ve spolupráci s Federací židovských obcí v ČR a Židovskou obcí v Praze pořádá
seminář pro pracovníky židovských a partnerských organizací.
„Židovský prostor“
Kdy: 4. prosince 2012 od 9.30 do 14.30
Kde: Radnice, Židovská obec v Praze, 3. patro (Maiselova 18, Praha 1)
Program:
9:30
úvodní slovo vrchního zemského rabína Karola Efraima Sidona
9:35 – 11:00
Nejvýznamnější synagogy České republiky
– Ing. arch. Jaroslav Klenovský
Brány spravedlivých
The Gates of the Righteo
11:15 – 12:00 Synagogální architektura ve světě – Daniel Ziss
12:00 – 13:30 Oběd
oslav Klenovský
13:00 – 14:30 Židovský duchovní prostor – rabín Štěpán Menaše Kliment
Ludmila Hájková
Přihlaste se nejpozději do 30. 11. 2012, kapacita semináře je omezena. Vstupné 50 Kč.
Sy n a go g y Mor av y, S l e z s k a a Č e c h
ilesia and Boh
Účastníci semináře mají možnost oběda v jídelně Šalom Židovské
y njeatřeba
g o objednat
g u e s společně
in M
oravia, S
obce vPraze,Soběd
s přihláškou.
Cena oběda je 60 Kč.
Seminář se koná za podpory Nadace Židovské obce v Praze.
Kontakt: Marta Malá, email: [email protected],
tel.: 224 261 615, 777 331 937
Štěpán Menaše Kliment
Ing. arch. Jaroslav Klenovský
Architekt zabývající se přes
tři desetiletí péčí o židovské
památky na Moravě a ve
Slezsku, pracuje pro Židovskou
obec Brno a Federaci židovských
obcí v ČR. Autor nesčetných
projektů, scénářů a realizací
muzejních expozicí, libret
dokumentárních filmů, článků
a asi 30 publikací, mj. „Brány
spravedlivých. Synagogy
Moravy, Slezska a Čech“.
Jaroslav Klenovský
Ludmila Hájková
Absolvoval Lauderovo
gymnázium. Následně
vystudoval FHS UK.
V současnosti studuje
v navazujícím magisterském
studiu religionistiku na FF
UK. Rok strávil na švédském
institutu židovských studií
Paideia, dva roky pak na
ješivách v Izraeli. V roce 2010
získal rabínskou smicha od
slavného dajana rav Zalman
Nechemji Goldberga a současně
i rabínskou smicha od rabínů
rav Landese a rav Strikovskeho.
Dlouhodobě se aktivně podílí
na vzdělávacích aktivitách ŽOP.
V současnosti je odpovědný za
košer certifikaci restaurace
King Solomon.
Daniel Ziss
Architekt a učitel. Dlouhodobě
se zabývá židovskou a izraelskou
architekturou a na toto téma
také přednáší. Mnoho let působí
v židovském vzdělávání a věnuje
se zejména výuce hebrejštiny.
Je součástí rozsáhlého
několikaletého projektu
vytváření hebrejsko-českého
slovníku.
Brány spravedlivých
The Gates of the Righteous
Sy n a go g y Mor av y, S l e z s k a a Č e c h
Synagogues in Moravia, Silesia and Bohemia
Download

„Židovský prostor“