Pracovní porada tajemníků
Úřadů obcí Kraje Vysočina č. 2/14
Klokočov 12. - 13. 6. 2014
Přítomni za Krajský úřad Kraje Vysočina:
Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr.h.c., JUDr. Alena Kuchařová, Mgr. Dana Kratochvílová, Bc.
Jana Böhmová, Iva Kůstová, Ing. Lenka Matoušková, Ing. Jan Murárik, Mgr. Daniel Trtík,
Mgr. David Marek
Hosté:
Dana Diváková, Institut komunitního rozvoje
Ing. arch. Martin Šimůnek, EkoWATT
Kpt. Ing. Jiří Zelenka, HZS Kraje Vysočina
Šárka Trunečková, město Chrudim
Dále dle prezenční listiny
12. 6. 2014
Vzdělávací seminář – Time management
Hlavním bodem programu prvého dne byl vzdělávací seminář k problematice Time
managementu, který vedla lektorka Dana Diváková z Institutu komunitního rozvoje.
13. 6. 2014
1) Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy
a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
v Kraji Vysočina
J. Murárik poskytl přítomným stručnou informaci o dotačním programu, v jehož rámci je
možné žádat o dotace na opravy a repase požární techniky.
2) Nebezpečí otravy oxidem uhelnatým
J. Zelenka z HZS Kraje Vysočina informoval přítomné o sérii otrav oxidem uhelnatým
v Havlíčkově Brodě, popsal její příčiny a možnosti prevence. Na něj navázal J. Murárik, který
přítomné informoval o opatřeních, která v této souvislosti realizoval Kraj Vysočina a jeho
orgány (blíže viz materiály v příloze).
3) Vybrané problémy z oblasti pohřebnictví a péče o válečné hroby
D. Trtík informoval přítomné o povinnostech orgánů veřejné správy na úseku pohřebnictví a
péče o válečné hroby, jakož i o dalších souvisejících záležitostech na tomto úseku
(prezentace na dané téma tvoří přílohu zápisu).
4) Projekt CEC5: Demonstrace energetické efektivnosti a využití obnovitelných
zdrojů energie ve veřejných budovách
1
M. Šimůnek provedl přítomné prezentací na dané téma (viz příloha a podrobný materiál v
příloze).
5) Projekt Angažovanci – aktuality, Místní agenda 21
J. Böhmová, D. Kratochvílová a Š. Trunečková informovali přítomné o aktuálním dění
v rámci projektu Angažovanci a Místní agendy 21 (podrobněji viz prezentace v příloze)
6) Různé
D. Marek informoval přítomné z pověření vedoucí OŽPZ Krajského úřadu Kraje Vysočina o
seminářích a poradách, které budou organizovány.
Za úsek vodního hospodářství:
- Na druhé pololetí se připravuje seminář k výkonu přenesené působnosti pro
vodoprávní úřady ORP, dále se připravuje na čt 25. 9. 2014 odborná konference
k Jakostnímu modelu povodí Jihlavy nad VD Dalešice (v Jihlavě v kongresovém
sálu).
- V druhém pololetí se připravuje metodická porada pro orgány státní správy rybářství
Koncem června letošního roku budou zahájeny práce na komplexní aktualizaci Plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina (PRVKUK), v této souvislosti budou OÚ ORP
požádány o součinnost a spolupráci a poskytnutí zasedací místnosti pro jednání s obcemi
podle jednotlivých ORP.
Za úsek zemědělského půdního fondu:
Seminář „Pozemkové úpravy a ochrana zemědělské půdy“, s tématy:
- význam aktualizace BPEJ pro rozhodování o využití a ochraně půdy, stanovení ceny půdy,
změny ceny půdy v důsledku degradace půdních vlastností,
- pozemkové úpravy (definice, poslání), komplexní a jednoduché pozemkové úpravy, plán
společných zařízení jako nástroj ochrany půdy, vody a životního prostředí,
- protierozní (a případně vodohospodářská) zařízení navrhovaná a realizovaná v
pozemkových úpravách, jejich typy, účinnost, výběr, vliv na mimoprodukční funkce krajiny.
Za oblast odpadového hospodářství je připravován seminář „Kontroly výkupu kovů ve
sběrnách“.
Za oblast ochrany přírody budou ve II. pololetí připraveny 2 semináře s tématem - „obecná
druhová a územní ochrana“ a „ochrana krajinného rázu“.
7) Závěrečná diskuse a ukončení
Zapsal 12. – 13. 6. 2014
D. Marek
2
Download

Zápis ze semináře - Zdravý Kraj Vysočina