BYSTRCKÉ
NOVINY
číslo
5
KVĚTEN • ročník XXIV/2014
OBČA SN ÍK MĚS T SKÉ ČÁ S TI B R NO - BY S T RC
Oznámení o době a místě konání voleb
1. Volby do Evropského parlamentu se
uskuteční:
v pátek dne 23. 5. 2014 od 14.00 do 22.00
hod. a v sobotu dne 24. 5. 2014 od 8.00
do 14.00 hod.
23. 5.–24. 5. 2014
Starosta městské části Brno-Bystrc podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu aozměně některých zákonů, oznamuje:
2. Voliči bude umožněno hlasování poté,
kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky (platným
občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky),
nebo totožnost a státní občanství jiného
členského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel.
(pokračování na str. 2)
Učitel roku z Bystrce
Významné ocenění získal ředitel ZŠ Vejrostova Mgr. Zdeněk Černošek, který byl
za dlouholetou tvůrčí pedagogickou čin-
nost vyhlášen Radou města Brna učitelem
roku.
Mgr. Zdeněk Černošek působí na ZŠ Vejrostova
od roku 1986 jako učitel a od roku 2008 jako ředitel. Od roku 2011 je předsedou komise RMČ –
Rada bystrckých škol.
Pod jeho vedením je škola dlouhodobě zaměřena třemi základními směry – na sport, jazyky
a informatiku.
V roce 1993 byl zakladatelem volejbalové třídy.
Od tohoto roku vedl družstva žákyň, které dosahovaly významných úspěchů. Jejich reprezentace měla vliv na dobré jméno školy jak
v Jihomoravském kraji, tak i v rámci soutěží
žákyň v České republice (účastníci Českého poháru).
(pokračování na str. 6)
Bystrc pokračuje v atraktivních koncertech
Městská část Brno-Bystrc ve spolupráci s uměleckou agenturou GLOBART připravila druhý
ročník úspěšného hudebního cyklu„Setkání
žánrů“ a láká návštěvníky do Společenského
centra na pětici atraktivních koncertů v sezóně
2014–2015.
Nový cyklus zahájí 16. října houslový virtuoz
Jaroslav Svěcený, který představí svou unikátní
sbírku vzácných houslí a na jednotlivé nástroje
zahraje české i světové skladby pod názvem
„Slavné housle v proměnách staletí“.
13. listopadu se představí renomované
Moravské klavírní trio s primáriem Jiřím
Jahodou a operními zpěváky. Jejich program
bude zaměřen na slavné opery i operety.
Vánoční koncert bude patřit 9. prosince
legendárnímu kytarovému mágovi Lubomíru Brabcovi a jeho sólovému recitálu.
(pokračování na str. 15)
Vážení bystrčtí spoluobčané!
Duben byl měsícem přípravy na novou turistickou sezónu, květen nabízí řadu zajímavých
a inspirativních pozvánek na výlety a akce.
V sobotu 13. dubna zahájil Dopravní podnik města Brna 68. plavební sezónu na přehradě.
Díky dohodě města Brna, Jihomoravského
kraje a Povodí Moravy o pokračování projektu„Čistá přehrada“ se přehrada opět stala
rekreačním centrem Brňanů. Navíc město
Brno bude ve třech etapách investovat
20 milionů korun na umístění nových rekreačních prvků na plážích a rekonstrukci
některých stávajících zařízení. V první etapě
bude v lokalitě Rakovecké zátoky vybudován integrovaný objekt (WC kabiny, převlékárny, venkovní sprchy a stojany na kola,
občerstvení).
Ve čtvrtek 17. dubna proběhlo slavnostní
jarní odkrytí sochy Helenky od sochaře
Hlavici v areálu „Pohádky máje“ u Podkomorské myslivny. Připravuje se opět tradiční
„Slavnost v Pohádce máje“, která se v letošním roce koná 18. května.Všichni jste na ni
srdečně zváni. Je to i zajímavý tip na rodinný
výlet. O historii slavností se dozvíte uvnitř
tohoto čísla BN stejně, jako o dalších zajímavých akcích, které jsou pro vás připraveny.
Nejvýznamnější květnovou událostí jsou
volby do Evropského parlamentu.V dubnovém čísle jsme vám podali základní informace. V tomto čísle Bystrckých novin se
k nim opět vracíme. Naleznete tu seznam
všech volebních okrsků. Upozorňuji, že
došlo k jejich přečíslování. Protože každý
volič hlasuje v tom volebním okrsku, kam
podle místa svého bydliště patří, věnujte
tomuto seznamu zvýšenou pozornost.
Upozorňuji, že pokud budete v době voleb
mimo své bydliště a chcete se voleb zúčastnit, je třeba si požádat o voličský průkaz,
který opravňuje k hlasování v jakémkoliv
volebním okrsku na území České republiky. Připomínám, že si o něj můžete požádat na úřadu naší městské části, a to buď
osobně nebo písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem a doručeným nejpozději do 8. května. Nejdříve 15 dnů před
dnem voleb pak bude voličský průkaz předán osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem
voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo jej úřad voliči zašle.
Přeji vám u voleb šťastnou ruku.
RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., starosta
2 • Z radnice
Bystrcké noviny • 5 • 2014
Oznámení o době a místě konání voleb
(pokračování ze str. 1)
3. Každému voliči budou doručeny nejpozději tři dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky, spolu
s nimi bude voličům doručen též informační
leták, v němž budou seznámeni s údaji
potřebnými pro realizaci volebního práva.
Ve dnech voleb do Evropského parlamentu
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
4. Místem konání voleb do Evropského parlamentu:
n ve volebním okrsku č. 3001 je volební
místnost v ZŠ Heyrovského 32 pro voliče
bydlící v ulici:
Jakuba Obrovského 1–19; Komínská; náměstí 28. dubna; Obvodová 1–3; Pod Mniší
horou; Přístavní 1–55a lichá; Přístavní
2–36a sudá; U zoologické zahrady; Výhon
n ve volebním okrsku č. 3002 je volební
místnost v ZŠ Heyrovského 32 pro voliče
bydlící v ulici:
Heyrovského; Joukalova; Obvodová 4 do
konce; Píškova
n ve volebním okrsku č. 3003 je volební
místnost v ZŠ Heyrovského 32 pro voliče
bydlící v ulici:
Hrad Veveří; Kozí Horka; Nad dědinou; Obora;
Pod Komorou; Přístavní 57–87 lichá; Přístavní
36b–40 sudá; Rakovecká; Ruda; Stará dálnice;
U Křivé borovice; Údolí oddechu; Valouškova;
všechny trvale obydlené chaty v Bystrci
(mimo č. e. 1021)
n ve volebním okrsku č. 3004 je volební
místnost ve Společenském centru Odbojářská 2 pro voliče bydlící v ulici:
K dálnici; Krajní; Nad kašnou; U sokolovny;
Větrná
n ve volebním okrsku č. 3005 je volební
místnost ve Společenském centru Odbojářská 2 pro voliče bydlící v ulici:
Vondrákova 17–25 lichá; Vondrákova 62–72
sudá; Wollmanova
n ve volebním okrsku č. 3006 je volební
místnost ve Společenském centru Odbojářská 2 pro voliče bydlící v ulici:
Jakuba Obrovského 21; Na zeliskách; Odbojářská 2; Pod Horkou 1–39 lichá; Pod Horkou
2–88 sudá; Údolí oddechu; Vondrákova
2–60 sudá; Vondrákova 7–15 lichá; Živného,
č. e. 1021
n ve volebním okrsku č. 3007 je volební
místnost v ZŠ Laštůvkova 77 pro voliče
bydlící v ulici:
Opálkova; Pod Horkou 90–94 sudá
n ve volebním okrsku č. 3008 je volební
místnost v ZŠ Laštůvkova 77 pro voliče
bydlící v ulici:
Filipova; Laštůvkova 1–9 lichá; Laštůvkova
2–8 sudá; Odbojářská
n ve volebním okrsku č. 3009 je volební
místnost v ZŠ Laštůvkova 77 pro voliče
bydlící v ulici:
Laštůvkova 10–32 sudá; Laštůvkova 11–77
lichá
n ve volebním okrsku č. 3022 je volební
místnost v Gymnáziu Vejrostova 2 pro
voliče bydlící v ulici:
Rerychova 14–16 sudá; Teyschlova 25–33
lichá; Teyschlova 28–38 sudá
n ve volebním okrsku č. 3010 je volební
místnost v ZŠ Laštůvkova 77 pro voliče
bydlící v ulici:
Černého 3–39 lichá; Stará dálnice
n ve volebním okrsku č. 3023 je volební
místnost v Gymnáziu Vejrostova 2 pro
voliče bydlící v ulici:
Teyschlova 1–23 lichá; Teyschlova 2–26 sudá
n ve volebním okrsku č. 3011 je volební
místnost v ZŠ Laštůvkova 77 pro voliče
bydlící v ulici:
Černého 2–60 sudá; Černého 41–45 lichá
n ve volebním okrsku č. 3024 je volební
místnost v Gymnáziu Vejrostova 2 pro
voliče bydlící v ulici:
Hvozdecká 1–21; Chvalovka 1–15; Chudčická
1–21; Javůrecká; Kamechy; Kavčí; Křepelčí
lichá; Říčanská 1–22; Teyschlova 40–44 sudá;
Vlaštovčí
n ve volebním okrsku č. 3012 je volební
místnost v Gymnáziu Vejrostova 2 pro
voliče bydlící v ulici:
Adamcova; Štouračova; Vrbovecká
n ve volebním okrsku č. 3013 je volební
místnost v ZŠ Vejrostova 1 pro voliče bydlící v ulice:
Ondrouškova lichá; Ondrouškova 2–12 sudá
n ve volebním okrsku č. 3014 je volební
místnost v ZŠ Vejrostova 1 pro voliče bydlící v ulice:
Kubíčkova 1–21 lichá; Ondrouškova 14–22 sudá
n ve volebním okrsku č. 3015 je volební
místnost v ZŠ Vejrostova 1 pro voliče bydlící v ulice:
Kachlíkova; Markůvky; Nad Přehradou; Páteřní
n ve volebním okrsku č. 3016 je volební
místnost v ZŠ Vejrostova 1 pro voliče bydlící v ulice:
Fleischnerova 1–22; Vejrostova 1–2
n ve volebním okrsku č. 3017 je volební
místnost v ZŠ Vejrostova 1 pro voliče bydlící v ulice:
Ečerova; Vejrostova 4–8
n ve volebním okrsku č. 3018 je volební
místnost v ZŠ Vejrostova 1 pro voliče bydlící v ulice:
Kuršova 1–9 lichá; Kuršova 2–4 sudá; Rerychova 2–12
n ve volebním okrsku č. 3019 je volební
místnost v ZŠ Vejrostova 1 pro voliče bydlící v ulice:
Kuršova 6–34 sudá; Lýskova 1–21 lichá
n ve volebním okrsku č. 3020 je volební místnost v Penzionu Foltýnova 21 pro voliče
bydlící v ulici:
Foltýnova 1–21 lichá; Šemberova
n ve volebním okrsku č. 3021 je volební
místnost v Gymnáziu Vejrostova 2 pro
voliče bydlící v ulici:
Foltýnova 2–22 sudá; Foltýnova 23–43 lichá
5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu
hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat
do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích
lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
7. Podle § 2, odst. 3 vyhlášky č. 409/2003 Sb.,
k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách
do Evropského parlamentu a změně některých zákonů nelze ve volební místnosti provádět změny ve voličských seznamech.
