montážní instrukce HL
Souprava pro provoz motorových
vozidel na alternativní palivo
PROPAN - BUTAN.
H + L PROPAN
TYP HL
vybaveným zařízením sekvenčního vstřiku
MAGIC 2
Montážní instrukce
Organizace :
H+L Propan s.r.o.
Štramberská
Ostrava -Vítkovice , 703 00
1
montážní instrukce HL
Obsah :
1.1.
1.2.
1.
2.
Všeobecně :............................................................................................................................................. 2
Technický popis ,identifikace zařízení :.................................................................................................. 2
Převzetí vozidla......................................................................................................................... 13
Technologický postup montáže zařízení LPG do vozidla ..................................................... 14
2.1. Motorová část :...................................................................................................................................... 14
1.1.1.
2.1.1 Montáž regulátoru tlaku : ..................................................................................................... 14
2.1.2
Montáž elektrického ventilu LPG : ............................................................................................... 14
2.1.3
Propojení vodního okruhu ohřevu regulátoru : ............................................................................. 14
2.1.4
Propojení vysokotlakého plynového rozvodu mezi el.ventilem plynu a regulátorem : ................ 14
2.1.5
Propojení nízkotlakého rozvodu plynu mezi regulátorem a vstřikovací lištou a zapojení podtlaku
RG a čidla rozdílu tlaku : .............................................................................................................................. 15
2.2
Kabina řidiče :....................................................................................................................................... 16
2.2.2
Umístění přepínače : ..................................................................................................................... 16
2.2.3
Umístění řídící jednotky MAGIC 2 : ............................................................................................ 16
2.3
Motorová část – zapojení elektroinstalace ............................................................................................ 16
2.4
Zavazadlový prostor - montáž nosiče a nádrže : ................................................................................... 17
2.4.2
Údaje o nádrži, držáku a celého systému HL................................................................................ 17
2.4.3
Montáž odvětrávacích průchodek při montáži válcové nádrže ..................................................... 19
2.4.4
Montáž držáku válcové nádrže..................................................................................................... 19
2.4.5
Montáž válcových nádrží ............................................................................................................. 20
2.4.6
Připevnění toroidní nádrže a rezervního kola: .............................................................................. 20
2.5
Montáž plnicí koncovky : ..................................................................................................................... 23
2.6
Práce pod vozidlem - připojení přípojky plnění s víceúčelovým ventilem :........................................ 23
2.7
Práce pod vozidlem - připojení nádrže k el.ventilu LPG : .................................................................... 23
3
Kontroly po provedené montáži :............................................................................................ 24
3.1
3.2
3.3
4
Postup seřízení motoru na LPG :............................................................................................ 25
4.1
4.2
4.3
5
6
Kontrola pevnosti.................................................................................................................................. 24
Kontrola těsnosti ................................................................................................................................... 24
Pravidelné kontroly 10000 km :............................................................................................................ 24
Základní předpoklady : ......................................................................................................................... 25
Nastavení a seřízení plynového zařízení vozidla : ................................................................................ 25
Programové vybavení .......................................................................................................................... 25
Kontrolní a seřizovací hodnoty pro měření emisí vozidel..................................................... 25
Technické parametry vozidla a jejich změny......................................................................... 25
2
montážní instrukce HL
Popis funkce systému HL
1.1. Všeobecně :
Vozidlo je doplněno palivovou aparaturou, která umožňuje alternativní změnu paliva motoru z
benzínu na palivo LPG.Všechny prvky, které podléhají ověření u státní zkušebny podle předpisu EHK
67.01 jsou homologovány. Při přestavbě vozidla smí být použity pouze výrobcem dodané a schválené
LPG komponenty, které musí být namontovány v souladu s funkcí a popisem.
Systém je určen pro automobily s vícebodovým sekvenčním vstřikováním benzínu.
Systém vstřikování plynu MAGIC 2 zajišťuje minimální ztrátu výkonu motoru v porovnání
s tradičními systémy pohonu LPG. Díky přesnému dávkování množství plynu (výpočty času otevření
plynových vstřikovačů jsou prováděny v reálném čase zvlášť pro každý válec) jsou automobily
s instalovaným systémem MAGIC 2 charakterizovány výbornou dynamikou jízdy a plní nové
předpisy o ochraně životního prostředí. Díky integraci emulátoru a ovládání plynových vstřikovačů do
jedné jednotky systém nevyžaduje montáž žádných externích emulátorů benzínových vstřikovačů.
Systém je určen pro automobily se třemi až osmi válci.
Systém MAGIC 2 využívá benzínovou řídící jednotku během jízdy na plyn. Z této jednotky
získává přesné údaje o době vstřiku. Na základě těchto údajů a údajů z vlastních čidel, MAGIC 2
počítá informace o přesných dávkách plynu, které předává plynovému vstřikovači. Řídící jednotka
umožňuje přizpůsobit se každému druhu automobilu procesem autokalibrace. Rovněž existuje
možnost nastavit auto dle tabulkových hodnot pro daný typ, ale toto nastavení nezohledňuje změny
v motoru.
1.2.
Technický popis ,identifikace zařízení :
A, Motorová část sestává z těchto komponentů:
1- reduktor
2- řídící jednotka MAGIC
3- vstřikovač Matrix
4- přepínač plyn / benzín
5- čidlo rozdílového tlaku
6- LPG ventil
7- filtr plynné fáze
B, Palivová část sestává z těchto komponentů
1- nádrž (válcová nebo toroidní)
2- víceúčelový ventil (multiventil)
3- odvětrání
4- přípojka plnění
1, Reduktor
1, vstup LPG
2, homologační značka
3, přívod podtlaku ze sání
4, vodiče teplotního senzoru
5, napojení vody
6, vývod plynu
7, elektromagnetický ventil RG
8, napojení vody
9, přetlakový ventil
obr. schéma reduktoru
2
montážní instrukce HL
foto reduktoru
Popis funkce reduktoru:
Reduktor / zplyňovač je zařízení, které redukuje vstupní tlak tekutého LPG na definovaný tlak
výstupní plynné fáze LPG. Reduktor je konstruován jako jednostupňový, s vodním vyhříváním a
elektrickým ovládáním stavu vypnuto/zapnuto.
