STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora
Adresa: Benešova 97, Hlouška, 284 01 Kutná Hora 1
Naše značka:
Spisová zn.:
SPU 035236/2013
2RP3313/2011-130706
Dle rozdělovníku
Vyřizuje: Ing. Jitka Svobodová
Tel: 327536022
E-mail: [email protected]
ID DS: z49per3
DATUM: 16. 9. 2013
Komplexní pozemkové úpravy Žehušice - oznámení o vyložení aktualizovaného soupisu
nároků, zaslání prvního návrhu, aktualizovaného soupisu nároků a pozvánka na jednání
Pozemkový úřad Kutná Hora zahájil dne 22. 10. 2008 pod číslem jednacím 41/2008 ve
smyslu § 6 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových
úřadech, na základě žádostí jednotlivých vlastníků, řízení o pozemkových úpravách
v katastrálním území Žehušice. V průběhu řízení byl obvod rozšířen o části katastrálních
území Chotusice, Rohozec, Vlačice, Bojmany, Zaříčany a Horka u Žehušic.
Dne 1. 1. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a změně
některých souvisejících zákonů. Tímto zákonem došlo ke spojení dosavadní soustavy
pozemkových úřadů a zbytkových agend Pozemkového fondu ČR a vytvoření nové
organizační složky státu s názvem Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“). Práva a
povinnosti plynoucí z platných právních předpisů, které souvisejí s činností pozemkových
úřadů a Ústředního pozemkového úřadu, plní a vykonává SPÚ (ust. § 22 odst. 6 citovaného
zákona).
V rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) Žehušice zabezpečil
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora (dále jen „pobočka“)
v souladu s ustanovením § 8 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách
a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů
k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
vypracování aktualizovaného soupisu nároků vlastníků pozemků (dále jen „soupis nároků“)
podle jejich ceny, výměry, vzdálenosti a druhu. Potřeba aktualizace nároků vyplývá z velkého
množství změn v datech za dobu, která uplynula od posledního projednání.
Tento soupis nároků je počínaje dnem 27. 9. 2013 vyložen po dobu 15 dnů na Úřadě
Městyse Žehušice, současně je také k nahlédnutí na Pobočce v Kutné Hoře a příslušná část
také na Úřadě Městyse Bílé Podolí a Obecních úřadech Vlačice, Chotusice, Rohozec a Horka
u Žehušic.
K soupisu nároků mohou vlastníci pozemků uplatnit námitky u pobočky a to v termínu do 17.
10. 2013. Námitky podané k pozemkům neřešeným v pozemkových úpravách předá pobočka
katastrálnímu úřadu k rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu (zákon ČNR
č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů).
Na základě požadavků vlastníků byl vypracován první návrh umístění nových pozemků,
který Vám rovněž v příloze zasíláme.
Připomínky k soupisu nároků a k prvnímu návrhu mohou vlastníci uplatňovat písemně nebo
při osobní návštěvě na Pobočce Kutná Hora (nejlépe po telefonické dohodě) do 17. 10. 2013
nebo pak při jednání samotném, které se koná
ve dnech 14., 16. a 17. října 2013 (po, st, čt) v časech dle rozdělovníku
se schůzkou účastníků v zasedací místnosti Úřadu Městyse Žehušice č. p. 53.
Případné dotazy zodpoví projektant Jaroslav Truhlář (Agroprojekce Litomyšl) na tel. čísle
461 612 314 příp. 605 425 477 nebo e-mailové adrese: [email protected]
Jestliže Vám námi určený termín nevyhovuje nebo máte-li zájem přijít se spoluvlastníkem,
který je přizván v jiný den či hodinu, můžete se dostavit v kterýkoliv den a hodinu, která je
uvedena v pozvánce příp. po telefonické domluvě kterýkoliv den na pobočku. Rozvržení časů
je orientační a slouží k zajištění plynulého chodu jednání.
Pokud nemáte k soupisu nároků a k prvnímu návrhu žádné připomínky či dotazy, podepište
prosím přiložené formuláře (soupis nároků i návrh) a zašlete je na adresu Pobočky Kutná
Hora nebo zanechte na Úřadě Městyse Žehušice do 17. 10. 2013.
Vlastníkům, kteří projevili v průběhu KoPÚ zájem o rozdělení spoluvlastnictví, zasíláme
„dohodu o vypořádání spoluvlastnictví“, kterou je nutné podepsat a doručit pobočce v termínu
do 31. 10. 2013.
Děkujeme za spolupráci při zpracování pozemkové úpravy.
Ing. Mariana Poborská
pověřena vedením Pobočky Kutná Hora
Státní pozemkový úřad
Přílohy:
Rozdělovník
Soupis nároků včetně mapky
První návrh včetně mapky
Pouze někteří vlastníci: Dohoda o rozdělení spoluvlastnictví s krátkou informací
Informace k odsouhlasení vstupu pozemků do pozemkových úprav
SPU 035236/2013
2
Vysvětlení
Soupis nároků je seznam, kde jsou uvedeny všechny pozemky zapsané na daném listu
vlastnictví. Tento soupis je rozdělen do dvou částí:
1. Pozemky mimo obvod pozemkové úpravy – zde jsou parcely, kterých se pozemkové
úpravy nijak nedotknou (zastavěná plocha, intravilán obce).
2. Pozemky v obvodu pozemkových úprav jsou
a) pozemky neřešené dle § 2 zákona – pozemky, u kterých bude pouze obnoven
soubor geodetických informací, nebudou směňovány. Námitky podané k pozemkům
neřešeným v pozemkových úpravách předá pobočka katastrálnímu úřadu k rozhodnutí podle
zvláštního právního předpisu (zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České
republiky, ve znění pozdějších předpisů). Vlastník, který má v obvodu pouze pozemky
neřešené dle § 2 zákona, není účastníkem řízení a o jeho pozemcích nebude v rámci KoPÚ
rozhodováno.
b) pozemky řešené dle § 2 zákona - parcely, které budou v rámci obvodu komplexních
pozemkových úprav (KoPÚ) směňovány (pole, louky, pastviny, polní cesty, remízky apod.).
Některé pozemky jsou směnitelné pouze se souhlasem vlastníka (části parcel určené
územním plánem k zastavění, pozemky zastavěné stavbou, zahrady, vodní plochy apod.). U
těchto parcel je v poznámce soupisu nároků uvedeno „§3 odst.3“. Prosíme vlastníky těchto
pozemků, aby podepsali přiložený soupis nároků a tím zároveň souhlas s řešením těchto
pozemků v KoPÚ.
Na soupisu je dále provedeno ocenění parcel dle skutečného stavu a spočítán celkový nárok
vlastníka, se kterým se vstupuje do KoPÚ. Dále je přiložena mapka se zobrazením parcel ve
Vašem vlastnictví. Ve Vašem vlastním zájmu Vás žádáme o překontrolování a odsouhlasení
všech údajů uvedených v soupisu nároků (jméno, adresa, rodné číslo příp. jiný identifikátor,
údaje o pozemcích).
