Finanční úřad pro Liberecký kraj, Územní
pracoviště v Jilemnici, Jungmannova 151
INFORMAČNÍ POVINNOST
Územní pracoviště v Jilemnici Finančního úřadu pro Liberecký kraj v souladu
s ustanovením § 56 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu (dále jen „DŘ“), zveřejňuje
následující informace:

Úřední hodiny pro veřejnost, ve kterých lze m. j. učinit podání ústně do protokolu
nebo nahlížet do spisu:
Pondělí
Středa

od 8.00
od 8.00
do 17.00 hodin
do 17.00 hodin
Pracovní doba správce daně, ve které je otevřena podatelna:
Pondělí8.0017.00Úterý8.0014.00Středa8.0017.00Čtvrtek8.0014.00Pátek8.
0013.30

Pracovní doba správce daně, ve které je otevřena pokladna pro výběr daní v
hotovosti:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8.00
15.00
8.00
15.00
Elektronická adresa elektronické podatelny
Podání ve formě datové zprávy, která je podepsána uznávaným elektronickým podpisem,
podle § 71 DŘ lze učinit na společném technickém zařízení správce daně, které je dostupné
na níže uvedeném odkazu:
http://eds.mfcr.cz/
 Informace o formách technického nosiče datových zpráv, jakož i formáty a struktury
datových zpráv, které je schopen finanční úřad přijmout jsou k dispozici na níže
uvedeném odkazu:
1
http://epodpora.mfcr.cz/index.html

Seznam kvalifikovaných certifikátů úředních osob
V současné době disponují na Územním pracovišti v Jilemnici kvalifikovaným certifikátem
tyto úřední osoby:
Bulušková Iva, JUDr.
Dlouhá Alexandra, Ing.
Fléglová Magdalena
Hanušová Lenka
Jará Irena
Jiroušová Jarmila, Ing.
Jiřištová Hana, Ing.
Loudová Pavla, Bc.
Nováková Iva
Pichová Věra
Rutkayová Věra, Bc.
Rygrová Milena, Ing.
Šolcová Markéta
Tobiášová Olga
Třešňáková Blanka
Vejnarová Dana
Veselá Jitka
Zuzánková Eva, Dis.,
Zuzánková Miriam

Podání pomocí jiných technických prostředků
Podle ustanovení § 71 odst. 3 DŘ lze vůči správci daně učinit úkon za použití datové zprávy
bez uznávaného elektronického podpisu nebo za použití jiných přenosových technik, které je
správce daně způsobilý přijmout. Těmito technikami se rozumí především:
E-mail:
FAX:
Označení daně
[email protected]
+ 420 481Předčíslí
564 303
bankovního
účtu
UPOZORNĚNÍ
Číslo účtu Kód banky
Podání učiněné za použití datové zprávy bez uznávaného elektronického podpisu nebo za
Daň z přidané hodnoty
705
77628461
0710
použití jiných přenosových technik, které je správce daně způsobilý přijmout, musí být ve
Daň
z
příjmu
FO
–
závislá
činnost
713
77628461
lhůtě 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno nebo opakováno způsobem0710
uvedeným
příjmu
FO –(tj.
podávajících
721 datovou77628461
§ Daň
71 zodst.
1 DŘ
písemně, ústně do protokolu,
zprávou, která 0710
je opatřena
přiznání elektronickým podpisem, nebo prostřednictvím datové schránky).
zaručeném
Daň
příjmubankovních
FO – vybíraná
srážkou
7720
77628461
0710
 z Čísla
účtů,
na které jsou přijímány
platby
Daň silniční
748
77628461
0710
Poplatky správní
3711
77628461
0710
Daň z příjmu právnických osob
7704
77628461
0710
Daň dědická
7739
77628461
0710
Daň darovací
77628461
0710
2 7747
Daň z nemovitosti
7755
77628461
0710
Daň z převodu nemovitosti
7763
77628461
0710
Při platbě daní bezhotovostním převodem je nutno dále uvést:
Konstantní symbol:
1148
Variabilní symbol:
rodné číslo u fyzické osoby
identifikační číslo u právnické osoby
Při platbě daní poštovní poukázkou (typu A) je nutno dále uvést:
Konstantní symbol:
1149
Variabilní symbol:
rodné číslo u fyzické osoby
identifikační číslo u právnické osoby

Přehled nejdůležitějších právních předpisů
Podle ustanovení § 5 DŘ správce daně při své činnosti postupu v souladu se zákony a jiným
právními předpisy. Mezi nejdůležitější právní předpisy patří především:
1) Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
2) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
3) Zákon ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
4) Zákon ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
5) Zákon ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
6) Zákon ČNR č. 16/1993 Sb., o dani silniční
7) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
V Jilemnici dne 24. 1. 2013
JUDr. Iva Bulušková
ředitelka Územního pracoviště v Jilemnici
3
Download

Finanční úřad v