Základní škola, Chrudim
U Stadionu 756
537 03 Chrudim 3
Výroční zpráva o činnosti školy
Školní rok 2011/2012
Mgr. Jindřich Vyhnánek
ředitel školy
V Chrudimi, září 2012
Název školy:
Základní údaje o škole
Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756
Adresa školy:
U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3
Právní forma:
Příspěvková organizace (Od 01.01.2001)
IČO:
70 888 116
Zřizovatel:
Město Chrudim Právní forma: obec
Resselovo nám. 77
IČO: 00 270 211
537 01 Chrudim
Identifikátor zařízení:
600 090 493
IZO:
Základní škola:
102 142 408
Školní družina:
117 200 212
Školní jídelna:
102 802 179
Vedení školy
Ředitel školy
Mgr. Jindřich Vyhnánek
Telefon:
469 669 641
469 669 640
Mobilní telefon: 603267248
Fax:
469 669 641
E-mail:
[email protected]
První zástupce ředitele školy
Mgr. Štěpánka Zavřelová, od 1.2.2012 pověřena Mgr. Šárka Prokopová
Telefon:
469 669 649
E-mail:
[email protected]
Druhý zástupce ředitele školy
Mgr. Luboš Prokop
Telefon:
469 669 649
E-mail:
[email protected]
Hospodářka školy
Vendula Korbelová , od 10.4.2012 Jana Markupová
Telefon:
469 669 648
E-mail:
[email protected]
Výchovná poradkyně školy
Mgr. Olga Chaloupková
Telefon:
E-mail:
469 669 656
[email protected]
Poloha školy
Škola je umístěna v sídlišti U Stadionu v blízkosti velkého areálu sportovišť:
letní stadion – kopaná, atletika, odbíjená
zimní stadion
plavecký krytý bazén – sauna
letní plovárna
hřiště na hokejbal
hala stolního tenisu
Sportoviště jsou v převážné části v majetku AFK Chrudim, města Chrudim a TJ
Chrudim.
Dalším kladem polohy školy je snaha města Chrudim vybudovat v této lokalitě centrum
sportovišť soustředěných v lokalitě okolo letní plovárny.
Počet žáků a počet tříd, školní družina a školní klub
Školu navštěvuje ve školním roce 2011/2012 551 žáků (22 tříd). Žáci školy jsou převážně
z Chrudimě, pouze třídy s rozšířenou výukou TV navštěvují dojíždějící žáci.
První stupeň ZŠ má 10 tříd
Druhý stupeň ZŠ má 12 tříd
Ve škole je zřízena školní družina, která má ve školním roce 2011/2012 pět oddělení.
Slouží pro žáky I.stupně
Prostorové podmínky
Počet učeben 30, z toho 7 odborných (fyzika – chemie – přírodopis, specifická příprava
dívek, výpočetní technika, kovo a dřevo dílna, hudební výchova, výtvarná výchova).
Tělovýchovná zařízení – velká a malá tělocvična, japexový tunel (72,5 m) a víceúčelové
hřiště s umělým povrchem v areálu školy.
V souladu s §10,odstavec 3) Zákona č.561/2004Sb., v platném znění, zpracoval ředitel
Základní školy, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3 tuto Výroční zprávu o činnosti školy za
školní rok 2011/2012.
Na žádost zřizovatele předkládá ředitel pouze stručný výtah výroční zprávy tj. bod 1. – 6.,
ostatní kapitoly jsou k nahlédnutí na webových stránkách školy (úřední deska školy).
Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012
1. Základní údaje o škole
-
stručná charakteristika školy
-
systém řízení (organizace)
2. Plán práce ve školním roce 2011/2012
-
přehled učebních plánů školy a volitelných předmětů
3. Údaje o pracovnících školy
- seznam zaměstnanců školy
- úvazky pedagogických pracovníků
4. Údaje o žácích školy
- přehled o počtu žáků školy ve školním roce 2011/2012
5. Koncepce - návrh a plnění koncepce školy ve školním roce 2011/2012
5. Největší úspěchy školy a nejdůležitější akce pořádané školou
6. Autoevaluace školy
7. Výsledky kontrol a inspekcí
8. Další kapitoly nejsou součástí této zkrácené verze výroční zprávy ( jsou uveřejněny
na webových stránkách školy nebo k nahlédnutí v kanceláři ředitele školy).
