Témata disertačních prací doktorského programu Ošetřovatelství - akademický rok 2014/15
Uchazeč se přihlašuje k vypsaným tématům disertační práce a kontaktuje školitele, který s jeho přijetím musí vyslovit
souhlas. Ve výjimečném případě může uchazeč navrhnout vlastní téma po dohodě se schváleným školitelem pracoviště.
Mgr. Juraj Čáp, PhD., JLF UK v Martine; [email protected]
Profesní hodnoty v ošetřovatelské etice
Životní zkušenost sester se smrtí pacienta
doc. Mgr. Elena Gurková, PhD., FZO PU Prešov; [email protected]
Determinanty aherence pacientů s kardiovaskulárními chorobami
doc. MUDr. Michal Hladík, CSc., LF OU Ostrava; [email protected]
Kvalita života dětí na domácí umělé plicní ventilaci a jejich rodin
doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., LF OU Ostrava; [email protected]
Péče zaměřená na člověka v ošetřovatelství (person centered care)
Kvalita života osob žijících ve vyloučených komunitách
doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D., LF MU Brno; [email protected]
Využití klasifikace NIC a NOC v prevenci a ošetřovatelské péči u žen s Ca prsu
Problematika psychosomatických onemocnění u dětí a dospívajících
doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D., FZV UP Olomouc; [email protected]
Incidence ošetřovatelských diagnóz NANDA-I u vybraných pacientů a optimální NIC intervence
Hodnocení NOC efektivity ošetřovatelské péče u vybrané skupiny pacientů
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc., LF MU Brno; [email protected]
Compliance nemocných vyššího věku
Osteoporoza a její prevence jako problém všech generací
Nemocný s kognitivní poruchou - cesty zlepšení společenské pozice
Sarkopenie jako významný faktor ovlivňující soběstačnost seniorů
doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD., JLF UK v Martine; [email protected]
Posuzování deprese u pacientů v ošetřovatelské praxi
Kompliance s terapeutickými doporučeními u pacientů s demencí
Benefity kognitivní rehabilitace u pacientů s demencí
Bolest u pacientů s demencí
doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.., LF OU Ostrava, [email protected]
Vegetariánství v těhotenství a vliv na laktaci
Stres v těhotenství a při porodu
PhDr. Renáta Zeleníková, PhD., LF OU Ostrava; [email protected]
Zátěž pečovatelů onkologických pacientů
doc. Mgr. Katarína Žiaková, PhD., JLF UK v Martine; [email protected]
Identifikace problémů spojených s ošetřovatelskou diagnostikou
OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
LÉKAŘSKÁ FAKULTA
DOKTORSKÉ STUDIUM
kombinovaná (prezenční) forma
Projekt k tématu disertační práce:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Jméno:
Obor:
Školitel:
2014
Uchazeč v projektu disertační práce prezentuje hlubší znalosti o dané problematice, o základní
literatuře z této oblasti a dokáže o problematice aktuálně diskutovat. Doporučená struktura projektu
(rozsah 3-5 stran):
ÚVOD - SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ
CÍLE PRÁCE (v teoretické a praktické rovině)
VÝZKUMNÉ OTÁZKY
(HYPOTÉZY především u kvantitativního výzkumu)
METODIKA
Výzkumný soubor
Výzkumné metody
Organizace sběru dat
Zpracování dat
ETICKÉ ASPEKTY
PŘEDPOKLÁDANÉ VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ
ČASOVÝ HARMONOGRAM
BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE
Download

Návrhy témat disertačních prací - Ostravská univerzita v Ostravě