ACADEMIA RERUM CIVILIUM – VYSOKÁ ŠKOLA
POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ
SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA
MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI
MORÁLKA, ETIKA
A POLITIKA
500 LET MACHIAVELLIHO DÍLA „IL PRINCIPE“
Konference se koná ve dnech 9. – 10. 5. 2013
v budově ARC – VŠPSV v Kolíně.
Záštitu nad konferencí laskavě převzal
J. E. Pasquale D´Avino, mimořádný a zplnomocněný
velvyslanec Italské republiky v České republice.
-1PROGRAM KONFERENCE:
Čtvrtek, 9. 5. 2013
9.00 – 10.00 hodin
Registrace účastníků (předsálí Auly J. S. Machara)
Dopolední blok (Aula Josefa Svatopluka Machara)
10.00 – 10.20 hodin Slavnostní zahájení
 prof. PhDr. Ján LIĎÁK, CSc., rektor ARC – VŠPSV
 J. E. Pasquale D´AVINO, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Italské
republiky v České republice
 Bc. Tomáš RŮŽIČKA, 1. místostarosta města Kolína
10.20 – 11.00 hodin Úvodní vystoupení
SOCIÁLNÍ A POLITICKÉ CHOVÁNÍ A MORÁLKA
Prof. PhDr. Emanuel PECKA, CSc., ARC – VŠPSV, Kolín
SPOR O MACHIAVELISMUS V POLITICE: RAYMOND ARON A JACQUES
MARITAIN
Prof. Dr. Miroslav NOVÁK, CEVRO Institut a Univerzita Karlova, Praha
11.00 – 12.30 hodin Dopolední příspěvky
11.00 hodin
MACHIAVELLI A KANT O PODOBÁCH MOCI
Prof. PhDr. Ľubomír BELÁS, CSc., Prešovská univerzita,
Prešov
11.20 hodin
MŮŽE POLITIK NELHAT? O SMĚNÁRNÍCÍCH
A PENĚZOKAZCÍCH
Prof. PhDr. Břetislav HORYNA, Ph.D., Masarykova
univerzita v Brně
11.40 hodin
MACHIAVELLIHO VÝZNAM V POLITICKÉ FILOSOFII
Doc. PhDr. Miroslav SAPÍK, Ph.D., ARC – VŠPSV, Kolín
12.00 hodin
DISKUSE
12.30 hodin
Přestávka na oběd
-214.00 – 17.00 hodin
Jednání v sekcích
SEKCE 1
SEKCE 2
SEKCE 3
Aula Josefa Svatopluka Machara (3. patro)
Posluchárna č. 1 (přízemí)
Posluchárna č. 8 (1. patro)
Sekce 1
14.00 hodin
Etika a politika
NADČASOVÁ AGRESIVITA MOCNÝCH VERSUS MORÁLNÍ
ZBABĚLOST POLITIKY
Doc. PhDr. Daniela ŠKUTOVÁ, PhD., Univerzita Mateja
Bela, Banská Bystrica
14.20 hodin
ETICKÉ KODEXY V POLITICE
Doc. Dr. Mgr. Lubomír PÁNA, Ph.D., Vysoká škola
evropských a regionálních studií, České Budějovice
14.40 hodin
ETIKA VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
Ing. Michal FABUŠ, PhD., Vysoká škola ekonomie a
managementu veřejné správy, Bratislava
15.00 hodin
REVITALIZACE POLITICKÉ ETIKY
PhDr. Zuzana KULAŠIKOVÁ, PhD., Univerzita Mateja Bela,
Banská Bystrica
15.20 hodin
DISKUSE
15.40 hodin
Přestávka
15.45 hodin
NÁSILÍ A MORÁLKA V RUSKÉ POLITICKÉ TRADICI
Doc. Mgr. Peter JUZA, CSc., PhD., Univerzita sv. Cyrila a
Metoděje, Trnava
16.05 hodin
JSOU MORÁLNÍ A POLITICKÉ HODNOTY KOMPATIBILNÍ?
Doc.
PhDr.
PaedDr.
Peter
KONDRLA,
PhD.
–
Doc.
PaedDr.