-
hodnocení práce zájmových útvarů a metodických komisí
-
hodnocení práce sportovních tříd
-
údaje o mimoškolních aktivitách:
-
sportovní aktivity
-
akce pořádané školou
-
exkurze žáků
-
kulturní a vzdělávací akce pro žáky
-
další vzdělávání pedagogických pracovníků
-
tabulky výkonů 2011/2012 Atletika Chrudim
(viz samostatná publikace - u ředitele školy nebo k
nahlédnutí na www.sakchrudim.wgz.cz)
Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3
Plán práce školy
a
Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu
ve
školním roce
2011/2012
V Chrudimi, dne 28. srpna 2012
Mgr.JindřichVyhnánek
ředitel školy
Organizace školního roku 2011-2012
Začátek školního roku:
čtvrtek
01.09. 2011
Konec prvního pololetí:
úterý
31.01. 2012
Konec druhého pololetí:
pátek
29.06. 2012
Volný den ředitele školy:
pátek
18.11. 2011
Prázdniny:
Podzimní prázdniny:
středa
26.10. a čtvrtek 27.10.2011
Vánoční prázdniny:
pátek
23.12. až pondělí 02.01.2012
Pololetní prázdniny:
pátek
03.02.2012
Jarní prázdniny:
pondělí
12.03. až pátek 18.03.2012
Velikonoční prázdniny:
čtvrtek
05.04. až pátek 06.04.2012
Hlavní prázdniny:
sobota
30.06 až neděle 02.09.2012
Zápis do prvních ročníků: od 15.01. do 15.02. 2012 (termín bude upřesněn dle rozhodnutí zřizovatele)
Zasedání Pedagogické rady ZŠ:
1.klasifikační + provozní:
pátek
11.11.2011 Čtvrtletní hodnocení chování a prospěchu
pátek
20.01.2012 Pololetní hodnocení chování a prospěchu
pátek
13.04.2012 Čtvrtletní hodnocení chování a prospěchu
pátek
22.06.2012 Hodnocení chování a prospěchu za druhé pololetí
2. organizační:.
pondělí
úterý
čtvrtek
29.08.2011 (9:30)
30.08.2011 (školení BOZP – p.Slanina) (8:00)
01.09.2011
Informační odpoledne pro rodiče:
čtvrtek
08.09.2011 (16:30)
aktuální informace o školním roce
Konzultační odpoledne pro rodiče (15:30 – 17:30):
Schůzka rady SRPDŠ (15:00):
čtvrtek
08.09.2011 (15:30)
čtvrtek
03.11.2011
čtvrtek
12.01.2012
čtvrtek
12.04.2012
čtvrtek
07.06.2012
Stanovení přestávek ve výuce:
0. hodina 07.00 - 7.45 hod.
07.45 - 07.55 hod.
1. hodina 07.55 - 08.40 hod.
08.40 - 08.50 hod.
2. hodina 08.50 - 9.35 hod.
09.35 - 10.00 hod.
3. hodina 10.00 - 10.45 hod.
10.45 - 10.55 hod.
4. hodina 10.55 - 11.40 hod.
11.40 - 11.50 hod.
5. hodina 11.50 - 12.35 hod.
12.35 - 12.45 hod.
6. hodina 12.45 - 13.30 hod.
7. hodina 13.40 - 14.25 hod.
8. hodina 14.35 - 15.20 hod.
9.hodina 15.30 – 16.15 hod.
