NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ
30
KLINICKÝ STANDARD
PRO DIAGNOSTIKU
A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS
ODBORNÁ ČÁST
PROSINEC 2011
30
KKNEU0030 – Klinický standard pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis, verze 1.0
Osnova
1 Lexikon klinického standardu ..........................................................................4 1.1 1.2 Metodické pojmy..........................................................................................................4 Odborné pojmy............................................................................................................6 2.1 2.2 2.3 Zařazení klinického standardu .......................................................................................9 Zdůvodnění vývoje klinického standardu ........................................................................9 Způsob vývoje klinického standardu.............................................................................10 3.1 3.2 3.3 Vymezení klinického stavu ..........................................................................................12 Vymezení procesu péče ..............................................................................................13 Blokové schéma procesu péče.....................................................................................15 4.1 4.2 4.3 Kvalifikace instituce poskytovatele a jejích oddělení.......................................................16 Technické požadavky .................................................................................................16 Personální kvalifikační požadavky ................................................................................17 5.1 5.2 5.3 Definice nemoci .........................................................................................................19 Rizika, příčiny a prevence onemocnění .........................................................................19 Další používané klasifikace onemocnění .......................................................................20 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 Anamnéza a klinický obraz při vzniku onemocnění.........................................................21 Diagnostika a diferenciální diagnostika .........................................................................21 Základní léčba............................................................................................................21 Následná péče ...........................................................................................................22 Výstup procesu péče ..................................................................................................22 7.1 Doporučené údaje pro sběr dat za účelem vyhodnocení procesu ....................................27 8.1 Epidemiologické informace a ekonomické aspekty klinického standardu ..........................28 12.1 12.2 Platné legislativní normy České republiky: ....................................................................38 Odborné literární odkazy: ...........................................................................................38 2 Základní informace o klinickém standardu........................................................9 3 Vymezení klinického standardu ..................................................................... 12 4 Kvalifikační a technické požadavky na poskytovatele....................................... 16 5 Popis nemoci a její začátek ........................................................................... 19 6 Proces péče................................................................................................. 21 7 Výsledky ..................................................................................................... 27 8 Statistické informace.................................................................................... 28 9 Informace určené pro pacienty ..................................................................... 30 10 Využitelnost klinického standardu pro koncentraci péče................................ 33 11 Přehled doporučení ................................................................................... 34 12 Odkazy na literaturu.................................................................................. 38 13 Přílohy ..................................................................................................... 41 Národní referenční centrum ©
Odborná část
Stránka 2 z 53
30
KKNEU0030 – Klinický standard pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis, verze 1.0
Vývojové týmy
Standard byl vyvíjen členy České neurologické společnosti ČLS JEP, Sekce klinické neuroimunologie
a likvorologie, Neuromuskulární sekce a dalšími odborníky, za metodické pomoci a vedení pracovníky
Národního referenčního centra a Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity Brno, s použitím
literárních pramenů a zahraničních guidelines.
Autorský tým
Hlavní autor
MUDr. Jiří Piťha
SNIL, NMS ČNS ČLS JEP, Centrum pro
léčbu myasthenia gravis Neurologické
kliniky 1. LF UK a VFN Praha
Spoluautoři
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
NMS ČNS ČLS JEP, ČNS ČLS JEP
MUDr. Olga Zapletalová
SNIL, ČNS ČLS JEP
Garant
standardu
MUDr. Jiří Piťha
SNIL, NMS ČNS ČLS JEP, Centrum pro
léčbu myasthenia gravis Neurologické
kliniky 1. LF UK a VFN Praha
Konzultanti
prof. MUDr. Jan Schützner, CSc.
Sekce hrudní chirurgie České
chirurgické společnosti ČLS JEP
doc. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.
Společnost českých patologů ČLS JEP
Oponent 1
prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.