Přívod tekutého LPG od uzavíracího ventilu LPG je proveden napojením Cu trubky 6mm na vstup RG
(1) pomocí čočky a dotahovacího šroubu. Výstup plynu redukovaného tlaku je z vývodu plynu (6).
Teplo nutné pro změnu plynu z kapalné fáze na plynnou je dodáváno z vodního okruhu vozidla a
připojuje se do reduktoru přes vstup vody (5,8). Přívod podtlaku RG (3) slouží ke kompenzaci
výstupního tlaku reduktoru na základě tlakových poměrů v sání. Teplotní senzor (4) slouží ke zjištění
teploty reduktoru. Ovládání (otevření za zavření) reduktoru je prováděno pomocí elektromagnetické
cívky (7).
Reduktor je osazen přetlakovým ventilem, který se zapojuje hadičkou do sání motoru mezi vzduchový
filtr a škrtící klapku.
2, Řídící jednotka MAGIC
obr. schéma řídící jednotky LPG
foto řídící jednotky LPG
1, šedý konektor ŘJ pro napojení šedého konektoru z kabeláže (viz el. schéma)
2, černý konektor ŘJ pro napojení černého konektoru z kabeláže (viz el. schéma)
Popis funkce řídící jednotky MAGIC:
Úkolem řídící jednotky je sběr informací, jejich zpracování a předávání pokynů plynovým
vstřikovačům. Řídící jednotka na základě přečtených údajů (t.j. doba vstřiku benzínu, údaj lambda
sondy teplot motoru a plynu tlaku plynu i podtlaku v sacím potrubí )vypočítává dobu střiku pro LPG.
Dávka plynu je počítána samostatně pro každý válec v reálném čase. V řídící jednotce se
nachází rovněž emulátory benzínových vstřikovačů. Hliníková krabička stejně jako použití
elektronických součástek pracujících v širokém rozsahu teplot zajišťují správnou činnost řídící
jednotky a velkou odolnost proti rušení. Konektory řídící jednotky i kabeláže mají barevné i tvarové
odlišení, a tudíž není možná jejich záměna. Řídící jednotka se vyrábí ve třech variantách podle počtu
válců - 4,6,8.
3
montážní instrukce HL
3, Vstřikovač Matrix
obr. schéma vstřikovače Matrix
obr. vstřikovače Matrix
1, přívod plynu z reduktoru
2, tělo vstřikovače
3, vývody čidla teploty vstřikovače
4, konektor připojení vstřikovače
5, výstup pro odečet tlaku plynu (do čidla tlaku)
6, výstupní trysky vstřikovače (výstup dávky plynu pro jednotlivé válce)
7, gumové hadičky pro vedení plynu z trysek vstřikovače k tryskám v sání motoru
8, trysky sání (umístěné v sání motoru)
Popis funkce vstřikovací lišty (vstřikovače) Matrix:
Systém vstřikování MAGIC 2 je dodáván se vstřikovači typu MATRIX. Vstřikovače jsou
dodávány v lištách po čtyřech. Velká rychlost vstřikovače umožňuje velmi přesné dávkování LPG do
motoru. Lištová konstrukce vstřikovače umožňuje udržet stálý tlak na každém vstřikovači.
Vstřikovače mají výměnné trysky umožňující snadné sladění průměru trysky s výkonem motoru.
Dostupné jsou čtyři rozměry trysek pro různé výkony motoru.
1,8 mm
12 – 17 k/válec
2,1 mm
18 – 24 k/válec
2,4 mm
25 – 32 k/válec
2,7 mm
33 – 40 k/válec
Tyto hodnoty je nutno dodržet. Optimální rozměr trysek bude určen z procesu autokalibrace (hodnota
parametru naklonění).
4, Přepínač plyn / benzín
obr. schéma přepínače a bzučáku
bzučák:
1, tělo bzučáku
2, el. Přívod
foto přepínače a bzučáku
přepínač:
1, led stavu LPG v nádrži
2, led provozu (nesvítí-jízda na benzín, bliká červená-připraveno, svítí
červená-provoz na LPG)
4
montážní instrukce HL
Popis funkce přepínače a bzučáku (buzzer)
Přepínač umožňuje přechod z benzínového pohonu na plynový. Diody na panelu umožňují zobrazit
množství LPG v nádrži při použití odpovídajícího odečtu. Během jízdy na benzín na přepínači nesvítí
žádná ze signalizačních diod. Po stisknutí přepínače bliká červená dioda při pohotovostním stavu to
jest, čeká na splnění přepínacích parametrů, po dosažení těchto parametrů se zařízení automaticky
přepíná do režimu LPG a červená dioda svítí nepřetržitě, zároveň svítí signalizační diody stavu LPG
v nádrži (pokud jsou připojeny). Kontrolní panel je nutno namontovat v kabině řidiče v místě
umožňujícím jeho snadnou obsluhu. Montážní otvor přepínače by měl mít průměr 8mm. Připojení
přepínače ke kabeláži je nutné letováním při dodržení zásady barva k barvě. K modrému kabelu je
možno doletovat “+“ buzzer (zvuková signalizace) a jeho druhý vývod “-“ k černému kabelu. Po
zakončení montáže je nutno kontrolní panel k palubní desce přilepit.
