Vypracoval:
Ing. Fešar Tomáš
Podpis:
Razítko města Bílovec
Schválil:
Mgr. Mrva Pavel
Podpis:
Plán odborné přípravy pro rok 2015 vychází ze Sbírky interních aktů řízení GŘ HZS ČR č.
57/2013, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné přípravy JPO a příslušníků HZS,
SIAŘ 50/2009, kterým se stanovují normy znalostí hasičů a z předepsaných témat odborné přípravy
v JSDHO na rok 2015
1. Všeobecné zaměření odborné přípravy






Provádět teoretický a praktický výcvik pravidelně v průběhu celého roku
Seznámit se a znát předepsaná témata
Procvičit řízení automobilů požární ochrany se zvláštním výstražným zařízením
Procvičit používání věcných prostředků
Kontrolovat prostředky strojní, spojové, chemické a technické služby
Ve spolupráci s občanskými sdruženími působícími na úseku požární ochrany organizovat a
účastnit se soutěží požárního sportu
2. Odborná příprava – školení a výcvik
Leden :
Všichni členové
 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – soubor předpisů
 Taktické postupy – Obecné zásady – BŘ JPO ML 1-14/O
 Organizace jednotek PO, právní předpisy v oblasti PO a IZS
-
druhy jednotek PO v ČR, organizace vlastní jednotky PO
základní dokumentace a evidence vedené u JSDHO
funkce v rámci jednotky PO, vnitřní dělba práce v družstvu
povinnosti hasiče při činnosti na místě zásahu z hlediska obecně závazných i vnitřních předpisů
Integrovaný záchranný systém, základní a ostatní složky IZS
Řád výkonu služby v JSDHO
 Praktický výcvik s měřicím přístrojem Oldham EX2000
 Funkční zkoušky agregátů, kontrola uložení technických prostředků ve vozidlech
 Fyzická příprava
Strojníci
 Kondiční jízdy (trasu a techniku před jízdou dohodnout s velitelem JPO)
Únor :
Všichni členové
 Taktické postupy – Řízení – BŘ JPO ML 1-12/Ř
 Ošetřování osobních ochranných prostředků
 Práce na vodě a zamrzlých vodních hladinách – teorie
 Záchrana osob z ledu – praktický výcvik
 Praktický výcvik s měřicím přístrojem Oldham EX2000
 Výcvik s dýchací technikou
 Funkční zkoušky agregátů, kontrola uložení technických prostředků ve vozidlech
 Fyzická příprava
Velitelé
 Příloha č. 1 Pokynu GŘ HZS ČR a NMV č. 10/2006, kterým se stanoví pravidla statistického
sledování událostí a dokumentace o vedení zásahů
Strojníci
 Zásady bezpečné a defenzivní jízdy pro jízdu vozidlem uplatňujícím právo přednostní jízdy
 Kondiční jízdy (trasu a techniku před jízdou dohodnout s velitelem JPO)
Březen :
Všichni členové
 Taktické postupy - Požární zásah - BŘ JPO ML 1-23/N
 Poskytování předlékařské pomoci
-
věcné prostředky pro poskytování předlékařské pomoci, včetně jejich určení a způsobu používání
-
-
zásady poskytování předlékařské pomoci při selhání základních životních funkcí, zevním krvácení, šoku,
intoxikaci, popálení, poleptání, zlomeninách, poškození zraku, termickém šoku, fyzickém vyčerpání a drobných
poraněních
způsob a důvody vlastní ochrany před kontaktem s cizí krví a jiným biologickým materiálem
fyziologie dýchání a účinky zplodin hoření
polohování, imobilizace, transport
 Komunikace v jednotce PO, organizace spojení na místě zásahu
-
obsluha přidělených spojových prostředků
spojové prostředky jednotky – ruční radiostanice, vozidlové radiostanice
kódy typické činnosti, seznámení s novým digitálním terminálem Matra
výjezdový tablet, zaškolení obsluhy, funkce programu Rescue Navigator
volací značky jednotek v hasebním obvodu, žádost o spojení
 Praktický výcvik s měřicím přístrojem Oldham EX2000
 Funkční zkoušky agregátů, kontrola uložení technických prostředků ve vozidlech
 Fyzická příprava
Velitelé
 Statistické sledování událostí, platby
-
zásah (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně),
zásah s úhradou (zákon č. 239/2000 Sb., o IZS),
zásah u dopravní nehody s paušální úhradou nákladů zásahu (zákon č. 238/2000 Sb., o HZS ČR, nařízení vlády
č. 263/2013 Sb.)