ČNS ČLS JEP, NMS ČNS ČLS JEP
Interní garant
Bc. Martina Pátá
Národní referenční centrum
Oponentní tým
Prohlášení o účelu, autorských právech a podmínkách distribuce
klinického standardu
Dokument byl vytvářen jako doporučení vycházející z nejnovějších vědeckých poznatků a s cílem
podpořit zvyšování kvality péče. Svojí povahou a způsobem formulace není vhodné jej používat jako
právně závazný dokument, protože se zabývá problematikou přirozeně variabilní s výskytem četných
výjimek.
Klinický standard je předmětem autorských práv dle Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském,
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),
v platném znění. Souhlas s používáním a šířením souvisejících dokumentů o klinickém standardu je
upraven dohodou mezi autorským kolektivem a Národním referenčním centrem.
Klinický standard byl vytvořen s podporou projektu Interní grantové agentury MZ ČR (IGA,
č. 10650–3).
Národní referenční centrum ©
Odborná část
Stránka 3 z 53
30
KKNEU0030 – Klinický standard pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis, verze 1.0
1 LEXIKON KLINICKÉHO STANDARDU
1.1 METODICKÉ POJMY
Zkratka
Název
Výklad pojmu
Autor klinického standardu (viz
kap. VÝVOJOVÉ TÝMY)
Zajišťuje zpracování podstatné části dokumentu KS,
spolupracuje při tom s interním garantem a
operátorem KS.
Autorský kolektiv
(viz kap. VÝVOJOVÉ TÝMY)
Autorský kolektiv je reprezentován všemi odborníky,
kteří se podílejí na vývoji klinického standardu, a to
bez rozdílu, zda jsou v roli hlavního autora, dalších
autorů, oponentů, konzultantů, event. interního
garanta NRC. Jedinou podmínkou je to, aby tito
odborníci byli formálně nominováni do daných rolí
odbornými společnostmi.
Toto nepredikuje autorství jakýchkoliv publikací
odvozených od klinického standardu (např. odbornými
společnostmi); pouze NRC, pokud bude samo
uveřejňovat daný KS, uvede všechny členy Autorského
kolektivu jako AUTORY.
Autorský obor
(viz kap. 2.1 ZAŘAZENÍ
KLINICKÉHO STANDARDU)
Udává odbornost hlavního autora dle číselníku autorských odborností Seznamu výkonů.
Doplňující chorobné stavy (viz
kap. VYMEZENÍ KLINICKÉHO
STANDARDU)
Představují další chorobné stavy, které mohou souviset
s klinickým stavem, který je součástí klinického
standardu a jsou zmiňovány v dokumentu klinického
standardu, například jako komplikace nebo časté a
významné komorbidity. Jsou popsány kódem a názvem
diagnózy dle MKN–10.
Garant klinického standardu
(viz kap. VÝVOJOVÉ týmy)
Garantuje aktuálnost obsahu KS (po celou dobu
až do doby plánované aktualizace).
Incidence a incidence na 100
tis. obyvatel (viz kap.
EPIDEMIOLOGICKÉ INFORMACE A
Incidence – počet nově vzniklých případů dané nemoci
ve vybrané populaci za určité časové období. Incidence
je obvykle dávána do poměru k velikosti exponované
populace ve studovaném období, např. jako roční
incidence nově hlášených zhoubných nádorů na
100 000 obyvatel ČR.
EKONOMICKÉ ASPEKTY KLINICKÉHO
STANDARDU)
IG
Interní garant klinického
standardu
Národní referenční centrum ©
Lékař, případně jiný odborný zdravotnický pracovník,
školený v problematice vývoje KS, zajišťuje primární
kontakt s navrhovatelem a autory, plánuje a
koordinuje proces vývoje individuálního KS, iniciuje
změny plánu v případě jeho neplnění, koordinuje
proces vývoje individuálního KS, zajišťuje některé
rešerše a části dokumentu, konkrétně části týkající se
ukazatelů kvality a ekonomických aspektů.
Spolupracuje s autory, oponenty a konzultanty na
odborné úrovni.
