Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22, 739 44 Brušperk
stavební úřad
č.j.
:
vyřizuje:
tel.
:
e-mail :
SÚ/328/1725/2012/Ka
Kristýna Karasová
558 666 443, kl. 142
[email protected]
datum : 5.12.2012
Markéta Hrabalová Ermisová
Fryčovice 64
739 45 Fryčovice
a
Martin Hrabal
Na Zahradkách 175
742 01 Suchdol nad Odrou
prostřednictvím
Katarína Filipcová
K Myslivně 610
739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí
OZNÁMENÍ
o zahájení územního řízení - oprava
Žadatelé – Markéta Hrabalová Ermisová, trvale bytem Fryčovice 64, 739 45 Fryčovice, nar.
3.10.1982 a Martin Hrabal, nar. 12.3.1986, trvale bytem Na Zahradkách 175, 742 01 Suchdol
nad Odrou, podali dne 3.10.2012 u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání územního
rozhodnutí o umístění stavby
„Rodinný dům s terasou, zpevněnými plochami, přístupovou komunikací, čelním
oplocením, domovním rozvodem elektro, domovním rozvodem plynu, přípojkou plynu,
přípojkou vody a studnou, dešťovou kanalizační přípojkou a splaškovou kanalizační
přípojkou s žumpou“ s tím, že
- rodinný dům s terasou bude na pozemku parc. č. 1485/13
- zpevněné plochy budou na pozemku parc.č. 1485/13
- přístupová komunikace bude na pozemcích parc.č. 1485/13 a 1485/12
- čelní oplocení na pozemcích parc.č. 1485/13 a 1485/12
- domovní rozvod elektro povede v pozemcích parc. č. 1485/13, 1485/12 a 1485/9
- domovní rozvod plynu povede v pozemcích parc.č. 1485/13, 1485/12 a 1485/9
- přípojka plynu povede v pozemcích parc.č. 1485/9 a 1484/1
- přípojka vody povede v pozemku parc.č. 1485/13
- splašková kanalizační přípojka s žumpou budou v pozemku parc. č. 1485/13
- dešťová kanalizační přípojka s vyústěním do zatrubněné části vodního toku v pozemcích
parc. č. 1485/13 a 1485/5
- čelní oplocení bude na pozemcích parc. č. 1485/13 a 1485/12
- studna na pozemku parc.č. 1485/13
vše v k.ú. Fryčovice.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Ústředna:
558 666 232
Tajemník:
558 666 510
Stavební úřad:
558 666 443
Odbor financí
a správy majetku: 558 666 449
Fax:
558 666 461
Bankovní spojení:
ČSOB, a. s.
pobočka Frýdek - Místek
číslo účtu: 190526977-0300
IČ: 00 29 65 38
e-mail: [email protected]
2
Pozemky parc.č. 1485/13, 1485/11 a 1485/12 k.ú. Fryčovice vznikly rozměřením
pozemků parc.č. 1485/5 a 1485/2 dle geometrického plánu č. 1184-62/2012 ze dne
18.6.2012.
Předložený projekt řeší:
Rodinný dům bude nepodsklepený, jednopodlažní o zastavěné ploše 130,00 m². Střecha bude
pultová. U domu bude terasa o zastavěné ploše 33 m².
Přípojka elektro bude provedena napojením ze stávajícího sloupu. Plynovodní STL přípojka
bude napojena na stávající plynovodní řád Vodovodní přípojka bude napojena na nově
budovanou studnu. Splaškové vody budou odvedeny plastovým potrubím do nepropustné
žumpy. Veškeré dešťové vody ze střechy budou svedeny do dešťové kanalizace a následně
vypouštěny do potoku na pozemku parc.č. 1485/5. Ze strany komunikace budou provedena
vjezdní vrata, křídla budou asymetrická pro vstup a vjezd, šířka je 4,5 m.
Přístupová komunikace ze zatravňovacích dlaždic bude mít šířku 3 m, odvodnění je řešeno
vsakem do okolní zeleně. Zpevněné plochy budou z betonové zámkové dlažby do štěrkodrti a
štěrkového lože, odvodnění je do okolního terénu. Sjezd je již stávající.
Dnem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí bylo zahájeno územní řízení.
Městský úřad Brušperk, stavební úřad, příslušný podle ust. § 13 odst.1 písm. g) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“), v souladu s ust. § 87 odst.1 stavebního zákona oznamuje zahájení
územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným správním orgánům a současně
k projednání předložené žádosti nařizuje veřejné ústní jednání na den
pondělí 14.1.2013 v 9:30 hod.
se schůzkou účastníků jednání v zasedací místnosti stavebního úřadu Městského úřadu
Brušperk, K Náměstí 22, 739 44 Brušperk.
Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního
rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena v místě
budoucí stavby na pozemku parc.č. 1485/13 k.ú. Fryčovice, a to do doby veřejného ústního
jednání dne 14.1.2013. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí
opakované veřejné ústní jednání.