poskytování pohotovostní a jiné služby nebo práce za úhradu vynaložených nákladů (zákon č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně), včetně rozlišení evidence ve statistickém sledování událostí na zásahy (zadané cestou ZOZ)
anebo činnosti (zadané cestou ZOČ)
Strojníci
 Zkoušky požárních čerpadel PT a VPPO
 Kondiční jízdy (trasu a techniku před jízdou dohodnout s velitelem JPO)
Duben :
Všichni členové
 Zásah u dopravní nehody – BŘ JPO ML 1-6/D, konspekty, pomůcky pro velitele zásahu
 Zásah u dopravní nehody – praktický výcvik
 Praktický výcvik s měřicím přístrojem Oldham EX2000
 Funkční zkoušky agregátů, kontrola uložení technických prostředků ve vozidlech
 Sportovní příprava
Strojníci
 Kondiční jízdy (trasu a techniku před jízdou dohodnout s velitelem JPO)
Květen :
Všichni členové
 Protipovodňová opatření, stavba hrází
 Obsluha, údržba a kontrola prostředků technické služby v jednotce, podle návodů k obsluze a
vnitřních předpisů např.:
-
kalové čerpadlo elektrické
vázací prostředky
záchranné lano, pracovní polohovací pásy
osobní ochranné prostředky
hadice, proudnice, ostatní armatury
žebříky – nastavovací
 Nastupování do vozidla při výjezdu jednotky PO a připojování přívěsů
 Vystupování z vozidla
 Použití prostředků pro záchyt a sběr nebezpečných látek ve výbavě jednotky např.:
-
sorbenty, igelitové pytle
záchytné a úkapové vany
smetáky, lopaty
 Údržba osobních ochranných prostředků ve vybavení jednotky např.:
-
ochranné oděvy
přilby, boty, rukavice, kukla, trička
 Taktické cvičení
 Výcvik s dýchací technikou
 Praktický výcvik s měřicím přístrojem Oldham EX2000
 Funkční zkoušky agregátů, kontrola uložení technických prostředků ve vozidlech
 Sportovní příprava
Velitelé
 Seznámení s náplní funkce technik ochrany obyvatelstva a možnosti absolvovat kurz T OOB-16
Strojníci
 Zásady pro jízdu vozidlem uplatňujícím právo přednostní jízdy
 Kondiční jízdy (trasu a techniku před jízdou dohodnout s velitelem JPO)
Červen :
Všichni členové
 Obsluha, používání a údržba motorových stříkaček a jiných agregátů
 Uložení věcných prostředků v zásahových automobilech
 Taktické postupy –– BŘ JPO ML 1–6, 11-18, 21-22, 24, 27-28, 30-33, 35-36, 47-48/P
 Práce na vodě – bezpečnost, OOPP, jízda na klidné hladině a řece, odrážení a kotvení, vytvoření
přívozu pomocí vodícího lana, záchrana osob na vodě
 Praktický výcvik s měřicím přístrojem Oldham EX2000
 Funkční zkoušky agregátů, kontrola uložení technických prostředků ve vozidlech
 Sportovní příprava
Velitelé
 Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č.
222/2014 Sb.