Funkce
Vedení školy:
Ředitel školy:
Mgr. Jindřich Vyhnánek
Zástupce ředitele školy 1.:
jmenování od 2. pol.2011/2012
Zástupce ředitele školy 2.:
Mgr. Luboš Prokop
Ekonom školy:
Výchovná poradkyně:
Vendula Korbelová
Mgr. Olga Chaloupková
Vedoucí vychovatelka ŠD:
Judita Šmahelová
Vedoucí trenér sportovních tříd se zaměřením na atletiku:
Karel Fiedler
Vedoucí trenér sportovních tříd se zaměřením na kopanou:
Mirza Rahimič
Nepedagogická část školy
Administrativní pracovnice školy:
Dana Jeníčková
Školník - správce budov:
Zdeněk Čepela
Ostatní
Dopravní výchova první stupeň:
Mgr. Luboš Prokop
Sportovní soutěže první stupeň:
Mgr. Luboš Prokop
Sportovní soutěže druhý stupeň:
Mgr. Martin Šulc
Kulturní akce:
Mgr. Iva Mikanová
Sběr surovin:
Mgr. Olga Bártová
Judita Šmahelová
Estetický vzhled školy:
Mgr. Olga Chaloupková
Mgr. Šárka Prokopová
Environmentální koordinátor:
Preventistka sociálně patologických jevů:
ICT koordinátor
Mgr.Jan Josíf
Věra Průchová
Mgr.Zbyněk Markup
Předmětové komise
Metodický orgán pro první stupeň:
* 1. - 5. ročníky:
Mgr. Irena Cieslarová
Český jazyk:
Mgr. Šárka Prokopová
Dějepis:
k občanství
Mgr. Renata Svobodová Výchova
Mgr. Pavel Bírko
Hudební výchova:
Mgr. Ivana Mikanová
Výtvarná výchova:
Mgr. Olga Chaloupková
Zeměpis:
Mgr. Ota Dušek
Matematika :
Mgr. Olga Chaloupková
Fyzika:
Mgr. Miroslav Joska
Přírodopis:
Mgr. Jan Josíf
Chemie:
Mgr. Šárka Ferešová
Práce s technickými materiály:
Mgr. Miroslav Joska
Tělesná výchova :
Mgr. Martin Šulc
Sportovní příprava:
Mgr. Martin Šulc
Anglický jazyk:
Mgr.Ivana Brandstillerová
Německý jazyk:
Bc. Olga Lupoměská
Francouzský jazyk
Mgr. Lucie Vojáčková
Výchova ke zdraví
Věra Průchová
Informatika
Mgr.Zbyněk Markup
Příprava pokrmů
Mgr. Ivana Mikanová
Kabinety, sbírky, knihovny
Učitelská knihovna:
Dana Jeníčková
Žákovská knihovna:
Dana Jeníčková
Učebnice první stupeň:
Dana Jeníčková
Učebnice druhý stupeň:
Dana Jeníčková
Kabinet 1. - 3.ročníky:
Mgr. Pavlína Horníková
Kabinet 4. a 5.ročníky:
Mgr. Věra Haaseová
Český jazyk:
Mgr. Šárka Prokopová
Cizí jazyky:
Mgr. Ivana Brandstillerová
Dějepis:
Mgr. Sandra Mikanová
Výchova k občanství:
Mgr. Pavel Bírko
Zeměpis:
Mgr. Ota Dušek
Matematika:
Mgr. Lucie Vojáčková
Přírodopis:
Mgr. Jan Josíf
Fyzika:
Mgr. Miroslav Joska
Chemie:
Mgr. Šárka Ferešová
Hudební výchova:
Mgr.Ivana Mikanová
Výtvarná výchova:
Mgr.Olga Chaloupková
Školní dílny:
Mgr. Martin Šulc
Výchova k rodičovství:
Mgr. Ivana Mikanová
Sklad sportovních potřeb:
Školní družina:
Výpočetní technika:
Bc. Jakub Šmejc
Judita Šmahelová
Mgr.Zbyněk Markup
Správci učeben
Kmenové třídy:
třídní učitelé
Výtvarná výchova:
Bc. Olga Lupoměská
Chemie + fyzika:
Mgr.Jan Josíf
Školní dílna:
Mgr. Miroslav Joska
Malá tělocvična:
Zdeněk Čepela
Velká tělocvična:
Zdeněk Čepela
Školní družina:
Judita Šmahelová
Školní jídelna:
Zdeněk Čepela
Kabinet školníka:
Zdeněk Čepela
Kanceláře:
Dana Jeníčková
Sborovna:
Dana Jeníčková
Kuchyňka:
Mgr.Ivana Mikanová
Školní pozemek:
Zdeněk Čepela
Počítačové učebny:
Mgr. Zbyněk Markup
Venkovní hřiště:
Mgr. Martin Šulc
Projekční místnost:
Mgr.Zbyněk Markup
Organizační část
Školní družina
Při škole je zřízena školní družina (dále jen ŠD), která slouží výchově, vzdělávání a rekreaci
žáků školy. Ve školním roce 2011/2012 má pět oddělení. Chod ŠD se řídí Vnitřním řádem ŠD.