Poznámka:
Není-li výslovně uvedeno jinak, jsou v intervalech orientačních čísel (např. 18–40) zahnuty
i všechny modifikace (např. 18–40 a, b, c).
Upozornění:
Bylo změněno číslování všech a popis
některých volebních okrsků. Ve vlastním
zájmu proto prosím zkontrolujte, zda vaše
ulice nepatří mezi ty, které byly v rámci
výše uvedené úpravy přesunuty do jiného
volebního okrsku s jiným sídlem.
RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., starosta
Očkování psů
opět zdarma
Hromadné očkování psů proti vzteklině
v naší městské části se bude konat u obchodního centra Max – ul. Kubíčkova ve čtvrtek
15. května a 22. května 2014 od 16.00 do
18.00 hodin.
Očkování psů proti vzteklině je bezplatné
a je určeno pouze pro psy, kteří jsou na ÚMČ
Brno-Bystrc řádně přihlášeni a byl za ně včas
a ve správné výši zaplacen místní poplatek.
Alena Kallasová,
odbor životního prostředí a dopravy
Bystrcké noviny • 5 • 2014
Jsem jediným kandidátem za ČSSD
z Jihomoravského kraje,
který v Evropském parlamentu
může zastupovat tento region.
Soudružka
DAGMAR
ŠVENDOVÁ
Kandidátka do Evropského
parlamentu za KSČM
Rozhodla se v Europarlamentu zastávat zájmy ČR.
Má zájem pokračovat v práci, se kterou se seznámila
jako asistentka Ing. Vladimíra Remka.
Má vysokoškolské vzdělání se zaměřením na právo EU.
Plynně hovoří anglicky, francouzsky a německy.
Slečna Dagmar Švendová je mladá členka KSČM,
která má 36 roků a zaslouží si váš hlas.
Na kandidátní listině č. 10 zakroužkujte číslo 9.
Inzerce • 3
4 • Z radnice
Dotazy a odpovědi
Prosím vás o poskytnutí informací potřebných pro zpracování žádosti omalou
zahrádku v okolí Brno-Bystrc. Jsme čtyřčlenná rodina s trvalým bydlištěm v Bystrci. Rádi bychom využili zahrádkářských možností v okolí Bystrce.
Jakub Strnad
Dotazů se stejným požadavkem, jako jste
napsal Vy, přišlo na odbor majetkový a investiční v letošním roce již několik. Dnes
shodou okolností telefonovali tři zájemci
o zahrádku. Na všechny žádosti bylo odpovězeno tak, že v současné době MČ BrnoBystrc nedisponuje žádným pozemkem,
který by byl vhodný jako malá zahrádka.
A odpověď je totožná.
Drtivá většina pozemků, které pronajímáme v Údolí oddechu a nebo v okolí přehrady, jsou pozemky v majetku města Brna,
svěřené městské části za účelem pronájmu, na kterých stojí nemovitost (např.
chata) soukromého vlastníka. Takový pozemek nelze pronajmou třetí osobě.
Josef Vaverka,
odbor majetkový a investiční
V posledních Bystrckých novinách byla
zveřejněna pravidla pro používání školních hřišť veřejností. Proč na hřiště Laštůvkova může i v odpoledních hodinách
pouze mládež do 18 let?
Tom
Váš dotaz jsem konzultovala s ředitelem ZŠ
Laštůvkova 77. Uvedené omezení pro využívání sportovního areálu v odpoledních
hodinách mládeží do 18 let se vztahuje
pouze na travnatý ovál.
Jeho údržba je náročná jak časově, tak i finančně a zájmem všech je co nejvíce šetřit
přírodní trávník pro výuku a mládež. Na
ostatních plochách je však vstup volný i pro
starší osoby. Na atletickém oválu běhají
často i senioři.
Marcela Nepejchalová,
provoz a investiční činnost ve školství
Prosím, půjde někdy do privatizace
Laštůvkova 16–14?
Maaja
Jak již bylo uvedeno, obecní domy Laštůvkova 14, 16 nejsou zařazeny v seznamu
domů doporučených k prodeji.
Jedna z podmínek poskytnutí dotací na výstavbu nástaveb na uvedených domech
byla ponechat byty po dobu 20 let od kolaudace jako obecní – nerealizovat prodej
bytů.
Pavel Veselý
vedoucí odboru bytového hospodářství
Pozn.: Redakčně upraveno.
Diskusní fórum – veřejné dotazy adresované
vedení MČ, Úřadu MČ Brno-Bystrc a reakce
kompetentních osob na ně jsou k dispozici
na www.bystrc.cz
Bystrcké noviny • 5 • 2014
Záměr statutárního města Brna,
Městské části Brno-Bystrc
V souladu s „Pravidly pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna
a podmínkami zajišťování bytové náhrady“ a v souladu s „Kritérii pro výběr žadatelů o pronájem obecního bytu a bytovou náhradu v Městské části Brno-Bystrc“, která byla schválena na 6/14. zasedání ZMČ Brno-Bystrc s účinností od 1. 1.
2013, zveřejňujeme tento záměr Městské
části Brno-Bystrc:
Pronajmout obecní byt,
na kterém je účetně
vykázán dluh
n byt č. 18 v domě Vondrákova 19,
velikosti 3+1 o celkové výměře 77,50 m2 v 5.
podlaží, I. kategorie. Na bytě vázne dluh na
nájemném a službách spojených s užíváním
bytu ve stanovené výši 202 285 Kč. Budoucí
nájemce se zaváže uhradit závazek ve výši
202 285 Kč (podle ustanovení §1892 OZ).
Pronajmout obecní byt
žadatelům zařazeným
do „skupiny 1“
n pronajmout na dobu určitou dvou let byt
č. 10 v domě Vondrákova 19, velikosti
3+1 o celkové výměře 77,50 m2 ve 3. podlaží,
I. kategorie.
Záměr MČ Brno-Bystrc pronajmout výše
uvedené byty bude vyvěšen na úředních
deskách MČ Brno-Bystrc po dobu 30 dnů
od 1. 5. 2014–31. 5. 2014.
Písemné nabídky na formulářích „Žádost
o pronájem bytu, na kterém je účetně vykázán dluh“ a „Žádost o pronájem volného obecního bytu“ (formuláře žádostí jsou
k vyzvednutí na podatelně ÚMČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60 a na našich webových stránkách www.bystrc.cz – odbor
bytového hospodářství), mohou žadatelé
zasílat v termínu od 1. 5. 2014 – 31. 5. 2014
na odbor bytového hospodářství ÚMČ
Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60, 635 00
Brno. Pokud tak neučiní ve stanoveném
termínu, nebudou zařazeni do vyhodnocení žádostí o pronájem výše uvedených
bytů.
Žadatelé musejí splňovat „Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínky zajišťování
bytové náhrady“.
Na našich web. stránkách: www.bystrc.cz –
odbor bytového hospodářství je zveřejněn
(a čtvrtletně aktualizován) seznam žadatelů o obecní byt podle skupin, včetně přidělených bodů a data podání žádosti.
Pavel Veselý,
vedoucí odboru bytového hospodářství
Dobrá zpráva pro brněnské třídiče
– počátkem dubna Brno třídí všechny plasty
Nově
mohou
občané města
Brna do žlutých či
drátěných kontejnerů vhazovat
kromě zaběhnutých PET lahví
a nápojových kartonů i další plastové obaly jako
jsou fólie, sáčky,
plastové tašky, obaly od pracích, čisticích a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balicí fólie od spotřebního zboží
včetně obalů od CD disků a dalších výrobků
z plastů.
inzerce
Ve městě Brně nyní evidujeme celkem 1083
kusů žlutých či velkých drátěných kontejnerů,
které dostanou nový kabát, budou polepeny
novými samolepkami s uvedením všech druhů
tříděných plastů a nápojových kartonů.
„Rád bych ujistil obyvatele Brna, že řádně využijeme veškeré plastové obaly a nápojové kartony,
které budou třídit do žlutých nádob. Na naší dotřiďovací lince jednotlivé plasty od sebe oddělujeme
a dále zajišťujeme jejich druhotné zpracování“,
říká ředitel společnosti SAKO Brno, a. s. Ing. Jiří
Kratochvil.
Změna třídění odpadů se týká pouze plastů
nikoliv skla a papíru. Třídění těchto odpadů zůstává nezměněno.
Radek Bárta,
odbor životního prostředí a dopravy
Bystrcké noviny • 5 • 2014
Z radnice, informace • 5
Zpráva z jednání Rady MČ Brno-Bystrc
6/37. RMČ dne 26. 3. 2014
n schválila:
– nájemní smlouvy k pozemkům p. č. 6506;
1031; 6840; id. 1/14 pozemků p. č. 6867/1
a 6867/2; id. 1/8 pozemku p. č. 6393/3 a id. 1/72
pozemků p. č. 6388/1, 6388/5, 1142/78 vše k. ú.
Bystrc
– Dodatek č. 1 Zásad zadávání veřejných zakázek
– zadání veřejné zakázky malého rozsahu ve
smyslu zákona č. 137/2006 Sb.:„Dodávka a montáž klimatizace ve 3. NP radnice MČ Brno-Bystrc,
nám. 28. dubna 60“
– účast MČ Brno-Bystrc v soutěži„Webparáda“
pro rok 2014
– bezplatné poskytnutí plochy BN v čísle vždy
bezprostředně předcházejícím termínu voleb
vyhlášených prezidentem republiky na území
ČR, v rozsahu 1/6 stránky pro prezentaci jednotlivých politických stran kandidujících v MČ BrnoBystrc a městě Brně pro každé volby
– nové schéma organizační struktury ÚMČ
Brno-Bystrc jako přílohu č. 12 Organizačního
řádu ÚMČ ze dne 6. 3. 2013 s účinností od
1. 7. 2014 astanovila celkový počet zaměstnanců
zařazených do ÚMČ Brno-Bystrc podle počtu
pracovních míst na 95 s účinností od 1. 7. 2014
– odpověď zastupiteli Vladimíru Tomsovi na
dotaz vznesený na 6/21. ZMČ, dne 26. 2. 2014,
v bodě 4. Dotazy, připomínky, podněty
– pronájem bytu č.3/ ul. Rerychova 14, vel. 1+1;
bytu č. 27/ ul. Kachlíkova 10, vel. 4+1; bytu č.1/
Laštůvkova 16, vel. 2+1; bytu č. 14 / ul. Laštůvkova 67, vel. 1+1; bytu č. 23 / ul. Opálkova 6, vel.
