VÝROČNÍ ZPRÁVA
2012
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INTEGRA OPAVA, GUDRICHOVA 26, OPAVA 1
MOTTO:
„Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní.“
Platón
Vznik organizace a její poslání
Snaha pomoci osobám se zdravotním postižením a zároveň sociálně vyloučeným dospělým
jednotlivcům i rodinám s dětmi bez přístřeší, vedla skupinu osob, kterým není lhostejný osud
spoluobčanů, k založení občanského sdružení INTEGRA OPAVA.
Registrace u Ministerstva vnitra
Nově zřízené občanské sdružení bylo zaregistrováno Ministerstvem vnitra ČR dne 2. září 2002 pod
číslem jednacím č.j VS/1-1/51 094/02-R ze dne 2. září 2002 a bylo mu přiděleno IČO 266 01 486.
V současné době je sídlo sdružení na adrese Gudrichova 26, Opava 1.
Bankovní účet byl zřízen u pobočky GE MONEY Bank a.s. s číslem 163 903 095/0600.
-2-
Finančním úřadem v Opavě je sdružení registrováno pod daňovým identifikačním číslem DIČ: CZ 266 01 486.
Registrace u MPSV ČR
V roce 2007 jsme byli zaregistrováni krajským úřadem pro sociální službu „chráněné bydlení“ v
návaznosti na zákon 108/2006 Sb. „O sociálních službách“ § 51. V roce 2012 došlo k některým
dílčím změnám v umístění některých pracovišť.
Pobočka sídla se nachází na adrese Nádražní okruh 13, Opava 1, kde se odbývají ambulantní služby,
činnosti klubu „Provázek“ a provoz ergoterapeutické dílny „Rolnička“.
Ubytovací zařízení je rozděleno do tří středisek, a to Vojanova, na Vojanové 332/27 Opava,
Předměstí; Olomoucká na adrese Olomoucká 6, Opava 1 a středisko Slámová na adrese Slámova
32, Opava, Předměstí.
Cílová skupina, pro kterou pracujeme, a kterou máme schválenou v registračním rozhodnutí
je následující:
 oběti domácího násilí
 osoby bez přístřeší
 osoby s chronickým duševním onemocněním
 osoby s chronickým onemocněním
 osoby s mentálním onemocněním
 osoby s tělesným postižením
 rodiny s dítětem / dětmi /
 senioři
Věková struktura cílové skupiny:
 děti předškolního věku (1 – 6 let)
 mladší děti (7 – 10 let)
 starší děti (11 – 15 let)
 dorost (16 – 18 let)
 mladí dospělí (19 – 26 let)
 dospělí (27– 64 let)
-3-
Sociální služba – chráněné bydlení představuje pomoc při chodu domácnosti, pomoc při zajištění
stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkovávání kontaktů se společenským
prostředím a sociálně-terapeutické činnosti, stejně jako pomoc při uplatňování práv a oprávněných
zájmů uživatelů.
Hlavními zásadami, kterými se řídí všichni pracovníci OS INTEGRA OPAVA při své práci jsou
pravidla etického kodexu pracovníka v sociálních službách. Jejich uplatňování představuje citlivý
přístup k uživatelům sociálních služeb, urychlující jejich začlenění do běžného života.
Mezi hlavní zásady sociální práce patří:
 vnímání potřeb uživatelů,
 individuální práci s uživateli přizpůsobit jejich potřebám,
 respektování soukromí, důvěrné informace zachovávat v tajnosti a nezveřejňovat je,
 uplatňovat prvořadost potřeb uživatelů před zájmy organizace,
 podporovat svobodné rozhodování uživatelů a vedení k přebírání odpovědnosti za svůj
vlastní osud,
 podporovat samostatnost a nezávislost uživatelů,
 pohlížet na situaci uživatele ve všech souvislostech příčin i následků zároveň s jeho
osobnostními potřebami,
 uplatňovat týmovou práci jako nezbytný předpoklad úspěchu v zájmu uživatele,
 uplatňovat zpětnou vazbu jako základní podmínku pro další zdokonalování kvality služeb
Statutární orgán občanského sdružení v roce 2012
Statutárním orgánem sdružení je pětičlenný výbor sdružení, který pracoval v průběhu celého
kalendářního roku v následujícím složení:
 Mgr. Ludmila Cibulková
Opava 1
 Bc. Miroslava Štefková
Opava 1
 Dagmar Kopťáková
Opava 6
 Věra Víchová
Opava 1
 Ing. Martin Raška
Opava 1
-4-
 Statutárním zástupcem sdružení je jeho předsedkyně a zakladatelka Mgr. Ludmila Cibulková.