5, Čidlo rozdílového tlaku
obr. schéma čidla rozdílového tlaku
foto čidlo rozdílového tlaku
1, tělo čidla rozdílového tlaku
2, el. konektor
3, připojení podtlaku ze sání
4, připojení tlaku plynu ze vstřikovače Matrix
Popis funkce čidla rozdílového tlaku:
Rozdílové čidlo tlaku měří rozdíl tlaků mezi tlakem plynu v liště vstřikovače a tlakem uvnitř sacího
potrubí. Díky označení vstupu je zjednodušena montáž a vyloučena možnost záměny.Elektrickým
konektorem se čidlo připojuje ke svazku
5
montážní instrukce HL
6, LPG ventil
foto LPG ventilu
A, přívod LPG
B, odkalovací prostor
C, magnet na kovové nečistoty
D, filtr
E, prostor za filtrem
F, dosed ventilu
G, vývod LPG
H, sedlo ventilu
I, ovládací cívka
obr. schéma LPG ventilu
Popis funkce LPG ventilu:
Je to elektromagnetické zařízení, které zabraňuje protékání LPG, když je motor zastavený, anebo,
když je poháněn benzínem.
LPG v tekutém stavu, vytékající z nádrže se přívodem (A) dostává do dekanační komory (B), odtud
tekutina protéká do komory (E), je pročištěna filtrem (D) a dostává se do horní části elektrického
ventilu, kde se nachází elektromagnet, který řídí otvírání výstupního otvoru.
Když je klíč zapalování vytáhnutý, nebo když je přepínač v poloze "benzín", cívka (I) je odbuzená a
nepřitahuje jádro s dosedem (F), který se pak uzavře tlakem vyvozeným pružinou v cívce.
Když se uzavře elektrický obvod, proud vytvoří magnetické pole, jehož síla přitáhne jádro cívky
s dosedem do horní polohy, tím se otevře sedlo ventilu (H) a LPG může proudit ven vývodem (G).
LPG ventil se nesmí namontovat do blízkosti zdrojů tepla, neboť zahřáním by se mohla způsobit
u elektromagnetického ventilu ztráta potřebné magnetické síly, která umožňuje otevření pohyblivého
ventilu. Povolením spodního šrouby ventilu je možné provést čištění ventilu a výměnu filtru. Při
opětovné montáži je nutné zkontrolovat neporušenost všech těsnících o-kroužků.
7, Filtr plynné fáze:
obr. schéma filtru plynné fáze
foto filtru plynné fáze
Popis funkce filtru plynné fáze:
Filtr plynné fáze se montuje mezi reduktor a vsřikovací lištu (Matrix) a slouží k zachycení nečistot
v plynné fázi LPG.
6
montážní instrukce HL
schéma zástavby systému sekvenčního vstřiku LPG, typu MAGIC 2 ve vozidle
Popis celkové zástavby:
1, plnící koncovka
2, Cu trubka 8 mm – přívod od koncovky plnění k multiventilu
3, kryt plynotěsné schránky
4, šrouby plynotěsné schránky
5, multiventil (upevněný v přírubě nádrže)
6, nádrž (zde toroidní)
7, trubka Cu 6 mm vedoucí pod vozidlem od multiventilu k LPG ventilu (spojuje palivovou a
motorovou část)
8, přepínač
9, trubka Cu 6 mm – průchod do motorového prostoru
10, LPG ventil
11, dilatační smyčka
12, přívod k reduktoru Cu 6 mm
13, napojení reduktoru na vodní okruh
14, filtr plynné fáze
15, vstřikovací lišta Matrix
16, plynové trysky do sání
17, vodní T kusy
18, řídící jednotka MAGIC 2
7
montážní instrukce HL
Blokové schéma zástavby motorové části
8
montážní instrukce HL
Popis blokové zástavby:
1, přívod tekutého LPG od nádrže trubkou CU (6 mm)
2, LPG ventil
3, vedení tekutého LPG od ventilu k reduktoru trubkou Cu (6 mm)
4, reduktor MAGIC
5, filtr plynné fáze
6, vstřikovací lišta Matrix
7, čidlo rozdílu tlaků
8, klapka v sání
9, benzínová ŘJ
10, plynová ŘJ Magic 2
11, přetlakový ventil
foto zástavby v motorovém prostoru
9
montážní instrukce HL
foto zástavby v motorovém prostoru – detail RG, LPG ventil a vstřikovače
10
montážní instrukce HL
B, Palivová část
1, nádrž (válcová nebo toroidní)
2
3
h
1
l
1-dno, 2-příruba, 3-štítek, l-délka, h- průměr (výška)
obr. schéma nádrže válcové
1-příruba, 2-víko, 3-nádrž
obr. schéma nádrže toroidní
Popis nádrží:
Nádrž slouží jako zásobník paliva při provozu na plyn. Nádrž je vybavená štítkem s uvedeným
jménem výrobce, datem výroby a schválení, objemem nádrže s využitelnou kapacitou, výrobním a
homologačním číslem a certifikátem.
Pro každou nádrž je vydaný certifikát platný deset let. Tento certifikát musí provázet nádrž až do
konce její životnosti.
Při plnění nesmí náplň paliva být větší než 80% objemu nádrže.
Tlakové nádrže jsou vybaveny přírubou pro osazení víceúčelovým ventilem. Plynotěsná uzávěra
uzavírá celý prostor ventilu a pomocí odvětrávací trubky spojuje tento prostor s vnějším okolím .
Nádrže jsou konstrukčně dvojího provedení. Válcové nebo toroidní. Válcové jsou určeny pro zástavbu
do držáku nádrže většinou do zavazadlového prostoru vozidla, toroidní nádrže pak pro zástavbu místo
rezervy.
11
montážní instrukce HL
2, víceúčelový ventil (multiventil)
Popis multiventilu:
Je to LPG zařízení – víceúčelový elektromagnetický ventil, který se montuje do nádrže a který v
jediném přístroji zahrnuje funkci plnění, odběru pohonné látky, ukazatele hladiny a bezpečnostního
ventilu zabraňujícího přeplnění nádrže.