1+0
n souhlasila:
– se zprávami o činnosti komisí sociální, zdravotní a protidrogové; kulturní a letopisecké; bytové a majetkové Rady MČ Brno-Bystrc za II.
pololetí roku 2013. Projednala návrh předsedů
komisí týkající se neúčasti členů a se stanovisky
souhlasila a odvolala Mgr. Petra Fedora z komise
kulturní RMČ Brno-Bystrc v souvislosti s jeho pracovním vytížením
– u ZŠ Laštůvkova 77 s přijetím účelově určeného daru od Nadace Depositum Bonum, IČ:
24259101, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, finanční příspěvek na projekt Elixír do škol
v celkové hodnotě 108 000 Kč
– u MŠ DUHA, Kachlíkova 21 s přijetím účelově
určených darů: od občanského sdružení Dětský
KDU-ČSL v Bystrci
Milí spoluobčané, s blížícím se koncem volebního období bychom vás rádi pozvali na společnou diskusi o tom, co se v Bystrci za poslední
4 roky vydařilo a v čem by naopak bylo zapotřebí
zlepšení. Zveme vás tedy na další setkání s našimi zastupiteli, které proběhne ve středu 14.
května od 18 hod. v klubovně Společenského
centra, na ulici Odbojářské č. 2. Budeme rádi
za vaše podněty. Těšíme se na setkání s vámi,
na vaše podněty, dotazy a připomínky ke každodennímu životu v Bystrci.
Jan Zámečník, předseda MO KDU-ČSL
klub DUHÁČEK, IČ: 26672685, Kachlíkova 21,
635 00 Brno, peněžitý dar na rekonstrukci pískoviště na školní zahradě ve výši 16 000 Kč, od firmy
ALOGO, s. r. o., IČ: 25502859, Bráfova 9a, 616 00
Brno, peněžitý dar na logopedické pomůcky
a vybavení logopedické třídy ve výši 20 000 Kč
– s prodejem nebo pronájmem pozemku
p. č. 7191/14 a části pozemku p. č. 7191/4, případně se směnou za pozemek p. č. 7191/5 a část
pozemku p. č. 7191/15, vše k. ú. Bystrc
– s prodejem části pozemku p. č. 7562/2 k. ú.
Bystrc vlastníkovi stavby na pozemku p.č.7562/6
k. ú. Bystrc, za podmínek, že kupující postaví na
tomto pozemku stavbu podle projektové dokumentace ke stavebnímu povolení odsouhlasené
RMČ Brno-Bystrc, a že neprodá před dokončením stavby pozemek třetí osobě
– s prodejem pozemku p. č. 7945/4 k. ú. Bystrc
vlastníkovi stavby na tomto pozemku
– s provedením ohňostrojných prací III. a IV.
třídy v prostoru Brněnské přehrady ve dnech
7. 6., 11. 6., 14. 6. a 18. 6. 2014 vždy od 22.30 hod.
nrozhodla, že uživatel silničního vozidla neprokázal závažné důvody, které mu znemožnily včasné odstranění vozidla z místní komunikace ul.
Kubíčkova při blokovém čištění konaném dne
16. 10. 2012. Proto náklady spojené s odtahem
vozidla ve výši 1.920Kč nebudou vtomto případě
ze strany MČ Brno-Bystrc uhrazeny
n projednala návrhovou část studie ,,Strategie parkování ve městě Brně“ z 11/2013 zpracované UDI Brněnské komunikace, a.s., asouhlasí
se zněním vyplněného dotazníku.
Rada MČ považuje způsob i časový postup při
projednávání materiálu takové důležitosti jako
je ,,Strategie parkování ve městě Brně“ za naprosto neodpovídající jeho významu i dlouhodobému dopadu na území městské části
Brno-Bystrc. Z tohoto důvodu požaduje další
projednávání materiálu s městskou částí před
jeho konečným zněním
n přidělila:
– veřejnou zakázku „Zateplení MŠ Kachlíkova
19 a MŠ Kachlíkova 21 v Brně-Bystrci, část zakázky č. 1 Zateplení MŠ Kachlíkova 19 v Brně-Bystrci“ uchazeči STAVIKA, s. r. o. a schválila s tímto
uchazečem smlouvu o dílo
– veřejnou zakázku „Zateplení MŠ Kachlíkova
19 aMŠ Kachlíkova 21 vBrně-Bystrci, část zakázky
č. 2 Zateplení MŠ Kachlíkova 21 v Brně-Bystrci“
uchazeči společnosti Webel a VAPEko system
a schválila s tímto uchazečem smlouvu o dílo
nse seznámila se zněním petice„Za zachování
provozování atrakcí a kolotočů na hlídaném parkovišti ulice Přístavní (tramvajová zastávka Přehrada) Brno-Bystrc, p. č. 1723/9, 10, 11, 12, 13, 89,
100, 101, 102, 105, 106“ č.j. 14-03715/ST ze dne
7. 3. 2014 a konstatovala, že nemá důvod měnit
svoje stanovisko, vyjádřené usnesením R 6/20 5.1.02, kterým dne 19. 9. 2012 navrhla ke schválení
podobu části III, hlavy C Lunaparky ajiné pouťové
atrakce v nařízení statutárního města Brna
č.1/2002 ve znění pozdějších předpisů„Tržní řád“
n doporučila ZMČ Brno-Bystrc:
– schválit účetní závěrku městské části BrnoBystrc k 31. 12. 2013
– souhlasit bez výhrad s hospodařením MČ
Brno-Bystrc za rok 2013 a schválit závěrečný účet
MČ Brno-Bystrc za rok 2013
– schválit rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku zřízených příspěvkových organizací do fondů
– souhlasit se Zprávou o činnosti za rok 2013
VHČ MČ Brno-Bystrc
– schválit „Harmonogram postupu zpracovávání a projednávání rozpočtu MČ Brno-Bystrc na
rok 2015“
– schválit poskytnutí finanční podpory na veřejně prospěšné projekty z rozpočtu MČ BrnoBystrc v roce 2014
– schválit Zásady smlouvy o poskytnutí peněžních prostředků a zrušit usnesení Z 4/6 - 3.10
– schválit přiznání první části odměn ředitelům školských příspěvkových organizací MČ
Brno-Bystrc (ZŠ, MŠ a školní jídelny) pro rok 2014
a účelové vymezení prostředků v celkové výši
111 000 Kč (hrubého) v rámci příspěvků na provoz za 2. čtvrtletí roku 2014. K částce budou přičteny odvody zaměstnavatele na sociální
a zdravotní pojištění a odvod do fondu FKSP ve
výši 1%
– schválit výchozí ceny bytových jednotek
v obecních domech svěřených MČ Brno-Bystrc
a doporučených k prodeji po bytových jednotkách a zmocnit PhDr. Jiřího Altmana, místostarostu městské části Brno-Bystrc, podpisem
nabídek k prodeji a konkrétních kupních smluv
o převodu vlastnictví jednotek a podílů na společných částech domů a pozemcích.
RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., starosta
6 • Informace, školky
Bystrcké noviny • 5 • 2014
Dětský den
Oranžové kontejnery se mění na modré
MS ODS Bystrc zve všechny rodiče a děti na Dětský den, který pořádá dne 31. května 2014 od
14.00 hod. na obvyklém místě, na travnaté ploše u Archy na „Horním náměstí“. Pro zábavu
a potěšení dětem zde budou nafukovací atrakce
jako je třeba pirátská loď nebo pavoučí síť. Pro
děti do deseti let je připravena soutěž v hodu
na přesnost do kruhu o poloměru 0,5 m. Nejlepší
tři soutěžící získají diplom a věcnou cenu. Pro
starší účastníky bude uspořádán turnaj tříčlenných družstev v pétanque, členem týmu musí
být alespoň jedno dítě do 15 let. První tři družstva budou oceněna sladkou odměnou, dortem.
Pro účastníky akce je zajištěno občerstvení. Předpokládané ukončení v 17 hodin.
Srdečně vás všechny zvou předseda MS ODS
Bystrc Pavel Jankůj a místopředsedkyně Alena
Křivánková.
Charita postupně rozšiřuje kontejnerový sběr textilu po celém Jihomoravském kraji, v současnosti je
umístěno 70 velkoobjemových kontejnerů, z toho 5 v Brně-Bystrci.
„V roce 2013 bylo do sběrných nádob
odloženo obyvateli Jihomoravského
kraje neuvěřitelných 280 tun použitého
textilu a obuvi, z toho 40 tun bylo
vybráno přímo v krajském městě.
V prvních dvou měsících roku 2014
jsme svezli a vytřídili v našem sběrném
centru Rosická 1 dalších 77 tun", uvádí
vedoucí celého projektu Filip Habrman.
V minulém měsíci došlo ke kompletní
obměně stávajících sběrných kontejnerů. Charita všechny malé oranžové kontejnery v Bystrci nahradila úplně novými
modrými.Ty poskytl další partner projektu společnost A.S.A., se kterou Charita podepsala nový
kontrakt. „Pevně věříme, že spojení Charity se společností A.S.A., jako ekonomicky silným obchod-
Středověk na hradě
Veveří již počtvrté
Vsobotu 31. května 2014 v 10 hodinopět vypukne tradiční kulturní akce„Středověk na hradě Veveří“,
která je určena pro rodiny s dětmi a širokou veřejnost. Přijměte proto naše pozvání. Vstupné bude
ve stejné výši jako kterýkoliv jiný den. V průběhu
celého dne se uskuteční nejrůznější vystoupení se
středověkou tématikou včetně šermířských soubojů, atrakce a soutěže pro děti, tradiční řemeslný
trh anebudou chybět ani sokolníci se svými dravci.
Vrámci této akce bude také probíhat soutěž ve vaření kotlíkového guláše. Po celý den se budou konat
prohlídky hradu Veveří, poslední prohlídka začne
v 17 hodin. Rádi bychom navázali na již tradiční
úspěšnou akci a nabídli vám odpočinkový sobotní
program a podpořili tak Státní hrad Veveří, který se
nachází na území našeho města. Pořadateli této
kulturní akce, na kterou vás srdečně zveme, jsou
brněnské pracoviště Národního památkového ústavu a regionální organizace TOP 09 Brno-město.
Jaroslav Kacer, předseda RV TOP 09 Brno-město
Dětský den
V neděli 1. června od 14.00–18.00 hodin uspořádá místní organizace ČSSD Dětský den v prostorách bystrckého hřiště„rugby“ na ulici Jakuba
Obrovského 2. Srdečně zveme všechny děti,
jejich rodiče a doprovod. Máme pro vás a vaše
děti připravený zajímavý zábavný program. Informace o programu Dětského dne budou umístěny na našich stránkách: www.cssdbystrc.cz .
Navazujeme tak na úspěšný loňský Dětský den,
kdy se s námi bavilo přes 300 dětí a s doprovodem celkem kolem 800 návštěvníků z Bystrce
a okolí. Těší nás projevený velký zájem, spokojenost, kladná odezva návštěvníků a také
vystoupení místních spolků. Budeme rádi,
pokud nám s nápady a realizací pomohou se
svými podněty občanské organizace i jednotliví
občané nejen z Bystrce. I nadále s vaší pomocí
budeme podporovat konání místních kulturních, sportovních akcí a zlepšování života v obci.
