do t íd podle zp sobu ochrany p ed úrazem elektrickým proudem. T ídu pro každý
kus ná adí ov í podle udání výrobce p íslušný udržovatel elektrického za ízení
(t ída ochrany I, II, III ).
4.7.4.2 Do skupin podle užívání:
Skupina A – spot ebi e poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli
nebo p ímému uživateli.
Skupina B – spot ebi e používané ve venkovním prostoru (na stavbách atp.)
Skupina C – spot ebi e používané p i pr myslové a emeslné innosti ve
vnit ních prostorách.
Skupina D – spot ebi e používané ve ve ejn p ístupných prostorách.
Skupina E – spot ebi e používané p i administrativní innosti.
4.7.5 Skupinu užívání ur í nad ízený zam stnanec po dohod s udržovatelem elektrického
za ízení a zaznamená ji do karty za ízení.
4.7.6 Revize ná adí se provádí pravideln , nejpozd ji ve lh tách stanovených v „Tabulka
1“. Dále se provádí po každé odstran né závad nebo oprav .
7/11
N 11 007
Tabulka 1 – Lh ty pravidelných revizí nep ipevn ných spot ebi
Skupina
elektrických
spot ebi
A
Nep ipevn né spot ebi e držené v ruce1
Ostatní nep ipevn né
spot ebi e
ed vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání
ídy I
1 x za 3 m síc
ídy II a III
1 x za 6 m síc
ídy I
1 x za 6 m síc
ídy II a III
1 x za 12 m síc
D
ídy I
ídy II a III
1 x za 12 m síc
1 x za 24 m síc
E
ídy I
ídy II a III
1 x za 12 m síc
1 x za 24 m síc
B
C
1 x za 6 m síc
1 x za 24 m síc
1
elektrické ru ní ná adí se zahrnuje mezi spot ebi e držené p i práci v ruce
Poznámky:
a) V p ípad velmi astého používání elektrického ru ního ná adí (nap . pracuje se delší dobu než
250 provozních hodin za rok), je vhodné kratší lh ty pravidelných revizí stanovit provozním
bezpe nostním p edpisem.
b) Lh ty pravidelných revizí mohou být p ípadn na základ analýzy rizik stanoveny odlišn .
4.7.7 Sou ástí revize ná adí je také revize souvisejících elektrických p edm
a to
v termínech shodných s revizí ná adí.
Poznámka:
Zvláštní pozornost je nutno v novat revizím a kontrolám pohyblivých resp.
prodlužovacích p ívod .
4.7.8 Rozsah revizí ná adí a souvisejících el. p edm
je dán l. 6.2 SN 33
1600 ed.2.
4.7.9 Výsledek revize zaznamená pov ený zam stnanec (servisní firma) do technické
karty, která je p ílohou A této normy.
4.7.10 Nad ízený zam stnanec vede záznamy o revizích ná adí dle l. 4.5.2 této normy.
Doklad o revizi musí být p ístupný kontrolním orgán m. Za provád ní revizí
v p edepsaných lh tách odpovídá vedoucí útvaru, který dává ná adí do užívání svým
pod ízeným.
4.7.11 Provád ním revizí ná adí napl uje UNIPETROL RPA, s.r.o. ustanovení § 4 odst. 2,
NV . 378/2001 Sb.
8/11
N 11 007
5 Seznam souvisejících dokument
Zákon . 262/2006 Sb.
- zákoník práce.
Zákon . 174/1968 Sb.
- o státním odborném dozoru nad bezpe ností práce, ve
zn ní pozd jších zm n a dopl .
Zákon . 22/1997 Sb.
- zákon o technických požadavcích na výrobky a o zm
a
dopln ní n kterých zákon .
Na ízení vlády . 17/2003 Sb. - na ízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na
el. za ízení nízkého nap tí.
Vyhláška . 73/2010 Sb.
- Vyhláška o stanovení vyhrazených elektrických
technických za ízení, jejich za azení do t íd a skupin a o
bližších podmínkách jejich bezpe nosti (vyhláška o
vyhrazených elektrických technických za ízení.
Na ízení vlády . 378/2001 Sb. - kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe ný provoz a
používání stroj technických za ízení, p ístroj a ná adí.
Vyhláška . 50/1978 Sb.
- eského ú adu bezpe nosti práce a eského bá ského
adu o odborné zp sobilosti v elektrotechnice.
SN 33 1600 ed.2
- Revize a kontroly elektrických spot ebi
b hem
používání.
S 465
- Povolování prací.
9/11
N 11 007
íloha A Technická karta elektrického ná adí
ední strana
TECHNICKÁ KARTA ELEKTRICKÉHO NÁ ADÍ
Název p edm tu:
Výrobce:
Typ:
Výrobní .:
Uživatel:
Lh ta revize:
Technické údaje:
Datum
Evid. .:
Revidoval
ída:
Izola ní
odpory
Odpor
ochranného
vodi e
10/11
Skup. užívání:
Výsledky Typ a evid.
revize
. m ícího
ístroje
Podpis
N 11 007
Zadní strana
Datum
Revidoval
Izola ní
odpory
Odpor
ochranného
vodi e
Poznámky:
11/11
Výsledky Typ a evid.
revize
. m ícího
ístroje
Podpis
Download

Užívání elektrického ručního nářadí a souvisejících