Témata disertačních prací pro přijímací řízení na doktorské studium pro
akademický rok 2014-2015
obor Finance
KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ
Doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
1. Trendy v regulaci derivátů po globální finanční krizi
Prof. Ing. Karel Janda, Ph.D.
1. Státní úvěrové podpory
2. Bankovní garanční produkty
3. Mikrofinance a mikroúvěry
4. Ekonomická empirická analýza aukcí
5. Predikce vlivu změn spotřebních daní a DPH na chování spotřebitele a výnos daní –
ekonometrická aplikace poptávkových systémů z dat rodinných účtů
6. Měkké rozpočtové omezení, bankovní úvěry a úpadky
7. Analýza úvěrových derivátů s použitím teorie her a teorie asymetrických informací
8. Analýza bankovního sektoru s použitím herně teoretického přístupu teorie průmyslové
organizace
9. Optimální úvěrové kontrakty z pohledu teorie asymetrických informací
10. Finanční aspekty energetické bezpečnosti se zaměřením na obnovitelné zdroje
Doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.
1. Oceňování a hedging měnových a akciových opcí
2. Oceňování úrokových derivátů, Libor Market Model (LMM)
3. Stochastická volatilita a skoky, jejich vliv na řízení finančních rizik
(Všechna témata budou po domluvě konkrétně specifikována)
Doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
1. Konstrukce výnosových křivek v postkrizovém období
2. Hypoteční úvěry a úrokové riziko
3. Strukturované produkty
KATEDRA MĚNOVÉ TEORIE A POLITIKY
Doc. Ing. Jaroslav Brada, Ph. D.
Analýzy ekonomického chování účastníků obchodů na energetických trzích.
Prof. Ing. Martin Mandel, CSc.
1. Monetární a úvěrový výklad hospodářského cyklu
2. Teorie reálného rovnovážného měnového kursu (aplikace na vybrané měnové páry)
Doc. Ing. Jitka Koderová, CSc.
Deflace a měnová politika (se zaměřením na Japonsko na přelomu tisíciletí)
KATEDRA VEŘEJNÝCH FINANCÍ
Prof. Ing. Vratislav Izák, CSc.
1. Soukromý a veřejný dluh-vztah během finanční a ekonomické krize.
2. Analýza dluhů domácností a nefinančních korporací členských zemí EU.
Doc. Ing. Stanislav Klazar, Ph.D.
Determinanty výnosu DPH nebo jí obdobné daně.
Prof. Ing. Květa Kubátová, CSc.
1. Optimalizace daní v ČR a EU
2. Efektivní zdanění faktorů a firem
Doc. Ing. Alena Maaytová, Ph. D.
1. Efektivní alokace zdrojů ve zdravotnictví
2. Analýza dopadů působení zájmových skupin ve zdravotnictví
Doc. Ing. Jan Pavel, Ph.D.
1. Veřejné zakázky jako nástroj stabilizační funkce veřejných financí
2. Stabilita daňových systémů a ekonomický růst
Doc. Ing. Barbora Slintáková, Ph.D.
1. Odhalení poptávky po veřejně zabezpečovaném statku,
2. Možnosti zdanění na principu prospěchu v současné době,
3. Analýza efektivnosti veřejných výdajů na vědu a výzkum
Doc. Ing. Václav Urbánek, CSc.
1. Investice do lidského kapitálu (do vzdělání), soukromá i veřejná návratnost této
investice
2. Diverzifikace zdrojů financování vysokoškolského vzdělání, veřejné a soukromé
financování
3. Mzdová diferenciace a vysokoškolské vzdělání
4. Lidský kapitál a hospodářský růst
5. Veřejné výdaje (vybrané oblasti), jejich dynamika, trendy, konsolidace
Prof. Ing. Alena Vančurová, Ph. D.
Vliv daňové ceny práce na konkurenceschopnost ekonomiky
Doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D.
Vliv ekonomického cyklu na daňové a poplatkové příjmy místních vlád v ČR.
Download

Témata pro doktorské disertační práce v roce 2004