Asociace výzkumných organizací
Financování výzkumu, vývoje a
inovací v ČR
Ing. Václav Neumajer
výkonný předseda
Asociace výzkumných organizací
08:06
1
Asociace výzkumných organizací
142 21 PRAHA 4, NOVODVORSKÁ 994
www.avo.cz, [email protected]
 Je jediným sdružením v ČR, které reprezentuje aplikovaný výzkum a
vývoj v podnikatelské sféře, tedy výzkum rozvíjený a provozovaný
převážně z privátních zdrojů a mimo sektor Akademie věd a
vysokých škol. Zastupuje více než 8 tisíc lidí činných v této oblasti.
 sdružuje více než osmdesát právnických osob, jejichž dosažené
výsledky výzkumu a vývoje jsou v převážné míře komerčně využívány
 prosazuje zájmy aplikovaného výzkumu a vývoje na všech úrovních
státní správy především při tvorbě nové legislativy a systémů podpory
vývoje a výzkumu
 poskytuje poradenství v oblasti možností podpory výzkumných a
vývojových projektů a při jejich realizaci v celém průběhu tohoto
procesu, tj. od poskytnutí základních informací přes pomoc při
zpracování projektu, řešení problémů při realizaci projektu až po jeho
vyúčtování
 informuje své členy o aktuálním dění v oboru a pořádá odborné
konference s aktuální tématikou
08:06
2
Založena 25. 7. 1990
Asociace výzkumných organizací
Základní pojmy (def. zák. 130/2002 Sb.)
 Základní výzkum: teoretická nebo experimentální práce prováděná
za účelem získání nových vědomostí o základních principech
 Aplikovaný výzkum: teoretická nebo experimentální práce
prováděná za účelem získání nových poznatků pro vývoj nových
výrobků
 Experimentální vývoj: používání stávajících poznatků pro návrh
nových výrobků
 Inovace je zavedení nových výrobků a služeb do praxe (inovace
postupů a organizační inovace)
 Výzkumná organizace (VO): hlavní činností je VaV, reinvestuje
zisk, vlastníci nemají přednostní přístup k výsledkům
 Rada pro výzkum, experimentální vývoj a inovace (RVVI) –
ministerstvo pro peníze na výzkum a vývoj?
 poskytovatel, uchazeč, příjemce, další účastník, řešitel,
způsobilé/uznané náklady, výsledky VaVaI
 VaV, VaVaI, SR, RVVI,TA ČR, VVI (v.v.i.), VO
08:06
3
Asociace výzkumných organizací
KDE ZÍSKAT PENÍZE NA VÝZKUM, VÝVOJ,
INOVACE?
Žlutě označena specializace AVO
Čí jsou
Kdo je dává
(rozhoduje)
ČR
ČR
ČR
ČR
EU+ČR
ČR
EU
EU
08:06
Pod jakým heslem
Nepřímá podpora výzkumu a
vývoje (zák. o dani z příjmu)
Veřejná (přímá) podpora
výzkumu a vývoje ze SR (zák.
130/2002 Sb.)
Strukturální fondy (podmínky
schválené EU)
Mezinárodní výzkumné
programy
(nejznámější je 7.RP)
4
Asociace výzkumných organizací
Mezinárodní výzkumné programy
Jsou určeny pro podporu mezinárodní
spolupráce ve výzkumu a vývoji. Vyhlašuje
je EU a přímo financuje. Jejich přehled je
např. na http://www.czelo.cz .
Nejznámější je 7.(6). rámcový program pro
výzkum a vývoj. V ČR nejlépe síť NINET
http://www.ninet.cz/ ; nejucelenější na
http://www.tc.cz (Technologické centrum
AV ČR) a jeho http://www.fp7.cz .
08:06
5
Asociace výzkumných organizací
Část strukturálních fondů 2007-2013 je
zaměřena na podporu znalostní ekonomiky –
podporu výzkumu, vývoje, inovací a vzdělání
 OP Podnikání a inovace – MPO (OP PI - rozvoj
podnikatelského prostředí, konkurenceschopnosti
podniků, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na výrobě
energie – dotace dle regionální mapy podpory 45% 65%)
 OP Výzkum a vývoj pro inovace – MŠMT
(OP VaVpI – posilování VaV a proinovačního potenciálu
ČR prostřednictvím vysokých škol, výzkumných institucí a
dalších subjektů – dotace až 100%) .
 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost –
MŠMT (OP VK - rozvoj vzdělanostní společnosti; účel
posílení konkurenceschopnosti ČR– dotace až 100%)
08:06
6
Asociace výzkumných organizací
OP PI - Podnikání a inovace na r. 2007-2013
 Zajišťuje komplexní podporu resortu průmyslu a obchodu napomáhá dalšímu rozvoji podnikatelského prostředí.