 Revizorem účtu je Ing. Jan Gilík, Opava 5 – Kateřinky.
 Účetnictví organizace zabezpečuje odborná firma paní Jany Mochové v systému podvojného
účetnictví.
 Odborným garantem v oboru psychiatrie je ředitel Psychiatrické léčebny v Opavě MUDr.
Ivan Drábek, který zároveň zabezpečuje supervize v oboru.
 Všeobecnou lékařskou péči zajišťuje MUDr. Jana Paletová s ambulancí na poliklinice nám.
Slezského odboje v Opavě, a lékaři Moje ambulance na Pekařské ulici v Opavě.
V roce 2012 pracovalo v organizaci 2 zaměstnanci ve stálém pracovním poměru, dále 2 pracovníci
na DPČ a 12 pracovníků na DPP. Velkou pomocí byli i dobrovolní spolupracovníci, kteří pracovali
v počtu 2 osob.
Pracoviště OS INTEGRA OPAVA v roce 2012
Centrum sociální pomoci
Nádražní okruh 13, Opava 1
Tel.: 553 650 722
Mobil: 607 290 509
E-mail: [email protected]
Poradna
Nádražní okruh 13, Opava 1
Otevřeno denně od 9.00 – 15.00 hod.
Tel.: 553 650 722, 553 628 125
Mobil: 607 290 509
Klub Provázek
Nádražní okruh 13, Opava 1
Tel.: 553 650 722
Ergoterapeutická dílna Rolnička
Nádražní okruh 13, Opava 1
Tel: 553 650 722
-5-
V dubnu 2012 došlo k přestěhování pobočky sídla z Provaznické ulice na Nádražní okruh 13,
Opava. Důvodem byla špatná ekonomická situace organizace a nové působiště představovalo sice
menší prostory, ale ekonomicky úspornou variantu pro nájem kanceláře.
Střediska chráněného bydlení
1. Středisko Vojanova:
Vojanova 27, Opava 1:
byt č. 1, kapacita - 2 osoby, velikost 1+1
byt č. 3, kapacita - 2 osoby, velikost 1+1
byt č. 4, kapacita - 3 osoby, velikost 2+1
byt č. 6, kapacita - 2 osoby, velikost 1+1
byt č. 7, kapacita - 2 osoby, velikost 0+1
byt č. 8, kapacita - 2 osoby, velikost 0+1
kapacita celkem: 13 osob (optimální kapacita)
2. Středisko Slámova:
Slámova 32, Opava 1:
byt č. 8, kapacita – 2 osoby, velikost 0+1
kapacita celkem:
2 osoby (optimální kapacita)
3. Středisko Olomoucká:
Olomoucká 6, bytová jednotka 5+1 – STUDIO:
byt č. 1, kapacita - 2 osoby, velikost 1+1
byt č. 2, kapacita - 1 osoby, velikost 1+1
byt č. 3, kapacita - 2 osoby, velikost 1+1
byt č. 4, kapacita - 2 osoby, velikost 1+1
byt č. 5, kapacita - 2 osoby, velikost 1+1
kapacita celkem:
9 osob (optimální kapacita)
STUDIO pronajímáme jako 5 samostatných bytů se společným příslušenstvím (2x WC, 1x
koupelna, 1x kuchyňský kout)
Celková ubytovací kapacita je pro 24 osob.