První návrh nového uspořádání pozemků byl vyhotoven projektantem na základě
požadavků jednotlivých vlastníků v průběhu řízení. Pokud vlastníci své požadavky dosud
nevyjádřili, slouží tato první varianta návrhu jako podklad pro další jednání, proto prosíme,
sdělte ve vlastním zájmu své požadavky pobočce co nejdříve. Nově navrhované pozemky
musí odpovídat původním pozemkům cenou, výměrou i vzdáleností. Cena nového pozemku
se od původní smí lišit maximálně o +/- 4 %. Překročit toto kritérium můžeme jen tehdy, když
vlastník souhlasí s uhrazením rozdílu ceny přesahující kritérium. U výměry činí toto kritérium
+/- 10 % a u vzdálenosti +/- 20 %. Překročení kritérií je možné jen se souhlasem vlastníka.
Informace pro nové účastníky řízení
Novým účastníkem řízení se můžete stát např. jako dědic zemřelého vlastníka dle sdělení
soudu (§ 5, odst. 4), zákona, nebo jako nový vlastník. V některých případech jsou účastníci
řízení takto kontaktováni poprvé z důvodu dohledání adresy bydliště nebo rozšíření obvodu
pozemkových úprav o nové pozemky.
Pozemkové úpravy jsou nástrojem pro vytvoření podmínek pro racionální uspořádání
vlastnických vztahů k zemědělským a lesním pozemkům s ohledem na hospodaření a na
potřeby krajiny. Pozemkové úpravy řeší komplexně celé zájmové území a ve veřejném zájmu
se jimi prostorově a funkčně uspořádávají pozemky - scelují se nebo dělí a zabezpečuje se
jejich přístupnost a využití, vyrovnání hranic. Realizace společných zařízení v rámci těchto
úprav znamená nové polní cesty, rybníky, zeleň v krajině a omezení eroze.
Proces pozemkových úprav se řídí zákonem č.139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a
pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů.
SPU 035236/2013
3
Zpracovatelem KoPÚ Žehušice je sdružení VRV-AGP, Nábřežní 4, Praha 5.
Úvodní ústní jednání se konalo dne 16. 4. 2010. Na tomto jednání byli účastníci řízení
seznámeni s účelem, formou a předpokládaným obvodem pozemkových úprav a byl zvolen
sbor zástupců, který zastupuje vlastníky za účelem spolupráce při celém procesu řízení o
pozemkových úpravách.
Soupis nároků byl projednáván v červenci 2011 za účelem odsouhlasení údajů o stávajících
pozemcích vlastníků dle dat vedených v katastrálním operátu Katastrálního úřadu Kutná Hora
a odsouhlasení identifikace a ocenění příslušných pozemků.
Postup při pozemkových úpravách z hlediska vlastníka pozemků
1. Zahájení pozemkových úprav - oznámením veřejnou vyhláškou na úřední desce obecního
úřadu.
2. Úvodní jednání – vlastníci půdy jsou informováni o postupu při pozemkových úpravách,
ustanovuje se sbor zástupců (zpravidla z občanů, kteří toto území znají a mohou pomoci
projektantům radou či připomínkou), stanoví se způsob oceňování pozemků pro potřeby
pozemkových úprav...
3. Geodetické práce – šetření hranic – v řešeném území se pohybuje geodetická skupina,
která provádí zaměření území. Poté jsou vlastníci, kteří mají pozemky na obvodu
pozemkových úprav zváni na místní šetření.
4. Soupis nároků - nárokové listy (seznam pozemků v řešeném území s přiřazenou výměrou,
cenou a vzdáleností) jsou zaslány poštou společně s pozvánkou na jednání. Vlastník půdy si
zkontroluje, zda výměra a čísla parcel souhlasí s jeho doklady. Souhlasy i připomínky může
vlastník uplatnit při osobním projednávání nebo písemně.
5. Opakované projednávání variant návrhu s projektantem - probíhá většinou na obecním
úřadě, vlastníci jsou zváni pozvánkou. Vlastník zkontroluje nově navržené umístění pozemků.
Projektanti musí dodržovat kriteria výměry, ceny a vzdálenosti původních pozemků, berou
ohled na umístění původních pozemků, cestní síť a další společná zařízení. Pokud se vlastník
pozemků jednání nezúčastní ani se ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že souhlasí.
K později podaným připomínkám pozemkový úřad již ve smyslu zákona nepřihlíží. Tato
etapa končí vystavením návrhu pozemkových úprav – návrh je k nahlédnutí na příslušném
obecním úřadě a na pozemkovém úřadě a vlastníci jej obdrží poštou společně s pozvánkou na
závěrečné jednání.
6. Závěrečné jednání – formální ukončení, zhodnocení výsledků pozemkových úprav,
seznámení s návrhem, o kterém bude rozhodnuto a informace o dalším předpokládaném
průběhu pozemkových úprav, již bez možnosti uplatňování námitek nebo připomínek.
7. Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav – vydává se, pokud vlastníci 75%
výměry v řešeném území souhlasí s návrhem KoPÚ. Oznamuje se veřejnou vyhláškou na
úřední desce a vlastníci jej obdrží poštou.
8. Tvorba nové mapy (DKM) – podle schváleného návrhu KoPÚ
9. Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv se oznamuje veřejnou
vyhláškou na úřední desce a vlastníci jej obdrží poštou. Proti tomuto rozhodnutí už se nelze
odvolat. Následuje zápis do katastru nemovitostí.
10. Vytyčování – každý vlastník má po provedené KoPÚ nárok na jedno bezplatné vytyčení
pozemků. Vytyčuje se zpravidla po sklizni, pokud se vlastník ujímá užívacího práva.
11. Realizace společných zařízení (cesty, příkopy, rybníky, biokoridory…) podle
schváleného plánu společných zařízení a finančních možností a podle priorit stanovených
sborem zástupců.