Podpora je poskytována převážně MSP
 Implementační agenturou OPPI je agentura CzechInvest.
 Prioritní osy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
08:06
Vznik firem – START, FINANČNÍ NÁSTROJE
Rozvoj firem - PROGRES, ZÁRUKA, ROZVOJ, ICT
A STRATEGICKÉ SLUŽBY, ICT V PODNICÍCH
Efektivní energie – EKOENERGIE
Inovace – INOVACE, POTENCIÁL
Prostředí pro podnikání a inovace – SPOLUPRÁCE,
PROSPERITA, ŠKOLICÍ STŘEDISKA, NEMOVITOSTI
Služby pro rozvoj podnikání – PORADENSTVÍ,
MARKETING
7
Asociace výzkumných organizací
OP VaVpI - Výzkum a vývoj pro inovace
Prioritní osy:
1. Evropská centra excelence - rozvoj nejlepších
výzkumných týmů
2. Regionální VaV centra - posílení cíleného výzkumu v
regionech
3. Komercializace a popularizace výzkumu a vývoje zajištění rychlého a efektivního přenosu výsledků
výzkumu a vývoje do praxe a zlepšení systému
informovanosti o výsledcích VaV
4. Infrastruktura pro výuku na vysokých školách
spojenou s výzkumem - podpora infrastruktury
vysokých škol k využití pro nárůst v nabídce lidských
zdrojů pro výzkum a inovace
5. Technická pomoc - zajištění efektivní řízení OP vč.
propagace
Individuální a velké projekty (>50 mil. €).
08:06
8
Asociace výzkumných organizací
OP VK - Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osy:
1. Počáteční vzdělávání - Zvyšování kvality ve
vzdělávání, Rovné příležitosti žáků, Další vzdělávání
pracovníků škol, zlepšení podmínek zákl. škol
2. Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj – Vyšší odborné
vzdělání, Vysokoškolské vzdělávání, Lidské zdroje ve
výzkumu a vývoji, Partnerství a sítě
3. Další vzdělávání - Individuální další vzdělávání,
Podpora nabídky dalšího vzdělávání
4. Systémový rámec celoživotního vzdělání Systémový rámec počátečního vzdělávání
5. Technická pomoc - Řízení, kontrola, informovanost a
publicita programu
08:06
9
Asociace výzkumných organizací
VEŘEJNÁ (PŘÍMÁ) PODPORA
VÝZKUMU A VÝVOJE ZE
STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR
08:06
10
Asociace výzkumných organizací
Veřejná (přímá) podpora výzkumu a
vývoje ze státního rozpočtu ČR je dána
zákonem 130/2002 Sb.)
o podpoře výzkumu, experimentálního
vývoje a inovací z veřejných prostředků.
Jeho nové znění platí od 1.7.2009
od kdy byl do něj promítnut „Rámec
Společenství pro státní podporu výzkumu,
vývoje a inovací“ a „Reforma systému
výzkumu, vývoje a inovací v ČR“.
08:06
11
Asociace výzkumných organizací
PODPORA VaV Z VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ 2001-2010
Převzato z publikace PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU A VÝVOJE V ČR
08:06
12
Asociace výzkumných organizací
Příjemci podpory
Akademie věd České republiky (AV ČR)
 soustava vědeckých pracovišť - „Veřejných výzkumných
institucí“,v.v.i. (do 1.1.2007 příspěvkových organizací)
 1/3 celkové státní podpory (vč. příspěvku na činnost)
Vysoké školy
 20 státních vysokých škol a univerzit a soukromé vysoké
školy
 stejný objem podpory jako u AV ČR
Ostatní
 Příspěvkové a v.v.i. organizace státní správy
 Soukromý podnikatelský sektor (cca 3 4 mld. Kč)

Další platby
08:06
13
Asociace výzkumných organizací
DRUHY (FINANČNÍ) PODPORY VÝZKUMU A
VÝVOJE Z VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ
INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA
Původně: Pro podporu institucí provádějících základní a
aplikovaný výzkum – dnes již má širší význam
ÚČELOVÁ PODPORA
Především pro podporu řešení jednotlivých konkrétních
projektů.
Je nejvíce využívaná podnikatelskými subjekty.
