PODMÍNKY SMLOUVY,
ORGANIZAČNÍ INFORMACE
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
(Zjednodušený daňový doklad - datum konání akce
= datum uskutečnitelného zdanitelného plnění)
dvoudenní seminář
č. 080
„pro střelmistry, technické vedoucí odstřelu,
vedoucí trhacích prací, odpovědné zástupce
a pracovníky útvarů BOZP organizací, které
nakládají s výbušninami.“
Příjmení, jméno, titul: ............................................................
................................................................................................
................................................................................................
Bydliště: ................................................................................
.............................................. PSČ: .....................................
Název a adresa firmy: ............................................................
...............................................................................................
PSČ: ......................................
IČ: ......................................... DIČ: .......................................
Tel.: ....................................... Fax: ................................
Přejete-li si zasílat info o školeních a konferencích na Váš
e-mail nebo Vaši datovou schránku, pak je zde uveďte:
................................................................................................
Doručovací adresa:
Cihelní 760/35, 702 00 Ostrava
Cena semináře:
Účastnický poplatek
Základní cena DPH 21 % CELKEM pořádá dvoudenní seminář č. 080
2 700,- Kč
567,- Kč
3 267,- Kč
1. Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě účastnického
poplatku zašlete nejpozději 2 dny před datem konání školení
na adresu:
MONTANEX, a. s. IČ: 47677180
školicí středisko
DIČ: CZ47677180
Cihelní 760/35
tel.: 596 621 161
702 00 Ostrava
e-mail: [email protected]
Podpis účastníka
Poznámka: Prosíme, vyplňte laskavě také zadní stranu této
přihlášky, včetně čísla účtu plátce, jinak nemůžeme Vaši
přihlášku akceptovat.
Vraťte obratem na adresu MONTANEXu nebo níže uvedený e-mail nejpozději do 28. 3. 2014.
MONTANEX a.s.
IČ: 47677180 DIČ: CZ47677180
Tel.: 596 621 161
www.montanex.cz
e-mail: [email protected]
pro střelmistry, technické vedoucí odstřelu,
vedoucí trhacích prací, odpovědné zástupce
a pracovníky útvarů BOZP organizací, které
nakládají s výbušninami.
Přednášejí:
Ing. Radim MŽYK, ČBÚ v Praze
Ing. Michal ROHÁČ, Ph.D., ČBÚ v Praze
Ing. Miroslav BARBUŠÍN, ČBÚ v Praze
plk. František HABADA, Policejní presídium ČR
Ing. Josef SLOVÁK, ČBÚ v Praze
Ing. Michaela VACHTLOVÁ, ČBÚ v Praze
Petr MIKULA
Ing. Jiří MAŠEK, OBÚ pro území kraje Karlovarského
Ing. Vladimír ŠABATKA,
OBÚ pro území krajů Jihomoravského a Zlínského
Ing. Pavel KOTÁSSEK,
2. Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků. Poplatek
lze výjimečně uhradit na místě při registraci v hotovosti.
Účastníci ze SR platí poplatek v hotovosti v Kč.
3. Platbu poukažte na účet KB - pobočka Ostrava,
č. ú. 253744761/0100, var. symbol 080.
4. Při neúčasti přihlašovaného nebo jeho náhradníka poplatek
nevracíme.
Podpis a razítko organizace
MONTANEX, a. s.
vydavatelství, školicí a poradenské středisko,
Výstavní 10, 709 00 Ostrava-Mar. Hory
5. Přihlašující organizace (objednavatel) akceptuje nabídku
dodavatele a závazně objednává účastníka na školení.
6. Na základě řádně vyplněné přihlášky a zaplaceného účastnického poplatku bude účastníkům vystaven daňový doklad.
Vaše internetové knihkupectví
www.vsechnyknihy.cz
OBÚ pro území krajů Jihomoravského a Zlínského
Ing. Štěpán MATULA,
OBÚ pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského
Ing. Petr MILETÍNSKÝ,
OBÚ pro území krajů Plzeňského a Jihočeského
Ing. Pavel JIRÁN,
OBÚ pro území krajů Plzeňského a Jihočeského
Ing. Jan KAŇKA, Ph.D., ČBÚ v Praze
Zdeněk BEDNAŘÍK, Austin Powder Service CZ, s.r.o.
Ing. Pavel KŘIVÁNEK, Austin Detonator s.r.o.
Vladimír PRAVDA, Metrostav, a.s.
Ing. Jan CHLEBÍK, OKD a.s.- Důl Karviná
Ing. Dalibor KRÁTKÝ, OKD a.s., Důl Darkov
Ing. Roman ŠMÍD,
OBÚ pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
Ing. Luboš KRPELÁN,
OBÚ pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
Ing. Jan ŠEBOR ml., CB Destrukce s.r.o.
Miloš KÁNSKÝ, Atlas Copco, s.r.o.
Ing. Bohuslav MACHEK, Ph.D., ČBÚ v Praze
Ing. Josef TUREK, ČBÚ v Praze
Termín a místo konání:
1. - 2. dubna 2014
hotel Astra v Tuchlovicích-Srbech (u Kladna)
železniční stanice Kamenné Žehrovice
http://sweb.cz/astrasrby/
PROGRAM SEMINÁŘE
1. den - úterý 1. 4. 2014
10.00-10.20
Úvodní slovo
Ing. Radim Mžyk, ČBÚ v Praze
10.20-12.00
Nová směrnice Evropského parlamentu a Rady
upravující nakládání s výbušninami v EU.