Strojníci
 Kondiční jízdy (trasu a techniku před jízdou dohodnout s velitelem JPO)
Červenec :
Všichni členové
 Výcvik s čtyřdílným nastavovacím žebříkem
 Odvětrávání objektů
 Práce na vodě – praktický výcvik
 Doškolování probraných témat
 Praktický výcvik s měřicím přístrojem Oldham EX2000
 Funkční zkoušky agregátů, kontrola uložení technických prostředků ve vozidlech
 Sportovní příprava
Strojníci
 Kondiční jízdy (trasu a techniku před jízdou dohodnout s velitelem JPO)
Srpen :
Všichni členové
 Práce na vodě – praktický výcvik
 Doškolování probraných témat
 Výcvik s dýchací technikou
 Praktický výcvik s měřicím přístrojem Oldham EX2000
 Funkční zkoušky agregátů, kontrola uložení technických prostředků ve vozidlech
 Sportovní příprava
Strojníci
 Kondiční jízdy (trasu a techniku před jízdou dohodnout s velitelem JPO)
Září :
Všichni členové
 Uložení věcných prostředků v zásahových automobilech
 Sebejištění, základní prvky sebezáchrany (včetně nouzových způsobů slanění), použití
základních uzlů, použití základních prostředků pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou
 Praktický výcvik – práce ve výškách a nad volnou hloubkou
-
Aplikace všech teoretických poznatků, zejména ze základní lanové techniky, do praxe
-
Vytvoření jistícího stanoviště, určení kotevních bodů a způsob zřízení jistícího stanoviště
Sebejištění, jištění druhé osoby
Sebezáchrana slaněním (poloviční lodní uzel, Dülferův sed)
 Praktický výcvik s měřicím přístrojem Oldham EX2000
 Funkční zkoušky agregátů, kontrola uložení technických prostředků ve vozidlech
 Fyzická příprava
Strojníci
 Taktické a bezpečnostní zásady pro umísťování požární techniky na místě zásahu (u požáru,
dopravní nehody, v blízkosti troleje pod napětím apod.)
 Kondiční jízdy (trasu a techniku před jízdou dohodnout s velitelem JPO)
Říjen :
Všichni členové
 Dopravní a útočná hadicová vedení
-
dopravní vedení s rozdělovačem a útočné proudy
jednoduché vedení hadicemi C nebo B od stroje
prodlužování a zkracování útočných proudů
výměna hadic dopravního vedení a útočných proudů
útočný vysokotlaký proud
dopravní vedení a první útočný proud do poschodí
dopravní vedení C s rozdělovačem do poschodí
první útočný proud do podzemí
 Průzkum a záchrana osob, zvířat a majetku, pronikání do objektu, pohyb v neznámém prostředí
-
průzkum
záchrana osob, zvířat a majetku
vstup do obydlí a jiných uzavřených prostor při zásahu (násilný vstup)
věcné prostředky využívané k pronikání do objektů včetně jejich funkcí
nebezpečí spojená s pronikáním do hořícího objektu
pohyb v neznámém prostředí
 Taktické cvičení
 Praktický výcvik s měřicím přístrojem Oldham EX2000
 Funkční zkoušky agregátů, kontrola uložení technických prostředků ve vozidlech
 Fyzická příprava
Strojníci
 Kondiční jízdy (trasu a techniku před jízdou dohodnout s velitelem JPO), přechod na zimní
provoz
Listopad :
Všichni členové
 Rozbory příčin vzniku požárů z pohledu důležitosti zachování stop vedoucích k zjištění příčiny
vzniku požáru či k vyšetření trestného činu ze strany Policie ČR
 Volba hasební látky a její správná aplikace
 Technika hašení za silného mrazu
 Stanovení nebezpečných zón a zásady pohybu osob a hasičů na místě zásahu a činnosti hasičů v
nástupním a dekontaminačním prostoru
 Výcvik s dýchací technikou - teorie
-
laická kontrola před použitím, po použití
výpočet spotřeby vzduchu, výpočet ochranné doby
 Praktický výcvik s dýchací technikou
 Praktický výcvik s měřicím přístrojem Oldham EX2000
 Funkční zkoušky agregátů, kontrola uložení technických prostředků ve vozidlech
 Fyzická příprava
Velitelé
 Zásah v objektu Armády ČR
 Významné a složité objekty z hlediska zásahu v hasebním obvodu jednotky
Strojníci
 Jízda za ztížených povětrnostních podmínek
 Kondiční jízdy (trasu a techniku před jízdou dohodnout s velitelem JPO)
Prosinec :
Všichni členové
 Doškolování probraných témat
 Přezkoušení z probraných témat
 Vyhodnocení odborné přípravy
 Praktický výcvik s měřicím přístrojem Oldham EX2000
 Funkční zkoušky agregátů, kontrola uložení technických prostředků ve vozidlech
 Fyzická příprava
Strojníci
 Kondiční jízdy (trasu a techniku před jízdou dohodnout s velitelem JPO)
Poznámka:
Témata mohou být v průběhu roku doplněna dle potřeby velitele jednotky.
Download

Plán odborné přípravy na rok 2015