Praktikum z laboratorní techniky biochemie
Jméno:
Prac.skupina:
Datum vypracování:
Úloha č. 6
SEPARAČNÍ A CHROMATOGRAFICKÉ METODY
Strana 1
1. Extrakce
Teoretický úvod
(Popište princip extrakce)
a) Porovnání podílu extrahovatelných barviv ve šťavách
Použitý materiál, pomůcky a přístroje
Použitá organická rozpouštědla: (doplňte hustotu rozpouštědel a její jednotky)
Rozpouštědlo
chloroform
ethylacetát
benzín
voda
Hustota […………..]
Použité ovocné šťávy: ____________________________________________________________________
(dále viz návod)
Pracovní postup
- viz návod; případné odchylky od postupu:
Podmínky centrifugace:
Výsledky
Výsledné zabarvení organické a vodné fáze po extrakci (pouze zakreslete):
Vzorek č.1
2
3
4
5
6
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
Jméno:
Prac.skupina:
Datum vypracování:
Úloha č. 6
SEPARAČNÍ A CHROMATOGRAFICKÉ METODY
Vzorek
č.
Ovocná šťáva
Organické
rozpouštědlo
Umístění
org. fáze
ve zkumavce
Výsledné zabarvení
organické fáze
vodné fáze
Strana 2
Míra extrakce
(úplná/částečná/
žádná)
1
2
3
4
5
6
Diskuze
Co lze usuzovat o polaritě extrahovaných barviv (na základě toho, zda jsou použitá barviva více rozpustná ve vodě / org.
rozpouštědlech)? Porovnáním intenzity zabarvení organické či vodné fáze určete, které z použitých rozpouštědel je pro extrakci barviv
z konkrétní šťávy nejvhodnější.
b) Práce s dělicí nálevkou
Použitý materiál, pomůcky a přístroje
Použitá ovocná šťáva: ____________________________________________________________________
(dále viz návod)
Pracovní postup
- viz návod; případné odchylky od postupu:
Výsledky
(Popište výsledné zabarvení organické a vodné fáze po extrakci.)
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
Jméno:
Prac.skupina:
Úloha č. 6
SEPARAČNÍ A CHROMATOGRAFICKÉ METODY
Datum vypracování:
Strana 3
2. Kruhová papírová chromatografie
Použitý materiál, pomůcky a přístroje
Vzorky nanášené na chromatografický papír: __________________________________________________
(dále viz návod)
Objem Výsledný podíl
Složení mobilní fáze
[ml]
[obj. %]
Pracovní postup
aceton
- viz návod; složení mobilní fáze - viz tabulka vpravo.
ethanol
voda
Výsledky
Výsledný chromatogram je přiložen k protokolu.
Výpočet Rf pro barevné složky vybraného vzorku fixy:
Barva fixy
Barva skvrny
Vzdálenost [cm]
start - skvrna
start – čelo
Rf
Výpočet Rf pro stejně barevné skvrny z různých vzorků:
Barva fixy
Barva skvrny
Vzdálenost [cm]
start - skvrna
start – čelo
Rf
Diskuze
(1) Jak souvisí hodnoty Rf získané v rámci vašeho experimentu s polaritou jednotlivých pigmentů? (2) Seřaďte dle rostoucí polarity
jednotlivé složky, ze kterých se skládá barvivo vámi vybraného vzorku fixy. (3) Porovnejte hodnoty Rf pro stejně barevné skvrny z
různých vzorků. Může se jednat o identické barvivo?
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
Jméno:
Prac.skupina:
Datum vypracování:
Úloha č. 6
SEPARAČNÍ A CHROMATOGRAFICKÉ METODY
Strana 4
3. Rozdělení směsi rostlinných barviv pomocí TLC
Použitý materiál, pomůcky a přístroje
Vzorky nanášené na TLC: _________________________________________________________________
(dále viz návod)
Pracovní postup
Složení mobilní fáze
- viz návod;
složení mobilní fáze - viz tabulka vpravo.
Benzín
Výsledky
Voda
Objem
[ml]
Výsledný podíl
[obj. %]
Isopropylalkohol
Výsledný chromatogram je přiložen k protokolu.
Barvivo
Pořadí skvrny
od startu
Vzdálenost
start - skvrna [cm]
Vzdálenost
start - čelo [cm]
Rf barviva
chlorofyl a
chlorofyl b
lutein
β-karoten
xantofyly
Diskuze
Která z barviv se podařilo detekovat? Jaká je relativní polarita mobilní fáze vůči fázi stacionární? Které z barviv je nejméně / nejvíce
polární?
Závěr
Download

úloha 6 - praktik z laboratorní techniky BIOCHEMIE a laboratorní