uonáRctírf,
ffifi nxcpvÁ spončruo§T,
divi
z e Z n o jrn
1. přímý materiál celkem
- chemikálie
2. Přímé mzdv celkem
3. Náiem infrastrukturv
4. Opravy a udžováníinfrastruktury
- dodavatelské
- vnitrooodnikové
- materiál na opravv a udržování
5, Jiné příménákladv celkem
pomocnÝ materiál
- voda znoiemsko
- elektrická eneroie
- plvn. teolo. iiné
- opraw a udržování provozu dodavatelské
- služby externí
- poiištění z mezd
- poplatkv za podzemnívodu
- kódv sazeb CR ( odečtv. wtvčování)
- doprava
- laboratoře
- službv interní
přímé nákladv celkem
6. Výrobnírežie
7. Správnírežie
uplné vlastnínákladv
9. Mimořádné nákladv (pouze skutečnost)
Nákladv celkem
Výnosv
HosoodářskÝ vÝsledek
Náklad na 1 m3 vodv
Cena - vodné bez DPH
Cena včetně DPH
Voda vvrobená [tis. m3l
Vodné ttis. m3l
- obvvatelstvo
- ostatní
Voda ze Znojemska ( tis, m3)
Ve Znojmě dne 26.1 1.2014
předseda SVAZKU
*ns}Y6ffip*l,l.-
Příloha č. 5/9
o. s.
o
Plán
2015
4
4
0
515
664
88
460
115
3 093
0
2 373
231
0
25
22
0
195
67
57
123
0
4 275
218
677
5171
5171
5 246
75
30,78
31,22
35,90
210
í68
113
55
,105
-
str. 2
W
,C ivi
UoDÍRCt§rf,
AKcloVÁ sPoLEČNoSí,o.
v e Z no jmo
Příloha č. 5/9
s,
Kalkulace STOěNÉHO (tis.Kčl Svazku Tasovice a Hodonice 20í5
Plán
2o15
1. PřímÝ materiál celkem
150
- chemikálie
150
0
2oo
2, Přimé mzdv celkem
3. Náiem infrastrukturv
4. ooraw a udžováníinfrastrukturv
- dodavatelské
- vnitropodnikové
- materiál na ooravv a udžování
5. Jiné oříménákladv celkem
- pomocný materiál
- elektrická eneroie
- p|yn, teplo, jiné
-
932
106
726
100
1 056
9
568
0
0
139
0
ooraw a udžováníorovozu dodavatelské
- službv externí
- ooiištění z mezd
- ooolatek za vvoouštění ov
- kódv sazeb mimo opravv a udržováni
13
0
- doprava
,160
- laboratoře
155
- službv interní
12
přímé nákladv celkem
6. VÝrobní režie
7. Správní režie
uplné vlastní nákladv
9. Mimořádné nákladv (pouze skutečnost)
Nákladv celkem
Výnosv
HosoodářskÝ vÝsledek
Náklad na 1 m3 stočného
2338
83
320
2741
2 741
2 821
80
23,23
Cena - stočnébez DPH
Gena včetně DPH
Stočné( tis. m3 )
- obyvatelstvo ( tis, m3 )
- ostatní ( tis. m3 )
23.9í
27.5o
118
109
9
Ve Znojmě dne 26.11.2014
Josef sabáček
předseda SVMKU
svAzEK $tjcl
TAsoVlcE A HoDoNlcE
Hodonice, Obecnr 287
671_25 HoDoNlcE
lco: 686B9420
ing.
/í]ij".,l, .:,,,,,..,. j,,; :í,0 l.rjOjT,a.s
' , lLl1,1,:] i i]-:]: l \í; i,.]b 1] ] al- ,
,..;
i:
.,,
r
_ *.,
,_l
i
l.
, '.ť -', ú] liL
-
str. 3
Download

viz celý text