Tomáš Kratochvíl, předseda MO ČSSD,
RNDr. Vladimír Vetchý CSc., starosta
ním partnerem, pomůže dále rozšiřovat síť sběrných míst a kvalitu námi poskytovaných služeb“,
dodává Habrman.
Celý projekt je postaven na čtyřech pilířích. Hlavním cílem zůstává zajištění potřeb oblečení
a textilu ze strany potřebných. V tomto směru spolupracujeme především
s azylovými domy, s referátem hmotné nouze Úřadu práce ČR a s dalšími
sociálními službami, které Charita
zajišťuje. Druhý cíl sleduje ekologické
hledisko, projekt nabízí pomoc městům a obcím v účinné separaci odpadů. Třetí je služba občanům –
nabídnout jim možnost smysluplně
darovat nepotřebný textil. Posledním
cílem, který se Charita snaží naplnit,
je tvorba nových pracovních míst a možnost
zaměstnat lidi ohrožené sociálním vyloučením,
kteří jsou evidovaní na úřadech práce.
Více informací o sběru šatstva: www.dchb.charita.cz
Filip Habrman,
vedoucí Textilní banky Baltazar
Učitel roku z Bystrce
(pokračování ze str. 1)
V roce 2003 dosáhly žákyně pod vedení trenéra
Zdeňka Černoška titulu Přeborník Jihomoravského kraje.
Zaměření na sport je stále realizováno na 2. stupni
školy rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na volejbal. Na 1. stupni pak mnoha
sportovními kroužky včetně volejbalové přípravky. Velkou péči věnuje pan ředitel údržbě
amodernizaci sportovního areálu přiléhajícího ke
škole, včetně zajištění správce uvedeného areálu.
Díky dlouhodobé podpoře výuky angličtiny
(výjezdy do anglicky mluvících zemí, projekt
Edison, spolupráce s jazykovými školami) dosahují žáci školy výborných výsledků ve srovnávacích testech.
Ke značné modernizaci přispěl pan ředitel zapojením školy do projektu EU peníze školám
a s výraznou podporou učitelů v tomto projektu
dosáhl vybavení mnoha učeben interaktivními
tabulemi, dataprojektory a počítači, což podstatně zatraktivnilo výuku.
Z důvodu rozšiřujícího se sídliště a s tím spojeným nárůstem počtu dětí v MČ Brno-Bystrc se
snaží budovat nové učebny využitím všech prostor v rámci školy, a to i vzhledem k nutnosti
rozšíření kapacity školní družiny.
Zastupitelstvo MČ Brno-Bystrc ocenilo práci
pana ředitele na svém zasedání 16. 4. 2014.
RNDr. Vladimír Vetchý, CSc.,
starosta
Prázdninový provoz mateřských škol v Bystrci
30. 6.–11. 7. 2014 • MŠ KACHLÍKOVA 17, www.mszvidalek.cz
Vydávání přihlášek 14. 5.–15. 5. 2014 (10.00–12.00 a 13.00–16.00 hodin)
14. 7.–25. 7. 2014 • MŠ LAŠTŮVKOVA 57/59, www.mslastuvkova.ic.cz
Vydávání přihlášek Po 12. 5. 2014 (10.00–12.00 hod. St 14. 5. 2014 od 13.00–16.00 hodin)
28. 7.–8. 8. 2014 • MŠ PRAMÍNEK, www.praminek.cz
Závazné přihlášky předáme 20. 5. 2014 v době od 6.00 do 17.00 hod., které ihned vyplníte
a provedete úhradu školného a stravného v hotovosti na přihlášený termín.
Kontakt: Olga Zimmelová tel.: 546 221 559
11. 8.–22. 8. 2014 • MŠ ŠTOURAČOVA 23, www.skolkabystrc.cz
Vydávání přihlášek 14. 5.–15. 5. 2014 (8.00–16.30 hodin)
11. 8.–22. 8. 2014 • MŠ KAMECHY, www.mskamechy.webnode.cz
Vydávání přihlášek 14. 5.–15. 5. 2014 (10.00–12.00 a 13.00–16.00 hodin)
25. 8.–29. 8. 2014 (přípravný týden) – VŠECHNY MATEŘSKÉ ŠKOLY JSOU UZAVŘENY
O vydávání přihlášek k prázdninovému provozu budou rodiče včas informováni na
webových stránkách mateřských škol.
Letního provozu se MŠ Kachlíkova 19 a MŠ Kachlíkova 21 nezúčastní. Bude zde probíhat zateplování budovy.
Nový školní rok začíná v pondělí 1. 9. 2014
Dagmar Procházková
Bystrcké noviny • 5 • 2014
Informace, školky • 7
MINIŠKOLKA KROUŽKY
ul. Říčanská 29, Brno-Bystrc
pro vás a vaše děti připravila následující:
LETNÍ HRÁTKY
30. 6.– 4. 7. Tvořivé prázdniny
7. 7.–11. 7. Princezny
14. 7.–18. 7. Skauti
21. 7.–25. 7. Malí táborníci
28. 7.– 1. 8. Princezny
Pro děti od 3 do 10 let, 7.45–16.00 hodin. Bohatý program probíhá podle
přízně počasí v miniškolce i venku. V ceně je oběd, odpolední svačinka,
výtvarné pomůcky. Dítě si s sebou přinese dopolední svačinu a jídlonosič
nebo nádobu na oběd, příbor, alespoň 1 litr tekutin. Přijímáme maximálně 12 dětí na den. Přihlášky nejpozději do 20. 5. 2014, cena 1 500 Kč.
Kontaktní osoba: Soňa Štětinová, tel. 603 380 951
e-mail: [email protected]
Více informací: www.mckrouzky.webnode.cz
DĚTSKÝ KLUB
KAMECHÁČEK
srdečně zve děti a rodiče
ve čtvrtek 29. 5. 2014
na DEN DĚTÍ od 16.00 do 18.00 hod.
Začínáme před prostorami Kamecháčku na Říčanské 5. Čeká vás
odpoledne plné úkolů a soutěží pro děti, skákací hrad, projížďky na
koni a mnoho další zábavy.
VSTUPNÉ: 60 Kč za dítě (hrad a koně v ceně vstupného).
DROBNÉ OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO!
ZÁPIS DĚTÍ DO MINIŠKOLKY ROSNIČKA
na školní rok 2014/2015
Jedná se o hlídání dětí s každodenním programem a pobytem venku.
Hlídání dětí probíhá v prostorách Dětského klubu „Kamecháček“ na
ulici Říčanská 5. Kapacita je 12 dětí na den, o které pečují 2 zkušené
lektorky s pedagogickým vzděláním.
Ke každodennímu programu patří výtvarná výchova, pohybová výchova, hudební výchova a pobyt venku. V průběhu roku nás čeká také
focení dětí, zvířátkový týden či jiné zajímavé aktivity.
Zápis bude probíhat do 16. 6. 2014. V pátek 20. 6. 2014 obdrží
všichni zájemci vyrozumění o předběžném přijetí dítěte. Děti budou
přijímány podle data zaslání přihlášky.
V případě dotazů nás kontaktujte na e-mailu: [email protected]
nebo na tel.: 605 916 603. www.kamechacek.cz.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Z KAMECH KOLEM SVĚTA ZA 5 DNÍ
pro děti ve věku od 3 do 6 let
Termín: 18. 8.–22. 8. 2014 • Provozní doba: od 8.00 do 15.30 hod.
Cena za celý týden za jedno dítě 1490 Kč (sourozenci 10 % sleva).
V ceně na den je zahrnuto: 2x svačina, oběd, pitný režim, lektorné,
potřebné pomůcky a materiál.
O vaše děti se budou starat zkušené lektorky. Jedná se o tvořivý tábor,
na kterém díky zajímavým výtvarným technikám, sportovním hrám
a výletům navštívíme různé kouty světa. Na palubu vítáme všechny
holky a kluky, kteří chtějí zažít pořádné cestovatelské dobrodružství.
Závazné přihlášky posílejte do 15. 6. 2014 na náš e-mail:
[email protected] (do předmětu uveďte„příměstský tábor“).
Zdenka Brabcová a Kateřina Kašíková
8 • Školy, volný čas
Barvení šátků
Bystrcké noviny • 5 • 2014
Projekt Edison na ZŠ Laštůvkova
Myslíte si, že mít ve škole a doma puberťáka
je náročné? To si rozhodně nemyslí žáci z 2.C!
Se žáky 7.A si vyzkoušeli náročnou techniku
barvení šátků. Sedmáci nejenže dokázali přispět pomocí, ale současně radili a chválili.
Závěrem si ještě všichni zahráli hry, které se
líbily hlavně druhákům.
Co na to děti?
Filip Hlaváč (2.C) napsal: „Mně se líbilo, jak
jsme si půjčovali barvy. Sedmáci nás chválili.
Paní učitelky měly hezký nápad. Šáteček jsem
daroval mámě. Maminka mě za šátek pochválila.“
Klárka Rašková (2.C): „Líbilo se mi, že jsem
svůj šátek nabarvila tak, aby se hodil do všech
ročních období. Světle modrá je jako sníh,
růžová jako jarní květy a tmavě modrá je jako
jezero. Čáry, které tam vznikly vypadaly jako
skrčené listí.“
Prožili jsme neobvyklý týden. Od 24. do 28.
března navštívilo naši školu pět studentů
z různých částí světa – Indonésie, Gruzie, Brazílie, Japonska.
Prostřednictvím svých poutavých prezentací
nám představili nejen sebe, ale i svou zemi, její
zajímavosti a způsob života. Vše v anglickém
jazyce. Byl to zcela jedinečný a neopakovatelný
zážitek. Všichni si porozuměli, v praxi si ověřili,
že lidé celého světa mohou najít společnou řeč.
Bylo až překvapivé, kolik témat mladé lidi spojuje.
Společné aktivity se neomezily jen na dopolední
program ve škole, ale uskutečnilo se i odpolední
fotbalové utkání žáků a našich hostů. Čas byl
neúprosný, bylo ho málo.
Co o projektu Edison napsali naši žáci:
David, 5. ročník – Projekt Edison se mi moc líbil.
Hodně jsem se toho dozvěděl o Brazílii, Indonésii
a Gruzii. Nejvíc se mi líbil Ricardo (Brazílie). Byl
to hudebník, což bylo super. Většině věcí jsem
rozuměl. Karině (Indonésie) jsem taky rozuměl
skoro vše. A Natii (Gruzie) jsem rozuměl trochu
míň, ale to nevadí. Projekt Edison bych si rád
zopakoval.
Helena, 5. ročník – Tahle akce se mi moc líbila.
Zopakovala bych to klidně každý rok. U Ricarda
se mi nejvíce líbilo tancování. Většinou jsem rozuměla, a když ne, tak nám to paní učitelka přeložila.
V pátek každý loudil o podpisy na ruku od cizinců.
S Ricardem jsme se vyfotili a byl konec. Děkuji
cizincům, že přijeli právě do České republiky a do
Brna.