Vyvěšená informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí
musí podle ust. § 8 vyhl.č. 503/2006 Sb., obsahovat identifikační údaje o žadateli, předmět
územního řízení s jeho stručnou charakteristikou, parcelní čísla dotčených pozemků, místo a
čas veřejného ústního jednání, upozornění, že námitky, závazná stanoviska a připomínky
mohou účastníci řízení, dotčené orgány a jiné osoby uplatnit nejpozději při veřejném ústním
jednání dne 14.1.2013, jinak se k nim nepřihlíží.
Součástí vyvěšené informace musí být grafické vyjádření záměru a musí obsahovat situační
výkres umístění navrhované stavby, jeho vazeb na okolí, případně též znázornění vzhledu
záměru.
Do podkladů rozhodnutí o umístění stavby lze nahlédnout přede dnem ústního jednání u
stavebního úřadu MěÚ Brušperk (úřední dny – pondělí a středa od 8.00-11.30 a od 13.0017.00 hod.) a při veřejném ústním jednání. Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky
účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním
jednání dne 14.1.2013, jinak se k nim nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede
3
skutečnost, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení a důvody podání námitek,
k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou
moc.
Zároveň oznamujeme, že účastníci řízení mají možnost podle ust. § 36 odst. 3 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, před vydáním rozhodnutí ve věci,
vyjádřit se k jeho podkladům a to dne 16.1.2013 v době od 8.00 – 11.30 hod. a od 13.00 –
17.00 hod. v kanceláři stavebního úřadu MěÚ v Brušperku. Současně uvádíme, že z hlediska
zásady koncentrace řízení podle ust. § 89 odst.1 stavebního zákona neslouží tyto lhůty
k tomu, aby se účastníci řízení mohli opětovně vyjadřovat k projednávané věci a uplatňovat
nové námitky a připomínky.
„otisk razítka“
Ing. Jana Starůstková
vedoucí stavebního úřadu
Obdrží:
1. Účastníci řízení dle § 85 odst.1 stavebního zákona – jednotlivě:
- Markéta Hrabalová Ermisová, Fryčovice 64, 739 45 Fryčovice
- Martin Hrabal, Na Zahradkách 175, 742 01 Suchdol nad Odrou
oba prostřednictvím Katarína Filipcová, trvale bytem K Myslivně 610, 739 23 Stará Ves
nad Ondřejnicí
- Obec Fryčovice, Fryčovice 83, 739 45 Fryčovice
2. Účastníci řízení dle § 85 odst.2 stavebního zákona – veřejnou vyhláškou:
- Ermis Karel, Fryčovice 64, 739 45 Fryčovice
- Ing. Hartman Ivo, K Pastevníku 848, 739 44 Brušperk
- Krhutová Anna, Fryčovice 85, 739 45 Fryčovice
- Slováčková Irena, Fryčovice 700, 739 45 Fryčovice
- Ing. Mrázek Pavel, Fryčovice 549, 739 45 Fryčovice
- Ing. Mrázková Radmila, Fryčovice 549, 739 45 Fryčovice
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 - Podmokly (1.vyjádření zn.
0100045506 ze dne 2.4.2012, 2.vyjádření zn. 1048278075 ze dne 22.11.2012)
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno (1.vyjádření zn.
5000684294 ze dne 20.9.2012 a 2.vyjádření zn. 5000688496 ze dne 21.9.2012)
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava
(1.vyjádření zn. 9773/V004926/2012/FE ze dne 20.4.2012, 2.vyjádření zn.
9773/V011629/2012/FE ze dne 19.9.2012 a 3.vyjádření zn. 9773/V012738/2012/FE ze dne
10.10.2012 )
- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava (vyjádření zn.
16220/923/2/848/2012 ze dne 14.11.2012)
3. Dotčené správní orgány a organizace - jednotlivě:
- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, Palackého 115,
738 22 Frýdek-Místek (sdělení č.j.: MMFM 97422/2012 ze dne 5.9.2012 a sdělení č.j.:
MMFM 121467/2012 ze dne 5.11.2012)
- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, Palackého 115,
738 22 Frýdek-Místek (závazné stanovisko č.j.: MMFM 121466/2012 ze dne 8.11.2012)
4
- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, Radniční 1148,
738 22
Frýdek-Místek (vyjádření č.j.: MMFM 100349/2012 ze dne 4.9.2012 a
koordinované stanovisko č.j.: MMFM 96765/2012 ze dne 24.9.2012)
- Krajský úřad Moravskoslezský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, 28.října 117,
702 18 Ostrava (závazné stanovisko č.j.: MSK 113124/2012 ze dne 20.9.2012)
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Brušperk po dobu 15
dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Oznámení se zveřejní
též prostřednictvím elektronické úřední desky Městského úřadu Brušperk.
Toto oznámení bude rovněž vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Fryčovice po dobu 15
dnů. Toto vyvěšení má pouze informační účinek a nemá vliv na lhůtu doručení.
Vyvěšeno dne :
Sejmuto dne:
Podpis a razítko:
Download

61,95 kB - Fryčovice