Plošinový kloubový vůz řady Sggrss 80'
Der Gelenk-Flachwagen BA Sggrss 80'
Sggrss series container wagon 80'
Plošinový kloubový vůz řady Sggrss 80'
Der Gelenk-Flachwagen BA Sggrss 80'
Sggrss series container wagon 80'
Šestinápravový kloubový vůz je určen pro přepravu velkoobjemových kontejnerů délky 20', 30', 40' a výšky 8'
a 8' 6" dle vyhlášky UIC 592-1 a 2. Uprostřed vozu se
v oblasti kloubu nachází přechod. Vůz odpovídá vzhledem k přechodu na trajekty vyhláškám UIC, přičemž
může pojíždět úhel nájezdu rampy trajektu až do 1°30´
při poloměru oblouku min. 120 m. V každém stavu naložení může pojíždět po vlečce s poloměrem oblouku min.
75 m a prázdný je vhodný pro pojíždění ze svážného
pahrbku, jehož profil je stanoven ve vyhlášce UIC 522.
Der 6-achsige Gelenk-Containertragwagen ist vorgesehen für die Beförderung von Großcontainern mit Länge
von 20', 30', 40' und Höhe von 8' und 8' 6" gemäß
UIC-MB 592-1 und 2. In der Mitte des Wagens befindet sich im Gelenkbereich ein Übergang. Der Wagen
entspricht hinsichtlich seines Überganges auf Fähren
den UIC-Merkblättern, wobei er einen Knickwinkel der
Fährrampe bis zu 1°30´ bei einem Gleisbogenradius von
120 m befahren kann. Er kann Anschlussgleise mit einem Gleisbogenradius von mindestens 75 m in jedem
Beladezustand befahren und ist unbeladen für das Befahren von Ablaufbergen, deren Profil im UIC-Merkblatt
522 festgelegt ist, geeignet.
This six-axle articulated wagon is designed for the trans­portation
of bulk cargo containers with lengths of 20', 30' and 40' and heights of 8' and 8' 6" according to the UIC 592-1 and 2 declaration.
There is a cross-over piece at the centre of the wagon over the
articulation joint. With regard to ferry access the wagon complies
with UIC regulations and may negotiate an angle of elevation of
up to 1°30´ to access a ferry at a minimal curve radius of 120 m.
In every loaded condition it is able to negotiate a rail siding with a
minimum curve radius of 75 m and when empty, it is able to pass
over a shunting slope with a profile stipulated according to the UIC
522 declaration.
Vůz je vhodný pro maximální rychlost 120 km/h a může
být provozován s maximální hmotností na nápravu
22,5 t. Maximální hmotnost na nápravu v režimu brzdy
S a SS se řídí podle podmínek jednotlivých železničních
sítí, na kterých je vůz provozován.
Spodek vozu
Vůz odpovídá pevnostním podmínkám dle EN
12 663, UIC 577, ERRI B12/RP 17. Spodek vozu
sestává ze dvou svařovaných ocelových konstrukcí, které se skládají vždy ze dvou vnějších nosných
podélníků, které jsou příčníky spojeny do nosného
rámu. Spojení obou článku vozu se skládá z kloubu
a bočních kluznic typu Talbot.
Použité plechy a válcované, resp. ohýbané profily
jsou u hlavních nosníků z oceli se zaručenou mezí
kluzu v tahu 355 MPa, u ostatních dílů z oceli se
zaručenou mezí kluzu v tahu 235 MPa.
Vůz je vybaven kontejnerovými prvky pro usazení
kontejnerů, které slouží k uchycení různých velikostí
kontejnerů a výměnných nástaveb na voze. Vůz je
dle vyhlášky UIC 530-1 připraven pro montáž automatického spřáhla.
Všechny konstrukční díly, které přečnívají z ložné
plochy, jsou sklopné nebo výkyvné.
www.legios.eu
Der Wagen ist lauftechnisch für 120 km/h geeignet und
kann mit max. 22,5 t Radsatzlast verkehren. Die Radsatzlast im S- und SS-Verkehr richtet sich nach den
Bedingungen des jeweiligen Streckennetzes, auf dem
er verkehrt.