Ventily se vyrábějí v různých provedeních podle úhlu ve kterém musí být instalovány a pro různé
provedení a průměry nádrže.
V tělese víceúčelového ventilu bývá umístěna stupnice a ručka, viditelná přes průhledné sklíčko
ukazující stav hladiny v nádrži.
Umístění permanentního magnetu v tělese ventilu je oddělené od ukazatele nemagnetickou přepážkou,
která tvoří část základního tělesa. Tento způsob přenosu pohybu plováku na ručku ukazatele vylučuje
možnost úniku plynu.
Součástí tělesa je elektromagnetický provozní ventil napájený paralelně s elektromagnetickým
uzavíracím ventilem LPG a elektromagnetickým ventilem za regulátorem tlaku. V případě zastavení
motoru uvedené ventily současně uzavírají odběr LPG z nádrže.
Nadprůtoková pojistka, začleněná do provozního ventilu, je kalibrována tak, aby uzavřela průtok z
nádrže při 6l/min (přetržení potrubí) a v uzavřené poloze omezila únik LPG max. na 0,5 l/min.
3, odvětrání:
12
montážní instrukce HL
Popis odvětrání:
U válcové nádrže je odvětrání tvořeno plynotěsnou schránkou ve které je umístěn multiventil a
odvětrávacími hadicemi, které v případě úniku plynu tento odvedou mimo vnitřní prostor vozidla.
U toroidní nádrže je plynotěsná schránka tvořena vnitřním prostorem toroidu a je uzavřena kruhovým
víkem.
4, přípojka plnění:
Legenda:
1.Vlastní těleso koncovky
2.Krytka plnění
3.Ocelová kulička s antikorozní ochranou
4.Pryžové těsnící sedlo
Přípojka dálkového plnění umožňuje plnění nádrže u čerpacích stanic z vnější strany vozidla. .Je
vybavena nevratným zařízením, které zabraňuje toku paliva zpět po odpojení plnící pistole.
Instrukce pro montáž zařízení
1. Převzetí vozidla
1
2.
3.
4.
5.
6.
Vozidlo pro přestavbu musí být v řádném technickém stavu ( ne starší než 4 roky nebo po
prohlídce ve stanici TK )
Vozidlo musí plnit limity emisí udané výrobcem vozidla na benzín (ne starší než 4 roky) nebo po
provedení kontroly ve stanici měření emisí.
V případě pochybností o technickém stavu nebo plnění emisí neplatí údaj o stáří vozidla.
Doporučujeme, aby bylo vozidlo po prohlídce ve značkovém servise s přečtením a vymazáním
chyb přístroji VAG (nebo obdobnými) benzínové řídící jednotky před přestavbou.
Při převzetí vyplnit předávací protokol.
Při převzetí zkontrolovat stav sondy lambda.
13
montážní instrukce HL
2. Technologický postup montáže zařízení LPG do vozidla
2.1. Motorová část :
1.1.1.
2.1.1 Montáž regulátoru tlaku :
1. Reduktor musí připevněn pokud možno kolmo ke směru jízdy, pevně k pevné části karoserie
pomocí dodaného držáku reduktoru a zajištěn šroubem M10 x 20 mm, a v místě dostatečně
vzdáleném od zdroje tepla (cca 200 mm).
2. Místo montáže reduktoru, pokud to zástavba vozidla dovolí je konstrukce tlumiče (držáku baterie)
levého kola, v opačném případě je montáž možno provést zrcadlově či na jiné vhodné místo za
dodržení ostatních souvisejících předpisů a bezpečnostních norem. Seřizovací šrouby regulátoru
musí zůstat přístupné.
3. Do otvoru vložíme šroub M 10 x 20mm.
4. Na šroub nasuneme držák regulátoru a matici opět utáhneme.
5. Nasadíme plechovou a pérovou podložku
6. Nasadíme matici M10 a dotáhneme.
2.1.2 Montáž elektrického ventilu LPG :
1. Označíme dva otvory podle uchycovací konzoly ventilu pod horním okrajem přepážky motoru
v místě co možná nejbližšího spojení s regulátorem.
2. Vyvrtáme otvory vrtákem 2.5 (3.0) mm.
3. Připevníme elektrický ventil v kolmé poloze pomocí dodaných samořezných šroubů.
2.1.3 Propojení vodního okruhu ohřevu regulátoru :
1. Připravíme dvě délky vodní hadice v délce rovnající se min. vzdálenosti umístění regulátoru a
místa napojení do vodního okruhu prostřednictvím T kusů.
2. Na hadice nasadíme T-kusy.
3. Postupně přestřihneme obě hadice vedoucí do okruhu topení, vložíme do nich T kusy s hadicemi a
zajistíme sponami.
4. Hadice v libovolném pořadí nasuneme na regulátor a zapáskujeme sponami.
5. V případě ztráty chladící kapaliny doplníme stav na původní hodnotu.
2.1.4 Propojení vysokotlakého plynového rozvodu mezi el.ventilem plynu a regulátorem :
1. Řezačkou měděných trubek připravíme délku cca 400 mm (dle umístění reduktoru a LPG ventilu)
povlakované trubky Cu 4 x 6.
2. Naříznutím a stáhnutím odstraníme povlak z obou konců v délce 50 mm.
3. Na trubku nasuneme speciální průběžný šroub M 10x1 a zářezný kroužek (čočku) d6.
4. Trubku dotlačíme až na doraz do otvoru pro přívod plynu k regulátoru.pozn.Trubka v místě spoje
musí být ideálně rovná!
5. Za trubkou nasuneme do spoje zářezný kroužek a šroub nejprve lehce rukou dotáhneme. pozn. V
případě, že nelze snadno zachytit závit, nutno zkontrolovat zda je trubka v místě spoje dobře
vyrovnaná.
6. Šroub dotáhneme klíčem M14 tak, aby hlava šroubu byla 1 mm od tělesa regulátoru.
