nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
Zjednodušená projektová dokumentace
Akce „Oprava místní komunikace ul. 17. Listopadu Šluknov“
Oprava živičných povrchů – místní komunikace Šl- MK- 01
ulice 17.listopadu v k.ú. a obci Šluknov
Tel.: 412 315 331
Fax: 412 315 324
URL: www.mesto-sluknov.cz
E-mail: [email protected]
ID datové schránky: 8jkbbf3
IČ: 00261688
DIČ: CZ00261688
Bank. spojení: GE Money Bank, a. s.
č. ú. 181 628 824/0600
1. Základní identifikační údaje objektu
Název stavby:
Objekt:
Investor:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Spojení: tel.
Oprava místní komunikace ul. 17. listopadu Šluknov
Místní komunikace III.tř., Šl-MK-01
Město Šluknov
nám. Míru 1, Šluknov 407 07
00 261 688
CZ 00 261 688
412 315 331, 734 620 423
Situační snímky
Tel.: 412 315 331
Fax: 412 315 324
URL: www.mesto-sluknov.cz
E-mail: [email protected]
ID datové schránky: 8jkbbf3
IČ: 00261688
DIČ: CZ00261688
Bank. spojení: GE Money Bank, a. s.
č. ú. 181 628 824/0600
2. Identifikační údaje komunikace
a.) stavba
Oprava živičných povrchů místní komunikace, ulice 17. listopadu
b.) evidenční číslo
Šl-MK-01
c.) katastrální území
Šluknov
d.) obec
Šluknov
e.) kraj
Ústecký
Město Šluknov
f.) objednatel
g.) pozemní komunikace
místní komunikace
h.) staničení
není stanoveno
3. Základní údaje o komunikaci
a) Charakteristika stávající komunikace
Kryt stávající místní komunikace je tvořen z asfaltové směsi, která je značně poškozena
vlivem jeho stáří a povětrnostních vlivů. V místě napojení na silnici II/266, ulice Rumburská je
živičný povrch místní komunikace tl. 100 mm vydrolený až na podkladní vrstvu štěrkového
podloží. Betonové obrubníky u tohoto napojení místy úplně chybí, nebo jsou značně
poškozeny vlivem jejich stáří a povětrnostních vlivů. Ostatní plocha komunikace je tvořena
z asfaltové směsi tl. 50mm, která je uložena na betonovém podloží, které je tvořeno
z prefabrikovaných železobetonových desek tl. cca 0,20 m. Tento povrch vozovky je
popraskaný a vydrolený až na železobetonové podloží. Stávající chodník je od vozovky
polohově a výškově oddělen betonovým chodníkovým obrubníkem. Odvodnění komunikace
je řešeno stávajícími uličními vpusti. Chodník a zbylé betonové obrubníky nejsou předmětem
opravy.
b) Rozsah oprav komunikace
Kryt stávající komunikace bude odfrézován až na podkladní vrstvy komunikace. V místě
napojení na silnici II/266 v tl. 100 mm. V místě vjezdu bude odstraněno stávající štěrkové
podloží a nahrazeno novými vrstvami z drceného kameniva. Na ostatní ploše komunikace
bude živičný kryt vozovky odfrézován v tl. 50 mm. Odfrézovaný materiál z komunikace bude
odvezen a uložen na mezideponii města Šluknov ve vzdálenosti do 3000 metrů. Rozsah
požadovaných oprav je patrný ze snímku č.1
c) Popis nových konstrukčních vrstev komunikace
V místě napojení na silnici II/266, ulice Rumburská, bude provedeno nové štěrkové podloží
z drceného kameniva frakce 32-63mm v tl. 200 mm, podkladní vrstva z ACP 11 v tl. 60 mm,
finální vrstva bude provedena z ACO 11 tl. 40mm. Stávající betonové obrubníky v délce 2x10
bm budou nahrazeny novými silničními obrubníky o rozměru 1000x150x250 mm osazených
do betonového lože. Nový kryt vozovky na ostatních plochách komunikace bude provedena
pokládka živičného povrchu ACO 11 tl. 40mm. Před pokládkou živičných povrchů bude
provedeno výškové urovnání stávajících poklopů kanalizačních šachet, uličních vpustí a
výškové urovnání vodovodních poklopů. Dilatace v místech napojení nové vozovky na
stávající bude provedena z asfaltové modifikované zálivky.
Tel.: 412 315 331
Fax: 412 315 324
URL: www.mesto-sluknov.cz
E-mail: [email protected]
ID datové schránky: 8jkbbf3
IČ: 00261688
DIČ: CZ00261688
Bank. spojení: GE Money Bank, a. s.
č. ú. 181 628 824/0600
Snímek k KN – k.ú. Šluknov
Tel.: 412 315 331
Fax: 412 315 324
URL: www.mesto-sluknov.cz
E-mail: [email protected]
ID datové schránky: 8jkbbf3
IČ: 00261688
DIČ: CZ00261688
Bank. spojení: GE Money Bank, a. s.
č. ú. 181 628 824/0600
4. Pozemky dotčené stavbou v k.ú. Šluknov obci Šluknov
1539/2 – Jan Pecka, Sídliště 1005, 407 77 Šluknov
1539/3 – Město Šluknov
1539/4 – Jan Pecka, Sídliště 1005, 407 77 Šluknov
1539/1 – Město Šluknov
2273/84 – Město Šluknov
2273/95 – Město Šluknov
2273/50 – Město Šluknov
1524/1 – Město Šluknov
Souhlasy vlastníků pozemků budou zajištěny před zahájením stavebním prací.
Zpracováno ve Šluknově dne 04.04.2013
Odbor rozvoje a ŽP, MěÚ Šluknov
Zdeněk Polesný
Tel. 412 315 331
e-mail: [email protected]
Tel.: 412 315 331
Fax: 412 315 324
URL: www.mesto-sluknov.cz
E-mail: [email protected]
ID datové schránky: 8jkbbf3
IČ: 00261688
DIČ: CZ00261688
Bank. spojení: GE Money Bank, a. s.
č. ú. 181 628 824/0600
Fotodokumentace
místo napojení se silnicí II/266 – Rumburská
Tel.: 412 315 331
Fax: 412 315 324
URL: www.mesto-sluknov.cz
E-mail: [email protected]
ID datové schránky: 8jkbbf3
IČ: 00261688
DIČ: CZ00261688
Bank. spojení: GE Money Bank, a. s.
č. ú. 181 628 824/0600
Fotodokumentace - ostatní plocha komunikace
Tel.: 412 315 331
Fax: 412 315 324
URL: www.mesto-sluknov.cz
E-mail: [email protected]
ID datové schránky: 8jkbbf3
IČ: 00261688
DIČ: CZ00261688
Bank. spojení: GE Money Bank, a. s.
č. ú. 181 628 824/0600
Fotodokumentace – křižovatka s ulic 17.listopadu x Bratří Čapků x Sídliště
Tel.: 412 315 331
Fax: 412 315 324
URL: www.mesto-sluknov.cz
E-mail: [email protected]
ID datové schránky: 8jkbbf3
IČ: 00261688
DIČ: CZ00261688
Bank. spojení: GE Money Bank, a. s.
č. ú. 181 628 824/0600
Download

04 Zjednodušená projektová dokumentace oprava