Vedoucí vychovatelka ŠD:
Judita Šmahelová
Vychovatelky ŠD:
Iva Horálková
Iveta Kněžourová
Simona Forštová
Radka Brožková
Pedagogičtí pracovníci ŠD jsou členy pedagogické rady školy a dle provozních možností se
zúčastňují jejich zasedání. Každého zasedání pedagogické rady se účastní vedoucí ŠD. Závěry
pedagogické rady tlumočí neprodleně vychovatelkám ŠD. ŠD je v provozu celý školní rok. Provoz o
prázdninách se řídí zájmem rodičů a dohodou o provozu ŠD se zřizovatelem školy.
Rozsah denního provozu ŠD:
od 6.15 do 16.30 hodin
Výchovné poradenství
Výchovná poradkyně:
Mgr. Olga Chaloupková
Konzultační den pro žáky a rodiče:
pondělí 11,00 – 11,40 a 15,30 – 16,00
nebo po telefonické dohodě
Školní žákovská knihovna
Na škole je zřízena žákovská knihovna (dále ŽK).Provoz ŽK se řídí Řádem knihovny. Za chod
knihovny odpovídá Dana Jeníčková.
Úkoly k zabezpečení chodu a dalšího rozvoje ŽK:
-
průběžně doplňovat vybavení ŽK
průběžně seznamovat žáky a vyučující se stávajícími a s novými knihami v ŽK
Učitelská knihovna
Na škole je zřízena učitelská knihovna (dále UK). Provoz UK se řídí Řádem knihovny. Za chod
knihovny odpovídá Dana Jeníčková.
* učitelská knihovna bude přesunuta během roku do komunikačního centra –
sborovna školy
Úkoly k zabezpečení chodu UK:
-
doplňovat a obnovovat UK
spolupracovat s vyučujícími a vedením školy při nákupu nových knih a metodických materiálů
zabezpečovat vybavování vyučujících osnovami a metodickými materiály
Sklad učebnic pro první a druhý stupeň školy
Za sklad učebnic pro žáky prvního a druhého stupně odpovídá Dana Jeníčková.
Úkoly k zabezpečení chodu obou skladů učebnic:
-
zabezpečovat koordinaci vydávání a vybírání učebnic
průběžně zabezpečovat doplňování a vyřazování učebnic dle pokynů vedení školy
sledovat platnost učebnic a podávat vedení školy podnět k stažení učebnic
Kontrolní a hospitační činnost
Hospitační činnost
Ředitel školy:
16 hsh
Mgr. Jindřich Vyhnánek
Harmonogram:
1.pololetí
8 hsh
2.pololetí
8 hsh
1.zástupce ředitele školy:
32 hsh
Mgr. Štěpánka Zavřelová
Harmonogram
1.čtvrtletí
8 hsh
2.čtvrtletí
8 hsh
3.čtvrtletí
8 hsh
4.čtvrtletí
8 hsh
2.zástupce ředitele školy:
32 hsh
Mgr. Luboš Prokop
Harmonogram
1.čtvrtletí
8 hsh
2.čtvrtletí
8 hsh
3.čtvrtletí
8 hsh
4.čtvrtletí
8 hsh
Hospitační činnost bude prováděna dle uvedeného harmonogramu a bude pravidelně
vyhodnocována na poradách vedení školy. Kompletní zápisy o hospitaci jsou archivovány.
Kontrolní činnost
Kontrola pedagogické dokumentace
Kontrolu pedagogické dokumentace provádí zástupce ředitele školy Mgr. Luboš Prokop. Kontrolní
činnost je zaměřena zejména na obsahovou stránku a na řádnost vyplnění dokumentace dle platných
předpisů. Termíny pravidelných kontrol stanoví ředitel školy na úvodním zasedání pedagogické rady
na začátku školního roku.
Kontrolní činnost zaměřená na dodržování pracovní doby, stanovených dozorů a pod.
Tato kontrolní činnost je zaměřena zejména na dodržování harmonogramu dozorů v dané pracovní
dny, nástupy pedagogických pracovníků do vyučovacích hodin a jejich ukončování a dalších předpisů
a nařízení, která se týkají chodu školy. Dále je kontrolní činnost zaměřena na dodržování předpisů o
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dodržování pracovní doby provozními zaměstnanci.