Odborná část
Stránka 4 z 53
30
KKNEU0030 – Klinický standard pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis, verze 1.0
Zkratka
Název
KS
Klinický standard
Registr
NSSZS
Výklad pojmu
NRC
Klinický doporučený postup doplněný dle metodiky
NRC o měřitelná kritéria a ukazatele kvality a efektivity
péče, ekonomické aspekty a stať určenou pro
pacienty. Výraz je používán výhradně v rámci metodik
NRC.
Konzultant klinického
standardu (viz kap. VÝVOJOVÉ
týmy)
Zastupuje obor s menším podílem na vývoji KS,
poskytuje autorovi informace pro zpracování
specifických částí dokumentu.
Navrhovatel klinického
standardu (viz kap. ZAŘAZENÍ
KLINICKÉHO STANDARDU)
Navrhuje téma KS, poskytuje základní strukturované
informace o svém návrhu prostřednictvím Registru
Národní sady standardů zdravotních služeb.
Obory, kterých se klinický
standard týká (viz kap.
VYMEZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU)
Obory, kterých se týká především hlavní proces
dokumentu, dle číselníku autorských oborů Seznamu
výkonů.
Operátor klinického standardu
(viz kap. ZÁKLADNÍ INFORMACE
KLINICKÉHO STANDARDU)
Odborník školený v procesu a metodice vývoje NRC,
koordinuje proces vývoje především v rámci sběru
základních informací o klinickém standardu s využitím
Registru Národní sady standardů zdravotních služeb a
zpracovává některé části dokumentu, konkrétně
vývojový diagram hlavního procesu KS.
Oponent klinického standardu
(viz kap. VÝVOJOVÉ týmy)
Provádí odbornou oponenturu KS, zastupuje pokud
možno jiné obory, kterých se KS také týká.
Ostatní výkony (viz kap.
VYMEZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU)
Představují jiné výkony, které mívají také vztah k
chorobnému stavu, někdy se používají, ale méně často
než základní výkony, nebo jsou z klinického hlediska
méně významné. Tyto výkony MUSÍ být zmíněny
v textu dokumentu klinického standardu. Výkony jsou
vymezeny kódem a názvem dle Seznamu výkonů.
Prevence primární (viz kap.
PRIMÁRNÍ PREVENCE)
Souhrn činností, které mají za cíl zabránit vzniku
onemocnění. Princip spočívá v ovlivňování rizikových
faktorů vedoucích ke změně incidence onemocnění.
Prevence sekundární (viz kap.
SEKUNDÁRNÍ PREVENCE)
Souhrn činností, které vedou k včasnému rozpoznání
(příp. i vyhledání) onemocnění, které již vzniklo a jeho
léčba. Cílem je detekce presymptomatických stádií
onemocnění, neboť léčba zahájená v časnějším stádiu
nemoci je účinnější a vede k lepší prognóze.
Prevence terciární (viz kap.
PREVENCE RECIDIVY STAVU)
Souhrn činností zaměřený proti vzniku komplikací již
diagnostikovaného a léčeného onemocnění, s cílem
zabránit jeho opakování a progresi.
Registr Národní sady standardů
zdravotních služeb (viz kap.
ZÁKLADNÍ INFORMACE O KLINICKÉM
STANDARDU)
Webová aplikace na http://kvalita.nrc.cz/standardy/,
sloužící k záznamu administrativních dat KS: registraci
návrhu KS, registraci spolupracujících osob, evidenci
všech stavů KS (převzetí návrhu KS od navrhovatele,
rozpracované návrhy KS, schválené návrhy KS,
definitivně ukončené KS).
Spolupracující obory (viz kap.
ZAŘAZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU)
Udávají odbornosti ostatních členů autorského týmu a
oponentního týmu, dle číselníku autorských odborností
Seznamu výkonů.
