prodexor K+S
prodexor K+S je průmyslově připravená vápenná mikromalta složená ze vzdušného bílého
hašeného vápna, praných tříděných křemičitých písků a minerálních, rostlinných a živočišných přísad. Neobsahuje hydraulické, nebo disperzní složky.
Receptura pro průmyslovou přípravu mikromalty prodexor K+S byla vyvinuta na základě
podrobných rozborů vzorků vápenných vrstev, odebíraných specialisty spol. Strasservil
(Lhoist – BCB Balthazard & Cotte Batiment, Francie) z historických objektů na území celé
Evropy a ve spolupráci s odborníky památkové péče Francouzské republiky na konci 60. let
min. století. Na základě těchto poznatků byla vyvinuta speciální vápenná mikromalta prodexor K+S, v největší možné míře se blížící svými vlastnostmi historickým vápenným
štukům a nátěrům. prodexor K+S je připravován v souladu s EN 998-1 a s francouzskou
národní normou NF P 15-201/DTU26-1.
Vápenná mikromalta prodexor K+S je odolná vůči působení povětrnostních vlivů a UV
záření, je stálobarevná, hydrofobní, s dobrou odolností vůči znečištění povětrnostními vlivy,
je odolná vůči otěru, vykazuje vysokou přídržnost k minerálním podkladům, má velmi dobré
difúzní vlastnosti, pro probarvení jsou užívány výhradně minerální pigmenty. prodexor
K+S se vyznačuje vysokou kryvostí podkladu, je vyráběn v 72 základních odstínech, jejich
vzájemná kombinace je možná.
Je určen pro interiéry i exteriéry zejména historických objektů, ale i novostaveb.
Aplikuje se nejčastěji jako mikromalta – konečná štuková vrstva v tl. do 2 mm s různou
technikou zpracování (technika houby, kletování, kartáče, technika á stucco, á fresco) nebo
jako nátěr (šlem, vápenné mléko, technika patiny).
Technické údaje
pojivo
plnivo
přísady
vyzrálá vrstva prodexoru K+S
objemová hmotnost
dynamický modul pružnosti E
schopnost zadržení vody
součinitel difúzního odporu µ
kapilární nasákavost w0,5
pH
Forma dodávky
70 % (± 5 %) vzdušné vápno CL 90
20 % (± 5 %) prané tříděné křemičité
kopané písky frakce 0 – 0,3 mm
7,5 % (± 2 %) minerální
≤ 2,5 % rostlinné a živočišné
3
900 kg/m
≤ 3.000 MPa
76,2 %
14
-2 -0,5
0,13 kg.m .h
12
10 kg ve vědru o objemu 18 l
5 kg ve vědru o objemu 10,5 l
Poznámka: prodexor K+S se připravuje výhradně v těchto vědrech
Příprava podkladu
Podklad musí být minerální, pevný a soudržný, očištěný od veškerých nepřídržných, nesoudržných částí, příp. od nenasákavých a vodoodpudivých prostředků, odprášený. Příp.
organická napadení (řasy, houby, plísně) musí být odstraněna, stejně jako nátěry
s obsahem disperzí, silikonů. Podklad nesmí být zasažený vlhkostí a působením vodorozpustných solí. Příp. trhliny v podkladu musí být sanovány. Ideálním podkladem jsou
vápenné, trasvápenné, sanační a vápenocementové omítky SCHWENK. prodexor K+S je
vhodný rovněž pro nanášení na přírodní kámen, cihly atd. po předchozím průzkumu kvality
podkladu a jeho příp. další přípravě. Betonový podklad je nutné cca 12 – 24 hod. předem
opatřit systémovým kontaktním mostem z materiálů SCHWENK KHF, SCHWENK AFM.
prodexor K+S nelze nanášet na kovy, dřevo, podklady z plastů, podklady obsahující sádru
je nutné vhodně upravit.