Kristýna, 8. ročník – Nejvíce se mi líbila prezentace o Gruzii. Natia nám ukázala jejich tance
a řekla něco o jejich kultuře. Nadchla mne příroda a chtěla bych se tam podívat.
Jiří, 8. ročník – Tento týden byl určitě jeden
z nejlepších v tomto školním roce. Dozvěděli
jsme se spoustu nových věcí o rodných zemích
studentů. Například jak vypadají jejich domy,
jaké jsou styly tance, co tam lidé jedí a spoustu
dalších zajímavých věcí. Studenti byli vždy
ochotní zodpovědět jakýkoliv dotaz a jeden den
si šli zahrát i fotbal. Chtěl bych, aby se tento projekt ještě aspoň jednou zopakoval.
Jaroslava Pumprlová, ZŠ Laštůvkova
Tradiční sázení stromu na ZŠ Heyrovského 32
A pohled Aničky Fulnečkové a Honzy Rybky
(7.A): „Čekali jsme nudu. Na druhou stranu
mít dárek pro známé, to jsme tedy chtěli.
Nakonec se ukázalo, že barvení šátků byla
docela sranda. Když jsme viděli vedle sebe
hezké výtvory druháků a porovnávali je
s výtvory nás sedmáků, moc velký rozdíl
v nich nebyl!“
A slovíčko na závěr. Pod odborným vedením
Mgr. Kateřiny Zábršové , třídní učitelky 2.C,
a nadšením Mgr. Věry Koudelové, třídní učitelky 7.A, které je vždy potřeba, se dětem šátky nejen podařily, ale hlavně udělaly
maminkám velkou radost!
Věra Koudelová, Kateřina Zábršová,
ZŠ Vejrostova 1
Matematické třídy
na ZŠ Sirotkova
Základní škola Sirotkova opět otevírá
páté a doplňuje šesté třídy se zaměřením
na výuku matematiky a informatiky.
Přijďte se podívat do školy
v den otevřených dveří 14. 5.
Přijímací řízení se koná 27. a 28. května
v 8.00 hodin. Informace jsou k dispozici
na: www.zssirotkova.cz
Dan Jedlička
Kdo by kolem sebe neměl rád krásnou přírodu?
V okolí školy tomu není jinak. Mít možnost vyjít ze
školních lavic ven, zaposlouchat se do šumění větví
a přivonět, je zajisté příjemným zpestřením výuky.
Proto se na naší škole stalo tradicí každoroční
sázení stromu. Je to úkol, kterého se vždy zhostí
naši nejmenší, žáci 1. tříd za pomoci našich nejstarších, žáků 9. tříd. Společně tvoří něco nového, co zůstane, co vydrží. Je v tom i určitý symbol.
Malí prvňáčci mohou po celých devět let sledovat, jak jejich strom společně s nimi roste a sílí.
Letošním nováčkem mezi našimi stromy je jeřáb
oskeruše – opadavý, listnatý ovocný strom
dorůstající výšky až 15 m. Jeho plody je možné
po uležení konzumovat bez jakékoliv další úpravy (jsou chuťově výborné), je možné z nich dělat
kompoty, marmelády, či je usušit. Po umletí
sušených oskeruší je možné prášek používat
k ochucování jídel (má příchuť skořice). Plody
mají i léčivé účinky: používají se při střevních
potížích, na revma a při horečce.
Tyto a ještě mnohem více zajímavostí se naši
žáci dozvídají v rámci výuky přírodovědy či biologie, při které využíváme možnost zajít si do
našeho malého školního arboreta.
Jaký zajímavý strom nám přibude v příštím školním roce, se necháme překvapit. Naše školní
zahrada ale bude určitě zase zajímavější a krásnější o jeden nový přírůstek.
Jana Nekulová, třídní učitelka 1.C
Bystrcký vandr
Vážení rodiče, milé děti, zveme vás na tradiční
akci Bystrcký vandr v rámci Dnů pro zdraví
v Bystrci. Akce se bude konat v sobotu 17. května, start bude otevřen tradičně od dvanácti
hodin do patnácti hodin. Cíl v areálu ZŠ Heyrovského bude otevřen do 17 hodin, případně déle
podle okolností. Podrobnosti a trasu naleznete
na: www.pssvratka.cz, kde je také kontakt na
hlavního organizátora akce. Akce se koná pod
záštitou statutárního města Brna, organizátory
jsou pak 45. PS Svratka a Klub rodičů a přátel ZŠ
Heyrovského.
Markéta Břundová
Bystrcké noviny • 5 • 2014
Volný čas • 9
Letní škola karate a sebeobrany
Letos Občanské sdružení pro podporu rozvoje
tradičního karate (OSPPRTK) pořádá letní školu
karate pro úplné začátečníky, která proběhne
souběžně se soustředěním oddílu Fudokan
karate Brno-Žebětín a oddílu Karate Bystrc.
Nabízíme vašim dětem organizovanou náplň
jejich volného času (nejen) o prázdninách. Na
vlastní kůži zažijí tréninky karatistů, vyzkoušejí
si základní sebeobranné techniky, zdokonalí
svou fyzickou kondici, rozvinou ducha a hlavně
během tohoto týdne poznají nové kamarády.
Naše občanské sdružení se snaží o smysluplné
naplnění volného času dětí sportovními aktivitami, motivuje je ke zlepšování jejich pohybových dovedností a předává jim morální
a etická pravidla, která ke karate neodmyslitelně patří.
Celé soustředění probíhá v kvalitně vybaveném areálu, kde o zábavu není nouze. Na
účastníky během dne mimo dvou kvalitních
tréninků (vedených profesionálními trenéry
karate) čekají také nejrůznější hry a soutěže
(venku i vevnitř), táborák, diskotéky, koupání
a další aktivity.
Srdečně zveme do rekreačního střediska
Prudká všechny, které by cvičení karate,
sebeobrany a pobyt na čerstvém vzduchu
s námi zaujal. Neváhejte a prožijte s námi příjemný prázdninový týden plný pohybu a dobré zábavy!
Máte-li o soustředění či karate zájem, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím webu:
www.ospprtk.cz nebo telefonicky 777 675 262.
Martin Staníček
Centrum volného času Bystrouška
Brno-Bystrc, Fleischnerova 1a, tel.: 546 215 652
při DDM Helceletova 4, Brno, http://www.ddmhelceletova.cz/bystrouska/
Připravuje na léto 2014 tyto aktivity pro děti:
STANOVÝ TÁBOR PRO RODIČE S DĚTMI
ve věku 2–6 let v Budislavi u Litomyšle, 21.–27. 6. 2014, celotáborová hra Kocourek Modroočko
STANOVÉ TÁBORY PRO RODIČE S DĚTMI (od 5 let a pro samostatné děti od 2. do 9. třídy):
Svratouch u Svratky 28. 6.–6. 7. 2014, celotáborová hra Pravěk
Skalka u Tasova nad Oslavou 3.–10. 8. a 10.–17. 8. 2014, celotáborová hra Divoký západ.
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY NA CVČ BYSTROUŠKA
11.–15. 8., 18.–22. 8. a 25.–29. 8. 2014, poslední dva týdny celotáborová hra Tenkrát na Západě.
LETNÍ TANEČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ DĚTSKÉ COUNTRY TANEČNÍ SKUPINY PAMPELIŠKY
21.–25. 7. 2014 na Bystroušce, je určeno i pro nové zájemce, kteří by chtěli tancovat.
VODÁCKÝ TÁBOR
Sjíždění Otavy pro rodiče s dětmi a pro samostatné děti od 7. třídy, 9.–13. 7. 2014.
Bližší informace a přihlášky najdete na našich www stránkách.
Těšíme se na vás. Míša Jelenová, Michal Kleofáš Šipr, Pavel Azrik Plíšek a Petr Kadlec
Profesionální hasiči slaví 150 let
Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje, územní odbor Brno,
srdečně zve všechny příznivce hasičů na:
Dny otevřených dveří
při příležitosti oslav 150 let
brněnských profesionálních hasičů,
které se budou konat
ve dnech 6.–8. června 2014
v areálu stanice Přehrada na ulici Hrázní 1
vždy od 9.00 do 16.00 hodin.
Pro návštěvníky je připravena
statická ukázka výjezdové techniky
včetně plavidel a vybavení HZS
s možností prohlídky celé stanice.
Alexandr Ficek,
velitel požární stanice Přehrada
Příměstské tábory
od Rezekvítku
Příměstské tábory pro kluky a holky:
Tajemství staré mapy 14.–18. 7. (8–13 let)
Cesta za pokladem 4.–8. 8. (5–7 let).
Program je zajištěn od 9.00 do 17.00 hodin.
Cena: 1000 Kč. Děti denně vyrážejí v doprovodu zkušených vedoucích na poznávací výlety do přírody v Brně a blízkém okolí. Učí se
poznávat přírodu formou her, závodů, soutěží
i rukodělných činností.
Finančně podpořeno statutárním městem
Brnem a MŠMT.
Více informací získáte na e-mailové adrese:
[email protected] nebo na telefonu: 543 216 483, www.rezekvitek.cz
Kristýna Marešová
Centrum Jonáš
vás zve na pravidelné aktivity
JONÁŠCI
pro rodiče s dětmi ve věku 0–6 let
každou středu v době 9.30–11.30 hod.
14. 5. Jarní věnečky
21. 5. Malování na hedvábí
28. 5. Formule z ruliček od toaletního
papíru
DĚTI
ve věku 8–14 let
v pondělí, úterý a pátek v době
13.30–16.45 hod.
MLÁDEŽ
ve věku 15–20 let
v pondělí 17.00–19.45 hod., středu
a čtvrtek v době 15.00–19.45 hod.
8. 5. Klub uzavřen z důvodu státního
svátku (mládež)
13. 5. Procházka po okolí – prasátka
(děti)
21. 5. Procházka po okolí – Přehrada
(mládež)
28. 5. Workshop – palačinky (mládež)
30. 5. Workshop – palačinky (děti)
Změna programu vyhrazena
Ve dnech 5.–30. 5. 2014 budeme malovat na
zeď uvnitř centra. Budeme hlavně psát pravidla a možnosti využití klubu.
Ve dnech 12.–23. 5. 2014 proběhne preventivní program na téma „Šikana“
V sobotu 25. 5. 2014 Festival Armády spásy – Den plný herních a duchovních aktivit
nejen pro uživatele Armády spásy. Začátek
v 10.00 hod. a místo konání Biskupské gymnázium, Barvičova 85, Brno.
Každý pátek v době 15.30–16.30 hod. probíhá doučování anglického jazyka s externí
lektorkou pro děti.
Těšíme se na vás na ul. Kubíčkova 23
10 • Bystrcké ohlédnutí, volný čas
Bystrcké noviny • 5 • 2014
Socha Helenky v Pohádce máje
Akademický sochař Emil Hlavica, žák Josefa
Václava Myslbeka, vytvořil na objednávku kruhu nadšenců sochu Helenky, hlavní postavy
Pohádky máje bratří Mrštíků, z pravého carrarského mramoru již roku 1949. V následujících letech se ovšem vlastnictví sochy několikrát změnilo a v roce 1999 ji Základní organice
Odborového svazu KOVO Královopolská a. s.
darovala městu Brnu. Následně byla socha svěřena do péče MČ Brno-Bystrc, neboť ač to
může znít překvapivě, Podkomorská myslivna,
více než sedm kilometrů vzdálená od centra
Bystrce, leží stále ještě na bystrckém katastru.