Roman
KRÁLIK,
ThD.,
Univerzita
Konstantina Filozofa, Nitra
16.25 hodin
MACHIAVELLIHO
„VLADAŘ“
A
MOŽNOSTI
JEHO
DIDAKTICKÉ
TRANSFORMACE
PRO
VÝCHOVU
K OBČANSTVÍ
Doc. Mgr. Antonín STANĚK, Ph.D., Univerzita Palackého,
Olomouc
16.45 hodin
DISKUSE
-3Sekce 2
14.00 hodin
Machiavelli – historie a současnost
VZNIK
MACHIAVELLIHO
„VLADAŘE“
V KONTEXTU
EVROPSKÉ HISTORIE
PhDr. Pavel KOPEČEK, Ph.D., Univerzita Palackého,
Olomouc
14.20 hodin
MACHIAVELLI V POLITICKÉ TEORII A PRAXI
Mgr. David HAMPL, Ph.D., Univerzita Palackého, Olomouc
14.40 hodin
MORÁLKA A POLITIKA U N. MACHIAVELLIHO
PhDr. Petr ZIMA, PhD., Univerzita Palackého, Olomouc
15.00 hodin
KOMPARACE
DĚL
VLADAŘ
(N.
MACHIAVELLI)
A K VĚČNÉMU MÍRU (I. KANT)
PhDr. Miroslav ŘÁDEK, Trenčianska univerzita Alexandra
Dubčeka, Trenčín
15.20 hodin
DISKUSE
15.40 hodin
Přestávka
15.45 hodin
PŘEDSUDKY A STEREOTYPY ZKOUMANÉ V KRUHU
MLADÝCH SLOVÁKŮ V MAĎARSKÉM PROSTŘEDÍ
Doc. Tünde TUSKA, PhD., Univerzita v Segedínu, Segedín
16.05 hodin
O POLOPRAVDÁCH A KENTAUROVI
Doc. PhDr. Jozef LYSÝ, CSc., Univerzita Komenského,
Bratislava
16.25 hodin
AGRESE A NÁSILÍ NA PRACOVIŠTI – VE SLOVENSKÉ
REPUBLICE PODCEŇOVANÝ A NEŘEŠENÝ PROBLÉM
Prof. PhDr. Mária NEMČEKOVÁ, CSc., Vysoká škola v
Sládkovičově, Sládkovičovo - Mgr. Martina LEPIEŠOVÁ,
PhD., Univerzita Komenského, Martin
16.45 hodin
MACHIAVELSKÁ OSOBNOST A VÝZKUM VÝSKYTU
MACHIAVELSKÉHO SYNDROMU U STUDENTŮ ARC –
VŠPSV
Mgr. Jana MIKŠOVSKÁ, ARC – VŠPSV, Kolín
17.05 hodin
Diskuse
Sekce 3
14.00 hodin
Demokracie, svoboda a autoritativní režimy
VÁLKA
A
ZAHRANIČNÍ
VZTAHY
V MYŠLENÍ
N. MACHIAVELLIHO
Mgr. Gabriel EŠTOK, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika,
Košice
-414.15 hodin
POLITIKA VERSUS MORÁLKA
Mgr. Mária HREHOVÁ, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika,
Košice
14.30 hodin
AUTORITATIVNÍ
MODEL
DEMOKRACIE
(PŘÍKLAD
MAĎARSKA)
Mgr. Peter TÉGLÁS, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika,
Košice
14.45 hodin
MEZI
ÍRÁNEM
A
SÝRIÍ:
ZAHRANIČNĚPOLITICKÁ
VÝCHODISKA ŘEŠENÍ AKTUÁLNÍCH OTÁZEK
Mgr. Miroslav DENCI, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika,
Košice
15.00 hodin
DISKUSE
15.15 hodin
Přestávka
15.30 hodin
MORÁLKA V POLITICE: K VYBRANÝM DEFORMANTŮM
DEMOKRACIE
Mgr. Lenka KORPÁŠOVÁ, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika,
Košice
15.45 hodin
MACHIAVELLI A MACHIAVELISMUS
Mgr. Renáta BZDILOVÁ, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika,
Košice
16.00 hodin
PENÍZE – VLADAŘ 21. STOLETÍ
Mgr. Alexander ONUFRÁK, Univerzita
Šafárika, Košice
Pavla
Jozefa
16.15 hodin
FORMOVÁNÍ POLITICKÉ KULTURY NA SLOVENSKU
V KONTEXTU POSTKOMUNISMU