Ing. Michal Roháč, Ph.D., ČBÚ v Praze
Nová legislativa pro zacházení s pyrotechnickými
výrobky, povolování ohňostrojných prací.
Ing. Miroslav Barbušin, ČBÚ v Praze
Nový systém hlášení přepravy výbušnin.
plk. František Habada, vedoucí operačního odboru
policejního presidia ČR
Ing. Josef Slovák, ČBÚ v Praze
12.00-13.00
Oběd
13.00-14.30
Stavební zákon aplikovaný SBS v oblasti nakládání
s výbušninami.
Ing. Michaela Vachtlová, ČBÚ v Praze
14.40-15.15
Praktické využití táhlé ohebné kumulativní nálože
SEMTEX RAZOR při speciálních demoličních pracích.
Pan Petr Mikula, OSVČ - Trhací práce a demolice
Ing. Jiří Mašek, OBÚ OBÚ pro území kraje Karlovarského
15.25-16.10
Poznatky z šetření mimořádných událostí.
Ing. Vladimír Šabatka a Ing. Pavel Kotassek, OBÚ
pro území krajů Jihomoravského a Zlínského
Poznatky z povolovacích řízení ohňostrojných prací.
Ing. Štěpán Matula, OBÚ pro území Hlavního města
Prahy a kraje Středočeského
Poznatky z povolování trhacích prací při ražbě tunelů.
Ing. Petr Miletínský a Ing. Pavel Jiran, OBÚ pro území
krajů Plzeňského a Jihočeského.
16.20-17.05
Shromážděné poznatky k návrhu právní úpravy
prekurzorů výbušnin.
Ing. Jan Kaňka, Ph.D., ČBÚ v Praze
E*Star-přínosy elektronické rozbušky fy Austin
Detonator v praxi – studie.
Pan Zdeněk Bednařík, ředitel Austin Powder Service CZ, s.r.o.
17.15-18.00 hod.
Odolnost elektrických rozbušek vůči vysokofrekvenčním zdrojům energie.
Ing. Pavel Křivánek, Austin Detonator s.r.o.
Nové způsoby destrukcí betonových konstrukcí.
Pan Vladimír Pravda, Metrostav, a.s.
18.30-22.00 hod.
Neformální večeře
2. den - středa 2. 4. 2014
8.30-9.15 hod.
Problematika výlomových a bezvýlomových trhacích
prací v dolech OKD.
Ing. Jan Chlebík, OKD Důl Karviná
Ing. Dalibor Kratký, OKD Důl Darkov
9.20-10.05 hod.
Poznatky z šetření mimořádných událostí při nakládání
s výbušninami v OKD, a.s.
Ing. Roman Šmíd a Ing. Luboš Krpelán, OBÚ
pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
10.15-11.00 hod.
Využití moderní vrtné techniky s automatickým
vedením vrtného deníku pro eliminací nadměrných
rozletu při provádění clonových odstřelů.
Ing. Jan Šebor ml., CB Destrukce s.r.o.
Pan Miloš Kánský, Atlas Copco, s.r.o.
11.15-12.00 hod.
Poznatky z odvolacích řízení, generálních a specializovaných prověrek provedených II. odborem ČBÚ
za rok 2013, shromáždění podnětů, požadavků a návrhů k následujícímu semináři.
Ing. Bohuslav Machek, Ph.D. ČBÚ v Praze
Poznatky z odvolacích řízení, generálních a specializovaných prověrek provedených I. odborem ČBÚ
za rok 2013, celkové zhodnocení semináře.
Ing. Josef Turek, ČBÚ v Praze
Cíl semináře
Cílem semináře je rozšíření znalostí profesních zaměstnanců o zkušenosti odborníků z celé republiky, seznámit je s
připravovanou legislativou, upozornit na některá ustanovení
právních předpisů a technických norem a seznámit s mimořádnými událostmi při nakládání s výbušninami a některými
poznatky z kontrolní činnosti.
U účastníků se předpokládají adekvátní znalosti – lektoři se
nebudou zabývat všeobecněn známými skutečnostmi z oblasti nakládání s výbušninami.
„Již v současné době je možno
na e-mail [email protected]
zasílat dotazy k tématům semináře“
POTVRZENÍ O ZAPLACENÍ
(vyplňuje a potvrzuje organizace - firma)
Potvrzujeme, že jsme dne ......................................................
dali příkaz k úhradě za naše(ho) pracovníky(a):
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
na dvoudenní seminář 080 - pro střelmistry, technické vedoucí odstřelu, vedoucí trhacích prací, odpovědné zástupce a pracovníky útvarů BOZP organizací, které nakládají s výbušninami. konaný ve dnech
1. - 2. dubna 2014 v hotelu Astra v Tuchlovicích-Srbech
(u Kladna).
Účastnický poplatek 3 267,- Kč/os. včetně 21 % DPH
za .......................................osob ...................................... Kč.
Celkem poukázaná částka .......................................................
bude uhrazena z našeho účtu č...............................................
přes peněžní ústav: .................................................................
ve prospěch účtu KB - pobočka Ostrava, ..............................
č. ú. 253744761/0100, var. symbol 080.
DIČ objednavatele: .................................................................
Nahlaste, prosím, noclehy předem;
Nocležné si hradí každý účastník sám
nocleh ANO / NE
Download

MONTANEX, a. s.