SPU 035236/2013
4
Rozdělovník k č.j. SPU 035236/2013
K jednání zveme:
I. Pobočce neznámé účastníky řízení, jejichž práva nebo právem chráněné zájmy by mohly být při řízení o
pozemkových úpravách v katastrálním území Žehušice a částech k. ú. Chotusice, Rohozec, Vlačice,
Bojmany, Zaříčany a Horka u Žehušic dotčeny, veřejnou vyhláškou, vyvěšenou po dobu 15 dnů na úřední
desce:
Úřad Městyse Žehušice
Obecní úřad Chotusice
Obecní úřad Rohozec
Obecní úřad Horka u Žehušic
Obecní úřad Vlačice
Úřad Městyse Bílé Podolí
Pobočka Kutná Hora
II. Pobočce známé účastníky řízení:
Pondělí 14. 10. 2013: 9:00 – 10:00 hod.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova
1931/1, Praha 11 - Chodov, 148 00 Praha 414
Ambrožová Ivana, Na hranicích 357/19, Praha 8, 181 00 Praha 81
Bareš Josef, Šípková 1733, Čáslav-Nové Město, 286 01 Čáslav
Bareš Josef, K Lávce 57, 285 75 Žehušice
Barešová Ivanka, K Lávce 57, 285 75 Žehušice
Barešová Jana, Adamovská 727/5, Michle, 140 00 Praha 4
Bažilová Jarmila, Polední 1032/14, Praha 4 - Braník, 147 00 Praha 47
Bednář Miroslav, K Lávce 52, 285 75 Žehušice
Bělohlávek Pavel, V Chaloupkách 85, 285 75 Žehušice
Berounský Stanislav, Na Zemance 412/1, Praha 4, 147 00 Praha 47
Bíbrová Monika, Neustupného 1833/20, Praha 13, 155 00 Praha 515
Bláhová Dobromila, Školní 190, 252 43 Průhonice
Borovská Jana, Gagarinova 1214, 535 01 Přelouč
Borový Petr, Vlčkova 1069/1, Praha 14 - Černý Most, 198 00 Praha
Bouška Petr, Pavla Beneše 750/8, Praha 18 - Letňany, 199 00 Praha
Bradová Jana, U Kulturního domu 349, 533 12 Chvaletice
Broučková Naděžda, V Chaloupkách 84, 285 75 Žehušice
Brůha Tomáš, Chotovická 1747/1, Praha 8 - Kobylisy, 182 00 Praha
Brunová Libuše, Rybňany 24, Zálužice, 438 01 Žatec 1
Bubancová Eliška, Chotusice 101, 285 76 Chotusice
Bubanec Jozef, Chotusice 101, 285 76 Chotusice
Pondělí 14. 10. 2013: 10:00 – 11:00 hod.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Bureš Luděk, Chotusice 102, 285 76 Chotusice
Bureš Pavel, Chotusice 153, 285 76 Chotusice
Burešová Hana, Koněvova 2366/191, Žižkov, 130 00 Praha 3
Císař Miloslav, Za Klokočkou 356, Dolínek, 250 70 Odolena Voda
Crkal Alois, Chotusice 60, 285 76 Chotusice
Crkalová Anna, Prosetín 20, 539 76 Prosetín u Hlinska
Crkalová Marta, Chotusice 60, 285 76 Chotusice
Čejková Bohumila, Urbánkova 3349/6, Praha 12, 143 00 Praha 412
Černá Vladimíra, Chotusice 200, 285 76 Chotusice
Černý Miloslav, Jeseniova 1167/57, Žižkov, 130 00 Praha 3
Černý Vilém, Chotusice 152, 285 76 Chotusice
Červinková Blažena, Zbraslavice 300, 285 21 Zbraslavice
Český rybářský svaz, místní organizace Kutná Hora, Jánské náměstí
540/10, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora 1
Čihulová Oldřiška, Vlkov pod Oškobrhem 48, 289 04 Opočnice
Čvančarová Zdeňka, Rohozec 117, 284 01 Kutná Hora 1
Dobiáš Josef, Raabova 1578, Pardubice III, 530 03 Pardubice 3
Dobiáš Miroslav, Dolní 355, Šipší, 284 01 Kutná Hora 1
Doležal Josef, Rohozec 49, 284 01 Kutná Hora 1
Dráb Josef, Zbyslavská 172, Dolní Bučice, 285 71 Vrdy
Drápalová Ludmila, Slancova 1260/6, Praha 8, 182 00 Praha 82
Dudová Jaroslava, 1. máje 331, 340 04 Železná Ruda
Pondělí 14. 10. 2013: 11:00 – 12:00 hod.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
Dušek Josef Jaroslav, Břasy 260, 338 24 Břasy 1
Dušek Radek, Bechyňská 639, Praha 18 - Letňany, 199 00 Praha 99
Dušek Vladimír, Tavolníková 1848/19, Praha 4 - Krč, 142 00 Praha
Dvořák Karel, Brandlova 1382/16, Praha 11 - Chodov, 149 00 Praha
Dyk Vojtěch, Pražská 7, 252 29 Dobřichovice
Erbal Pavel, Rohozec 16, 284 01 Kutná Hora 1
Farkač Miroslav, Ruprechtická 2274/6, Praha 20, 193 00 Praha 913
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
Farkač Miroslav, Krchleby 102, 286 01 Čáslav
Fedorová Jana, Hlavní 149, 285 75 Žehušice
Filingerová Monika, Na Provaznici 324/7, 284 01 Kutná Hora 1
Fírerová Hana, Hrdlív 166, 273 06 Libušín
Fligrová Dana, Vrchlického 473, Kolín IV, 280 02 Kolín 2
Fligrová Zdenka, Veltrubská 887, Kolín V, 280 02 Kolín 2
Fofoňka Jindřich, Vodranty 26, 286 01 Čáslav
Foršt Tomáš, V Koutě 209, 285 75 Žehušice
Francová Marie, Chotusice 15, 285 76 Chotusice
Francová Markéta, Chotusice 59, 285 76 Chotusice
Fuksa Jaromír, Přístavní 1246/39, Holešovice, 170 00 Praha 7
Hác Jiří, U Borku 416, Pardubice IV - Pardubičky, 530 03 Pardubice 3
Haincová Lenka, Otradov 20, 539 43 Krouna
Hanušová Věra, Prokopa Holého 139, Sedlec, 284 03 Kutná Hora 3
Havelka Jiří, Chrudimská 63, Dolní Bučice, 285 71 Vrdy
Havlíčková Lenka, Jetelová 1643, Čáslav-Nové Město, 286 01 Čáslav
Pondělí 14. 10. 2013: 12:00 – 13:00 hod.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
Havránek Jaroslav, Rohozec 17, 284 01 Kutná Hora 1
Havránek Stanislav, Rohozec 28, 284 01 Kutná Hora 1
Havránek Zdeněk, Rohozec 79, 284 01 Kutná Hora 1
Hegyközi Jan, Roklanská 1506/10, Říčany, 251 01 Říčany u Prahy
Hejcmanová Lenka, Libenice 132, 280 02 Kolín 2
Heřmánek Jaroslav, Nerudova 282, 285 71 Vrdy
Heřmánek Josef, Na Třísle 126, Pardubice I, 530 02 Pardubice 2
Heřmánek Pavel, Močovice 157, 286 01 Čáslav
Heřmánková Jana, U Lesa 730, Žižkov, 284 01 Kutná Hora 1
Hlaváč Jiří, Československé armády 486, 294 41 Dobrovice
Hlaváčová Sylvie, Československé armády 486, 294 41 Dobrovice
Hlavatá Eva, Zoubkova 2144, Česká Lípa, 470 01 Česká Lípa 1
Hobza Petr, Sluneční náměstí 2583/10, Praha 13, 158 00 Praha 58
Hobzová Michaela, Chotusice 283, 285 76 Chotusice
Hojdová Eva, 17. listopadu 118, Šipší, 284 01 Kutná Hora 1
Holoubková Věra, Červenomlýnská 268, Dolní Bučice, 285 71 Vrdy
Holubová Jana, Kojetice 11, Ústí nad Labem, 400 02 Ústí nad Labem
Hon Josef, Bojmany 41, Žehušice, 286 01 Čáslav
Hon Josef, Bojmany 33, Žehušice, 286 01 Čáslav
Hon Zdeněk, Zahradnická 161, 285 75 Žehušice
Honová Alena, Bojmany 33, Žehušice, 286 01 Čáslav
Honová Hana, Chotusice 56, 285 76 Chotusice
Honová Jiřina, Zahradnická 161, 285 75 Žehušice
Pondělí 14. 10. 2013: 13:00 – 14:00 hod.