Další kontrolní činnost
Další kontrolní činnost je prováděna na základě pokynů ředitele školy zejména v oblastech:
1. BOZP - zápisy v knize BOZP:
2. PO - zápisy v knize PO:
Z.Slanina kontrola: ředitel ZŠ
Z.Slanina kontrola: ředitel ZŠ
Poznámky:
Tento školní rok se škola zaměří na realizaci projektu EU OP – VK „Peníze do škol“
Kroužky 2011/12
kroužek
vedoucí
pěvecký
Mikanová I.
čt. 5.h.
kde
projek.
míst.
atletický
Šmejc J.
čt. 0.h.
tělocvična
4.-5.r.
sportovní
Haaseová
pá.0.h.
2.-3.r.
bruslení
Bártová, Grofová
tělocvična
zimní
lich. pon. 13-14.30 h. stadion
sportovní
Bártová, Pecinová st. 0.h.
tělocvična
1.-3.r.
míčové hry
Cieslarová
pá. 0.h.
tělocvična
4.-5.r.dív.
míčové hry
Prokop
st.0.h.
tělocvična
5.r. chl.
míčové hry
Prokop
pá. 0.h.
tělocvična
4.r. chl.
dopravní
Prokop
pá. 13-13.45 h.
4.A
4.r.
flétna
Horníková
po. 5.h.
ŠD
1.tř.
dyslektický
Vojtíšková
po. 0.h.
poč.uč.
4.A
dyslektický
Haaseová
po. 0.h.
poč.uč.
4.B
út.0.h.
poč.uč.
4.A,B,5.A,B
čt. 5.h.
ŠD
1.A
dyslektickýAJ Gregovská
anglický
jazyk
Gregovská
kdy
žáci
1.st.
1.st.
flétna
anglický
jazyk
Šmahelová
pá. 5.h.
ŠD
1.tř.
Šmahelová
po,út,st,čt-půlené h.
ŠD
1.,2.tř.
kopaná
Rahimič
po. 5.h.
tělocvična
1.tř.
kopaná
Rahimič
st. 6.h.
tělocvična
4,5.tř.
kopaná
Rahimič
čt. 5.h.
tělocvična
2.tř.
kopaná
Rahimič
út. 6.h.
tělocvična
3.tř.
dyslektický
Cieslarová
po. 0.h.
3.tř.
dyslektický
Pecinová
po. 0.h.
5.tř.
etologie
dyslektický
Kudláček
Bártová
čt. 7.h.
po. 0.h.
projek.
míst.
7.roč.
4.B+2.A
Seznam zaměstnanců školy - školní rok 2011/2012
P.č.
Příjmení a jméno
Funkce
1.
Bártová Olga
učitel
2.
Bírko Pavel
učitel
3.
Brandstillerová Ivana
učitel
4.
Cieslarová Irena
učitel
5.
Čepela Zdeněk
školník
6.
Čepelová Jana
kuchařka
7.
Dušek Ota
učitel
8.
Egermaierová Marie
kuchařka
9.
Ferešová Šárka
učitel
10. Forštová Simona
vychovatelka
11. Gregovská Gabriela
učitel
12. Grofová Radka
učitel
13. Haaseová Věra
učitel
14. Hájková Jaroslava
uklizečka
15. Horálková Ivana
vychovatelka
16. Horníková Pavlína
učitel
17. Chaloupková Olga
výchovný poradce
18. Jeníčková Dana
administrativní pracovnice
19.
20.
21. Josíf Jan
učitel
22. Joska Miroslav
učitel
23. Kadlecová Eva
uklizečka
24. Kmentová Andrea
učitel - mateřská dovolená
25. Kněžourová Iveta
vychovatelka
26. Korbelová Vendula
hospodářka
27.
28. Kostelecká Dana
kuchařka
29. Lebdušková Věra
uklizečka
30.
31. Lupoměská Olga
učitel
32. Malenovská Věra
kuchařka
33. Markup Zbyněk
učitel
34. Rahimič Mirza
trenér - fotbal
35. Mazánková Radka
kuchařka
36. Mikanová Ivana
učitel
37. Mikanová Sandra
učitel
38. Navrátilová Jindřiška
učitel
39. Pecinová Jana
učitel
40. Pešková Marie
kuchařka
41. Prokop Luboš
zástupce
42. Prokopová Šárka
učitel
43. Průchová Věra
učitel
44. Markupová Jana
vedoucí jídelny
45. Svobodová Renata
učitel
46. Šmahelová Judita
vychovatelka
47. Šmejc Jakub
učitel
48. Štěpánková Monika
učitel - mateřská dovolená
49. Šulc Martin
učitel
50. Švarcová Jana
uklizečka
51. Vojtíšková Dana
učitel
52. Vyhnánek Jindřich
ředitel
53. Zábranská Michaela
učitel - mateřská dovolená
54.