-6-
Poslání a cíle činnosti sdružení
Jsou vyjádřeny prvotně ve stanovách sdružení jako základní poslání a základní cíle a zároveň jako
společenský závazek zakladatelů.
Základním posláním občanského sdružení je poskytovat podporu lidem sociálně vyloučeným a
zdravotně postiženým, zvláště duševně nemocným, stejně jako rodinám s dětmi tak, aby se jejich
život přiblížil běžnému životu většinové společnosti. Doba podpory se předpokládá v délce tří let
pobytu, jen ve výjimečných případech může být delší.
Cíle sdružení se dají shrnout do několika bodů:
1. Poskytnout osobám zdravotně postiženým a sociálně vyloučeným kvalitní bydlení
rodinného charakteru, včetně stravování a dalších sociálních služeb po dobu nejvíce tří let.
2. Podporovat a rozvíjet sociální schopnosti a pracovní dovednosti lidí cílové skupiny.
3. Umožnit získávání informací o duševní či jiné nemoci každému jedinci, přispět k jejímu
pochopení, a u duševního onemocnění přispívat k destigmatizaci směrem k veřejnosti.
4. Rozvíjet sociální kontakty s veřejností a učit vzájemnou podporu lidí cílové skupiny.
5. Podílet se na rozvoji sociálních služeb v regionu.
6. Bojovat proti recidivám návratu onemocnění, či proti zhoršení zdravotního stavu jedinců.
Hlavní cíl práce v oblasti sociálních služeb
Hlavním cílem práce v oblasti sociálních služeb je začlenění osob cílové skupiny do společnosti.
Jedná se o posílení jejich schopností žít způsobem, který je ve společnosti obvyklý, a to jak z
ekonomického, tak sociálního i kulturního hlediska. Stanovili jsme si pro tento účel 3 roky jako
dobu odpovídající pro dosažení tohoto cíle. Naší uživatelé jsou z celého území Moravskoslezského
kraje a ve výjimečných případech i z kraje Olomouckého a Zlínského.
Další zásady při poskytování sociálních služeb v chráněném bydlení OS INTEGRA OPAVA:
1. Dodržování základních práv a svobod, uplatňování etického kodexu pracovníka v soc.
službách.
2.
Respektování lidské důstojnosti.
3.
Spolupráce s rodinou a institucemi regionu.
4. Zohledňovat individuální přístup a reagovat na probíhající změny.
5. Vytvářet našim uživatelům bezpečné prostředí.
-7-
6. Chránit osobní data a citlivé údaje našich uživatelů.
7. Uplatňovat empatii – vcítění se do situace uživatele.
8. Sociální služby poskytovat profesionálně, na odpovídající úrovni.
Hodnocení činností sdružení v pobytových službách v roce 2012
Rok 2012 byl opět naplněn činorodou prací ve prospěch našich ubytovaných. Jedním z
vykazovaných kritérií je obložnost ubytovacích středisek a využití dalších nabízených služeb. V
oblasti výchovně vzdělávacích a aktivizačních činnostech jsme poskytli:
 V dílně Rolnička 90 hodin
 V klubu Provázek 38 hodin
 Při výuce na PC 10 hodin
Celkem bylo poskytnuto ubytovaným 138 hodin výchovně vzdělávacích a aktivizačních činností.
Zvýšená pozornost byla v roce 2012 věnována péči o zdraví ubytovaných osob vzhledem k tomu, že
naši uživatelé k nám přicházejí obvykle z PL Opava nebo z jiných zdravotnických zařízení ve stále
horším zdravotním stavu. Individuální následná péče zahrnuje dohled nad užíváním léků, návštěvou
lékařů, zajišťování odborných lékařů a specialistů, zajišťování zdravotních náhrad a pomůcek,
přípravu potřebnou na další hospitalizaci apod., dojednávání nutných lékařských vyšetření a
operací. Pravidelné návštěvy lékařů a pravidelné užívání léků jsou základní podmínkou boje proti
recidivám zhoršených zdravotních stavů, hlavně psychoticky nemocných.