7. Druhý konec trubky pomocí vhodné kulatiny min.d 60 mm přihneme k výstupu LPG z el.ventilu a
zapojíme stejným postupem.
14
montážní instrukce HL
2.1.5
Propojení nízkotlakého rozvodu plynu mezi regulátorem a vstřikovací lištou a zapojení
podtlaku RG a čidla rozdílu tlaku :
1. Připravíme délku cca 300 – 400 mm hadice LPG 12x19(dle konkrétního umístění RG).
2. Na hadici nasadíme filtr plynné fáze LPG a zajistíme sponou.
3. Druhý konec hadice nasuneme na vyústění plynu z regulátoru a zajistíme sponou viz blokové
schéma plynového zařízení .
4. Na druhý vývod filtru plynné fáze nasadíme hadici LPG a to takové délky, aby mohlo dojít
k jejímu napojení na vstup vstřikovací lišty Matrix v místě jejího umístění (cca 200 – 400 mm).
5. Vstřikovací lištu umísťujeme co možná nejblíže k sání, konkrétně k místu napojení trysek do sání
(tak aby vzdálenost propojení tryska Matrixu – tryska sání nepřesáhla 150 mm).
6. V sání si označíme místo napojení trysek (co možná nejblíže hlavě, nutno dodržet stejnou
vzdálenost k jednotlivým sacím ventilům a kolmý sklon)
7. Označené místo předvrtáme vrtákem 5 mm (vyvarovat se zanesení nečistot a špon do sání), poté
vyřežeme závit M 6 mm a vešroubujeme trysky sání.
8. Na trysky sání nasuneme hadici 6x12 délky cca 150 mm (nutno zachovat u všech shodnou délku)
jejichž druhý konec nasadíme na výstupní trysky vstřikovací lišty Matrix. Je nutno dodržet pořadí
trysek výstupu Matrix a trysky odpovídajícího válce. Jednotlivé hadice rozvodu zajistíme sponami.
9. Na výstup pro odečet tlaku vstřikovací lišty Matrix nasuneme hadici 4x10 délky cca 200 – 400 mm
na jejíž druhý konec nasadíme čidlo rozdílového tlaku (vstup – tlak). Spoje zajistíme sponami.
10. Do kolektoru sání ve vhodném místě za škrtící klapkou vyvrtáme otvor 5 mm pro odečet podtlaku,
do něj nařežeme závit M6 a vešroubujeme trysku sání.
11. Na vývod podtlaku reduktoru nasuneme hadici 6x12 jejíž druhý konec nasuneme na trysku
podtlaku v sání (délku hadice volíme dle umístění).Spoje zajistíme sponami.
12. Hadici podtlaku reduktor – tryska ve vhodném místě rozřízneme vložíme T kus a na jeho volný
konec nasuneme hadici 4x10, jejíž druhý konec nasadíme na čidlo rozdílového tlaku (vstup –
podtlak). Spoje zajistíme sponami.
13. Vstřikovací lištu Matrix, jakož i volné hadice rozvody plynu a vody zajistíme dle potřeby
stahovacími páskami.
14. Čidlo rozdílu tlaku přišroubujeme.
POZOR:
- Nutno dbát na to, aby nedošlo při vrtání a závitování k zanesení nečistot (špon) do traktu sání.
Trysky do sání se doporučuje montovat zvlášť opatrně a zajistit lepidlem (před zašroubováním
nanést vrstvu lepidla na závit).
- Je nutno dodržet správné pořadí výstupní trysky Matrix a sání příslušného válce.
- Je nutno správně zvolit rozměry trysek v Matrixu dle výkonu motoru:
Ø 1,8 mm
Ø 2,1 mm
Ø 2,4 mm
Ø 2,7 mm
12 - 17 k/válec
18 - 24 k/válec
25 - 32 k/válec
33 - 40 k/válec
15
montážní instrukce HL
2.2 Kabina řidiče :
2.2.2 Umístění přepínače :
1. Do vhodného místa palubní desky vyvrtáme otvor 8 mm . Otvorem protáhneme všechny kabely
vedoucí z vypínače.
2. Kabely jsou fixovány ve svazku PVC trubičkou.
3. Do výklenku osadíme vypínač a zajistíme lepidlem.
4. Svazek kabelů vyvedeme z palubní desky směrem k řídící jednotce LPG.
5. Provedeme spojení s ŘJ LPG. Konektory zajistíme zacvaknutím, spoje letujeme a zaizolujeme.
6. Zapojení viz el. schéma.
2.2.3 Umístění řídící jednotky MAGIC 2 :
1. Řídící jednotku LPG přišroubujeme na vhodné místo v motorovém prostoru (např. v blízkosti
benzínové ŘJ), v místě maximálně chráněném proti možnému ostřiku nečistotami.
2. Zapojení provedeme podle obr.schéma el.instalace..
2.3 Motorová část – zapojení elektroinstalace
Před zapojením elektroinstalace je potřeba podrobně prostudovat „Návod pro MAGIC 2“ a elektrické
zapojení provést v souladu s elektrickým schématem.
Veškeré spoje, které nejsou zapojeny prostřednictvím konektorů je potřeba pájet a zaizolovat (nejlépe
smršťovací bužírkou).
Jednotlivé vodiče či svazky vodičů vést tak, ať nebrání základním servisním zásahům a periodickým
kontrolám ve vozidle (sundání krytu motoru) a přichytit je stahovacími páskami ke vhodným
konstrukčním částem karoserie (motoru).
16
montážní instrukce HL
2.4 Zavazadlový prostor - montáž nosiče a nádrže :
2.4.2
Údaje o nádrži, držáku a celého systému HL.
Tyto údaje slouží pouze pro určení hmotnosti nádrže s příslušenstvím pro výpočet užitné
hmotnosti vozidla s konkrétní použitou nádrží.