08:06
14
Asociace výzkumných organizací
Institucionální podpora
je poskytována především podle různých algoritmů
na:
 dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
(VO) na základě zhodnocení jí dosažených výsledků:
v.v.i., příspěvkové organizace, vysoké školy,
podnikatelské subjekty (>85% AV ČR+MŠMT)
 mezinárodní spolupráci ČR ve VaV (poplatky za účast v
programech, členství v organizacích, „dofinancování“
finančních podílů českých účastníků)
 operační programy ve výzkumu, vývoji a inovacích
 podpora může činit až 100% nákladů příslušného
výzkumu

výběr není prováděn veřejnou soutěží!
08:06
15
Asociace výzkumných organizací
Změna systému hodnocení VaV
- nový princip přidělování institucionální podpory na




dlouhodobý koncepční rozvoj instituce.
Je zaměřeno výlučně (v principu?) na získání podkladů k
rozdělování institucionálního financování (dříve Výzkumné
záměry).
Nejvýznamnější změnou je přímá vazba mezi výsledkem
(počet bodů) a objemem finančních prostředků.
Největší problémy:
 mezioborové rozdíly
 směšování základního a aplikovaného výzkumu.
Přesun financování některých VO na nové poskytovatele
(MPO,MZe).
08:06
16
Asociace výzkumných organizací
Účelová podpora je poskytována
na základě výsledků veřejné soutěže na
konkrétní projekty
na základě jiných (zákonem, vládou)
schválených postupů na další konkrétní
účely
08:06
17
Asociace výzkumných organizací
Poskytovatelé účelové podpory
 před reformou více než 19 (!!) orgánů státní správy
 nyní je pouze i s institucionální podporou 11
 účelovou podporu projektů rozděluje pouze 7
poskytovatelů:
• ukončily AV ČR, MD, MMR, MŽP, SÚJB, MPSV, ČBÚ,
NBÚ, MZV, BIS, MPO a omezilo MŠMT – v
přechodném období budou u všech „dobíhat“ pouze již
zahájené programy,
• zůstaly GA ČR, MO, MV, MK, MZe, MZ - MŠMT i
nadále zodpovídá za mezinárodní spolupráci a
průřezové programy; (nové odpovědnosti: MV –
bezpečnostní výzkum, MK – kulturní dědictví národa),
• vznikla Technologická agentura, která převzala
„náplň“ většinu programů „končících“ poskytovatelů.
08:06
18
Asociace výzkumných organizací
Účelová podpora je poskytována
 na základě výsledků veřejné soutěže na
- grantový projekt - příjemce stanovuje sám cíle a
způsoby řešení
- veřejnou zakázku ve výzkumu a vývoji - výzkum a
vývoj pro potřeby poskytovatele
- programový projekt VaVaI - vyjadřuje, jakým
způsobem přispěje uchazeč k naplnění cílů
vyhlášeného programu
 na základě jiných postupů na
- projekty mezinárodní spolupráce ve VAV
- projekty velkých infrastruktur
- specifický vysokoškolský výzkum.
08:06
19
Asociace výzkumných organizací
Poskytování podpory projektu VaVaI splňující
podmínky „Programu podpory VaVaI“
 Veřejná soutěž je vypisována jednotlivými
poskytovateli na základě „Programů podpory
výzkumu a vývoje“ schválených Radou pro výzkum a
vývoj, které definují věcné, časové a finanční
podmínky
 příjemce vyjadřuje, jakým způsobem a za jakých
podmínek přispěje k naplnění cílů vyhlášeného
programu
 získaný majetek je příjemce (§15) – pokud se podílí
více účastníků pak dle smlouvy o dotaci (§ 9)

práva k výsledkům VaV patří příjemci (§15).
08:06
20
Asociace výzkumných organizací
Příklady programů podpory VaVaI
 MPO: TIP (2009 - 2014/2017)
 Technologická agentura: ALFA - nové poznatky aplik.
výzkumu a experim. vývoje; BETA - veřejné zakázky ve
výzkumu a vývoji; OMEGA - aplikované společenské vědy;
CENTRA KOMPETENCE - centra VaVaI v progresivních
oborech
 MŠMT: EUREKA CZ - evropská spolupráce v oblasti
aplikovaného a průmyslového VaV; KONTAKT II - podpora
mnohostranných a dvoustranných spoluprací ve výzkumu a
vývoji , COST CZ - spolupráce v základním výzkumu; INGO II podpora účasti v nevládních organizacích VaV; EUROSTARS evropský program VaV, zaměřen na podporu MSP,
spolufinancovaný z EU ; EUPRO II - podpora účasti ČR v RP
08:06
21
Asociace výzkumných organizací
Výše a míra podpory projektu VaVaI
 základní míra procentuální podpory činí u
základního výzkumu 100%, u aplikovaného
výzkumu 50 (max. 80%) a u experimentálního
vývoje 25 (max. 60%).
 dotace dle typu výzkumu/vývoje - celkový podíl
účelové podpory na uznaných nákladech jako
součet účelových podpor pro jednotlivé typy
výzkumu a vývoje zahrnuté v projektu
 získaný majetek i výsledky jsou majetkem
příjemce.
