FAKULTA STAVEBNÍ
R E K O N S T R U K C E
KATEDRA ARCHITEKTURY
A
O C H R A N A
P A M Á T E K
ROPA 2013………………………………………………………………………….........SYLABY PŘEDNÁŠEK
4.PŘEDNÁŠKA
TYPY PREZENTACE PAMÁTEK
I. TYPY PREZENTACE
Volba přístupu ke každé historické stavbě by měla vycházet z komplexního posouzení dochovaného
organismu.
Forma využití památky je důležitým faktorem, který na jedné straně může památku zhodnotit a umožnit
její důstojnou prezentaci, a na straně druhé může nové využití vést k její devastaci. Volba využití
památky ba měla zohledňovat 3 základní kritéria: přiměřenost typa funkce,. Přiměřenost objemu funkce
a perspektivní neměnnost využití.
Z hlediska přístupu k obnově rozlišujeme následující typy prezentace historické struktury:
•
•
•
•
•
•
Konzervační obnova – restaurování architektury
Restituce starších stavů
Korektivní obnova
Udržovací a stabilizační opravy
Reduktivní modernizace
Transformace památkově chráněného díla
II. KONZERVAČNÍ OBNOVA
Konzervační obnova představuje nejcitlivější přístup k památce, který v maximální míře uchovává její
hmotnou substanci, včetně stop stáří nebo zlomkovitosti dílčích struktur. Cílem konzervace je zlepšení
technického stavu památky při maximálním zachování autenticity díla, vrstevnatosti, torzálního stavu, při
respektování existující podoby a atmosféry.
•
•
•
Uchování maxima hodnot včetně stop stáří a fragmentárnosti
Podoba před obnovou je považována za žádoucí
Zachování věrohodnosti díla
PŘÍKLAD:
Obnova královského paláce hradu Bezděz (ateliér GIRSA AT)
Konzervace a prezentace hradu Bečov (ateliér GIRSA AT)
IIa. KONZERVACE A PREZENTACE HRADU BEČOV
Hrad Bečov jako soubor vysoce autentických staveb středověkého založení. Je součástí rozsáhlého a
historicky unikátního památkově chráněného areálu, který je stylově mimořádně rozmanitý a
architektonicky členitý.
V roce 1995 celý areál prohlášen za NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKU, protože prezentuje jednotlivé
stavební slohy od středověku až po zástavbu z 19. století.
1
FAKULTA STAVEBNÍ
R E K O N S T R U K C E
KATEDRA ARCHITEKTURY
A
O C H R A N A
P A M Á T E K
ROPA 2013………………………………………………………………………….........SYLABY PŘEDNÁŠEK
Nejstarší část areálu tvoří gotický hrad, který je tvořený seskupením kaplové věže (s kaplí Navštívení
Panny Marie), donjonu a spojovacího křídla.
Hrad představuje ojedinělý celek s mimořádným rozsahem zachovaných historických konstrukcí, detailů,
interiérových i exteriérových omítek z pol.14. století, vč. výmalby interiérů apod. → je zachována
neobvykle vysoká míra architektonické , materiálové a výtvarné autenticity, vč. goticko – renesanční
dispozice všech tří staveb.
HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU
– Konzervace exteriéru hradu (střech, krovů, zdiva, omítek, kamenických prvků, dřevěných detailů
apod.) zachovávající jeho působivý obraz (aplikace tradičních technologií a pracovních postupů,
maximální úsilí o záchranu originální materie, respekt k dochovanému obrazu památky).
– Ohleduplná konzervace interiérů hradu a jejich prezentace. Soubor osmnácti středověkých
interiérů se dochoval v pozdně gotické a renesanční podobě, s minimálními dodatečnými intervencemi a
prakticky bez předchozích restaurátorských zásahů. Devizou interiéru je jeho vysoká autenticita,
umělecká hodnota (malířská výzdoba) a nebývalá nedotčenost, která je základem zvolené prezentace
památky (interiéry ponechané v maximálně autentickém stavu, výjimečnost umocněná hodnotou stáří).
Prezentace a popularizace památky se soustředí na tato základní témata:
1. význam a historie areálu v širším kontextu;
2. stavebněhistorický vývoj památky a metody jeho zkoumání (vynikající možnost ozřejmit způsob
identifikace jednotlivých stavebních fází instruktivní formou in situ, v torzálně dochovaných interiérech);
3. detailní vhled do problematiky péče o autentické památky, objasnění metodických zásad a ukázky
pracovních postupů restaurátorů v jednotlivých kategoriích (restaurování omítek, nástěnných maleb,
dřeva a kamene);
4. výuka možností tvůrčího přístupu a limitů pro citlivou intervenci experimentální studie řešení vstupního
centra v místě zaniklé klasicistní stavby).
2
FAKULTA STAVEBNÍ
KATEDRA ARCHITEKTURY
R E K O N S T R U K C E
A
O C H R A N A
P A M Á T E K
ROPA 2013………………………………………………………………………….........SYLABY PŘEDNÁŠEK
Konzervace - hlavní zásady
– bude vyvinuto maximální úsilí pro záchranu dochovaných originálních prvků a materiálů;
– při konzervačních zásazích bude vždy dána přednost tradičním technologiím a pracovním
postupům;
– je nepřípustné měnit vzhled památky, stále je nutno brát zřetel na zachování působivého originálu a
respektovat cenu stáří;
– nebudou prováděny žádné zásahy, které by eliminovaly stopy vývoje stavby či které by nově
směřovaly k posílení slohové jednoty;
– nezbytné zásahy musí být odůvodnitelné prodloužením trvanlivosti dochovaných materiálů;
– důraz je nutno položit na odbornost pracovníků, kteří opravy provádějí;
– plně je třeba respektovat předpoklady pro kvalitní, hodnověrný výsledek (technologická kázeň,
organizace práce, klimatické podmínky).
III. RESTAUROVÁNÍ ARCHITEKTURY
„Restaurováním se obecně rozumí jakýkoliv zásah, jehož úkolem je vrátit produktu lidské činnosti jeho
účinnost.“
Cesare Brandi
Cílem restaurování je zachovat a odhalovat estetické a historické hodnoty památky. Je vhodné uchovat
vnější účinnost památky, posílit ji celistvým a věrohodným ztvárněním (schopnost působení díla je v jeho
souborné výpovědní hodnotě).


