Česká společnost pro osvětlování
Regionální skupina Ostrava
a
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Vás zvou na tradiční vzdělávací program
KURZ OSVĚTLOVACÍ TECHNIKY XXIX
SE ZAMĚŘENÍM NA LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V OBLASTI OSVĚTLOVÁNÍ
3. OZNÁMENÍ
Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Ostrava, sděluje odborné veřejnosti, že se 15. října až 17. října 2012 uskuteční v hotelu Dlouhé
Stráně (Kouty nad Desnou) národní konference s mezinárodní účastí – Kurz osvětlovací techniky XXIX se zaměřením na legislativní změny
v oblasti osvětlování.
Konference je určena pro projektanty, architekty, provozovatele osvětlovacích soustav, investory, výrobce svítidel, výrobce komponent pro světelnou
techniku, orgány hygienické služby a všechny přátele světla.
Nosná témata:
Nové normativní požadavky na osvětlení, řešení jasových poměrů u svítidel osazených zejména LED, stanovení udržovacího činitele, osvětlování
venkovních pracovních prostor, rušivé světlo – stanovení environmentálních zón, měření parametrů osvětlení v automobilovém průmyslu, nové pohledy
na osvětlování při mezopickém vidění, využití bílého světla, energetické přínosy nových technologií, faktické požadavky hygienické služby na osvětlení
při kolaudačním řízení, měření umělého osvětlení podle nových požadavků, certifikace svítidel, napájení nouzového osvětlení, inteligentní systémy
řízení.
Přednášky budou rozděleny do těchto sekcí:
Hygiena, elektro, vnitřní osvětlení, venkovní osvětlení a veřejné osvětlení.
Workshop:
Možnosti získání dotací na VO.
Doprovodné akce:
Výstava osvětlovací techniky, tradiční společenský večer s bohatým programem, návštěva přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně,
ČKAIT:
Konference je ohodnocena třemi body v rámci vzdělávacího programu v projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT.
HYGIENA:
Konference je zařazena v akci celoživotního vzdělávání k započítání do kreditního systému podle vyhl. 423/2004 Sb.
Program:
15. 10. 2012

15.00 až 18.00: vybrané přednášky

18.00 až 18.30: valná hromada České společnosti pro osvětlování regionální skupina Ostrava