89. Horáková Iva, Stavbařů 2855/1, Ústí nad Labem, 400 11 Ústí nad
Labem 11
90. Horký Josef, Rohozec 47, 284 01 Kutná Hora 1
91. Horký Vladimír, B. Smetany 797/24, Čáslav, 286 01 Čáslav
92. Horký Vladimír, Rohozec 26, 284 01 Kutná Hora 1
93. Hospodka Jiří, Chotusice 169, 285 76 Chotusice
94. Hospodková Petra, Holandská 2468, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1
95. Hošek Libor, Rohozec 56, 284 01 Kutná Hora 1
96. Hošková Renata, Rohozec 56, 284 01 Kutná Hora 1
97. Houska Hubert, Zahradnická 173, 285 75 Žehušice
98. Housková Terezia, Zahradnická 173, 285 75 Žehušice
99. Hraňo Martin, Zahradnická 164, 285 75 Žehušice
100. Hraňo Vladimír, Hlavní 142, 285 75 Žehušice
101. Hraňová Alena, Zahradnická 164, 285 75 Žehušice
Rozdělovník k č.j. SPU 035236/2013
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
Hrdlička Milan, Chotusice 152, 285 76 Chotusice
Hrubeš Jaroslav, Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice 2
Hrubeš Josef, V Chaloupkách 147, 285 75 Žehušice
Hrubeš Miroslav, Kobylnice 21, 284 01 Kutná Hora 1
Hrubešová Jarmila, Malešovská 1651, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha
Hrubešová Stanislava, V Chaloupkách 147, 285 75 Žehušice
Hrudka Jaroslav, Václavská 363, 281 01 Velim
Hubáček Martin, Rohozec 102, 284 01 Kutná Hora 1
Hubáček Miloš, Rohozec 102, 284 01 Kutná Hora 1
Hubáčková Miloslava, Rohozec 102, 284 01 Kutná Hora 1
Pondělí 14. 10. 2013: 14:00 – 15:00 hod.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
Hynek Tomáš, Ve Dvoře 17, 285 75 Žehušice
Chadraba Jaroslav, Tylova 388/5, Kutná Hora, 284 01 Kutná Hora 1
Chárová Jaroslava, Větrná 1311, 250 92 Šestajovice
Charvátová Marie, Slovenská 984, Kolín II, 280 02 Kolín 2
Chudoba Drahoslav, Bojmany 23, Žehušice, 286 01 Čáslav
Chudoba Josef, Školská 132, 285 71 Vrdy
Chudobová Jitka, Bojmany 23, Žehušice, 286 01 Čáslav
Chudomelová Jarmila, Chotusice 78, 285 76 Chotusice
INVEST EMPIRE s.r.o., Poděbradská 538, Praha 9, 198 00 Praha 98
Jablečník Jindřich, Ovocná 260, Dolní Bučice, 285 71 Vrdy
Jandáková Hana, V Polích 106, Radovesnice I, 280 02 Kolín 2
Jebavá Stanislava, Bachova 1585/18, Praha 11, 149 00 Praha 415
Jebavý Slavomír, Bachova 1585/18, Praha 11, 149 00 Praha 415
Jelínková Zdeňka, Rumburská 977/5, 407 46 Krásná Lípa u Rumburka
Jeřábek Pavel, Chotusice 159, 285 76 Chotusice
Jeřábková Yvetta, Talafusova 941, Žižkov, 284 01 Kutná Hora 1
Ježek Jaroslav, Na okruhu 391/9, Praha-Libuš - Písnice, 142 00 Praha
Jíra Jan, Rýznerova 842/3, Praha-Suchdol, 165 00 Praha 620
Jíra Jiří, Evropská 658/122, Dejvice, 160 00 Praha 6
Joštová Marie, Puškinská 589, Hlouška, 284 01 Kutná Hora 1
Jurová Oluše, Studentská 1356, 535 01 Přelouč
Kalousková Vlasta, Hlavní 34, 285 75 Žehušice
Karela Miroslav, V Mexiku 182, 285 75 Žehušice
Karelová Drahuše, V Mexiku 182, 285 75 Žehušice
Pondělí 14. 10. 2013: 15:00 – 16:00 hod.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
Karkošová Dana, Horušice 8, 285 73 Horušice
Karpíšková Dagmar, Lochy 1344, Čáslav-Nové Město, 286 01 Čáslav
Kasal Josef, Horušice 79, 285 73 Horušice
Kasalová Anna, V Chaloupkách 69, 285 75 Žehušice
Kašparová Jitka, Varnsdorfská 82/45, 407 46 Krásná Lípa u Rumburka
Kaufmanová Vlasta, Žďár nad Metují 30, 549 55 Žďár nad Metují
Kerberová Hana, Mádrova 3030/12, Praha 12, 143 00 Praha 412
Klacková Karla, U Nádraží 585, 507 32 Kopidlno
Klečák Zdeněk, Kostincova 79/40, Plzeň 2-Slovany, 326 00 Plzeň 26
Kličková Milada, Rohozec 87, 284 01 Kutná Hora 1
Kmoch Petr, Pražská 2881, Česká Lípa, 470 01 Česká Lípa 1
Kmochová Jaroslava, Pražská 2881, Česká Lípa, 470 01 Česká Lípa 1
Kociánová Jarmila, V křovinách 444/3, Povel, 779 00 Olomouc 9
Kocourek Karel, ČS. ARMÁDY 2362, Pardubice V, 530 02 Pardubice 2
Kočárník Roman, Sulovice 24, Svatý Mikuláš, 284 01 Kutná Hora 1
Kočí František, Lohenice 46, 535 01 Přelouč
Kohoutková Milada, Kyjevská 526/4, Dejvice, 160 00 Praha 6
Končel František, Rohozec 68, 284 01 Kutná Hora 1
Kortus Ivan, Bělohorská 650/200, Praha 6 - Břevnov, 169 00 Praha 6
Kořínková Bedřiška, V Chaloupkách 86, 285 75 Žehušice
Kořínková Hana, R. Těsnohlídka 1516, Čáslav, 286 01 Čáslav
Košťálová Libuše, Zaříčany 35, Bílé Podolí, 286 01 Čáslav
Kotvasová Radka, Dr. Znojemského 415, 539 73 Skuteč
Koubová Milada, U Kasáren 1382, , 293 01 Mladá Boleslav 1
Pondělí 14. 10. 2013: 16:00 hod.
160. Procházková Alena, Pod Krčským lesem 1088/13, 142 00 Praha
161. Procházková Martina, Pod Krčským lesem 1088/13, 142 00 Praha
Středa 16. 10. 2013: 9:00 – 10:00 hod.
162.
163.
164.
165.