Mgr. Martina ELIÁŠOVÁ, Prešovská univerzita, Prešov
16.30 hodin
SPIN DOCTOR MACHIAVELLI: DÍLO VLADAŘ Z POHLEDU
POLITICKÉHO MARKETINGU
PhDr. Roland KYŠKA, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika,
Košice
16.45 hodin
Diskuse
17.30 hodin
Ukončení jednání prvního dne konference
19.00 hodin
Raut pro účastníky konference
Restaurace HARMONIE
-5Pátek, 10. 5. 2012
9.00 – 11.00 hodin
Jednání v sekcích
SEKCE 4
SEKCE 5
Aula J. S. Machara (3. patro)
Posluchárna č. 1 (přízemí)
Sekce 4
9.00 hodin
Politologie, filosofie a Machiavelli
EVROPSKÉ
MOCNOSTI
A
BLÍZKÝ
VÝCHOD
PO 1. SVĚTOVÉ VÁLCE: MORÁLKA VERSUS ZÁJMY
V MEZINÁRODNÍ POLITICE
Doc. PhDr. Karol SORBY, DrSc., Ekonomická univerzita,
Bratislava
9.20 hodin
VZTAH ÚČELU
A PROSTŘEDKU VE FILOSOFII
A POLITICE
Prof. PhDr. Miloslav BEDNÁŘ, CSc., Akademie věd ČR,
Praha
9.40 hodin
VZÍT KORUPCI VÁŽNĚ
Mgr. Vladimír FIŠERA, Univerzita Karlova, Praha
10.00 hodin
KRIZE
SOUČASNOSTI
JAKO
DŮVOD
NÁVRATU
K NORMATIVNĚ
–
ONTOLOGICKÉMU
PŘÍSTUPU
K VÝZKUMU POLITIKY
PhDr. Radoslav ŠTEFANČÍK, MPol., PhD., Ekonomická
univerzita, Bratislava
10.20 hodin
DISKUSE
10.45 hodin
Přestávka
Sekce 5
9.00 hodin
Otázky etiky a politiky
ANALÝZA
REGIONÁLNÍHO
VOLEBNÍHO
SYSTÉMU
VE MĚSTĚ BECHYNI
Ing. Jiří DUŠEK, Ph.D., Vysoká škola evropských a
regionálních studií, České Budějovice
9.20 hodin
POLITICKÁ NEROZVÁŽNOST JAKO LIKVIDAČNÍ FAKTOR
VE STAVEBNICTVÍ
Ing. Filip BUŠINA, MBA, ARC – VŠPSV, Kolín
9.40 hodin
DÍLO N. MACHIAVELLIHO „VLADAŘ“ A MORÁLKA
POLITIKŮ V SOUČASNOSTI
Bc. Václav ČIHÁK, Metropolitní univerzita, Praha
-610.00 hodin
PODOBY VZTAHŮ POLITIKY A ETIKY V TVORBĚ
N. MACHIAVELLIHO
Mgr. Veronika VAŠKOVÁ, Prešovská univerzita, Prešov
10.20 hodin
DISKUSE
10.45 hodin
Přestávka
11.00 – 14.00 hodin Závěrečné plenární jednání (Aula J. S. Machara)
11.00 hodin
MACHIAVELLI – KURIÓZNÍ EVROPAN
Prof. PhDr. František MEZIHORÁK, CSc., Dr. h. c.,
Univerzita Palackého, Olomouc
11.20 hodin
MACHIAVELISMUS A OTÁZKA MORÁLKY V POLITICE
Mgr. Ondrej LYSINA, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika,
Košice
11.40 hodin
ETIKA V POLITICKÉM MARKETINGU
PhDr. Marcel LINCÉNYI, PhD., Trenčianska univerzita
Alexandra Dubčeka, Trenčín
12.00 hodin
ZÁSADY KOMUNIKACE MODERÁTORA V MEDIÁLNÍM
PROSTŘEDÍ
PhDr. Jaroslav BUČEK, PhD., Univerzita Komenského,
Bratislava
12.20 hodin
AMERICKÝ VERSUS EVROPSKÝ SYSTÉM PODNIKOVÉ
KULTURY
Ing. Marcel KORDOŠ, PhD., Trenčianska univerzita
Alexandra Dubčeka, Trenčín
12.40 hodin
DISKUSE
13.00 hodin
Ukončení konference
13.15 hodin
Oběd pro účastníky konference
Download

morálka, etika a politika 500 let machiavelliho díla „il principe“