AEO v PRV 2014 - 2020
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí
Ing. Josef Makovský Ph.D.
21. června 2012
PRV 2014 +
 Programové
 Reforma
 „Nové“
období 2014 - 2020
SZP
podmínky pro přímé platby a PRV
GAEC
 GREENING

 Návrh
nové legislativy

PRV

Přímé platby

Rámcová směrnice pro platby.
PRV 2014 +
 Zveřejnění
rozpočtu
druhá polovina 2012 až začátek 2013
 Předpokládané
schválení
konec 2012 až první čtvrtletí 2013.
PRV 2014 +
PRV je nově členěno na 6 priorit, nikoli na osy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a ve
venkovských oblastech
zvýšení konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti a
zlepšení životaschopnosti zemědělských podniků
podpora organizace potravinového řetězce a řízení rizik v
zemědělství
obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství a
lesnictví
podpora účinného využívání zdrojů a přechodu na nízkouhlíkovou
ekonomiku, která je odolná vůči změnám klimatu
podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského
rozvoje ve venkovských oblastech.
PRV 2014 +
PŘÍRODNÍ ZDROJE


Priority:
 4. Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na
zemědělství a lesnictví
 5. Podpora účinného využívání zdrojů a přechodu na
nízkouhlíkovou ekonomiku, která je odolná vůči změnám
klimatu
Články:
 AEO
 EZ
 NATURA 2000 na zemědělské půdě
AEO 2014 +
 Pravděpodobně
 AEO
nižší rozpočet
a EZ nově samostatná opatření
 Snaha
o přesnější cílení:
ZCHÚ a HNV
 Erozně ohrožené plochy
 Povodí

AEO 2014 +
 Bez
celofaremnosti
 Nová
opatření na orné půdě – Čejka, pásy
 Nový
titul na TP Modrásek
 Faremní
plány

V oblastech ZCHÚ a HNV (povinné?)

Komplexní přístup k dané farmě

Ulehčení zemědělcům
AEO 2014 +
AEO 2014 +
PŘÍPRAVA NOVÝCH AEO
Pracovní skupina – Biodiverzita

Revize stávajících AEO (cca od 2009)

Monitoring a hodnocení PRV 2007 – 2014

Nová legislativa (PRV, GAEC, oborová národní a EU)

Návrh a ověření nových titulů
AEO 2014 +
VÝSLEDEK
PŘESNĚJI ZACÍLENÉ A V RÁMCI
MOŽNOSTÍ LÉPE NASTEVENÉ AEO
AEO 2014 +
VÝHLED
 Bližší
info o návrzích v druhé půlce roku 2012
 Přesnější
info o novém PRV na přelomu 2012 až
2013, v závislost na rozpočtu a prováděcí EU
legislativě
 Přelom
2012/2013 tvorba PRV dokumentu a jeho
schválení
 2013
– tvorba národní legislativy
DĚKUJI ZA POZORNOST
Download

Program rozvoje venkova