Koudelová Eva, V Chaloupkách 64, 285 75 Žehušice
Kovanda Josef, Malá Štěpánská 2032/6, Nové Město, 120 00 Praha 2
Kovářík Pavel, Nad Šárkou 1257/108, Dejvice, 160 00 Praha 6
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 81/11,
Smíchov, 150 00 Praha 5
166. Králková Jitka, Malinová 1326, Čáslav-Nové Město, 286 01 Čáslav
167. Krasanovská Marie, U křížku 1402/6, Nusle, 140 00 Praha 4
168. Kratochvílová Marie, Moravcova 871, Kolín II, 280 02 Kolín 2
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
Krča Miroslav, náměstí Osvobození 101, Kryblice, 541 01 Trutnov 1
Krejčová Danuše, Masarykova 582, Hlouška, 284 01 Kutná Hora 1
Krejčová Miroslava, Svatý Mikuláš 41, 284 01 Kutná Hora 1
Kroutil Josef, Chotusice 188, 285 76 Chotusice
Krügerová Nadia, V Rohožníku 535, Praha-Dubeč, 107 00 Praha 112
Krupičková Marie, Chotusice 84, 285 76 Chotusice
Krupková Marie, Sídliště 266, 538 62 Hrochův Týnec
Kubelka František, Chotusice 176, 285 76 Chotusice
Kubelka Jaromír, Hloušecká 277/10, Kutná Hora, 284 01 Kutná Hora
Kubelka Vladimír, Chotusice 259, 285 76 Chotusice
Kubka Zdeněk, Chotusice 79, 285 76 Chotusice
Kučera Miloslav, Chotusice 57, 285 76 Chotusice
Kudrna Jiří, Husova 625/8, Čáslav-Nové Město, 286 01 Čáslav
Kuchařová Jaroslava, Na Jezerce 1475/26, Nusle, 140 00 Praha 4
Kulhavý Miroslav, Dlouhomostecká 752, Liberec-Vratislavice nad
Nisou - Liberec XXX, 463 11 Liberec 30
Středa 16. 10. 2013: 10:00 – 11:00 hod.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
Kult Josef, Velké Svatoňovice 315, 542 35 Velké Svatoňovice
Landgráf Jaroslav, Novodvorská 64, Malín, 284 01 Kutná Hora 1
Landgráf Zdeněk, Rohozec 108, 284 01 Kutná Hora 1
Landgráfová Marcela, Puškinská 656, Hlouška, 284 01 Kutná Hora 1
Landgráfová Zdena, Rohozec 108, 284 01 Kutná Hora 1
Lehetová Jana, Chotusice 181, 285 76 Chotusice
Licehamr Jaroslav, Čs. armády 51, 250 83 Škvorec
Lidický Pavel, Nezvalova 1820/19, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1
Lilek Juraj, Chotusice 97, 285 76 Chotusice
Lilková Hana, Seifertova 303/77, Žižkov, 130 00 Praha 3
Línek Jaromír, Komárovská 332/38, Praha 20, 193 00 Praha 913
Línek Ladislav, Zahradnická 163, 285 75 Žehušice
Línková Marie, Zahradnická 163, 285 75 Žehušice
Lutr Karel, Chotusice 221, 285 76 Chotusice
Lutrová Miloslava, Chotusice 221, 285 76 Chotusice
Macková Hana, K Lávce 66, 285 75 Žehušice
Machač Jaroslav, Zadní 306/1, Rumburk 2, 408 01 Rumburk
Machač Oldřich, Studánecká 564/16, Krásná Lípa, 407 46 Krásná
Lípa u Rumburka
202. Machač Pavel, Pražská 2927, Česká Lípa, 470 01 Česká Lípa 1
203. Machačová Marta, Benešov nad Černou 106, 382 82 Benešov nad
Černou
204. Maletičová Marie, V Hůrkách 376, 252 41 Dolní Břežany
Středa 16. 10. 2013: 11:00 – 12:00 hod.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
Marek Jaroslav, Palackého 180, 533 12 Chvaletice
Marek Jaroslav, Vrchlického 175, 285 31 Nové Dvory u Kutné Hory
Marek Luboš, V Mexiku 192, 285 75 Žehušice
Marek Miloš, Ježovice 20, Podveky, 285 06 Sázava
Marek Pavel, Kateřinská 196, 281 23 Starý Kolín
Marek Petr, Svatý Mikuláš 35, 284 01 Kutná Hora 1
Marek Václav, Rohozec 114, 284 01 Kutná Hora 1
Marešová Hana, Krausova 606, Praha 18 - Letňany, 199 00 Praha 99
Marková Ludmila, Svatý Mikuláš 35, 284 01 Kutná Hora 1
Marková Miluše, Horka I 26, 286 01 Čáslav
Markovská Blanka, Červenomlýnská 212, Dolní Bučice, 285 71 Vrdy
Mašínová Květuše, Hradišťská 164, Veltruby, 280 02 Kolín 2
Mašková Marie, Zámecká 22, 285 75 Žehušice
Matějková Hana, Duchoslávka 2052/8, Dejvice, 160 00 Praha 6
Mátl Pavel, Na Kopečku 37, 285 75 Žehušice
Mátlová Miroslava, Na Kopečku 37, 285 75 Žehušice
Matoušek Jiří, Lublaňská 1727/27, Nové Město, 120 00 Praha 2
Matoušek Vlastislav, Lublaňská 1727/27, Nové Město, 120 00 Praha
Matoušková Klára, U Sokolovny 691, 504 01 Nový Bydžov
Matoušková Veronika, Lublaňská 1727/27, 120 00 Praha 2
Melcr Miroslav, Žižkova 74, Bezděkovské Předměstí, 344 01
Domažlice 1
Středa 16. 10. 2013: 12:00 – 13:00 hod.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
Melcr Slavoj, Chotusice 5, 285 76 Chotusice
Melcrová Irma, Brdičkova 1913/17, Praha 13, 155 00 Praha 515
Menclíková Dagmar, U smaltovny 1218/19, 170 00 Praha 7
Městys Žehušice, Hlavní 53, 285 75 Žehušice
Mezei Otto, Chotusice 68, 285 76 Chotusice
Mezeiová Věra, Chotusice 68, 285 76 Chotusice
Míča Ladislav, Svatý Mikuláš 9, 284 01 Kutná Hora 1
Mihula Jiří, Korce 31, Dubá, 472 01 Doksy
Mihula Miloslav, Kosmonautů 2850/14, Mělník, 276 01 Mělník 1
Mihula Zdeněk, Rybní 635, 378 33 Nová Bystřice
Michera Jaromír, Družební 603, Hlouška, 284 01 Kutná Hora 1
Michera Radek, Pod Tratí 95, Vrchlice, 284 01 Kutná Hora 1
Rozdělovník k č.j. SPU 035236/2013
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
Milíková Eva, Bernardov 15, 284 01 Kutná Hora 1
Minaříková Jaroslava, Lípová 338, 285 71 Vrdy
Mlynaříková Marie, Šeříková 1119/26, Most, 434 01 Most 1
Moravec František, Trocnovská 102, Sedlec, 284 03 Kutná Hora 3
Moravec Jan, Frýdlantská 1296/2, Praha 8 - Kobylisy, 182 00 Praha
Moravec Josef, V Chaloupkách 9, 285 75 Žehušice
Moravec Josef, Sokolovská 1047/66, Plzeň 1 - Bolevec, 323 00 Plzeň
Moravec Josef, Lípa 148, 582 57 Lípa u Havlíčkova Brodu
Moravec Otto, Barákova 789, 285 04 Uhlířské Janovice
Moravec Vladimír, Jablonského 254/15, Čáslav, 286 01 Čáslav
Středa 16. 10. 2013: 13:00 – 14:00 hod.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
Moravečková Květoslava, Slavníkovská 6, Malín, 284 01 Kutná Hora
Morcová Lenka, Opletalova 176, Šipší, 284 01 Kutná Hora 1
Moťka Otakar, Radnické schody 172/7, Praha 1, 118 00 Praha 011
Mottlová Martina, Hornická 831, 267 51 Zdice
Motyčková Vladislava, Žižkova 135, 533 12 Chvaletice
Možná Eva, Feřtekova 560/20, Praha 8 - Bohnice, 181 00 Praha 81
Mrkvička František, Zámecká 22, 285 75 Žehušice
Mundilová Jana, U Nadjezdu 406, Sedlec, 284 03 Kutná Hora 3
Nalezinek Jiří, Zahradnická 159, 285 75 Žehušice
Nalezinková Miloslava, Zahradnická 159, 285 75 Žehušice
Němcová Jarmila, Bojmany 24, Žehušice, 286 01 Čáslav
Němcová Miloslava, Chotusice 10, 285 76 Chotusice
Němcová Miroslava, Sluneční 345, 285 71 Vrdy
Němcová Veronika, třída T. G. Masaryka 984, 413 01 Roudnice nad L.
Němec Jaroslav, Sluneční 345, 285 71 Vrdy
Němeček Jiří, Na Spravedlnosti 168/15, Karlov, 284 01 Kutná Hora 1
Novák Jan, Chotusice 107, 285 76 Chotusice
Novák Josef, Semtěš 26, 286 01 Čáslav
Nováková Blanka, Chotusice 59, 285 76 Chotusice
Nováková Hana, Chotusice 107, 285 76 Chotusice
Středa 16. 10. 2013: 14:00 – 15:00 hod.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
Novotná Irena, Borovnice 25, 592 42 Jimramov
Novotná Marie, Na Pankráci 1352/2, Nusle, 140 00 Praha 4
Obec Horka I, Horka I 48, 286 01 Čáslav
Obec Chotusice, Chotusice 61, 285 76 Chotusice
Obec Rohozec, Rohozec 19, 284 01 Kutná Hora 1
Obešlo David, U pošty 1098/6, Libeň, 180 00 Praha 8
OJGAR, s.r.o., Křížová 1018/6, Smíchov, 150 00 Praha 5
Patočka Pavel, Rohozec 64, 284 01 Kutná Hora 1
Patočka Radek, Rohozec 64, 284 01 Kutná Hora 1
Patočka Tomáš, Jakub 181, 285 33 Církvice u Kutné Hory
Patzl Jiří, Školní 134, Malé Žernoseky, 410 02 Lovosice 2
Paulusová Jitka, Imrychova 884/11, Praha 12 - Kamýk, 143 00 Praha
Pazderková Miluška, Škroupova 826, , 563 01 Lanškroun
Pecold Pavel, Krasnice 8, Litošice, 535 01 Přelouč
Pecold Petr, Chotusice 233, 285 76 Chotusice
Perner Zdeněk, Horušice 34, 285 73 Horušice
Peřina Pavel, Dukelská 38, 538 54 Luže
Peřina Stanislav, Otradov 20, 539 43 Krouna
Pešek Tomáš, V Rohožníku 535, Praha-Dubeč, 107 00 Praha 112
Petržilka František, Letná 422/22, Liberec XII, 460 01 Liberec 1
Petržilková Jaroslava, 9. května 80, 533 12 Chvaletice
Středa 16. 10. 2013: 15:00 – 16:00 hod.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
Pilařová Nataša, Zámecká 22, 285 75 Žehušice
Pilwousková Zdeňka, Husova 200, 349 61 Kladruby u Stříbra
Píša Vladimír, Polepy 229, 280 02 Kolín 2
Píšová Anna, K Lávce 97, 285 75 Žehušice
Pitoňák Dušan, V Chaloupkách 179, 285 75 Žehušice
Pitoňák Dušan, V Chaloupkách 179, 285 75 Žehušice
Pokludová Blažena, Josefa Kotase 1172/31, , 700 30 Ostrava 30
Pokorná Taťana, Štefánikova 557, Hlouška, 284 01 Kutná Hora 1
POSINVEST s.r.o., Zámecká 154, 285 75 Žehušice
Poskočil Josef, K Lávce 54, 285 75 Žehušice
Pospíšil Václav, K Lávce 62, 285 75 Žehušice
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové 3
Pražáková Alena, Na obci 195, 503 46 Třebechovice pod Orebem
Prchal Bohumil, K Havaji 138, 285 74 Záboří nad Labem
Prchal Karel, A. Chittussiho 943/6, Čáslav, 286 01 Čáslav
Prchal Miroslav, Žitná 1139/15, Čáslav-Nové Město, 286 01 Čáslav
Priehodová Ladislava, Amforová 1929/15, Praha 13, 155 00 Praha 5
Procházka Pavel, Bojovníků za svobodu 1458, Čáslav, 286 01 Čáslav
Pros Jiří, V Březině 230/1, Strašín, 251 01 Říčany u Prahy
Pros Zdeněk, Sokolovská 129/50, Praha 8 - Karlín, 186 00 Praha 86
Středa 16. 10. 2013: 16:00 hod.
309.
310.
311.
312.
Karela Jan, V Chaloupkách 145, 285 75 Žehušice
Karela Jaroslav, V Chaloupkách 314, 285 75 Žehušice
Karelová Ludmila, V Chaloupkách 145, 285 75 Žehušice
Karelová Radka, V Chaloupkách 314, 285 75 Žehušice
Středa 16. 10. 2013: 16:30 hod.
313. Vlášek Miroslav, Žehušice 153, 285 75 Žehušice
Čtvrtek 17. 10. 2013 9:00 – 10:00 hod.
