Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 331/2014 ze dne: 289.5.2014
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17020:2012:
Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.
Inspekční orgán EZÚ
Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja
Pořadové
číslo1)
1
2
3
Obor inspekce
Typ a rozsah inspekce
Inspekce hracích přístrojů a
technických zařízení pro
provozování sázkových her
včetně přídavných zařízení
Inspekce nových a
provozovaných hracích
přístrojů a technických
zařízení pro provozování
sázkových her včetně
přídavných zařízení:
- návodu na hru a herního
plánu
- úplnosti, věcné správnosti,
pravosti a platnosti
dokumentace z hlediska
splnění specifikovaných
požadavků a/nebo shody se
specifikovaným typem
- technické způsobilosti SW a
HW
- technického provedení
Atestace dlouhodobého řízení Inspekce zaměřená na orgány
ISVS
veřejné správy související
s prováděním posuzování
dlouhodobého řízení
informačních systémů veřejné
správy s požadavky zákona č.
365/2000 Sb. a vyhlášky č.
530/2006 Sb.
Atestace referenčního
Inspekce zaměřená na orgány
rozhraní
veřejné správy související
s prováděním posuzování
ISVS
způsobilosti k realizaci vazeb
informačních systémů veřejné
správy s jinými informačními
systémy prostřednictvím
referenčního rozhraní
v souladu s požadavky zákona
č. 365/2000 Sb. a vyhlášky č.
52/2007 Sb.
Identifikace postupu
Metodika. č. : 3694301
(datum vydání 2006)
MP – 2.11 Metodika pro
atestaci dlouhodobého řízení
ISVS (vydání č. 1)
MP – 2.10 Metodika pro
atestaci referenčního
rozhraní (vydání č. 1)
Vysvětlivky:
ISVS - informační systémy veřejné správy
SW - software
HW - hardware
MP
- metodický postup (interní dokument IO)
Strana 1 z celkového počtu 1 stran
11_01-P508_I-20130510
Download

Příloha k osvědčení č. 331/2014 - Elektrotechnický zkušební ústav