Učební plán - Hra na smyčcové nástroje (housle, viola, violoncello,
kontrabas)
Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, Českobratrská 40, 702 00 Ostrava
Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Kód a název oboru vzdělání
82-44-M/01, 82-44-P/01 Hudba
Název ŠVP
Klasická hudba
Platnost od:
Délka vzdělávání
6 let
Forma vzdělávání:
PŘEDMĚTY
Cizí jazyk
Český jazyk a literatura
Dějepis
Základy společenských věd
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie
Celkem všeobecné
Společný odborný základ
Dějiny hudby
Kulturní dějiny
Intonace, rytmus a sluchová analýza
Hudební teorie
Sborový zpěv
Nauka o nástrojích
Současná hudba
Povinný klavír
Počítačové technologie v hudbě
Kulturní management
Historicko-estetický seminář
Interpretační seminář
Dějiny a literatura smyčcových nástrojů
Společný odborný základ - celkem
Odborná příprava dle zaměření
Hlavní obor
Korepetice
Hra z listu a studium orchestrálních sól
Orchestrální hra
Komorní hra
Hra na violu
Soubor smyčcových nástrojů
Odborná příprava dle zaměření - celkem
Umělecko-pedagogická příprava
Pedagogika
Didaktika
Psychologie
Didaktika a praxe PHV a HN
Metodika hlavního oboru
Vyučovací praxe hlavního oboru
Umělecko-pedagogická příprava - celkem
Maturita
P Sp
P Sp
N Pf
V Sp, N Pf
Absolutori
um
VÝUKA
ZKRATKY
PŘEDMĚTŮ
CJ
SVjaz
KOL
KOL
KOL
SVd,ch
SVikt
AJ, NJ
ČJL
DEJ
ZSV
TEV
IKT
V Sp
P Pf
P Pf
ODB
ODB
ODB
ODB
AP
P Pf
AV
KOL
KOL
SVorg
SVht
SVhu
KOL
KOL
IV
SVikt
KOL
SVht
SVr+z
SVr+z
IV
I/SV2
I/SV2
SVhu
SVhu
IV
SVz
DEH
KDE
IRS
HTE
SBZ
NAN
SOH
POK
PTH
KUM
HES
ISE
DSN
HLO
KOR
SOS
ORH
KOH
HRV
SSN
Počet týdenních vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání
1.
3
3
2
2
2
1
13
2.
3
3
2
2
2
1
13
1
2
2
3
KOL
KOL
KOL
SVht
SVr+z
PED
DID
PSY
DHN
MHO
UMP
IV
VHO
3.
3
3
4.
3
3
5.
3
6.
3
2
2
1
11
2
1
1
10
3
3
2
3
2
2
2
2
3
2
3
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
10
12
7
1
6
3
2
1
2
1
1
3
1
1
5
2
3
1
1
5
2
3
1
1
3
1
12
12
9
3
UMP
UMP
UMP
UMP
UMP
1.9.2012
denní
3
1
1.
3
8
5
1
1
1
1
1
1
1
∑
18
12
4
8
7
4
53
8
5
6
13
4
1
2
3
1
1
2
1
1
48
16
5
4
13
6
1.
3
47
1
1
1
2
1
0
0
0
0
4
3
1
7
Celkem zaměření
11
13
20
19
22
17
102
Celkem
24
26
31
29
25
20
155
Poznámky k učebnímu plánu
Při výběru vyučovacích předmětů žáky bude brán zřetel na organizační možnosti školy. Podle organizačních možností školy
Cizí jazyk (anglický jazyk/německý jazyk) se třída dělí na skupiny a výuka částečně probíhá v učebnách vybavených interaktivní tabulí nebo jinou audiovizuální
technikou.
Dějepis
Výuka předmětu probíhá s použitím různých forem a metod práce učitele a podle možností i s využitím soudobé didaktické
techniky.
Informační a komunikační technologie
Výuka probíhá formou praktického cvičení v počítačové učebně. Třída je rozdělena na skupiny tak, aby každý žák mohl
samostatně pracovat s počítačem.
Soubor smyčcových nástrojů
Na základě organizačních možností školy je možno v předmětu Soubor smyčcových nástrojů vytvořit smyčcový orchestr
povinný pro žáky 1. - 6. ročníku oboru hra na smyčcové nástroje. V tomto orchestru mohou žáci vyšších ročníků plnit
předmět komorní hra.
Metodika hlavního oboru
V 5. a 6. roč. se do výuky HLO zařazují i některá témata z metodiky hlavního oboru v rozsahu 0,5 h /t
Hra na violu
Předmět Hra na violu navštěvují pouze žáci oboru hra na housle (v celkovém počtu hodin budou pak mít o 1 h/t více)
Metodika hlavního oboru
Dějiny a literatura smyčcových nástrojů
Interpretační seminář
Maturitní zkouška
Absolutorium
Vyučovací praxe
Předměty Metodika hlavního oboru, Dějiny a literatura smyčcových nástrojů, Interpretační seminář, mohou být zařazeny buď
v 5. nebo v 6. ročníku studia.
povinná zkouška společné části maturitní zkoušky
volitelná zkouška společné části maturitní zkoušky
povinná zkouška profilové části maturitní zkoušky
nepovinná zkouška profilové části maturitní zkoušky
zkouška z odborných předmětů
zkouška z cizího jazyka
absolventská práce a její obhajoba
zkouška z umělecko-pedagogické přípravy
absolventský výkon z jednoho nebo dvou hlavních oborů
P Sp
V Sp
P Pf
N Pf
ODB
CJ
AP
UMP
AV
Studenti plní umělecko-pedagogickou praxi v rozsahu požadovaném RVP na základních uměleckých školách.
Studenti plní v průběhu studia uměleckou praxi v minimálním rozsahu 2 týdny za celou dobu vzdělávání. Jde o účinkování studentů na veřejnosti, které organizuje škola
(školní předehrávky a koncerty jednotlivých oddělení, maturitní a absolventské koncerty, koncerty mimo školu organizované koncertní komisí JKGO apod.) nebo
hostování studentů na akcích jiných subjektů (např. Janáčkova filharmonie Ostrava aj.). Přehled umělecké praxe každého studenta je veden na studijním oddělení.
Předměty shodné pro obor vzdělání hudba
Download

denní forma studia - Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě