Dne 4.11. 2010 se koná
studentské vědecké
KOLOKVIUM
studentů 5. roč.
pořádané v rámci projektu studentské grantové
soutěže
Aktuální problémy
rekodifikací.
Kolokvium začíná v 9:00 v místnosti PD 308.
Všichni členové akademické obce jsou vítáni.
JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D.
hlavní řešitel projektu
Přehled vystoupení:
Od 9:00:
Helena Hostovská - Vybrané otázky nutné obhajoby, nahlížení do
spisu a dokazování v připravované rekodifikaci trestního práva
procesního.
Barbora Choulíková - Probační dohled a jeho uplatnění v rámci
alternativních trestů.
Kristina Jiroušková - Institut korunního svědka.
Michaela Šanderová - Právní úprava narovnání ve věcném záměru
nového trestního řádu.
Martina Volková - Navrhované změny institutu vazby.
Petra Holubová - Dítě jako poškozený a svědek v trestním řízení.
Petr Najman – Asistovaná výchova ve světle chystaných
legislativních změn.
Šárka Skoková - Problematické aspekty určování mateřství v České
republice.
Ondřej Říha - Vybrané problémy řešení příčinné souvislosti při
deliktní odpovědnosti za škodu.
Jaroslava Vlková – Obecná prevenční povinnost v návrhu
občanského zákoníku.
Od 13:00:
Michaela Valušková – Vydědění – srovnání úpravy s výhledem
výhledem k novému OZ.
Petr Diviš – Manžel a dědění ze zákona v Itálii, Francii a České
republice.
Tereza Petrová - Intestátní dědická posloupnost - de lege ferenda.
Karolína Prýmková - Realizace samosprávy obce prostřednictvím
soukromoprávních úkonů.
Iveta Svobodová - Neplatnost právního úkonu v pracovněprávních
vztazích - rozsudek NS.
Petra Šeděnková - Vztahy z neplatné nájemní smlouvy a
bezdůvodné obohacení.
Luboš Slavík - Výpověď z nájmu bytu bez přivolení soudu de lege
lata a de lege ferenda.
Kateřina Uhrynová - Vypořádání podílového spoluvlastnictví resp.
oddělení ze spoluvlastnictví a zrušení spoluvlastnictví.
Anna Vejmelková – Právnické osoby jako osoby blízké.
Download

KOLOKVIUM Aktuální problémy rekodifikací.