Příprava podkladu pro nanášení nátěru (šlem, vápenné mléko, technika patiny)
Nesystémové, nebo moderní omítkové směsi s neznámým obsahem hydrofobizačních
prostředků, zpomalovačů nebo urychlovačů tuhnutí mohou nepříznivě změnit výsledné
vlastnosti prodexoru K+S. Obdobným způsobem mohou působit nestejnorodé podklady
(původní omítky kombinované místně s nově provedenými omítkami). V těchto případech
doporučujeme nejprve aplikovat systémový kontaktní most – štukovou vrstvu z materiálů
SCHWENK KHF, SCHWENK Vápenný klet, SCHWENK AFM.
Při přímé aplikaci prodexoru K+S na silně savé a/nebo nestejnorodé podklady doporučujeme provést penetraci materiálem SCHWENK KG pur nebo SCHWENK ISO pur.
SCHWENK / BCB / LHOIST / PRISMA CONSULT, prodexor K
05/2011
Savé podklady je též možné 24 hod. před aplikací prodexoru K+S navlhčit, těsně před
nanesením pak podklad lehce předvlhčit tak, aby vykazoval matně vlhký vzhled. Při přímé
aplikaci prodexoru K+S na silně savé a/nebo nestejnorodé podklady doporučujeme vždy
provést zkušební vzorky.
Upřednostňovaným pracovním postupem je technika á fresco (živé do živého), tj. nanesení
prodexoru K+S do ještě zavlhlé podkladní omítky (pevný, ale ještě vlhký podklad). Tento
postup zajistí ideální spojení podkladu s prodexorem K+S a je proto velmi vhodný pro užití
zejména v exteriérech.
Příprava podkladu pro nanášení stěrkováním (technika houby, kletování, technika
á stucco)
Pro všechny techniky stěrkování je třeba vytvořit pomocí systémových materiálů
SCHWENK KHF, SCHWENK Vápenný klet, SCHWENK AFM vhodný podklad (regulace
savosti podkladu, prodloužení zpracovatelnosti nanášených vrstev prodexoru K+S), doporučená tl. vrstvy je dle typu užitého materiálu do cca 3 mm, povrch musí být hladký, filcovaný. Techniky stěrkování se provádějí á fresco, tj. v době, kdy je podklad pevný, ale ještě
vlhký.
Příprava směsi
Příprava prodexoru K+S do požadované konzistence se provádí ve třech krocích:
•
suché míchání – homogenizace suché směsi
celé množství prášku promícháme stavebním míchadlem (nepoužívat spirálovou vrtuli)
v původním vědru. Mícháme velmi pomalu po dobu 2 min.
•
předvlhčení
za stálého pomalého míchání přidáváme čistou vodu: pro 10 kg balení 4 – 5 l vody, pro
5 kg balení 2 – 2,5 l vody, mícháme až do vzniku homogenní kašovité hmoty, následně
necháme vzniklé „těsto“ cca 10 min odstát
•
konečné míchání
množství přidávané vody se řídí požadovanou konzistencí, vhodnou pro zvolenou techniku
zpracování
Připravujeme vždy takové množství materiálu, které je nutné pro natření ucelené plochy,
doba zpracovatelnosti připraveného prodexoru K+S je cca 3 – 5 hodin (dle atmosférických
podmínek, připravené konzistence). Zbytky tuhnoucího materiálu nesmějí být znovu rozmíchávány.
Nanášení směsi
Pro nanášení prodexoru K+S jsou charakteristické dva odlišné postupy, u nichž variabilní
zpracování povrchu a barevné řešení zvýrazňují vzhled povrchu. prodexor K+S nanášíme
min. ve dvou vrstvách, teprve díky rozdílným konzistencím druhé vrstvy a různým technikám jejího zpracování získává prodexor K+S konečný vzhled.
Přilnavost, zrání a konečná přídržnost druhé vrstvy prodexoru K+S jsou výrazně ovlivněny
savostí podkladu, na který je směs nanášena. Vždy je nutné pro určení vhodné doby pro
nanesení druhé vrstvy provést zkušební vzorky.