Národní referenční centrum ©
Odborná část
Stránka 5 z 53
30
KKNEU0030 – Klinický standard pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis, verze 1.0
Zkratka
Název
Výklad pojmu
Technologický klinický
standardNRC (viz kap. VYMEZENÍ
KLINICKÉHO STAVU)
Popisuje pouze dílčí problém chorobného stavu, jeho
diagnostiky nebo léčby.
Určující výkony (viz kap.
VYMEZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU)
Představují výkony, které přímo vymezují daný klinický
stav (platí především u klinických standardů typu
„technologický standard“ – TS). Výkony jsou vymezeny
kódem a názvem dle Seznamu výkonů.
Vědecké ověření standardu (viz
kap. VĚDECKÉ OVĚŘENÍ KLINICKÉHO
STANDARDU)
V rámci dokumentu klinického standardu se jedná
o určení, které uvádí:
Stávající stav – jaké metody vědeckého ověřování
autorský tým používal, zda přebíral vědecké důkazy
z jiných klinických doporučených postupů, z literatury,
nebo sám realizoval vědecké práce za tímto účelem;
zda existuje vazba na vědeckou průkaznost z prací
prováděných za účelem zhodnocení klinického
standardu.
Navrhované řešení – v případě, že se autorský tým
domnívá, že vědecké dokazování vydaných doporučení
u klinického standardu může být do budoucna
vylepšeno, uvede zde navrhovaný způsob (např.
doporučení k doplnění vědecké průkaznosti
konkrétními studiemi v budoucnu, návrh grantu atd.).
Základní určující chorobné
stavy (viz kap. VYMEZENÍ
KLINICKÉHO STANDARDU)
Představují chorobné stavy, které přímo vymezují
klinický stav, který je předmětem klinického standardu.
Jsou popsány kódem a názvem diagnózy dle MKN –
10.
Základní výkony (viz kap.
VYMEZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU)
Představují významné výkony nebo skupiny výkonů,
které se v rámci daného klinického stavu často
provádějí, ale přímo jej neurčují (nepoužívají se vždy
nebo se používají i u jiných klinických stavů). Tyto
výkony MUSÍ být zmíněny v textu dokumentu
klinického standardu. Jsou vymezeny kódem a názvem
dle Seznamu výkonů.
1.2 ODBORNÉ POJMY
Zkratka
Název
Výklad pojmu
Ab-AChR
Protilátky proti
acetylcholinovému receptoru
Protilátky, které interferují se strukturou a funkcí
acetylcholinového receptoru neuromuskulární ploténky
a mají u MG imunopatologický význam
Ab-MuSK
Protilátky proti svalově
specifické tyrozinkináze
Protilátky proti specifickému svalovému receptorovému
proteinu, který je součástí postsynaptické membrány
nervosvalové ploténky
Ab-RyR
Protilátky proti ryanodinovému
receptoru
viz ryanodinový receptor
AChR
Acetylcholinový receptor
Ligandem ovládaný iontový kanál, lokalizovaný na
postsynaptické membráně
Aza
Azathioprin
Imunosupresivum
BMI
Body mass index
Index tělesné hmotnosti
Národní referenční centrum ©
Odborná část
Stránka 6 z 53
30
KKNEU0030 – Klinický standard pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis, verze 1.0
Zkratka
Název
Výklad pojmu
Centrum
MG Praha
Centrum pro diagnostiku a
léčbu myasthenia gravis,
Neurologická klinika 1. LF a
VFN v Praze
Specializované neurologické pracoviště zabývající se
diagnostikou a léčbou MG na celostátní úrovni
CFA
Cyklofosfamid
Imunosupresivum
CyA
Cyklosporin A
Imunosupresivum
ČLS JEP
Česká lékařská společnost Jana
Evangelisty Purkyně
-
CNSCH
Centrum pro diagnostiku a
léčbu nervosvalových chorob
Centra schválená výborem České neurologické
společnosti dne 17. 10. 2010
ČNS ČLS
JEP
Česká neurologická společnost
České lékařské společnosti
Jana Evangelisty Purkyně
Organizační složka ČLS JEP
ICHE
Inhibitory cholinesterázy
Symptomatické léky u MG, preparáty reverzibilně
blokující cholinesterázu, která enzymaticky hydrolyzuje
acetylcholin na nervosvalové ploténce
IS
Imunosuprese,
Způsob léčby, který potlačuje imunopatologické
pochody.