Obložnost ubytovacího zařízení v roce 2012
Počet bydlících
Kapacita
Využité dny
37
8 784 dnů
7 850 dnů
Zdroj: interní doklady organizace
-8-
Obložnost celkem v
(%)
89,36
Struktura uživatelů dle věku
Pořadové číslo
Věkové kategorie
Počet osob
Počet osob v %
1
1 - 6 let
1
2,70%
2
7 - 12 let
1
2,70%
3
13 - 18 let
0
0,00%
4
19 - 26 let
1
2,70%
5
27 - 64 let
34
Celkem
37
91,90%
100,00%
Zdroj: interní doklady organizace
Struktura uživatelů dle pohlaví
Ženy
Muži
CELKEM
12
25
37
32,50%
67,50%
100%
Zdroj: interní doklady organizace
Příslušnost uživatelů podle okresů v roce 2012
Pořadové č.
1
2
3
4
Okres
Opava
Ostrava
Bruntál
Frýdek - Místek
Počet osob
18
11
1
1
Počet osob v %
48,6
29,7
2,7
2,7
5
6
7
8
Nový Jičín
Vítkov
Karviná
Jablonec nad Nisou
1
3
1
1
2,7
8,1
2,7
2,7
Celkem
37
100,00%
Zdroj: interní doklady organizace
-9-
Předchozí pobyty uživatelů:
 Z PL Opava
 Z azylových domů
 Z podnájmu
 Z rodiny
 Z terénu
 Ze zdravotnických zařízení
 Z Chráněného bydlení Charita
 Po výkonu trestu
Všem uživatelům jsme poskytli pobytovou sociální službu „Chráněné bydlení“ podle § 51 zákona
108/2006 Sb. v platném znění, který však ukládá provozovateli zajišťovat i služby související, což
jsou sociálně terapeutické činnosti, zprostředkovávání kontaktů se společenským prostředím,
výchovná a vzdělávací aktivizační činnost, základní pracovní terapie, pomoc při obhajobě
oprávněných zájmů osob včetně organizace stravování ve všední dny i ve dnech pracovního klidu.
Jmenované aktivity jsme uživatelům nabízeli:
 přímo v bytech, v domech, v místech ubytování dle individuálních potřeb
 v poradně sdružení
 v klubu Provázek
 na výletech, vycházkách a dalších akcích klubu
 na brigádách sjednaných s veřejností
 v dílně Rolnička
Služba „Chráněného bydlení“ zahrnuje následující činnosti:
1. Poskytnutí ubytování
 Zajišťování, nebo dopomoc při administrativních záležitostech.
 Psaní žádostí, vyplňování formulářů, telefonní kontakt se sociálním úřadem v místě trvalého
bydliště.
 Dopomoc při hospodaření s financemi uživatelů.
- 10 -
2. Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
 Péče o vlastní osobu, nácvik a zásady osobní hygieny a dodržování v praxi.
 Péče o prostředí bytu a domu, zásady správného úklidu a pořádku doma i společných prostor
v domě.
 Praní a žehlení prádla, úprava lůžka a péče o lůžko.
 Obsluha elektrospotřebičů, automatické pračky, vysavače.
 Antibakteriální opatření a opatření proti roztočům a další nezbytná hygienická opatření.
3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 Dopomoc při nákupech
 Organizace stravování – objednávka, platba, vyzvednutí a odhlášení obědů
 Sestavování jídelníčků, předávání návodů a receptů na přípravu pokrmů
4. Výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti
 Vycházky, výlety na daná témata (historická, botanická). Představují důležitou možnost také
kontaktu se společenským prostředím a seznamování se s novými lidmi a situacemi
 Kulturní a vzdělávací aktivity.
 Psychoterapie, výcvik základních potřebných dovedností na počítači, posilování paměti.