Technika omítky – mikromalty
1. Základní vrstvu nanášíme zásadně metodou „živé do živého“ – na již pevný, ale ještě
vlhký podklad, v případě, že podklad již vykazuje nízkou vlhkost, je nutné jej dostatečně
provlhčit. prodexor K+S připravený do vláčné, plastické konzistence nanášíme krátkým
ocelovým hladítkem (benátským hladítkem) v tl. cca 1 mm. prodexor K+S nanášíme
krátkými tahy – vetřeme („vmasírujeme“) jej do podkladu.
2. Druhou vrstvu nanášíme opět benátským hladítkem na lehce zavadlou vrstvu základní.
Základní vrstva musí při „prstové“ zkoušce vykazovat jen lehkou stopu. V případě, že je
základní vrstva příliš vyzrálá, hrozí ztráta přídržnosti mezi vrstvami.
3. Lehké vyhlazení druhé vrstvy – „filcování“ provádíme např. houbou.
4. Konečné zpracování povrchu provádíme po zavadnutí druhé vrstvy („prstová“ zkouška)
•
technika houby – cca po 0,5 hod. od prvního zatočení/ „filcování“ 2. vrstvy ještě
jednou zatočíme povrch houbou pro dosažení čistého filcovaného povrchu. Houbou
lze rovněž nanést do 2. vrstvy další barevný odstín.
• množství vody pro přípravu 2. vrstvy
cca 4,0 – 5,0 l
2
• spotřeba
cca 0,6 – 0,8 kg/m
•
technika štětce – malířskou štětkou provedeme úpravu čerstvé, nebo jen velmi lehce
zavadlé 2. vrstvy tak, aby kontury tahů štětcem byly jasně patrné
• množství vody pro přípravu 2. vrstvy
cca 4,0 – 5,0 l
2
• spotřeba
cca 0,6 – 0,8 kg/m
•
technika kletování – kletování zavadlé 2. vrstvy („prstová“ zkouška) provádíme
krátkým ocelovým hladítkem (benátské hladítko). Po dvojnásobném kletování musejí
být lehce viditelné tahy hladítkem
• množství vody pro přípravu 2. vrstvy
cca 2,0 – 3,0 l
2
• spotřeba
cca 1,0 – 1,2 kg/m
•
technika á stucco – opakovaným kletováním benátským hladítkem a vlhčením dosáhneme tzv. „zrcadlovou“ hladkost. Tato technika se volí obvykle pro dosažení efektu
leštěného mramoru. Jedná se o nejnáročnější druh konečné povrchové úpravy.
• množství vody pro přípravu 2. vrstvy
cca 0,5 – 2,0 l
2
• spotřeba
cca 1,2 – 1,4 kg/m
SCHWENK / BCB / LHOIST / PRISMA CONSULT, prodexor K
05/2011
Při provádění technik á stucco a kletování lze po prvním kletování nanést do 2. vrstvy další
2 až 3 barevné odstíny.
Pro dosažení mramorového vzhledu povrchu lze štětcem vnést po prvním kletování do
2. vrstvy bílý prodexor K, smíchaný s minerálními pigmenty, rozetřít houbičkou a následným kletováním dosáhnout žádaného vzhledu.
Poznámka: techniky á stucco a kletování, vzhledem ke své citlivosti na změny atmosférických podmínek při jejich provádění jsou vhodné pro užití převážně v interiérech objektů.
Celková tl. všech nanesených vrstev prodexoru K+S nesmí přesáhnout tl. 2 mm.
Technika nátěru
Tato pracovní technika napodobuje jednovrstvé povrchové systémy, které byly až do konce
19. století obvykle užívány jako dodatečná barevná povrchová úprava fasád, chránící fasády před působením povětrnostních vlivů a díky barevnému řešení rovněž zdůrazňující
jejich architektonické členění.
•
technika vápenného nátěru – materiál se nanáší ve dvou, příp. více krocích pomocí
malířské štětky se štětinami z přírodních materiálů. První nátěr se připraví v relativně
řídké konzistenci. Po jeho zaschnutí (neulpívá na prstech) nanášíme viskózní druhou
vrstvu. Nátěr provádíme „do kříže“, nebo „točením“. Následným zpracováním zavadlého nátěru houbou, příp. hadrem můžeme dosáhnout jemnozrnnější struktury, nebo zajímavých efektů.