18.30 až 19.00: výbor ČSO

19.00: welcome drink
16. 10. 2012

8.30 až 9.30: prezence účastníků

9.00 až 9.30: slavnostní zahájení

9.30 až 14.45: společné nosné přednášky, prezentace vystavovatelů

15.00 až 18.00: jednání v sekcích hygiena, elektro, veřejné osvětlení

19.00: společenský večer
17. 10. 2012

9.00 až 12.00: jednání v sekcích vnitřní osvětlení, venkovní osvětlení, workshop

13.00: doprovodný program – přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně, ruční papírna Velké Losiny
Bližší informace včetně přihlášky na: www.csorsostrava.cz
odborný garant:
prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.
VŠB – Technická univerzita Ostrava
e-mail: [email protected]
tel.: 596 995 181, mobil: 603 862 282
organizační garant:
Ing. Ivana Sokanská
Bráfova 4, 702 00 Ostrava
mobil: 608 468 956, fax: 596 116 874
e-mail: [email protected]
Seznam referátů
S Jméno
Název příspěvku
0
Dvořáček Vladimír
0
Křivohlavý Jaro
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Portužák Roman
Plch Jiří - ČSO
Šimetka Zbyněk - INGE
Žák Petr - ETNA
Klvač Petr
Hamran Richard, Sequens Tomáš, Nováková Petra - KŠB
Gašparovský Dionýz, Janiga Peter - STU
Staněk Pavel - ASTRASW
Šumpich Jan, Novák Tomáš, Sokanský Karel, Carbol
Zbyněk - VŠB
Neduchal Josef - DNA
Martin Marek - LUXART
Kolda Martin - HORMEN
Kunc Josef - ABB
Janiga Peter, Gašparovský Dionýz - STU
Hrdlík Milan - AMI
Jandura František - EZU
Hudeczek Mečislav
Poklady Technického muzea - část II - výbojky
Výzkum osvětlení v roce 1955 -1965 v Československu (Jaroslav Netušil, Ing. Jiří Khek, doc.
Hanuš, prof. Krch aj.)
Osvětlení jako nedílná součást "Akčního plánu úspor ČR"
Mezopické vidění v roce 2012
Osvětlení rekonstruovaného plynojemu v Ostravě - Vítkovicích
Obsah návrhu osvětlení v různých stupních projektové dokumentace
Hodnocení vlivu stínění denního osvětlení okolními objekty
Normy ve veřejném osvětlení z pohledu práva
Nákladovo efektívné racionalizačné opatrenia pri energetickej certifikácii budov
Výpočty energetických úspor v budovách při využití denního světla
2
Burant Jiří - OBO
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
Mišák Stanislav, Prokop Lukáš - VŠB
Bryndač Pavel - HELUKABEL
Lepší Jana - ZÚ Plzeň
Darula Stanislav - SAV
Stupka Pavel - ZÚ Plzeň
Slezák Jiří
Skotnicová Iveta - VŠB
Lepší Jana - ZÚ Plzeň
Kómar Ladislav - SAV
Španko Jaroslav
Janík Matej , Rusnák Anton - STU
Staša Michal - SEVEN
Voráček Jiří - OK
Tesař Jiří - ARTMETAL
Hasoň Zdeněk - EKIS
Kodytek Ladislav - HAVíŘOV
Bártík Hynek - PHILIPS
Kopřiva Miroslav - ELTODO, Sokanský Karel - VŠB
Maixner Tomáš - SRVO
Skála Jiří - ELTODO
Muchová Alena - PTD
Šnobl Jaroslav, Novák Tomáš, Sokanský Karel - VŠB
Bláha Zdeněk - THORN
Mruzková Lucie - PTD
Polínek Jaroslav - AKTÉ
Novomeský Jano - COMLUX
Gřes Radim - PTD
Novotný Jiří - FCC PUBLIC
Škoda Jan - VUT
Haš Stanislav, Hladký Luděk - PHILIPS, Škoda Jan - VUT
Krbal Michal, Baxant Petr - VUT
Hochsmann Petr - OSRAM
Závada Petr, Sokanský Karel, Novák Tomáš - VŠB
Niesig Petr - ELKOVO
Balaš Zlatko, Janík Matej, Rusnák Anton, Smola Alfonz LED v obytných priestoroch
STU
Carbol Zdeněk, Novák Tomáš, Sokanský Karel - VŠB
Komplexní pohled na provoz LED trubic
Novák Daniel - HALLA
Vývoj netradičního LED svítidla
Bálský Marek, Bayer R. - ČVUT
Analýza odrazných vlastností materiálů pro interiéry
Bílek Pavel - ERCO
Light Server pro DALI řízení osvětlení
Sumec Stanislav, Škoda Jan, Baxant Petr - VUT
Pokroky v počítačovém vyhodnocení obrazů a využití ve světelné technice
Habel Jiří, Žák Petr, Hladký Luděk, Novák Tomáš - ČVUT