 Procvičování kognitivních funkcí
 Přednášky, školení, doplňování všeobecných znalostí, aktuálního dění apod.
5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Pracovní činnosti zahrnujeme pod označení pracovní terapie, které denně naši ubytovaní vykonávají
různým způsobem a zvykají si na denní pracovní úkoly. Žádoucím výsledkem je pak zařazení do
běžného pracovního procesu.
Dalšími kontakty se společenským prostředím, ve kterém se nachází uživatel, jsou návštěvy lékařů,
návštěvy a jednání na úřadech, návštěvy městské knihovny, solné jeskyně, návštěvy koncertů a
dalších kulturních akcí, návštěvy dalších aktivit neziskových organizací.
- 11 -
Klub „Provázek“
V prostorách na Nádražním okruhu pokračovala činnost poradny, centra sociálních služeb, a také
činnost klubu Provázek (viz níže), který sloužil k setkávání se při přednáškách, koncertech,
besedách, filmových představeních.
Přednáška na téma: „Tvorba rodinného a osobního rozpočtu“
„Praktické ukázky a nácvik první pomoci“
V roce 2012 jsme dále rozšířili činnosti charakteru kulturně-vzdělávacího, a to o výlety a procházky
nejen s botanickými, ale také s historickými a poznávacími náměty.
Pozornost věnujeme také fyzioterapii formou cvičení a za pomocí fyzioterapeutických pomůcek tzv.
ježků, které byly organizací zakoupeny ke stimulaci svalů a prokrvení svalů, nervů a kůže.
Další činnosti, které jsme zařadili do klubu Provázek, bylo procvičování kognitivních funkcí u
uživatelů.
Mimo jiné jsme posílili i terapeutické činnosti v rámci klubu, které měly výrazně rehabilitační
charakter, zvláště při úkolech posilujících paměť, posilujících rozlišovací schopnosti při třídění
poznatků z čteného textu i obrazového materiálu.
V Arboretu v Novém Dvoře a na kozí farmě ve Štítině
- 12 -
Kulturní a výletní akce
Počet účastníků na akcích občanského sdružení INTEGRA OPAVA, včetně poradny, byl na základě
prezenčních listin a dalších interních záznamů vyčíslen pro rok 2012 počtem 1484 účastníků.
Nejoblíbenějším se stal pravidelný filmový klub, každé úterý v týdnu, kde jsme promítali hlavně
kvalitní veselohry nebo jiné filmy s optimistickým laděním s ohledem na převažující psychiku
účastníků. Vzhledem ke zdravotní situaci našich uživatelů preferujeme menší skupiny s počtem 3 –
10 osob, jen výjimečně jsou počty přítomných vyšší.
Naše organizace uspořádala „Podzimní koncert“ v Kulturním domě areálu PL Opava. Koncert
probíhal ve spolupráci s Agenturou Kostera. Této akce se zúčastnili naši uživatelé, ale i širší
veřejnost. Počet posluchačů přesáhl 100 osob. Akce zaznamenala velký úspěch také proto, že
probíhala v nedělním podvečeru. Byl přislíben další koncert na jaře příštího roku. Účinkující
nepožadovali odměnu za své vystoupení pro tuto benefici a byli odměněni pohoštěním po ukončení
akce.
Agentura Kostera podporuje naše uživatele i tak, že umožňuje vstup na své akce zdarma, pokud
jsou v doprovodu našeho pracovníka. Díky tomu již někteří měli možnost se seznámit s uměním
renomovaných českých umělců, ale také korejských i amerických interpretů. Sponzorské akce
Agentury Kostera velmi dobře hodnotíme a ještě jednou za ně děkujeme.
Dílna Rolnička
V závěru roku 2009 jsme se rozhodli rozšířit nabídku terapií pro ubytované v našem zařízení a
volba padla na drobné činnosti ergoterapeutického charakteru, kterými bychom zvyšovali estetické
vnímání, schopnosti koordinace pohybu a naučili účastníky této terapie práci s některými druhy
materiálu při vytváření drobných výrobků.