Aby socha příliš netrpěla rozmary počasí, zajiš-
ťuje úřad MČ Brno-Bystrc její každoroční zimní
přikrytí do speciálního boxu z prosklených
tabulí.
V roce 2000 uzavřely městské části Brno-Bystrc
a Brno-Žebětín, spolu s obcemi Ostrovačice
a Veverské Knínice, dohodu o spolupráci při
zachovávání odkazu díla bratří Mrštíků a krajiny Pohádky máje, která se rozkládá právě na
jejich území. Součástí dohody je i pravidelné
každoroční pořádání Slavností Pohádky máje
přímo v areálu Podkomorské myslivny. Právě
v květnu, měsíci květů, bývá vycházka k Podkomorským lesům nejhezčí. Nenechte si ji tedy
ujít…
Petr Fedor, místostarosta
Žebětín
Bystrc
Ostrovačice
Veverské Knínice
Slavnost se koná v neděli 18. května 2014 v 15 hodin
v Ostrovačicích na náměstí Viléma Mrštíka.
V kulturním programu vystoupí děti z městské části Brno-Žebětín,
Brno-Bystrc, obce Ostrovačice a Veverské Knínice
Autobus ze Žebětína odjede v 14.15 hodin z náměstí, zpět z Ostrovačic
do Žebětína v 17 hodin.
Hrad Veveří
v květnu 2014
Hrad Veveří si pro návštěvníky na měsíc
květen připravil bohatý program, vybere
si určitě každý. V květnu již bude mít Veveří brány otevřeny kromě pondělí po celý
týden.
Kromě prohlídek I. a II. okruhu je možno si
prohlédnout několik výstav: „Veveří – 800 let
hradu a panství“ – tato výstava přibližuje
bohatou osmisetletou historii a současnost
nejen majestátního hradu nad Brněnskou
přehradou, ale také jeho blízkého okolí.
V místnosti za hlavní pokladnou je možno
zhlédnout výstavu „Život (nejen) na zámku“,
která návštěvníkům přibližuje zákulisí památkových objektů z pohledu kastelánů, průvodců a ostatních pracovníků, kteří památkám zasvětili svůj život. Ve stejných
prostorách je stále k vidění výstava chladných
zbraní z období třicetileté války. Letošním
hitem sezony se jistě stane výstava „Arabela“,
která na Veveří zavítá 1. května a bude zde
hostovat až do konce srpna letošního roku.
Zde budou mít návštěvníci možnost prohlédnout si kostýmy a rekvizity ze známého televizního seriálu a také se mohou seznámit
s dobovými reáliemi přelomu sedmdesátých
a osmdesátých let 20. století, kdy tento legendární seriál vznikal.
Zveme vás:
V sobotu 17. května se bude na nádvoří Příhrádku odehrávat Skotský den, během něhož
bude možnost ochutnávky whisky, bude znít
skotská hudba, proběhne výuka skotských
tanců a bude možné si zasoutěžit v různých
disciplínách.
V pátek 23. května vystoupí kapela Tři sestry
se svými hosty.
V sobotu 31. května proběhne akce „Středověk na hradě Veveří“. Bližší informace naleznete v samostatném příspěvku na straně 6.
V sobotu 7. června se uskuteční další již tradiční akce, a to „Řecká sobota na hradě Veveří“, která návštěvníkům přiblíží vazby hradu
na Řecko. Kromě bohatého kulturního a historického programu budou připraveny i řecké gastronomické speciality. Bližší informace
naleznete v červnovém čísle Bystrckých
novin.
Lenka Florková
Bystrcké noviny • 5 • 2014
Volný čas, sport • 11
Masarykova univerzita otevírá dveře seniorům
Seniorské vzdělávání má své pevné místo na řadě
veřejných vysokých škol. Vsoučasné době studuje
na univerzitách třetího věku (dále jen U3V) přibližně 2 % seniorské populace České republiky
(cca 40 000 osob).Přijďte ivy rozšířit jejich řady!
Vzdělávání v seniorském věku napomáhá k udržení kvality života přívětivým a důstojným způsobem. Základním úkolem U3V je zprostředkovat
seniorům nové poznatky, vědomosti, dovednosti,
obory a technologie. Posláním kurzů U3V je též
stimulace k aktivitě.
Pilířem Univerzity třetího věku na Masarykově
univerzitě je Všeobecně zaměřený kurz, který
trvá osm semestrů a je zaměřen na otázky zdravého a smysluplného životního stylu ve vyšším
věku. Na obsahu přednášek se podílí všech 9
fakult MU. Dále pořádáme ve spolupráci s našimi partnery tři jednoleté kurzy nazvané Univerzita třetího věku v Moravském zemském
muzeu, Kulturní dědictví a památková péče
na jižní Moravě (ve spolupráci s Národním
památkovým ústavem), G. J. Mendel: Člověk,
opat a vědec (ve spolupráci s Mendelovým
muzeem). Pro účastníky U3V jsou nad tento
rámec pořádány tematické krátkodobé kurzy
zaměřené na informační technologie, cizí jazyky,
pohybově relaxační aktivity, otázky a problémy
z oblasti humanitních i přírodních věd. V programu nechybí ani jednodenní exkurze vztahující se k obsahu přednášek či tematických
kurzů.
Vzdělávání na U3V na Masarykově univerzitě má
formu přednášek, cvičení, seminářů a exkurzí,
účastníci mohou využívat studovny a knihovny.
Přednášky trvají 2 vyučovací hodiny a konají se
jednou za čtrnáct dnů (od října do května).
Účastníkem programu U3V může být osoba, která
dosáhla věku potřebného pro přiznání starobního
důchodu a má úplné středoškolské vzdělání
s maturitou. Vzdělávání je bezplatné, každoročně
se hradí pouze zápisné, které bylo pro akademický
rok 2014/2015 stanoveno na 800 Kč. Absolvent
U3V obdrží osvědčení na slavnostní promoci.
Přihlášky budeme přijímat osobně (Komenského
nám. 2, Brno) nebo elektronicky od 5. května
2014. Další podrobnosti o Univerzitě třetího
věku Masarykovy univerzity včetně fotografií a videoukázek našich aktivit najdete na:
www.u3v.muni.cz
Petr Adamec
Grand Prix dračích lodí 2014
V sobotu 24. května
proběhne na Brněnské
přehradě v areálu loděnice TJ LODNÍ SPORTY BRNO další akce ze seriálu
závodů dračích lodí GRAND PRIX DRAČÍCH
LODÍ 2014.
Program letošního závodu zahrnuje závody
v kategoriích Dragon Boat Grand Prix a Firemní
pohár (FUN) na tratích o délce 200 a 1000 m.
PROGRAM GRAND PRIX:
10.00–16.00 hodin závody na 200 m ve všech
kategoriích
16.00–18.00 hodin závody na 1000mve všech
kategoriích
od 19.00 hodin
defilé vítězných týmů na
trati 200 i 1000 m
Květnové GRAND PRIX DRAČÍCH LODÍ bude pro
diváky také ochutnávkou a pozvánkou na mezinárodní Brněnský festival dračích lodí 2014 –
kvalifikační závod ME Dračích lodí 2014, který
proběhne v termínu 19. 7.–20. 7. 2014 na stejném místě jako závod v květnu. Červencový
závod pak představí 8. ročník závodu dračích
lodí v kategorii Český pohár a Grand Prix. Závod
bude součástí projektu Mistrovství Evropy dračích lodí 2014.
Květnová GRAND PRIX DRAČÍCH LODÍ 2014 se
již tradičně koná pod záštitou starosty městské
části Brno-Bystrc Vladimíra Vetchého a za
finanční podpory městské části Brno-Bystrc.
Pořadatelem závodu je společnost PAVLOF
s. r. o. a veškeré podrobné informace najdete
na webových stránkách: www.pavlof-sport.cz
Tomáš Dvořák
FC Dosta Bystrc–Kníničky
V úterý 1. dubna proběhl
v Praze slavnostní ceremoniál – předávání cen Václava Jíry. Malou plaketu
obdržel šéftrenér mládeže
a sekretář klubu FC DOSTA
Jaroslav Sommernitz.
Jedná se o velice prestižní
ocenění celoživotního přínosu českému fotbalu. Ocitl se mezi největšími
legendami naší kopané.
V současnosti je předsedou Komise mládeže
a Trenérsko-metodické komise Městského fotbalového svazu v Brně a zároveň pracuje jako
sekretář a vedoucí trenér mládeže v oddíle FC
Dosta. Je trenérem licence A, v minulosti vedl
mládež ve Zbrojovce, v Židlochovicích a Bystrci,
zároveň pracoval jako učitel na Základní škole
v Brně se zaměřením na fotbal.
Jako funkcionář v oblasti mládeže pracoval na
okresní a krajské úrovni a byl i v Grémiu mládeže při ČMFS. V letech 1993–96 byl asistentem trenéra výběru ČR do 14 let. Léta se
podílel na výchově trenérů licence C pro Městský fotbalový svaz Brno, byl členem a lektorem
trenérské rady Jihomoravského krajského
svazu.
Muži
Na jaře se našim mužům příliš nedaří, naštěstí
mají body nahrány z podzimu. Nabízí se tak
prostor pro zapracování mladých hráčů.
FC DOSTA – Uherský Brod 0:1
Napajedla – FC DOSTA
2:0
FC DOSTA – FK Pelhřimov
1:1 (Košulič)
SFK Vrchovina – FC DOSTA 2:1 (Lidmila)
FC DOSTA – Velké Meziříčí 1:3 (Košulič)
Miroslav Procházka
Klub kaktusářů
Astrophytum
Brno
pořádá ve dnech 31. 5.–8. 6. 2014 pod záštitou
primátora statutárního města Brna R. Onderky
tradiční výstavu kaktusů a dalších sukulentů
v areálu Zahradního centra Čtyřlístek BrnoBystrc (vedle Hobby marketu).
Otevřeno bude
denně od 9.00
do 18.00 hodin.
Součástí výstavy bude prodej
literatury, přebytků rostlin
za příznivé ceny a poradenská služba.
Další informace naleznete na našem webu:
www.astrophytum.cz.
Těšíme se na návštěvu!
Karel Kašpárek
Knihovna Jiřího Mahena
Srdečně zveme všechny čtenáře a příznivce
detektivek na setkání s panem spisovatelem Stanislavem Češkou:
„Jak se píší detektivky“
ve čtvrtek 22. května 2014 v 16.00 hod.
v knihovně na ulici Vondrákova 15
Beseda o tvorbě známého a oblíbeného spisovatele, kde se čtenáři dozvědí, jak přišli na svět
jeho literární hrdinové. Beseda je spojená s autogramiádou a autorským čtením. V případě
zájmu bude možnost si zakoupit některou
z autorových knih.
Na setkání se těší a zve kolektiv knihovnic
Triatlonová špička v Brně
V sobotu 24. května se v Bystrci uskuteční
v pořadí již dvaadvacátý ročník triatlonového
závodu ,,22. EKOL SUPERPRESTIGE – EVROPSKÝ POHÁR JUNIORŮ V TRIATLONU 2014“.
Závod se bude konat jako v předchozích ročnících v prostoru Brněnské přehrady a Staré dálnice. Trasa závodu bude od 7.00 do 18.00 hod.
zcela uzavřena pro osobní dopravu i MHD.
Jedná se o ulice Přístavní, Obvodová, Stará dálnice, Rakovecká (Obvodová – Páteřní) a Hrázní
(po restauraci U lva).
Přijďte podpořit závodníky z domácího týmu
EKOL! Závody startují v 9.20 hod.
Jaroslav Mráz
12 • Inzerce
Bystrcké noviny • 5 • 2014
Bystrcké noviny • 5 • 2014
Inzerce • 13
14 • Sport, inzerce
Novinky z ragbyové
Bystrce
A-team seniorů má za sebou
dva odehrané soutěžní zápasy. Nejdříve v domácím prostředí podlehl úřadujícímu
mistrovi ČR, Tatře Smíchov,
v poměru 0:42. Ve druhém
kole hostoval náš tým v Praze na Slávii, kde vývoj
utkání vypadal o poznání lépe. Náš tým se hned
zkraje utkání ujal vedení po průniku zkušeného
Pavla Vrány a i následné poločasové skóre 22:12
bylo nadějné. Nicméně domácí ve druhé půli
zabrali a nakonec přetlačili Bystrc v poměru
41:12.
Bystrcké noviny • 5 • 2014
Řádková inzerce
Auto, moto, doprava
n Autoopravna a pneuservis Brno-Žebětín.
Provádíme veškeré opravy motorových vozidel. Příprava a realizace STK, dále NOVĚ
otevřený pneuservis včetně nových pneu.
Adresa: Otevřená 51, 641 00 Brno. Otevírací
doba: Po–Ne 7.00–19.00 hod. Tel.: 546 217 307,
mobil: 607 976 158
n Senior doprava JONESOVÁ – SENIOR
SERVIS. Tel.: 603 424 401
n Motoservis Žebětín. Nabízíme opravy motocyklů a skútrů všech značek. Adresa: Klobouček 14, Brno-Žebětín. Tel.: 731 370 254.
E-mail: [email protected]
Volný čas dětí
n Dětské tábory DRAK Křižanov – tančení,
sportovní, výtvarné. Minitábor rodiče s dětmi
1–7 let. www.drak.cz. Tel.: 541 229 122
n Zkušená a spolehlivá paní nabízí hlídání
dětí od 9/2014. Tel.: 608 463 948
n Hledám paní na hlídání ročního chlapečka.
Zkušenost s dětmi. Tel.: 733 774 668
n www.detsky-bazarek.com e-shop + prodej
na (Veslařská 103, Brno). Dětského secondhandu.
Také komisní prodej hraček a potřeb pro děti
n Na základní škole Vejrostova je v provozu
školička pro vaše ratolesti – cena za dopolední
program 200 Kč. Tel.: 605 488 068
Zatím stále platí, že prvořadým cílem pro sezonu
je záchrana a body je potřeba sbírat zejména
v domácím prostředí. Z tohoto hlediska čeká
naše ragbisty klíčové utkání první květnovou
sobotu, kdy přivítají na svém bystrckém pažitu
v třaskavém derby brněnský RC Dragon, který
aktuálně okupuje poslední místo v tabulce.
NEUSTÁLE HLEDÁME NOVÉ HRÁČE I HRÁČKY
PRO VŠECHNY NAŠE ŽÁKOVSKÉ KATEGORIE
A TO JIŽ OD 7 LET!!!
Igor Jilčík
Pracovní příležitosti
n Hledáme pracovníky se zdravotním postižením na pozice recepční, strážný a psovod
HHP i zkrácený úvazek. Tel.: 608 959 575
Řemeslníci a služby
n Malby 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/kus, radiátorů, oken, fasád, aj. Tel.: 606 469 316,
547 225 340, www.maliribrno-horak.cz , Bystrc
a okolí. PLATBA HOTOVĚ = sleva 250 Kč
n Kompletní rekonstrukce koupelen, bytu,
sádrokartony, www.skacel-koupelny.cz. Tel.:
775 354 760
n Podlahářské práce. Tel.: 606 508 946
n Malíř pokojů Brno. Tel.: 604 518 776
n Instalatér Radek Audy. Tel.: 605 544 402
n Kuchyňské linky a vestavěné skříně, nová
dvířka, skříňky na míru, výměna pracovní desky.
VRBA. Tel.: 603 438 707
n Malby, nátěry ONDERKA. Tel.: 604 731 918,
541 262 997
n Vodoinstalatér. Tel.: 602 861 402
n Přepisy 8mm filmů. Tel.: 604 422 892
n Pedikúra, masáže, studio Světla, OD Javor,
1. patro, tel.: 602 852 934
n Žaluzie, opravy, sítě a dveře proti hmyzu.
E-mail: [email protected], telefonní
kontakt: 604 850 396
n Žehlení na doma – košile a jiné. Telefon:
731 091 666
n Opravy počítačů. Jan Ryšávka, telefon:
604 535 647, www.hr-computers.cz
n Parta zedníků a obkladačů děláme veškeré
práce. Tel.: 774 576 264
n Malířské a natěračské práce malého i velkého rozsahu. Zn.: Po nás se neuklízí. Tel.:
724 118 862
n Elektrikář: opravy, instalace, revize. Tel.:
777 019 667
n BEDNA PC – servis počítačů a notebooků.
Levně, rychle a kvalitně. Bystrc, Kachlíkova 9,
(www.bednapc.cz). Tel.: 608 880 107
n Opravy komínů, omazání hřebenů, nátěry
a čištění rýn nabízím. Tel.: 737 905 923
n Klempířské práce – opravy střechy Werner
Hanuš, tel.: 605 556 862
n Kosmetické služby „Udělejte si chvíli času
pro sebe a přijďte si odpočinout.“ Kosmetika
Lilie nabízí kosmetické služby za cenu pro každého. Tel.: 728 747 816
n Čistím koberce. Tel.: 732 639 490
Reality a nemovitosti
n Koupím byt k investici (i zadlužený), tel.:
773 978 568
n Prodám zahradu s chatkou v OV v Bystrci
u řeky, 10 min. od MHD. Elektřina, užitková
voda, příjezd k pozemku, 854 m2, bez RK. Tel.:
773 678 800
n Hledám dlouhodobý podnájem zahrady
v Bystrci, popř. v okolí. Tel.: 774 224 146
n Hledám ke koupi byt v Bystrci.
Tel.: 773 568 099
n Prodám garážové stání na ulici Přístavní
v bytovém domě. Tel.: 776 312 930
n Pronájem garáže na Větrné ulici.
Tel.: 608 402 080
n Pronajmu garáž v Bystrci, cena dohodou.
Tel.: 605 225 666
n Vyměním OB 3+1 v Bystrci jdoucí do privatizace za OB 3+1 nebo za OB 2+1. Tel.: 725 051 872
n Rádi koupíme malý byt v Bystrci. Telefon:
608 940 651
n Hledáme rodinný dům ke koupi i v původním stavu v Bystrci či Žebětíně. Tel.: 606 95 31 85
n Hledáme byt 2+1 nebo 3+1 pro rodiče v Bystrci. Tel.: 776 013 782
n Nabízím pomoc při prodeji a následné
koupi nemovitosti v Bystrci a okolí. Volejte Jiřího
Šmacha, tel.: 775 674 645
n Koupíme byt k nastěhování v Bystrci. Jen od
majitelů, ne RK. Prosím, nabídněte. Volejte
608 768 358
n Vyměním OB 3+1 v Bystrci na ulici Filipova
jdoucí do privatizace za dva menší OB 2+1 a 1+1
(popř) garsoniéra. Tel.: 775 998 305
n Pronajmu garáž č. 30 Foltýnova. Cena
1 400 Kč. Tel.: 721 382 428
n Koupím byt 1+1 bez realitky v Bystrci. Kontaktní telefon: 732 402 278
n Pronajmu zděnou garáž na ulici Větrná
v horní části zavřeného objektu 100 m od MHD
Wollmanova. El. 220 V, volná. Volat spíš večer
i SMS. Zavolám zpět tel.: 704 086 660
n Koupím byt, dům nebo chatu. Telefon:
732 242 272
n Pronajmu garáž na ulici Foltýnova. Telefon:
774 514 513
n OB 3+1 za OB 1+1. Tel.: 732 544 832
Různé
n Nakupujte z pohodlí vašeho domova!
Široký sortiment zdravé výživy. www.zdravavyziva-brno.cz. Možnost vyzvednutí v OD Javor,
nám. 28. dubna 2, Brno-Bystrc
n Angličtina – připravím ke zkouškám, maturitě, doučování žáků a studentů, 15 let praxe.
Tel.: 737 184 418
Bystrcké noviny • 5 • 2014
n Pronajmu plně zamykatelné nosiče na
kola na tažné zařízení variabilní pro 2–4 kola.
Cena od 80 Kč/den. [email protected],
www.nosicekolbrno.cz, tel.: 724 071 393
n Včelínek – medové občerstvení. Sentický
kvasar, posezení v zahradě, opékání na ohni,
grilování. Otevřeno denně od 14.00 hod. Bystrc,
ul. Přístavní (na mostě) www.vcelinek.cz
n Doučím MAT – FYZ 6–9. Tř. ZŠ, prima –
kvarta, gym. www.mat-fyz.cz, tel.: 774 621 703
n Ozdravné taneční kurzy. Tel.: 732 242 272
n Daruji kocourka 9 měsíců, čistotný, mazlivý
(byt – děti). Tel.: 602 748 646
Inzerce, kultura • 15
Pozvánka do Společenského centra
7. 5. ČAJ O PŮL PÁTÉ
Začátek: 16.30 hod.
středa Taneční podvečer s Orchestrem L. Kozderky TO JSME MY, na kterém zaznějí populární
taneční skladby, swingové melodie i známé české lidové písničky. Pořadem provází
a zpívají Jiří Helán, Karel Zelníček a Květa Navrátilová.
Vstupné: 70 Kč
15. 5. HVĚZDNÉ MUZIKÁLY
Začátek: 19.00 hod.
čtvrtek Závěrečný koncert cyklu Setkání žánrů nabídne průřez úspěšnými muzikálovými inscenacemi, např. Jesus Christ Superstar, Evita, Vlasy, West Side Story, Chicago, Cats, My
Fair Lady a další, v podání oblíbených herců Městského divadla Brno Evy Jedličkové
a Radka Novotného.
Vstupné: 220 Kč / senioři 180 Kč.
4. 6. ČAJ O PŮL PÁTÉ
středa Taneční podvečer.