1
2
3
4
5
6
Průměr nádrže mm
Výška toroidní nádrže
Hmotnost prázdné nádrže kg
Vodní objem l
Objem kap. plynu 80 % plnění l
Hmotnost náplně 0.55 kg/l l
Hmotnost plné nádrže kg
Hmotnost příslušenství kg
Hmotnost kompletního úchytu kg
Hmotnost plné nádrže a úchytu G =
565
180
22
34
27,20
14,96
36,96
0,90
2,80
40,66
600
190
21,5
39
31,20
17,16
38,66
0,90
2,80
42,36
580
200
23
40
32,00
17,60
40,60
0,90
2,80
44,30
600
200
22
42
33,60
18,48
40,48
0,90
2,80
44,18
630
204
25
47
37,60
20,68
45,68
0,90
2,80
49,38
600
220
23,5
47
37,60
20,68
44,18
0,90
2,80
47,88
Hmotnost systému HL +3 kg
43,66
45,36
47,30
47,18
52,38
50,88
Zaokrouhleno +tolerance výroby
45,00
50,00
50,00
50,00
55,00
55,00
7
8
9
10
11
12
Průměr nádrže mm
Výška toroidní nádrže
Hmotnost prázdné nádrže kg
Vodní objem l
Objem kap. plynu 80 % plnění l
Hmotnost náplně 0.55 kg/l l
Hmotnost plné nádrže kg
Hmotnost příslušenství kg
Hmotnost kompletního úchytu kg
Hmotnost plné nádrže a úchytu G =
580
225
25
46
36,80
20,24
45,24
0,90
2,80
48,94
630
225
26
53
42,40
23,32
49,32
0,90
2,80
53,02
600
230
24
49
39,20
21,56
45,56
0,90
2,80
49,26
600
200
22
41,5
33,20
18,26
40,26
0,90
2,80
43,96
630
200
25
45
36,00
19,80
44,80
0,90
2,80
48,50
580
220
25
45
36,00
19,80
44,80
0,90
2,80
48,50
Hmotnost systému HL +3 kg
51,94
56,02
52,26
46,96
51,50
51,50
Zaokrouhleno +tolerance výroby
55,00
60,00
55,00
50,00
55,00
55,00
17
montážní instrukce HL
1
2
3
4
5
6
7
Průměr nádrže mm
délka v mm
Hmotnost prázdné nádrže kg
Vodní objem l
Objem kap. plynu 80 % plnění l
Hmotnost náplně 0.55 kg/l l
Hmotnost plné nádrže kg
Hmotnost příslušenství kg
Hmotnost kompletního úchytu kg
Hmotnost plné nádrže a úchytu G =
230
1014
16,9
38
30,40
16,72
33,62
0,90
4,80
39,32
244
1000
18,4
42
33,60
18,48
36,88
0,90
4,80
42,58
270
884
21,2
45
36,00
19,80
41,00
0,90
4,80
46,70
270
977
23,1
50
40,00
22,00
45,10
0,90
4,80
50,80
300
793
21
50
40,00
22,00
43,00
0,90
4,80
48,70
300
867
22,7
55
44,00
24,20
46,90
0,90
4,80
52,60
300
940
24,4
60
48,00
26,40
50,80
0,90
4,80
56,50
Hmotnost systému HL 00.10 +3 kg
42,32
45,58
49,70
53,80
51,70
55,60
59,50
Zaokrouhleno +tolerance výroby
45,00
50,00
50,00
55,00
55,00
60,00
60,00
8
9
10
11
12
13
14
Průměr nádrže mm
délka v mm
Hmotnost prázdné nádrže kg
Vodní objem l
Objem kap. plynu 80 % plnění l
Hmotnost náplně 0.55 kg/l l
Hmotnost plné nádrže kg
Hmotnost příslušenství kg
Hmotnost kompletního úchytu kg
Hmotnost plné nádrže a úchytu G =
315
734
20,9
50
40,00
22,00
42,90
0,90
4,80
48,60
315
802
22,5
55
44,00
24,20
46,70
0,90
4,80
52,40
315
869
24,2
60
48,00
26,40
50,60
0,90
4,80
56,30
315
937
25,8
65
52,00
28,60
54,40
0,90
4,80
60,10
315
1004
27,5
70
56,00
30,80
58,30
0,90
4,80
64,00
360
892
28,5
80
64,00
35,20
63,70
0,90
4,80
69,40
360
996
31,4
90
72,00
39,60
71,00
0,90
4,80
76,70
Hmotnost systému HL 00.10 +3 kg
51,60
55,40
59,30
63,10
67,00
72,40
79,70
Zaokrouhleno +tolerance výroby
55,00
60,00
60,00
65,00
70,00
75,00
80,00
18
montážní instrukce HL
2.4.3
Montáž odvětrávacích průchodek při montáži válcové nádrže
1. Pomocí frézy d.30 mm vyfrézujeme dva otvory v
prolisu vedle místa pro rezervu viz. Obrázek.
2. S frézou postupujeme velmi opatrně neboť se
nacházíme těsně nad benzínovou nádrží.
3. Nasuneme odvětrávací průchodky zkrácené na
cca 1 cm za lemem a svrtáme vrtákem d.3.5 mm.
4. Průchodky v místě styku s karoserií nalepíme
pružným tmelem a zasuneme zpět.
sešroubujeme
s
5. Průchodky
karoserií
samořeznými šrouby.
6.
2.4.4 Montáž držáku válcové nádrže
Držák nádrže je výrobcem dodávaný celek tuhé konstrukce, který dosedá na karosérii v zesílených
tuhých místech a je v těchto místech také uchycen.
1. Nosič je umístěn v zavazadlovém prostoru za zadními sedadly, osa nosiče je shodná s podélnou
osou vozidla. Doražením držáku na zavřená zadní sedadle získáme polohu nosiče v ose.