- 13 -
Ukázky z dílenské činnosti
V jednotlivých kurzech se uživatelé naučili práci s papírem, textilem, se dřevem, s přírodními
materiály tak, jak je bylo možno získat v různých ročních obdobích.
Výrobky jsme využívali pro výzdobu bytů, výzdobu centra sociálních služeb, jako drobné dárky,
jako výrobky pro drobný prodej na veřejnosti.
Tento se uskutečňoval obvykle na vánočních a velikonočních trzích a při dni sociálních služeb pod
záštitou Magistrátu města Opavy. Utržené částky nám z části pokryly nákup materiálu. Stále se
jedná o oblíbené činnosti našich ubytovaných.
Dílna Rolnička plní všechny nároky ergoterapie a výroba drobných předmětů probíhá bez přerušení
až do dnešních dnů.
Z dílenské činnosti
Šití zvířátek patří k nejoblíbenějším činnostem
v dílnách našich uživatelů.
- 14 -
Sociální poradna
Poradna na Nádražním okruhu poskytovala zájemcům z řad uživatelů našich sociálních služeb i z
řad veřejnosti základní sociální poradenství, kterým jsme nápomocni při řešení situace v sociální,
ale také rodinné či pracovní oblasti.
Pomáháme při jednáních na úřadech, zajišťujeme informace o ubytování mimo naše zařízení,
pomáháme při vyplňování formulářů a podávání žádostí o sociální dávky, invalidní důchody a také
o podporu v nezaměstnanosti.
Rovněž vyhledáváme zájemcům nová pracovní místa.
Velmi důležitou dopomocí v rámci poradny je dopomoc při hospodaření s financemi. Tato služba
zajišťuje bezpečné uložení financí klientů, ale také pravidelné čerpání financí v průběhu jednoho
měsíce tak, aby byly zabezpečeny jeho základní potřeby k životu.
Poradna existuje již od roku 2003. Poradenství je určeno především osobám bez přístřeší a
zdravotně postiženým, nejčastěji duševně nemocným.
Pomoc při odchodu z nemocnice, z Psychiatrické léčebny Opava a následná péče je pro ně velmi
důležitá. Stejně důležitá je i rada určená příbuzným těchto osob.
- 15 -
Výsledky hospodaření v roce 2012
Celkové náklady
I. Spotřebované nákupy celkem:
1. materiálové náklady
1 351 656,00 Kč
205 590,00 Kč
17 507,00 Kč
2. energie
143 641,00 Kč
3. ostatní neskladovatelné dodávky
II. Služby celkem:
44 442,00 Kč
789 111,00 Kč
1. opravy a údržba
0,00 Kč
2. ostatní služby
786 292,00 Kč
3. cestovné
III. Osobní náklady celkem:
2 819,00 Kč
341 671,00 Kč
1. mzdy a platy (hrubá mzda)
141 409,00 Kč
2. OON
137 056,00 Kč
 z toho DPP
74 162,00 Kč
 z toho DPČ
62 894,00 Kč
63 209,00 Kč
15 281,00 Kč
3. zákonné odvody
IV. Ostatní náklady celkem:
1. smluvní pokuty a úroky z prodlení
285,00 Kč
2. pojistné odpovědnosti za škodu
9 303,00 Kč
3. bankovní poplatky
4 583,00 Kč
4. jiné náklady
1 110,00 Kč
Náklady celkem:
Výnosy celkem
I. Tržby za vlastní výkon a zboží celkem
II. Ostatní výnosy a příspěvky
III. Přijaté příspěvky
IV. Provozní dotace celkem
V. Sbírka
1 351 656,00 Kč
1 433 871,00 Kč
1 022 261,00 Kč
118 995,00 Kč
2 792,00 Kč
261 000,00 Kč
28 823,00 Kč
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek
1 433 871,00 Kč
82 215,00 Kč
Kladný hospodářský výsledek byl převeden do hospodaření předcházejících let k vyrovnání
záporných hospodářských výsledků.