55. Zrůstová Hana
kuchařka
Základní škola 2011/2012
Počty žáků ve třídách
I.A
I.B
II.A
II.B
III.A
III.B
IV.A
IV.B
V.A
V.B
VI.A
VI.B
VI.C
VII.A
VII.B
VII.C
VIII.A
VIII.B
VIII.C
IX.A
IX.B
IX.C
Mgr. Grofová Radka
Mgr. Horníková Pavlína
Mgr. Bártová Olga
Mgr. Pecinová Jana
Mgr. Cieslarová Irena
Mgr. Navrátilová Jindřiška
Mgr. Vojtíšková Dana
Mgr. Haaseová Věra
Mgr. Gregovská Gabriela
Mgr. Štěpánková Monika
Mgr. Mikanová Sandra
Mgr. Bírko Pavel
Mgr. Šulc Martin
Mgr. Prokopová Šárka
Mgr. Průchová Věra
Mgr. Vojáčková Lucie
Mgr. Ferešová Šárka
Mgr.Joska Miroslav
Mgr. Dušek Ota
Mgr. Josíf Jan
Mgr. Markup Zbyněk
Mgr. Kudláček Tomáš
15
15
13
12
16
14
17
16
15
17
12
8
12
17
15
6
15
16
10
12
19
12
17
16
16
18
10
13
12
13
16
14
11
9
12
5
4
11
8
12
8
7
4
11
celkem
32
31
29
30
26
27
29
29
31
31
23
17
24
22
19
17
23
28
18
19
23
23
1.stupeň
2. stupeň
150
154
304
145
102
247
295
256
551
chlapci dívky
Celkem
Školní družina 2011/2012
Počet žáků v
odděleních
1.oddělení
2.oddělení
3.oddělení
4.oddělení
5.oddělení
Celkem
chlapci dívky
Iveta Kněžourová
Ivana Horálková
Judita Šmahelová
Simona Forštová
Radka Brožková
14
15
16
12
14
71
16
14
14
14
11
69
celkem
30
29
30
26
25
140
Koncepce školy ve školním roce 2011/2012
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
opravy a údržba školy dle požadavku na zřizovatele (viz požadavky č.j.: 1140 ze dne
28.6.2011)
rozšířit školní družinu na pět oddělení (splněno)
oprava a rekonstrukce plotu u školního hřiště (plněno průběžně)
oprava a rekonstrukce oplocení školního hřiště (splněno)
oprava a rekonstrukce pískoviště na zahradě školní družiny (splněno)
oprava a rekonstrukce osvětlení v kabinetech vyučujících (splněno 3 kabinety)
zakoupení nábytku do jedné třídy (splněno)
realizace grantu EU - OP VK (plněno průběžně)
pokračovat ve spolupráci se školkami (splněno)
umožnit zaměstnancům další vzdělávání dle plánu DVPP (plněno průběžně)
upravit vnitřní předpisy a smlouvy (plněno průběžně dle změn legislativy)
upravit zásady FKSP s účinností od 1.1.2012 (splněno)
organizace pobytu našich žáků v Ede (nesplněno - nedostatek hostitelských rodin)
pokračování v projektu ŠIK (školní informační kanál)
obnova počítačových soustav z grantu EU - OP VK (obnovena první počítačová učebna)
postupná obnova šatních skříní (zakoupeno v září 2011 - 3 třídy)
nákup učebních pomůcek dle požadavků vedoucích metodických komisí (zakoupeny chybějící
učebnice ca 70.000, - Kč, do kabinetu Př - torzo těla ca. 12.000, - Kč)
zakoupení dvou nových interaktivních tabulí z projektu EU - OP (odloženo na 2012/2013)
odkoupení interaktivní tabule na 1. stupeň za zůstatkovou cenu (odkoupeno)
zakoupení druhé interaktivní tabule na 1. stupeň (splněno)
zakoupení protiskluzových rohoží ke vstupu do školy (sponzorský dar rodičů)
zakoupení nového nábytku do sborovny školy
umožnit koordinátorovi enviromentální výchovy studium k výkonu specializačních činností
(rozsah 250 hodin) (splněno)
vybraný učitel zahájí studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů (studium pro
výchovné poradce) (splněno)
Nejdůležitější akce pořádané školou 2011 - 2012
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Soustředění sportovních tříd – Chorvatsko (září 2011)
Ozdravný pobyt žáků nesportovních tříd v Chorvatsku (květen 2012)
Spolupráce s organizací Jitřenka
Spolupráce s dětským oddělením Nemocnice Chrudim- kulturní vystoupení, předčítání
Spolupráce s MŠ – ukázkové hodiny, sportovní akce
Spolupráce s městskou policií – besedy – Přestupkový zákon
Školní olympiáda 1.st. v lehké atletice - červen 2012
Den Slabikáře – prezentace dovedností dětí 1.roč.