• množství vody pro přípravu 2. vrstvy
cca 6,0 – 8,0 l
2
• spotřeba
cca 0,4 – 0,6 kg/m
prodexor K+S nesmí být zpracováván při teplotách ovzduší a podkladu pod + 5 °C,
u tmavých odstínů pod + 8 °C, hrozících no čních mrazících, mlze, max. teplota ovzduší
a podkladu nesmí přesáhnout + 25 °C. Nanesený prodexor K+S je třeba chránit před
působením přímého slunce, větru, deště, průvanu. Při provádění fasádních nátěrů doporučujeme chránit nanesený prodexor K+S plachtou, síť je nedostatečná. Podklad nesmí být
silně provlhlý a/nebo zasolený
Skladování
24 měsíců v originálních, neotevřených vědrech při teplotách min + 5 °C
Související materiály
SCHWENK KHF
SCHWENK Vápenný klet
SCHWENK AFM
SCHWENK KG pur
SCHWENK ISO pur
Bezpečnost práce
jemná kontaktní vápenná omítka, zrnitost 0,5 mm
vápenný klet, zrnitost 0,3 mm
jemná minerální stěrka, zrnitost 0,5 mm
křemičitá penetrace pro sjednocení a omezení nasákavosti
podkladu
penetrace pro sjednocení a omezení nasákavosti podkladu
Xi – dráždivý
R-věty:
R 38
R 41
S-věty:
S2
S 22
S 24/25
S 26
Dráždí kůži
Nebezpečí vážného poškození očí
Uchovávejte mimo dosah dětí
Nevdechujte prach
Zamezte styku s kůží a očima
Při zasažení oka okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte
lékařskou pomoc
S 37/39 Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
S 46
Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal
nebo označení
Pokyny pro likvidaci
Materiál:
Zbytky v suchém stavu zpracovávat obvyklým způsobem. Zbylý nevyužitelný materiál
smíchat s vodou, nechat vytvrdit a likvidovat společně s ostatními odpady ze stavby jako
směsný stavební odpad. Vytvrzený materiál – kód druhu odpadu 10 13 14 Beton a betonové kaly, 17 01 01 Beton, kategorie odpadu 0.
Obaly:
Odstranit zbytky, ulpěné na obalu při zpracování materiálu. Likvidovat společně s ostatními
odpady ze stavby jako směsný stavební odpad. Kód druhu odpadu 15 01 06 Odpady obalů:
15 01 02 Odpady obalů: plastové obaly, kategorie odpadu 0.
Pokyny pro přepravu,
ekologické informace
Výrobek není nebezpečným zbožím ve smyslu mezinárodních a národních předpisů o dopravě, při přepravě nejsou potřebná žádná poznávací znamení.
Při zpracování postupy uvedenými v tomto Technickém listu není přípravek ekologicky nebezpečný.
Poradenský servis
Údaje, uvedené v tomto Technickém listu, poskytují všeobecné pokyny. V případě konkrétních technických dotazů se obraťte na pracovníky naší společnosti – mobil 603 556 560,
e-mail: [email protected]
Veškeré údaje a postupy, uvedené v tomto Technickém listu odpovídají aktuálnímu stavu poznatků, výzkumu a praktickým zkušenostem z již
provedených aplikací. Záruky na obecnou platnost jednotlivých údajů, dat a postupů jsou, vzhledem k různorodým podmínkám při konkrétní
aplikaci vyloučeny. Garance je poskytována na laboratorně zjistitelné technicko-fyzikální vlastnosti výrobku. Při přípravě a zpracování výrobku je
nutno dodržovat platné zákony normy, směrnice a předpisy, vč. platných zákonů a předpisů z oblasti BaOZP a nakládání s odpady.
Tento technický list ruší veškeré Technické listy předcházející v celém jejich rozsahu.
SCHWENK / BCB / LHOIST / PRISMA CONSULT, prodexor K
05/2011
Download

Prodexor K+S - TL - PRISMA CONSULT spol. s ro