Vstupné: 70 Kč
Začátek: 16.30 hod.
5. 6. DĚTSKÁ FARMA
čtvrtek Velký zábavně soutěžní pořad pro děti
k MDD. Na několika soutěžních stanovištích si děti mohou vyzkoušet dovednosti farmáře a vyhrát atraktivní ceny.
Akce se koná na prostranství před Společenským centrem.
Vstup volný
Začátek: 16.00 hod.
VÝSTAVY:
6.–15. 5. ŠPERKY JANY POČUCHOVÉ
Prodejní výstava ručně vyrobených šperků. Otevřeno pondělí–čtvrtek od 15 do 19 hodin.
5.–15. 5. PRÁCE DĚTÍ ZE ŠD při ZŠ Vejrostova 1
Otevřeno v pondělí a středu od 15 do 18 hodin a při akcích ve Společenském centru.
Bystrc pokračuje v atraktivních koncertech
(pokračování ze str. 1)
HOSTINEC U ŠŤÁVŮ
Hrací stůl
AIR HOCKEY DYNAMO
„Velký Šprtec“
POHŘEBNÍ SLUŽBA
Harmonie s. r. o.
s dvaceti tříletou tradicí,
pro vás otvírá novou pobočku
v Brně-Kohoutovicích,
Libušina třída 2
snadno dostupná MHD (zastávka trolejbusu Stamicova),
parkování přímo za budovou pošty
tel.: 702 276 176
www.pohrebni-sluzba.cz, [email protected]
Naše další pobočky naleznete na:
ul. Lidická 44, Brno-město, 545 573 804
Mikuláškovo nám. 1, Brno-Starý Lískovec, 547 210 465
Faměrovo nám. 29, Brno-Černovice, 530 330 754
V novém roce je na 12. února připraven hudební souboj klavírních improvizátorů Zdeňka Krále
a Martina Jakubíčka.Vynikající pianisté budou
hrát na přání publika a vytvoří neuvěřitelné
improvizační kreace.
Celý cyklus zakončí 16. dubna hudební show
v netradičním podání Shadow Quartet na
jejichž koncertě zazní kromě klasické, také hudba
filmová, muzikálová či populární.
Hudebním příznivcům kromě pestrého programu
nabízíme i výhodné ceny přenosných abonentek. Pro abonenty jsou
navíc vyhrazena nejlepší místa v přední části sálu (stávajícím abonentům rezervujeme jejich místa do 15. 5.) a při koupi abonentky
do 15. 5. 2014 rovněž dárek v podobě hudebního CD.
Ceny přenosných abonentek jsou 490 Kč (děti, studenti), 640 Kč
(pro jednu osobu) a 1090 Kč (pro dvě osoby).
Předprodej výhodných abonentek je od 5. 5. do 28. 5. 2014
v pokladně Společenského centra, která je otevřena pondělí až
čtvrtek od 16 do 19 hodin (tel.: 546 224 320).
Více informací o koncertním cyklu naleznete na webových stránkách: www.setkanizanru.cz nebo www.bystrc.cz.
Těšíme se na setkání s vámi.
Bohdana Sekyrová a Jiří Jahoda
Předprodej vstupenek 14 dní před jednotlivými pořady (není-li uvedeno jinak) v pokladně
Společenského centra na ul. Odbojářské č. 2 (po–čt 16–19 hod., ostatní dny hodinu před
začátkem jednotlivých pořadů, tel.: 546 224 320). Doprava: tramvaj č. 1, 3, 11, zastávka „ZOO“,
autobusy: č. 50, 52 a trolejbus č. 30, zastávka „Vondrákova“. Bližší informace o pořadech také
na www.bystrc.cz
Bystrcké noviny • 5 • 2014
16
SPOLEČENSKÝ A KULTURNÍ SERVIS
ZOO Brno v květnu
7. 5. Společenské centrum Bystrc:
ČAJ O PŮL PÁTÉ
středa
Začátek: 16.30 hod.
8. 5. HT Group – Arena, Jakuba Obrovského 2
čtvrtek BYSTRC 7´s sevens
Ragbyový turnaj o sedmi hráčích
Začátek: 10.00 hod.
11. 5. BYSTRCKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
neděle u OREA hotelu Santon na přehradě v době od 8–13 hod.
11. 5. FC DOSTA BYSTRC – TASOVICE
neděle Fotbalové utkání 25. kola divize D
Začátek: 16.30 hod.
Začátek: 18.00 hod.
Začátek: 16.00 hod.
15. 5. Společenské centrum Bystrc:
čtvrtek HVĚZDNÉ MUZIKÁLY
Viz pozvánka na str. 15
Začátek: 19.00 hod.
17. 5. Hrad Veveří: SKOTSKÝ DEN
sobota Viz příspěvek na str. 10
Začátek: 10.00 hod.
Viz příspěvek na str. 11
Začátek: 9.00 hod.
24. 5. GP DRAČÍCH LODÍ 2014
sobota Viz příspěvek na str. 11
Začátek: 10.00 hod.
25. 5. BYSTRCKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
neděle u OREA hotelu Santon na přehradě v době od 8–13 hod.
25. 5. BRNO PITBULLS – BÍLOVICE SÍGRS
neděle Americký fotbal v Bystrci
Začátek: 14.00 hod.
25. 5. FC DOSTA BYSTRC – STARÁ ŘÍŠE
neděle Fotbalové utkání 27. kola divize D
Začátek: 16.30 hod.
čtvrtek Viz příspěvek DK Kamecháčku na str. 7 Začátek: 16.00 hod.
pá–so Více informací najdete na str. 7
31. 5. STŘEDOVĚK NA HRADĚ VEVEŘÍ
sobota Viz pozvánka na str. 6 a 10
Začátek: 10.00 hod.
31. 5. FC DOSTA BYSTRC – VELKÉ MEZIŘÍČÍ
sobota Fotbalové utkání st. dorostu
Fotbalové utkání ml. dorostu
Začátek: 10.00 hod.
Začátek: 12.15 hod.
31. 5. DĚTSKÝ DEN
17. 5. MALÉ DRAČÍ LODĚ V BRNĚ
sobota Premiéra na Svratce v Pisárkách
Začátek: 22.30 hod.
30.–31. 5. SBĚR ŠATSTVA PRO CHARITU
15. 5. OČKOVÁNÍ PSŮ
čtvrtek Viz článek na str. 2
pátek v centru Brna
24. 5. EKOL SUPERPRESTIGE – EP JUNIORŮ
sobota V TRIATLONU 2014
29. 5. DEN DĚTÍ
14. 5. SETKÁNÍ S OBČANY
středa Viz příspěvek na str. 5
pa–so Více podrobností na str. 1 a 2
23. 5. OHŇOSTROJE THEATRUM PYROBOLI (Česko)
Otevírací doba denně od 9.00 do 18.00 hodin.
Pokladny se uzavírají v 17.00 hodin.
Viz pozvánka na str. 15
23.–24. 5. VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Začátek: 10.00 hod.
sobota Viz příspěvek na str. 6
Začátek: 14.00 hod.
17. 5. FC DOSTA BYSTRC – OTROKOVICE
31. 5. OHŇOSTROJE FLASH BARRANDOV SFX (Česko)
sobota Fotbalové utkání st. dorostu
Fotbalové utkání ml. dorostu
sobota při Velkém dětském dni v lokalitě Brno-jih
Více na: www.ignisbrunensis.cz
Začátek: 22.30 hod.
Začátek: 10.00 hod.
Začátek: 12.15 hod.
17. 5. ZOO: ZVÍŘÁTKA TAKÉ NEKOUŘÍ
sobota Více na: www.zoobrno.cz
Začátek: 11.00 hod.
17. 5. BYSTRCKÝ VANDR
sobota Viz příspěvek na str. 8
Začátek: 12.00 hod.
17. 5. HT Group – Arena, Jakuba Obrovského 2
sobota RC BYSTRC – RC Sparta Praha
Extraliga ragby mužů
Začátek: 15.00 hod.
Začátek: 9.00 hod.
Začátek: 10.45 hod.
18. 5. BRNO PITBULLS – BÍLOVICE SÍGRS
neděle Americký fotbal v Bystrci
Začátek: 14.00 hod.
18. 5. SLAVNOST V POHÁDCE MÁJE
neděle Viz pozvánka na str. 10
Začátek: 15.00 hod.
22. 5. OČKOVÁNÍ PSŮ
čtvrtek Viz článek na str. 2
Začátek: 16.00 hod.
Začátek: 16.00 hod.
23. 5. Hrad Veveří: TŘI SESTRY
pátek Viz příspěvek na str. 10
Začátek: 9.00 hod.
Začátek: 10.45 hod.
1. 6. DĚTSKÝ DEN
neděle Viz příspěvek na str. 6
Začátek: 14.00 hod.
4. 6. Společenské centrum Bystrc:
ČAJ O PŮL PÁTÉ
středa
Začátek: 16.30 hod.
5. 6. Společenské centrum Bystrc:
DĚTSKÁ FARMA
čtvrtek
Viz pozvánka na str. 15
Začátek: 16.00 hod.
7. 6. Hrad Veveří: ŘECKÁ SOBOTA
sobota Viz příspěvek na str. 10
Začátek: 10.00 hod.
VÝSTAVY ve Společenském centru Bystrc:
6.–15. 5. ŠPERKY JANY POČUCHOVÉ
Viz pozvánka na str. 15
5.–15. 5. PRÁCE DĚTÍ ZE ŠD při ZŠ Vejrostova 1
22. 5. JAK SE PÍŠÍ DETEKTIVKY
čtvrtek Viz příspěvek na str. 11
neděle Fotbalové utkání st. žáků
Fotbalové utkání ml. žáků
Viz pozvánka na str. 15
18. 5. FC DOSTA BYSTRC – KUŘIM
neděle Fotbalové utkání st. žáků
Fotbalové utkání ml. žáků
1. 6. FC DOSTA BYSTRC – BOSKOVICE
Viz pozvánka na str. 15
31. 5–8. 6. VÝSTAVA KAKTUSŮ A SUKULENTŮ
Začátek: 10.00 hod.
v Zahradním centru Čtyřlístek, viz pozvánka na str. 11
Uzávěrka červnového čísla je 14. 5. 2014. Bystrcké noviny dostanete do schránky 2.–4. 6. 2014. Příspěvky zasílejte na e-mail: [email protected]
Bystrcké noviny vydává MČ Brno-Bystrc, reg. č. MK ČT E 12133. Předseda redakční rady: Miroslav Klimeš. Adresa: Redakce BN, nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno. Kontakt:
Taťána Růžičková, tel.: 546 125 112. E-mail redakce: [email protected] Sběr inzerce na podatelně MČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60. Redakční rada si vyhrazuje právo na
jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálů. Na zveřejnění příspěvků nevzniká právní nárok. Sazba a tisk SAMAB BRNO GROUP, a. s., Cyrilská 14, 602 00 Brno.
Náklad 12 500 výtisků. Zdarma. V elektronické podobě na www.bystrc.cz (sekce Život v Bystrci).
Download

BYSTRCKÉ NOVINY