314. První stavební a.s., Kutná Hora v likvidaci, U Kamene 126/6, 284 01
Kutná Hora 1
315. Radovnický Bohuslav, Chelčického 513/20, 290 01 Poděbrady 1
316. Rajtrová Marie, Rybova 109/5, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1
317. Ribárská Marie, Nítkovice 51, 768 13 Litenčice
318. Ribárský Petr, Nítkovice 51, 768 13 Litenčice
319. Ruml Jiří, Dolní Jirčany č. ev. 283, 252 44 Psáry
320. Růžanský Jaromír, K Lávce 92, 285 75 Žehušice
321. Růžička Ivoj, Bojovníků za svobodu 1536, Čáslav, 286 01 Čáslav
322. Růžičková Eva Daniela, Korunní 1295/55, Vinohrady, 120 00 Praha 2
323. Růžičková Radomila, Šafaříkova 550/10, 500 02 Hradec Králové 2
324. Řezníčková Šenkapounová Irena, Formanova 551/8, 286 01 Čáslav
325. Římskokatolická farnost Chotusice, náměstí Komenského 84, 281 26
Týnec nad Labem
326. Schäferová Hana, 17. listopadu 100, Šipší, 284 01 Kutná Hora 1
327. SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s., Zbraslavice 331, 285 21 Zbraslavice
328. Slavík Kamil, Zelenohorská 501/27, Praha 8 - Bohnice, 181 00 Praha
329. Smitková Stanislava, K Lávce 103, 285 75 Žehušice
330. Sochor Zbyněk, Štítarská 117, Kolín II, 280 02 Kolín 2
331. Sova Stanislav, Zahradnická 160, 285 75 Žehušice
332. Sovová Stanislava, Zahradnická 160, 285 75 Žehušice
333. Starkl - zahradník spol. s r.o., Kalabousek 1661, 286 01 Čáslav
334. Státní pozemkový úřad, Benešova 97, Hlouška, 284 01 Kutná Hora 1
335. Stehlíková Anna, Dobrá Voda 33, 562 01 Ústí nad Orlicí 1
336. Steklá Monika, Rohozec 78, 284 01 Kutná Hora 1
Čtvrtek 17. 10. 2013: 10:00 – 11:00 hod.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
Stoklasa Josef, K Lávce 93, 285 75 Žehušice
Stoklasa Josef, Zahradnická 174, 285 75 Žehušice
Strnad Karel, Rohozec 7, 284 01 Kutná Hora 1
Suchánková Věra, Hlavní 106, 285 75 Žehušice
Suntych Jan, 17. listopadu 105, Šipší, 284 01 Kutná Hora 1
Svitáková Libuše, Neškaredice 46, 284 01 Kutná Hora 1
Svitáková Žofie, Neškaredice 46, 284 01 Kutná Hora 1
Svoboda Ivan, Jeníkovská 1155/92, 286 01 Čáslav
Svobodová Bohumila, Rohozec 118, 284 01 Kutná Hora 1
Svobodová Božena, Chotusice 28, 285 76 Chotusice
Svobodová Jana, Chvatěrubská 365/26, Praha 8, 181 00 Praha 81
Sýkora Lubomír, Baarova 334/3, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1
Šafařík Miroslav, Žižkova 110, Sedlec, 284 03 Kutná Hora 3
Šafaříková Dana, Vratislavská 391/16, Praha 8, 181 00 Praha 81
Šálený Vlastimil, Horušice 57, 285 73 Horušice
Šanda Libor, Zahradnická 165, 285 75 Žehušice
Šandová Jaroslava, Zahradnická 165, 285 75 Žehušice
Šebor Josef, Rohozec 95, 284 01 Kutná Hora 1
Šeborová Marie, Rohozec 95, 284 01 Kutná Hora 1
Šenkapoun Pavel, Žižkova brána 52/1, 286 01 Čáslav
Šerý Josef, Vítězství 71, Děčín XXXII, 407 11 Děčín 9
Čtvrtek 17. 10. 2013: 11:00 – 12:00 hod.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
Šibrava Roman, Janského 2214/63, Praha 13, 155 00 Praha 515
Šidák Miroslav, Kampelíkova 515, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Šindelář Josef, Rohozec 22, 284 01 Kutná Hora 1
Šindelářová Jaroslava, Rohozec 22, 284 01 Kutná Hora 1
Škrabala Petr, Starosedlecká 53, Sedlec, 284 03 Kutná Hora 3
Špaček Karel, Čs. armády 601/23, Bubeneč, 160 00 Praha 6
Špaček Ondřej, Milady Horákové 42/127, Hradčany, 160 00 Praha 6
Špitálník Miroslav, Na Kopečku 46, 285 75 Žehušice
Špitálníková Hana, Zahradnická 176, 285 75 Žehušice
Špitálníková Marcela, Na Kopečku 46, 285 75 Žehušice
Švecová Alena, Prachňanská 83, Hlouška, 284 01 Kutná Hora 1
Tetřev Luboš, Svatý Kříž 53, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Tetřevová Květoslava, Svatý Kříž 53, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Tichá Zlata, Chotusice 41, 285 76 Chotusice
Tomandl Martin, V Mexiku 183, 285 75 Žehušice
Tomandl Miloš, Jana Palacha 160, Šipší, 284 01 Kutná Hora 1
Tomandlová Jitka, V Mexiku 183, 285 75 Žehušice
Rozdělovník k č.j. SPU 035236/2013
375.
376.
377.
378.
379.
380.
Tomandlová Lenka, Jana Palacha 160, Šipší, 284 01 Kutná Hora 1
Trenčevová Dagmar, Klukovická 1529/10, Praha 13, 155 00 Praha
Tučková Marie, Chotusice 178, 285 76 Chotusice
ÚZSVM, Benešova 257/33, Hlouška, 284 01 Kutná Hora 1
Václavíková Jana, Chotusice 278, 285 76 Chotusice
Vachová Alena, Býchory 190, 280 02 Kolín 2
Čtvrtek 17. 10. 2013: 12:00 – 13:00 hod.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
Vaisová Hana, Chotusice 184, 285 76 Chotusice
Vamberský Jaroslav, Rohozec 134, 284 01 Kutná Hora 1
Váňa Václav, Otruby 21, 274 01 Slaný 1
Vančura Bohumil, Hlavní 4, 285 75 Žehušice
Vančura Jaroslav, Chotusice 223, 285 76 Chotusice
Vančura Jiří, V Mexiku 184, 285 75 Žehušice
Vanišová Václava, Nerudova 1007, 277 11 Neratovice
Vařečková Jaroslava, Rohozec 24, 284 01 Kutná Hora 1
Vavřinová Božena, K Lávce 65, 285 75 Žehušice
Věrnoch Bohumil, V Chaloupkách 83, 285 75 Žehušice
Veselá Renata, Rohozec 121, 284 01 Kutná Hora 1
Veselý Aleš, Rohozec 121, 284 01 Kutná Hora 1
Veselý Josef, Rohozec 57, 284 01 Kutná Hora 1
Vipler Milan, Chotusice 193, 285 76 Chotusice
Viplerová Julie, Chotusice 193, 285 76 Chotusice
Vítková Dagmar, Svobodná Ves 14, Horka I, 286 01 Čáslav
Víznerová Jana, Jugoslávských partyzánů 738/38, 160 00 Praha 6
Vlček Tomáš, Karlinská 69, Liberec XVIII-Karlinky, 460 10 Liberec 10
Vlček Zdeněk, V Mišpulkách 434, Žižkov, 284 01 Kutná Hora 1
Vlčková Růžena, Zámecká 15, 285 75 Žehušice
Vlnas Stanislav, Livornská 439, Praha 15, 109 00 Praha 111
Vobořil Josef, Habrkovice 24, Záboří nad Labem, 284 01 Kutná Hora
Vobořil Josef, Chotusice 4, 285 76 Chotusice
Vobořil Lubomír, Habrkovice 58, Záboří nad Labem, 284 01 K. Hora
Vobořil Pavel, Ke Kamenci 154, Bašta, 281 23 Starý Kolín
Vobořilová Hana, Suchdol 183, 285 02 Suchdol u Kutné Hory
Čtvrtek 17. 10. 2013: 13:00 – 14:00 hod.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
Vojáčková Bohunka, Rohozec 90, 284 01 Kutná Hora 1
VUSS Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice
Vokál Roman, Na Kopečku 35, 285 75 Žehušice
Vokálová Božena, Bojmany 24, Žehušice, 286 01 Čáslav
Vondrouš Pavel, Mirochov 67, Chlum u Třeboně, 378 06 Suchdol
nad Lužnicí
Vorlová Hana, K Nádraží 63, Děčín XXXIII-Nebočady, 405 02 Děčín 2
Votavová Miloslava, Zámecká 22, 285 75 Žehušice
Vozáb Miroslav, Na Rybníčkách 168, Pardubice IV, 533 01 Pardubice
Vraná Renata, Svobodná Ves 40, Horka I, 286 01 Čáslav
Vrátná Květoslava, K Lávce 124, 285 75 Žehušice
Zajíc Jiří, Drobovice 150, 286 01 Čáslav
Zajícová Ludmila, Drobovice 150, 286 01 Čáslav
Zajíček Radko, Bojmany 21, Žehušice, 286 01 Čáslav
Záruba Pavel, K vodojemu 2813/35, Smíchov, 150 00 Praha 5
Zárubová Lenka, V Polích 149, Kolín VI, 280 02 Kolín 2
Zbirovská Jana, Platanová 1115, Jesenice, 252 42 Jesenice u Prahy
ZOS Kačina, a.s., Svatý Mikuláš 139, 284 01 Kutná Hora 1
Zubíková Alena, Na Kopečku 39, 285 75 Žehušice
Žandová Miluše, U školky 433, 538 42 Ronov nad Doubravou
Žilka Oldřich, Chotusice 94, 285 76 Chotusice
Žilková Marta, Chotusice 186, 285 76 Chotusice
Čtvrtek 17. 10. 2013: 14:00 hod.