2. Umístění zkontrolujeme ze spodní strany vozidla, aby při svrtávání karosérie nedošlo k poškození.
3. Připevnění nosiče ke karoserii se provádí po uložení nosiče do polohy a svrtání v místě kotevních
otvorů vrtákem d.10.5. Neodstraňujeme koberec. V místě děr z koberce frézou d30 vyfrézujeme
otvory. Spojení je provedeno pomocí čtyř pevnostních šroubů M10 (pro nádrže s průměrem nad
300mm pak navíc dvou šroubů délky 80mm). Šrouby jsou prostrčeny zevnitř dutiny karoserie
přičemž pod hlavami šroubů je vějířová a plechová podložka d 30 tl.1mm. Šrouby je nutno pro
nasazení nejprve zajistit maticí před nasazením držáku a potom postupně za pomocí např. nože
(nůž drží šroub za závit, aby nespadl do dutiny) sešroubovat matici a nastrčit na držák nádrže,
mezi karoserií a držákem nádrže jsou vloženy tytéž podložky.
obrázek 1 detail připevnění držáku nádrže
4. Matice M10 jsou orientovány ve vozidle. V místě styku podložek s karoserii vozidla je nutná
důsledná kontrola stavu (možná koroze) a odstraněna antikorozní ochrana (plastizol). Po dotažení
matic je nutné spoj chránit antikorozním nátěrem.
19
montážní instrukce HL
2.4.5 Montáž válcových nádrží
1. Nádrž je uložena v zavazadlovém prostoru za šikmou rovinou vytvořenou konstrukcí zadních
sedadel tak, že její podélná osa je kolmá na směr jízdy. Ve své spodní části se opírá o diagonální
výztuhu rámu. Ve střední části se opírá o horní příčník.
2. Nádrž je zachycena v nosiči dvěma pásy . Zadní konec pásu je k rámu přichycen šrouby M8x36
pevnostní skupiny min. 5S. Přední konec pásů je provlečen napínákem (sponou) s překrytím větším
než 150 mm. Napínák je k rámu uchycen dvěma šrouby M8x40, pevnostní skupiny min 5S. Pod
celou délkou pásu, která je ve styku s nádrží je umístěna PVC podložka.
3. Před dotažením pásů se nádrž musí natočit do polohy odpovídající poloze víceúčelového ventilu.
2.4.6 Připevnění toroidní nádrže a rezervního kola:
Nádrž LPG je umístěna v prohlubni pro rezervní kolo v zavazadlovém prostoru vozidla. Nádrž je zde
připevněna za vnitřní přírubu toroidu ke skeletu prohlubně centrálním šroubem M 10 s vlastnostmi
8G. Na horní plochu nádrže přiléhá upevňovací rám nesoucí na sobě rezervní kolo. Držák rezervy je
připevněn ke karoserii vozidla třemi šrouby. Otvory do karoserie se provedou po uložení držáku do
polohy a svrtání v místě kotevních otvorů držáku. Šroub M10 x 80, pevnost 8G vpravo (při pohledu
do kufru) prochází přes nosník vozidla. Šroub M10 x 30, pevnost 8G vlevo prochází přes lem prolisu
pro rezervu. Hlavy šroubů jsou ve vozidle. Šroub vpředu M10 x 30, pevnost 8G prochází přes plech
vnitřní výztuhy a je sešroubován maticí z otvoru pro kotvení pásů. K rámu je připevněno rezervní kolo
dvěma šrouby M 10 x 70 mm vlastnostmi 8G s hlavou 17mm. Šrouby se nedotahují max. momentem,
ale pouze momentem 1 Nm, tak aby nedošlo k trvalé deformaci rámu. Způsob provedení viz obr.
20
montážní instrukce HL
umístění toroidní nádrže a držáku rezervního kola
umístění a provedení montáže válcové nádrže
21
montážní instrukce HL
pohled na montáž toroidní nádrže zespod vozidla
22
montážní instrukce HL
2.5 Montáž plnicí koncovky :
obrázek 2 umístění plnící koncovky
1. V místě cca 200 mm od zadního konce vozidla cca 100 mm od spodního okraje zadního plastového
nárazníku viz obr. vyfrézujeme otvor frézou průměru d. 54 mm.
2. Do otvoru zapustíme plnicí koncovku.
3. Z vnitřní strany nárazníku nasuneme protikus a sešroubujeme dodanými šrouby.
4. Místo pro montáž plnící koncovky může být i jinde, umístění však musí splňovat bezpečnostní a
ostatní související předpisy (metodika MDS) – nesmí přesahovat obrys vozidla, ani prostor
vymezený nájezdovými úhly.
2.6 Práce pod vozidlem - připojení přípojky plnění s víceúčelovým ventilem :
1. Připravíme délku povlakované bezešvé trubky Cu 8x1 cca 2000 mm
2. Trubku prostrčíme připravenou průchodkou a přihneme pomocí
vhodné kulatiny k plnicí
koncovce. Min poloměr 400 mm.viz schéma plynového zařízení
3. Trubku propojíme s plnicí koncovkou výše popsaným způsobem, nevkládáme však vyztužovací
ocelovou vložku
4. Na druhý konec nasadíme vrapovanou hadici.
5. Trubku spojíme s víceúčelovým ventilem.
6. Nasadíme vrapovanou hadici na průchodky a zajistíme sponami.
7. Trubku přichycujeme k vozidlu pomocí příchytek ve vhodných místech tak, aby délka nezachycené
trubky nepřesáhla 400mm.
2.7 Práce pod vozidlem - připojení nádrže k el.ventilu LPG :
1. Připravíme délku povlakované bezešvé trubky cca 4700 - 5500mm.
2. Jeden konec trubky prostrčíme zespodu vozu do motorového prostoru viz schéma plynového
zařízení Na konec trubky natočíme smyčku pomocí vhodné kulatiny o poloměru min.90 mm.