Léčiva, která potlačují imunitu
imunosupresiva
IVIG
Intravenózní imunoglobuliny
Krevní derivát obsahující směs imunoglobulinů
aplikovaný intravenózně, užívaný k imunomodulační
nebo substituční léčbě.
MG
Myasthenia gravis
-
MGAT
Myasthenia gravis asociovaná s
thymomem
-
MGFA
Myasthenia Gravis Foundation
of America
Americká nadace pro MG
MM
Mykofenolát mofetil
Imunosupresivum
MuSK
Svalově specifická
tyrozinkináza
Specifický svalový protein, který je součástí
postsynaptické membrány nervosvalové ploténky
n. ú.
Nežádoucí účinky
Vedlejší, nechtěné účinky používaných léků
NMS
Neuromuskulární sekce
Organizační složka ČNS ČLS JEP
OMG
Okulární myasthenia gravis
Fokální forma myastenie, manifestující se oslabením
extraokulárních svalů
QMGS
Kvantifikované myasthenické
skóre
Škála klasifikující oslabení svalových skupin
RSMN
Repetitivní stimulace
motorického nebo smíšeného
nervu
Speciální elektrofyziologické vyšetření
RyR
Ryanodinový receptor
Součást kontraktilních elementů svalových vláken,
formuje intracelulární kalciové kanály
SNIL
Sekce klinické neuroimunologie
a likvorologie
Organizační složka ČNS ČLS JEP
Národní referenční centrum ©
Odborná část
Stránka 7 z 53
30
KKNEU0030 – Klinický standard pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis, verze 1.0
Zkratka
Název
Výklad pojmu
SNMG
Seronegativní myasthenia
gravis
Myasthenia gravis bez přítomnosti protilátek proti
acetylcholinovým receptorům
SPMG
Seropozitivní myasthenia gravis
MG s přítomnými protilátkami acetylcholinovým
receptorům
TE
Thymektomie
Chirurgické vyjmutí thymu
VPF
Výměnná plazmaferéza
Extrakorporální eliminační léčebná metoda využívající
rozdílnou specifickou hmotnost jednotlivých krevních
složek a tím jejich separaci
Národní referenční centrum ©
Odborná část
Stránka 8 z 53
30
KKNEU0030 – Klinický standard pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis, verze 1.0
2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O KLINICKÉM STANDARDU
2.1 ZAŘAZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU
Kód a název klinického
standardu
KKNEU0030 – Klinický standard pro diagnostiku a léčbu myasthenia
gravis
Typ klinického
standardu
Komplexní klinický standard
Autorský obor
209 – Neurologie
Spolupracující autorské
obory
-
2.2 ZDŮVODNĚNÍ VÝVOJE KLINICKÉHO STANDARDU
Myasthenia gravis (MG) je onemocnění nervosvalového přenosu, charakterizované kolísavou slabostí
a unavitelností příčně pruhovaných svalů (očních, bulbárních, pletencových, šíjových a dýchacích)
bez poruchy reflexů a citlivosti nebo dalších neurologických funkcí. O poruše nervosvalového přenosu
obvykle svědčí pozitivní farmakologické a elektrofyziologické testy.
Dříve používaná Ossermanova klasifikace byla nahrazena klasifikací dle MGFA (příloha 2). Tíže
příznaků lze posuzovat dle kvantifikovaného myastenického skóre (QMGS, příloha 3).
Inhibitory cholinesterázy a imunosupresivní léčba jsou účinné a ve většině případů reakce
na výměnnou plazmaferézu (VPF) a IVIG je často výrazná. Reakce na léčbu může být užitečná pro
potvrzení diagnózy u pacientů s nedetekovatelnými autoprotilátkami. Efekt léčby lze posoudit pomocí
postintervenčního statu (příloha 4).