428. Enlino a.s., Zámecká 1, 285 75 Žehušice
KDYKOLIV V UVEDENÝCH DNECH A HODINÁCH:
Vlastníci, kteří mají pozemky pouze neřešené:
429. Cabrnochová Hana, Masarykova 845, Kolín II, 280 02 Kolín 2
430. Červinková Soňa, Zbraslavice 400, 285 21 Zbraslavice
431. Dymlová Božena, Sosnová 477/24, Liberec XV, 460 15 Liberec 15
432. Formánek Radek, Meziříčí 14, 391 31 Dražice
433. Havránková Ludmila, Práčská 2667/103, Praha 10, 106 00 Praha 106
434. Havránková Ludmila, Rohozec 17, 284 01 Kutná Hora 1
435. Havránková Michaela, Rohozec 17, 284 01 Kutná Hora 1
436. Holý Josef, Rohozec 72, 284 01 Kutná Hora 1
437. Jedounková Danuše, Přemyslova 1113/5, Liberec I, 460 01 Liberec 1
438. Kasal Jaroslav, Rohozec 53, 284 01 Kutná Hora 1
439. Kasalová Jaroslava, Rohozec 53, 284 01 Kutná Hora 1
440. Lorencová Petra, Dlouhá 778/12, , 370 05 České Budějovice 5
441. Pavlovský Zdeněk, Rohozec 36, 284 01 Kutná Hora 1
442. Petříčková Šárka, Malá Janovská 4307/3, 466 05 Jablonec nad Nisou
443. Prachař Martin, Přemyslova 1113/5, Liberec I, 460 01 Liberec 1
444. Somolová Ludmila, Rohozec 29, 284 01 Kutná Hora 1
445. Stibingerová Herálecká Stanislava, Hasičská 181, 277 15 Tišice
446. Suková Eva, Rohozec 15, 284 01 Kutná Hora 1
447. Veselá Milena, Rohozec 57, 284 01 Kutná Hora 1
448. Veselá Růžena, Borotín 264, 391 35 Borotín u Tábora
449. Veškrnová Dáša, Písnická 765/25, Praha 12 - Kamýk, 142 00 Praha 4
450. Vojáček Jaromír, Rohozec 90, 284 01 Kutná Hora 1
451. Wild Václav, Jemenská 583/5, Vokovice, 160 00 Praha 6
Oprávnění z jiných věcných práv:
452. Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Krč, 140 00 Praha 4
453. ČESKÁ TELEVIZE, KAVČÍ HORY 0, Praha 4, 14070 Praha
454. Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Vinohradská 3218/169,
100 00 Praha 10
455. Československá obchodní banka,a. s., Radlická 333/150, 150 00 Praha
456. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV, 405 02 Děčín 2
457. ČEZ Prodej, s.r.o., Duhová 425/1, Michle, 140 00 Praha 4
458. Finanční úřad pro Středočeský kraj - územní pracoviště v Kutné Hoře,
U Lorce 39, Šipší, 284 01 Kutná Hora 1
459. Hájek František, Ukrajinská 2581, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1
460. GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, Michle, 140 00 Praha 4
461. GE Money Multiservis, s.r.o., Vyskočilova 1422/1a, 140 00 Praha 4
462. IES REAL & CONSULTING spol. s r.o., Ostružnická 326/8, 779 00
Olomouc 9
463. Vlášek Jarmil, Žehušice 153, 285 75 Žehušice
464. Hradecká Lenka, Hlavní 168, 285 75 Žehušice
465. Vlášková Libuše, Žehušice 153, 285 75 Žehušice
466. LSK CONSULTING, s.r.o., Na Vlčovce 2573/2C, Praha 6
467. Doležel Lubomír, Havlíčkova 272, 285 31 Nové Dvory u Kutné Hory
468. Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora 1
469. Doležel Milan, Sluneční 328, 285 71 Vrdy
470. Okresní správa sociálního zabezpečení Kutná Hora, Lorecká 667,
284 01 Kutná Hora 1
471. Red orange s.r.o., Ovocný trh 572/11, Staré Město, 110 00 Praha 1
472. Vlček Roman, Zámecká 15, 285 75 Žehušice
473. RWE Energie, a.s., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem 1
474. RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem 1
475. Ústav nerostných surovin a. s., Vítězná 425, 284 03 Kutná Hora 3
476. Doležel Vladimír, Galandova 1239/15, Praha 17 - Řepy, 163 00 Praha
477. Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 1
478. VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY, Orlická
2020/4, Vinohrady, 130 00 Praha 3
479. WAIKO PROPERTY S.A., id.č. 1642728, P. O. BOX 958, Tortola - Pase
Estate, Road Town, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)
480. Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, Klášterská 126, 377 01
Jindřichův Hradec 1
Na vědomí:
Exekutorský úřad Nymburk - Mgr. Tomáš Pospíchal, 28. října 1474/20, Nymburk, 288 02 Nymburk 2
exekutor JUDr. Vladimír Plašil, Tusarova 1384/25, Holešovice, 170 00 Praha 7
Exekutorský úřad Cheb, Mgr. David Koncz, 26. dubna 573/10, Cheb, 350 02 Cheb 2
Exekutorský úřad Praha-východ, JUDr. Marcel Smékal, Michelská 1326/62, Michle, 140 00 Praha 4
Exekutorský úřad Praha 3, JUDr. Ingrid Švecová, Seifertova 455/17, Žižkov, 130 00 Praha 3
Exekutor JUDr. Dalimil Mika, Za Beránkem 836, Klatovy II, 339 01 Klatovy 1
Exekutorský úřad KLadno-JUDr. Petr Kučera, náměstí starosty Pavla 5, Kladno, 272 01 Kladno 1
Exekutorský úřad Praha 10, JUDr. Igor Ivanko, Na Zátorce 590/12, Bubeneč, 160 00 Praha 6
Download

zde ke stažení