3. Trubku propojíme s el. ventilem LPG výše popsaným způsobem .
4. Trubku vedeme podél pravé strany vozidla až k zadní nápravě a zachycujeme tak, aby délka
nezachycené trubky nepřesáhla 400mm
23
montážní instrukce HL
5. Před zadní nápravou procházíme podél zadní strany palivové nádrže.
6. U pravého zadního rohu palivové nádrže přecházíme přímočaře k připravené průchodce .
7. Maximální délka nezachycené trubky je 400 mm.
8. Na trubku za průchodkou nasadíme vrapovanou hadici
9. Trubku propojíme s víceúčelovým ventilem.
10. Vrapovanou hadici nasadíme na průchodky a zajistíme sponami .
11. Souběžně s trubkou vedeme i elektrické vedení pro ovládání cívky multiventilu.
12. Trubka musí být vedena v dostatečné vzdálenosti (min 100 mm) od zdrojů tepla (výfuk) a nesmí
zasahovat do pohyblivých částí vozidla, či přečnívat jeho obrys (viz bezpečnostní předpisy
stanovené metodikou).
V případě toroidní nádrže, trubka za průchodkou přechází rovnou do prostoru toroidní nádrže
s víceúčelovým ventilem. V místě pod toroidní nádrží je trubka chráněna před možnou kolizí
s případnými nerovnostmi krycím plechem pouze v případě, že tvoří nejnižší místo podvozkové
skupiny.
3
Kontroly po provedené montáži :
3.1 Kontrola pevnosti
1. Zapneme zapalování. Přepínač v poloze plyn.
2. Rozvod plynu od nádrže až k regulátoru připojíme ke zdroji přetlaku a nastavíme zkušební přetlak
3000kPa. Zkušební přetlak nesmí poklesnout po dobu 5 minut. Zařízení po provedené zkoušce
nesmí vykazovat známky deformace.
3.2 Kontrola těsnosti
1. Smontované zařízení od plnící přípojky po regulátor podrobíme zkoušce těsnosti zkušebním
přetlakem 50kPa.
2. Zařízení je považováno za těsné pokud po 10ti minutovém ustálení není po dalších 10ti minutách
zjištěn pokles tlaku.
3. V průběhu kontroly kontrolujeme všechny spoje pěnotvorným roztokem.
4. Přetlak uvolníme inicializací reduktoru.
3.3 Pravidelné kontroly 10000 km :
1. Všechny tlakové spoje musí být podrobeny zkoušce těsnosti pěnotvorným roztokem nebo
detektorem úniku plynu.
2. Kontrola pevnosti se provádí pouze v případě, že byla zjištěna a odstraněna netěsnost systému ,
vyměněn regulátor nebo elektrický ventil LPG. Způsob provedení kontroly viz. Kontrola pevnosti
3. Kontrola stavu nízkotlakých hadic se provádí vizuálně. Hadice nesmí být nikde poškozená otěrem.
Hadice při ohybu nesmí vykazovat známky stárnutí (krystalická struktura v místě největšího
ohybu).
4. Kontrola stavu vzduchového filtru.
5. Kontrola seřízení motoru vozidla
24
montážní instrukce HL
4
Postup seřízení motoru na LPG :
4.1 Základní předpoklady :
1.
2.
3.
4.
Natankované vozidlo
Bezvadná funkce motoru
Teplota motorového oleje mi 30oC
Motor seřízen při provozu na benzín dle instrukce výrobce (zajišťuje benzínová řídící jednotka)
4.2 Nastavení a seřízení plynového zařízení vozidla :
Postupujeme v souladu s návodem použité řídící jednotky MAGIC 2
(Návod pro MAGIC 2)
4.3 Programové vybavení
Zařízení MAGIC 2 musí být programováno pomocí HW + SW firmy HL a počítače IBM
Pentium 300 kompatibilního a vyšších vybaveného verzí Windows 98 (a vyšší). Výkonnost PC musí
být alikvotní verzi Windows (čím vyšší verze Windows, tím výkonější PC. K propojení PC a Řídící
jednotky LPG slouží sériová komunikace Magic .
5
Kontrolní a seřizovací hodnoty pro měření emisí vozidel
Vozidlo musí plnit emisní limity uvedené výrobcem vozidla.
6
Technické parametry vozidla a jejich změny
V souvislosti se zástavbou zařízení pro pohon vozidla LPG typu HL se mohou některé parametry
vozidla uvedené v "Návodu k obsluze a údržbě vozidla" měnit. Jedná se o pohotovostní hmotnost
(provozní), užitnou hmotnost a obsaditelnost. Tyto hodnoty je třeba spočítat na základě výše
uvedených hodnot hmotnosti zařízení HL s konkrétní nádrží (viz tabulky bod 5.4.1) pro konkrétní
vozidlo.
1. Pro pohotovostní hmotnost platí, že po zástavbě na LPG je vyšší o hmotnost soupravy včetně
tolerance výroby viz. tabulka hmotností systému HL.
25
montážní instrukce HL
2. Pro užitečné zatížení platí, že po zástavbě na LPG je menší o hmotnost soupravy včetně tolerance
výroby viz. tabulka hmotností systému HL.
3. Celková hmotnost vozidla se nemění a je to součet pohotovostní hmotnosti a užitečného zatížení
4. Obsaditelnost je určena celočíselnou hodnotou podílu užitečného zatížení a hmotnosti 75kg
(předpokládaná hmotnost jedné osoby). Pozor hodnota se nezaokrouhluje, je použita pouze část
před desetinnou tečkou. Obsaditelnost nikdy není vyšší než 5 osob.
5. Provozní hmotnost je uváděna včetně hmotnosti řidiče (75 kg) a provozních náplní.
6. V kolonce palivo je vždy uvedeno „alternativně propan - butan“.
26
Download

Návod Magic 2 se vstřikovači Matrix