Cílem je zachovat a odhalovat estetické a historické hodnoty
památky.
Restaurování vyžaduje náročnou teoretickou průpravu a
technickou i uměleckou kvalifikaci.
PŘÍKLAD:
Radniční čp.29, Český Krumlov (ateliér GIRSA AT)
IV. REKONSTRUKCE A RESTITUCE STARŠÍCH STAVŮ
Uplatní se u staveb se složitějším historickým vývojem, kdy došlo k potlačení
nebo dokonce eliminaci některých prvků.
Základní kritéria:
 Špatný technický stav partie
 Doplnění nebo znovu odkrytí starších stavů
 Podoba před obnovou je posuzována jako méně hodnotná, tj.
rekonstrukce zdůvodnitelná významem zaniklého prvku stavby
 Předpokladem je existence exaktních podkladů původního prvku
3
FAKULTA STAVEBNÍ
KATEDRA ARCHITEKTURY
R E K O N S T R U K C E
A
O C H R A N A
P A M Á T E K
ROPA 2013………………………………………………………………………….........SYLABY PŘEDNÁŠEK


(optimálně z více zdrojů)
Schopnost proveditelnosti (materiál i provedení)
PŘÍKLAD:
Obnova glorietu v Ploskovicích (ateliér GIRSA AT)
V. KOREKTIVNÍ OBNOVA
Způsob obnovy napravující nevhodné provedení a neplnohodnotné zásahy (např.
odstranění nevhodných omítek, moderních prvků na pláštích budov apod.).
 Stav objektu není chápán jako plnohodnotná vrstva, ale jako poškozující zásah
 Příkladem je odstranění nevhodných modernizačních prvků
PŘÍKLAD:
Korektivní obnova věže Horního hradu Frýdlantu (ateliér GIRSA AT)
VI. UDRŽOVACÍ A STABILIZAČNÍ OPRAVY
Z hlediska charakteru je tento přístup k památkám nejdůležitější a nejpotřebnější.
 Lokální udržovací opravy
 Stabilizační opravy – zabránění dalšímu chátrání
VII. REDUKRIVNÍ MODERNIZACE
Není interpretací díla z hlediska památkové péče!
 Nejedná se o obnovu
 Redukce hodnot bez kompenzace
VIII. TRANSFORMACE PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉHO DÍLA
Tj. v historickém prostředí vzniká novotvar, který je v přímém
kontaktu s památkou nebo bezprostředně zakomponovaný
do stávajícího organismu památky. Památka se proměňuje –
nástavby, přístavby, změny dispozic, funkční změny apod.
Vyžaduje důslednou provedení předprojektové dokumentace,
vč.detailních průzkumných prací, a intenzivní koncepční
přípravu.
 Významně pozměněné dílo
4
FAKULTA STAVEBNÍ
R E K O N S T R U K C E
KATEDRA ARCHITEKTURY
A
O C H R A N A
P A M Á T E K
ROPA 2013………………………………………………………………………….........SYLABY PŘEDNÁŠEK


Srovnatelné s přestavbami v minulosti
Mělo by se jednat o výjimečný případ
PŘÍKLAD:
Obnova klášterní zahrady Litomyšl (ing.Z. Sendler)
Areál trapistů v Novém Dvoře (J.Pawson)
5
Download

4_TYPY PREZENTACE PAMATEK.pdf 647KB Nov 03 2013 08:54