Vzhledem k tomu, že onemocnění není příliš časté (prevalence cca 170 případů /1 milión obyvatel),
osvědčila se u něj centralizovaná péče, spočívající v poskytování komplexní diagnostiky, léčby
a dispenzární péče, která má své počátky v bývalém Československu již počátkem 70. let minulého
století.
Rozvoj poznatků, nové léčebné postupy, moderní imunomodulační léky se podílí na snížení mortality,
ale i snížení morbidity a invalidizace pacientů. Diagnostické postupy a specializovaná léčba vyžaduje
zkušený tým odborníků – specialistů. Používání imunosupresivní a imunomodulační léčby, VPF
a podávání IVIG může být zatížená závažnými nežádoucími účinky, což při neindikovaném použití
může vést k potenciálnímu ohrožení pacienta.
Předpokládaným efektem klinického standardu bude cílené a odborné využití diagnostických
metod k dosažení časné diagnózy a zavedení adekvátní terapie. Doporučení vyjádřené ve standardu
by měla přinést zlepšení výsledků léčby, snížení morbidity a mortality nemocných. Současně bude
standard zárukou, že doporučení přinesou účelné využití ekonomických nákladů na tato onemocnění,
zlepšení kvality života a sociálního postavení nemocných s MG.
K dosažení toho cíle přispěje standard:





sjednocením diagnostiky u MG a poruch nervosvalového přenosu,
sjednocením postupů léčby u těchto onemocnění,
sledováním vedlejších a nežádoucích účinků moderních léčiv, ověřování jejich účinnosti,
stanovením pravidel ke sledování efektivity péče,
zajištěním (při jeho dodržování) účelného vynaložení prostředků a léčebného a diagnostického
úsilí ke zlepšení úrovně poskytované péče.
KS formuluje doporučení, která využívají nejmodernějších vědeckých poznatků zhodnocených vlastními
zkušenostmi s cílem eliminovat neověřené a zastaralé postupy.
Národní referenční centrum ©
Odborná část
Stránka 9 z 53
30
KKNEU0030 – Klinický standard pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis, verze 1.0
Způsob ověřování KS
V současné době není v České republice známo provádění jednotného ověřování péče o pacienty s MG
podle KS. Autoři plánují výměnu zkušeností mezi jednotlivými Centry v ČR i na mezinárodní úrovni,
s oporou literárních údajů, dále ověřování KS formou auditu s předem deklarovanou metodikou sběru
dat s vyjmenováním klíčových klinických kritérií a ukazatelů.
2.3 ZPŮSOB VÝVOJE KLINICKÉHO STANDARDU
Standard byl vyvíjen členy České neurologické společnosti ČLS JEP, Sekce klinické neuroimunologie
a likvorologie, Neuromuskulární sekce a dalšími odborníky, za metodické pomoci a vedení pracovníků
Národního referenčního centra a Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity a s podporou
projektu Interní grantové agentury MZ ČR (IGA, č. 10650-3).
Doporučená doba účinnosti klinického standardu
2 roky. Odborným garantem klinického standardu je MUDr. Jiří Piťha, který bude po dobu jeho
účinnosti dohlížet na jeho aktuálnost.
2.3.1 VĚDECKÉ OVĚŘENÍ KLINICKÉHO STANDARDU
Stávající stav
Autorský tým provedl výběr vhodného „vzorového“ zahraničního klinického doporučeného postupu
a využil jeho „major recommendations“ jako základ pro adaptaci do českých podmínek. Literární
vědecké důkazy, které vychází z dalších publikovaných klinických postupů a také vlastních prací členů
autorského týmu považuje za dostatečné.
Navrhované řešení
Vědecké dokazování vydaných doporučení u tohoto klinického standardu bude i v budoucnu založeno
na závěrech mezinárodních multicentrických studií, jejich metaanalýz a následným zhodnocením
expertní skupinou. Jejich závěry musí být konfrontovány s vlastními zkušenostmi a ověřovány v praxi.