Školní kolo Pythagoriády, spoluúčast na pořádání Okresního kola Pythagoriády
Matematická soutěž Klokan – 2.-9. roč.
Využití dopravního hřiště- 1.st.
Spolupráce s DDM – pořádání závodů a turnajů ve vybíjené, basketbalu, plavání, florbalu
Školy v přírodě – cyklistická Šumava - Nové Hutě (září 2011)
Den otevřených dveří – listopad 2011
Pohár rozhlasu v atletice (okres + kraj)
Projektové dny v rámci ŠVP
Osvětim – exkurze v rámci připomenutí 2.sv.v.
Školní kolo Olympiády z Čj
Přírodovědný klokan, Mladý chemik
Sběr papíru
Výběrové zahraniční zájezdy do Anglie, Berlína a Vídně
Celoplošná generální zkouška 5. a 9. roč.
Přednáška o drogách, šikaně a nábož. sektách
Dějepisné a zeměpisné pořady
Život nejen ve tmě – spolupráce s Tyflocentrem
Česká Třebová – lyžování
Vánoční tradice – fara Chrudim – I.st.
Stonožkový týden
Divadelní představení v divadle K.Pippicha a ZUŠ
Celoroční akce pořádané družinou
Pozn.: Kompletní přehled školních akcí ve školním roce 2011/2012 v příloze výroční zprávy (k
nahlédnutí u ředitele školy)
Největší úspěchy školy 2011-2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1. místo v IX. olympiádě Pardubického kraje
2. místo v republikovém finále Kinderiády 1. stupeň (Praha Slávie)
Krajské finále ve florbalu ( chlapci 8. a 9.tř. )v Pardubicích - O Pohár MŠ
Postup do republikového kola v Poháru Rozhlasu a v atletickém čtyřboji
Matematický klokan - 4 děti 1.st. 1. místo
Krajské kolo v basketbalu-3.místo (chlapci 8.-9. h.)
Výsledky kontrol a inspekcí
1. 22.8.2011 OSSZ (Kontrola pojistného a nemocenské) - bez závad.
2. 5.10. 2011 Následná veřejnoprávní finanční kontrola hospodaření PO - bez závad
3. 17.1. - 20.1 2012 VZP (kontrola plateb pojistného) - bez závad
4. 6. - 9.2.2012 ČŠI § 174 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., - bez větších závad + drobné
závady byly v termínu stanoveném ČŠI odstraněny
5. 5.3.2012 Ministerstvo zemědělství § 9 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole (Kontrola projektu
"Ovoce do škol") - bez závad
6. 14.5. 2012 Krajská hygienická stanice Pard. kraje zákon č. 258/2000 Sb.,(kontrola školy v přírodě Horní Bradlo 14.5. - 18.5. 2012) - bez závad
7. 28.5.2012 Veřejnoprávní finanční kontrola (inventarizace skladových zásob, aktuálnost vnitřních
směrnic, dohody, aktuální účtový rozvrh)- drobné závady odstraněny (potvrzeno následnou kontrolou
v červenci 2012)
8.4.7.2012 Veřejnoprávní finanční kontrola (kontrola uložených opatření OŠK z 28.5. 2012) - bez
závad
Největší problém školy v tomto školním roce
Jednoznačně stále se stupňující snižování prostředků na ONIV. V tomto školním roce naší
škole nezbyla po zaplacení zákonných položek téměř žádná částka na učební pomůcky pro naše žáky.
.
Download

Vyrocni zprava 2011-2012 - ZŠ U Stadionu