Untergestell
Der Wagen entspricht den Festigkeitsbedingungen gem. EN 12
663, UIC 577, ERRI B12/RP 17. Das Untergestell besteht aus zwei
geschweißten Stahlkonstruktionen, welche je aus zwei außenliegenden Langträgern, die durch Querträger zu einem Traggerüst
verbunden sind. Die Verbindung beider Wagenteile besteht aus
einem Gelenklager und Seitengleitstücken BA Talbot.
Die verwendeten Bleche sowie Walz- bzw. Biegeprofile sind
bei den Hauptträgern aus dem Stahl mit gewährleisteter Streckgrenze von 355 MPa, bei den übrigen Stahlteilen mit gewährleisteter Streckgrenze von 235 MPa.
The wagon is suitable for a maximum speed of 120 km/h and
may be operated with a maximum axle load of 22.5 t. The maximum axle load under the S and SS operating conditions is
governed by the conditions of the individual railway networks
on which the wagon is operated.
Chassis
The wagon complies with the strength conditions according to EN 12 663, UIC 577, ERRI B12/RP17. The chassis
consists of two welded steel structures, each made up of
two external load-bearing longitudinal members that are
connected to the load-bearing frame using crossbars.
The connection of both parts of the wagon consists of
Talbot-type articulation and side bearers. The plates
and rolled and/or formed profiles used are steel with a
guaranteed strength of 355 MPa for the main beams,
while other parts are steel with a guaranteed strength
of 235 MPa.
Der Wagen ist mit Containeraufsetzzapfen ausgerüstet, die zur
Aufnahme von verschiedenen Container- und Wechselbehältergrößen auf dem Wagen dienen. Der Wagen ist gemäß UIC 5301 vorbereitet für den Einbau einer automatischen Kupplung.
The wagon is equipped with locating pins (spigots) for
containers that serve for the mounting of different sizes
of containers and swap bodies on the wagon. According
to the UIC 530-1 declaration the wagon is ready for the
installation of an automatic coupler.
Alle Bauteile, welche die Ladefläche überragen, sind klappoder einschwenkbar.
All construction parts that overlap the loading area are
hinged or swinging.
Plošinový kloubový vůz řady Sggrss 80'
Der Gelenk-Flachwagen BA Sggrss 80'
Sggrss series container wagon 80'
Hlavní technické parametry
Wesentliche technische Parameter
Main Technical Parameters
Rozchod
Spurweite
Gauge
Délka přes nárazníky
Länge über Puffer
Length over buffers
Vzdálenost otočných čepů
Drehzapfenabstand
Distance between bogie pivots
Hmotnost prázdného vozu
Eigengewicht des Wagens
Empty wagon weight
Ložná hmotnost
Ladegewicht
Load weight
107 t
Hmotnost loženého vozu
Gewicht des beladenen Wagens
Loaded wagon weight
135 t
Max. hmotnost na nápravu
Max. Radsatzlast
Maximum axle load
Ložná délka
Ladelänge
Maximum length
2 × 12 375 mm
Ložná šířka
Ladebreite
Maximum width
2 438 mm
Ložná výška
Ladehöhe
Maximum height
1 155 mm
Minimální průjezdný poloměr oblouku
Mind. befahrbarer Bogenradius
Minimum negotiable curve radius
Podvozek
Drehgestell
Bogie
Rozvor podvozku
Achsstand im Drehgestell
Bogie wheelbase
Jmenovitý průměr kola
Raddurchmesser
Nominal wheel diameter
1 435 mm
28 t
22,5 t
920 mm
a us
ein
G
75 m
1 800 mm
ein
P
2 × 10 580 mm
3 × Y25 Ls(s)d1-K
a us
www.legios.eu
26 700 mm
P
G
Download

Plošinový kloubový vůz řady Sggrss 80` Der Gelenk