Rozdíly ve vjemu překážek v podmínkách uličního osvětlení a osvětlení světlomety automobilů
Možnosti snižování hladin jasů při použití světelných zdrojů s vysokou teplotou chromatičnosti
Diviš Daniel, Novák Tomáš, Sokanský Karel - VŠB
ve VO v oblasti mezopického vidění
Zálešák Jan, Habel Jiří - ČVUT
Světelnětechnické výpočty v oblasti mezopického vidění a jejich praktická aplikace
Kocifaj Miroslav - SAV
Svetlo a žiara nočnej oblohy - podobnosti, rozdiely a informačný obsah meraných dat
Maixner Tomáš - SRVO
Vstupní data výpočtů
Plch Jiří - ČSO
Inverval údržby svítidel se světelnými diodami
Zelinka Lukáš - HELLUX
Zásady nasvětlování cyklostezek
Popelek Jan - GOTEC
Změny v UNECE legislativě platné pro automobilové LED světlomety
Popelek Jan - GOTEC
Problematika aplikace LED technologie v prostředí automobilových světlometů
Messerschmidt Milan - Letiště Ostrava
Pozemní měření světelné zabezpečovací soustavy na letišti v Ostravě
Ullman Ivo - ČEPS
Realizace nového venkovního osvětlení v elektrických stanicích ČEPS, a.s.
Krenželok Tomáš - TRAKCE
Systém pro řízení osvětlení v železničních stanicích
2
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Potenciál úspor elektrické energie využitím denního světla v budovách
Integrace systému řízení osvětlení
Regulace výbojkového osvětlení pomocí elektronických předřadných přístrojů
Strategie úspor elektrické energie v osvětlování
Úspory energie při řízení osvětlení a dalších funkcí v objektech se systémovou instalací KNX
Meranie spotreby elektrickej energie v sieťach verejného osvetlenia
Aktuálne problémy nakladania s elektroodpadom v skupine svetelnej techniky
Konstrukční nedostatky LED osvětlení - nejčastější chyby, shrnutí
Kvalitní rozvaděče pro VO
Kabelové trasy pro rozvody nouzového osvětlení podle vyhlášky 23/2008 Sb. ve znění
vyhlášky 268/2011 Sb.
Energetická účinnost hybridních systémů
Využití nanotechnologií u výrobců kabelů
Osvětlení v novele NV361/2007 Sb. a Vyhl. 238/2011 Sb.
Normovanie denného osvetlenia v budovách: čo ďalej?
Změny v nové normě ČSN EN 12464-1 oproti stávajícímu stavu
Měření osvětlení z pohledu novelizace legislativy a norem
Hodnocení vlivu zastínění na stávající obytnou zástavbu
Umělé osvětlení v bytech
Výhody a nevýhody alternatívnych osvetlovacích sústav využívajúcich denné svetlo
Čitateľnosť textu
Expozícia ľudského oka slnečnému žiareniu a jeho ochrana
Dotační tituly pro veřejné osvětlení
Zákon o energetickém auditu versus veřejné osvětlení
Existuje – neexistuje standardizovaný pasport veřejného osvětlení?
Problematika energetických auditů ve VO
Netradiční "postupy a přístupy" ve veřejném osvětlení
Moderní trendy ve veřejném osvětlení – jednoduchost, inteligence, efektivita
Regulace veřejného osvětlení v závislosti na intenzitě dopravy
Bludné cesty veřejného osvětlení
Každý chce být Einsteinem aneb technologický rozvoj ve VO
Nasvětlení Hrušovského kostela
Měření elektrických parametrů VO v Ostravě
Řešení VO v konfliktních oblastech
Porovnání výsledků měření osvětleností a jasů na komunikacích
Hodnocení regulátorů VO podle standardu UNI 11431
Co způsobily LED v osvětlení?
Zkušenosti s výběrem vhodných LED svítidel pro VO v Ostravě
Terminologie v osvětlování
Osvětlování rostlin
Osvětlení rostlin
Plazmové světelné zdroje a jejich využití pro osvětlování rostlin
Úspory ve skladovacích a výrobních halách
Měření UGR s využitím jasového analyzátoru
LED svítidla pro všeobecné osvětlování - vývoj a další možnosti
Sekce (S) – první den (0), nosné (1), elektro (2), hygiena (3), veřejné osvětlení (4), vnitřní osvětlení (5), venkovní osvětlení (6)
Download

KURZ OSVĚTLOVACÍ TECHNIKY XXIX