08:06
22
Asociace výzkumných organizací
Možnosti navýšení podílu státní podpory
 o 20 % - podpora je určena pro malý podnik
 o 10 % - podpora je určena pro střední podnik
 o 15 % - jedná se o spolupráci minimálně dvou podnikatelů pokud:
 žádný nehradí více než 70 % uznaných nákladů projektu nebo
 alespoň jeden z nich je malým nebo středním podnikem nebo
 se jedná o přeshraniční spolupráci,
 o 15 % jestliže se jedná o spolupráci mezi podnikatelem a
„výzkumnou organizací“ pokud
 výzk. organizace uhradí alespoň 10 % uznaných nákladů nebo
 výzkumná organizace má právo zveřejnit výsledky projektu.
Podíl účelové podpory na uznaných nákladech části projektu
uskutečňovaného výzkumnou organizací může být v tomto případě
až 100 % bez ohledu na typ výzkumu/vývoje
 o 15 % v případě aplikovaného výzkumu, pokud jsou výsledky
projektu obecně šířeny.
08:06
23
Asociace výzkumných organizací
NEPŘÍMÁ PODPORA VaVaI
08:06
24
Asociace výzkumných organizací
Není předmětem nedovolené veřejné podpory,
neboť je využitelná všemi subjekty
– Osvobození od daní
Osvobození od daně ze zisku, je-li použit na
podporu VaV u nepodnikatelských subjektů
Osvobození od daně dědické a darovací pro
nabytí majetku na financování vědy, výzkumu,
vývoje.
Možnost odečíst od základu daně hodnotu darů
určených na financování vědy a vzdělání
– Možnost odpočtu od základu daně z příjmu
Možnost odečíst od základu daně 100 % výdajů
na vlastní výzkum a vývoj
08:06
25
Asociace výzkumných organizací
Odpočet výdajů na výzkum a vývoj dle §
34 zák. 586/1992 Sb.O daních z příjmů
 umožňuje poplatníkovi odečíst od základu daně
100 % výdajů vynaložených při realizaci projektů
VaV (obdobně jako daňovou ztrátu min. období
atd.)
 vymezení základních pojmů a seznam
„dovolených“ a „zakázaných“ činností obsahuje
pokyn MF D-288 (www.vyzkum.cz), příp.
„Doporučení RVV k aplikaci ZDP při odpočtu
výdajů vynaložených na projekty VaV“
08:06
26
(www.vyzkum.cz)
Asociace výzkumných organizací
Nejdůležitější principy možného odečtu (§34+D-288)
 Jen náklady související s realizací projektů VaV (přítomnost
ocenitelného prvku novosti a vyjasnění výzkumné nebo technické
nejistoty).
 Projektem VaV se rozumí písemný dokument!!
 Jen „daňově uznatelné náklady“ vedené účetně odděleně.
 Lze uplatnit mzdové výdaje, odpisy, další provozní výdaje, výdaje na
certifikaci výsledků, cestovné – vše v souvislosti s řešením projektu
 Vedení oddělené evidence v členění na jednotlivé projekty a
jednotlivé účetní případy.
 Jen náklady, na které nebyla (ani zčásti!) poskytnuta veřejná podpora.
 Nelze uplatnit na služby, licenční poplatky a nehmotné výsledky VaV
pořízené od jiných osob kromě certifikace.
 Jak tedy postupovat? Jako při přípravě a řešení „běžného“ projektu
dle zák. 130/2002!!!
08:06
27
Asociace výzkumných organizací
Zvolený způsob podpory se osvědčil – investice do
VaV ze soukromých zdrojů se zvýšily a výpadek
výběru daně je pro státní správu (MF) přijatelný.
Do návrhu novely zákona („Velká daňová reforma“
od 1.1.2013) se (zatím?) podařilo dostat rozšíření
nákladů o nákup VaV služeb a výsledků od VO
(dokonce s odpočtem ve výši 120%) a 10%
bonifikace meziročního nárůstu uplatňovaného
odpočtu na VaV.
08:06
28
Asociace výzkumných organizací
PŘEHLED INFORMACÍ O PODPOŘE
VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ
Rada pro výzkum a vývoj
www.vyzkum.cz
Asociace výzkumných organizací
www.avo.cz, [email protected]
Děkuji Vám za pozornost.
Ing. Václav Neumajer, [email protected]
08:06
29
Download

Financování výzkumu a vývoje v ČR