- 16 -
Také jsme pokračovali ve veřejné sbírce povolené Krajským úřadem v Ostravě na období od 1. 7.
2011 do 1. 7. 2013.
Účelem sbírky je podpora sociálních služeb a podpora uživatelů v chráněném bydlení OS
INTEGRA OPAVA, včetně rehabilitace a ozdravných pobytů pro chronicky nemocné včetně
duševních onemocnění. Sbírku je možno konat na sběrací listiny, do pokladniček, prodejen
předmětů nebo vkladem na zvláštní bankovní účet.
Místem konání sbírky je Česká republika.
Bankovní účet pro sbírkové vklady byl otevřen u Fio Banky a. s., pobočka Opava, Ostrožná 262/9.
Číslo účtu: 2400135026/2010
Předem děkujeme všem případným dárcům.
Závěrečné vyjádření členů výboru k výroční zprávě 2012
My, níže podepsaní členové výboru Občanského sdružení INTEGRA OPAVA se sídlem Gudrichova
26, Opava 1, IČO 266 01 486, prohlašujeme a potvrzujeme svým podpisem, že veškeré údaje
uvedené v této výroční zprávě jsou pravdivé a přesné, úplné a vypovídající o činnosti sdružení v
roce 2012, stejně jako výsledky hospodaření korespondují s výrokem revizora účtů.
Následují podpisy členů výboru sdružení a revizora účtů, schvalující znění Výroční zprávy 2012:
Členové výboru:
Mgr. Ludmila Cibulková (předsedkyně sdružení)
Cibulková ..........v.r.............................................
Bc. Miroslava Štefková (místopředseda)
Štefková ............v.r.............................................
Věra Víchová (člen)
Víchová .............v.r.............................................
Ing. Martin Raška (člen)
Raška.................v.r..............................................
Dáša Kopťáková (člen)
Kopťáková ........v.r.............................................
Revizor účtů sdružení:
Ing. Jan Gilík (kontrolní pracovník)
Gilík …...............v.r............................................
- 17 -
Originální listina s podpisy všech výše uvedených je k dispozici v kanceláři sdružení k nahlédnutí
zároveň s odpovídajícími účetními doklady. Závěrem chceme poděkovat všem, kteří věnovali svůj
čas a pozorně přečetli nejen naše internetové stránky, ale i tuto výroční zprávu za rok 2012.
Poděkování všem příznivcům naší organizace, kteří jsou nápomocní nejen svou prací, ale i radou a
drobnými finančními příspěvky je samozřejmou součástí této výroční zprávy.
Zvláště děkujeme: panu Peringrovi, panu Kosterovi, panu Ing. Gilíkovi, panu Ing. Raškovi, panu
Kašíkovi, paní Hlavaté Jiřině, JUDr. Prokopiusovi a mnoha dalším sponzorům, kteří podporují
organizaci svými finančními i nefinančními dary.
Bezejmennými jsou dárci oděvů i nábytku, kteří bez náhrady tyto předměty poskytli.
A závěrem? Finanční situace v ekonomice země obecně se stále zhoršuje, což pociťujeme i my,
jako typická nezisková organizace, která získává jen minimum dotací. Snažíme se, aby naše práce
byla i přes nedostatek financí smysluplná a těší nás každý případ s dobrým koncem, kdy nemocní se
začlení do společnosti, případně i do pracovního procesu. Vracejí se po určité době strávené u nás
ke svým dětem, případně rodinám, přátelům, aby zkusili žít již zcela samostatně bez naší pomoci.
Tyto případy jsou pro nás velkým povzbuzením, které nám nahrazují všechna příkoří současného
byrokratického systému.
V Opavě dne 1.7.2013
Za výbor sdružení
Mgr. Ludmila Cibulková
předsedkyně sdružení
- 18 -
Download

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 - Občanské sdružení INTEGRA OPAVA