Autoři považují za nutné vytvoření národního registru pacientů s MG, od kterého lze očekávat přesná
epidemiologická data a ekonomické analýzy nákladovosti léčby v porovnání s její úspěšností.
V našich podmínkách by bylo možné cílit další výzkum formou grantu na Analýzu kvality života
u pacientů s MG, zavádění moderních terapeutických postupů v algoritmu léčby MG apod.
2.3.2 KLASIFIKACE VYDANÝCH DOPORUČENÍ
Ke klasifikaci vydaných doporučení terapeutických intervencí byl použit systém doporučený EFNS Task
Force [38] s modifikací dle SIGN.
Klasifikace průkaznosti studií (kvalita důkazu)
Třída I
Prospektivní, randomizovaná, kontrolovaná klinická studie s dostatečným počtem
pacientů se skrytým hodnocením cílového parametru (outcome) provedená
v reprezentativním vzorku populace
nebo
systematická analýza (review) prospektivních randomizovaných kontrolovaných
studií se skrytým hodnocením cílového parametru v reprezentativní populaci.
Národní referenční centrum ©
Odborná část
Stránka 10 z 53
30
KKNEU0030 – Klinický standard pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis, verze 1.0
Požadavky vyžadované u provedených studií:
(a) skrytá randomizace
(b) jasná definice primárního cíle (outcome)
(c) jasná definice vylučujících a vstupních kritérií
(d) přihlédnutí ke ztrátám (dropouts) a výměnám mezi skupinami (crossovers)
včetně nízkého počtu takto postižených případů, který by snížil potenciál pro
zkreslení (bias)
(e) základní charakteristiky porovnaných souborů jsou uvedeny, přibližně
ekvivalentní nebo jsou případné rozdíly adekvátně statisticky korigovány
Třída II
Prospektivní kohortová párovaná studie v reprezentativní populaci se skrytým
hodnocením cílového parametru, které splňují požadavky a-e
nebo
randomizované, kontrolované studie v reprezentativní populaci, které nesplňují
kritéria a-e.
Třída III
Všechny další kontrolované studie (včetně dobře definovaných kontrol
přirozeného průběhu či pacientů sloužících jako vlastní kontroly) v reprezentativní
populaci, kde hodnocení cílového parametru je nezávislé na léčbě pacienta
Třída IV
Průkaz z nekontrolovaných studií, případových studií či názoru expertů
Klasifikace doporučení (síla doporučení)
Úroveň A
(zhodnocené jako efektivní, neefektivní či škodlivý postup) vyžaduje nejméně
jednu přesvědčivou studii třídy I nebo dvě konzistentní a přesvědčivé studie třídy
II
Úroveň B
(pravděpodobně efektivní, neefektivní či škodlivý postup) vyžaduje nejméně jednu
přesvědčivou studii třídy II study nebo naprostý průkaz třídy III
Úroveň C
(možná efektivní, neefektivní nebo škodlivý postup) vyžaduje nejméně dvě
přesvědčivé studie třídy III
Úroveň D*
úroveň správné klinické praxe „Good practice point“: průkaz třídy IV
*modifikováno dle SIGN, 2002.
Národní referenční centrum ©
Odborná část
Stránka 11 z 53
30
KKNEU0030 – Klinický standard pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis, verze 1.0
3 VYMEZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU
3.1 VYMEZENÍ KLINICKÉHO STAVU
Obory, kterých se standard týká (dle číselníku oborů Seznamu výkonů):
209 – neurologie
001
210
517
807
– všeobecný praktický lékař, 109 – revmatologie, 207 – alergologie a klinická imunologie,
– dětská neurologie, 402 – klinická onkologie, 403 – radiační onkologie, 507 – hrudní chirurgie,
– hrudní chirurgie – skupina 1, 708 – anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína,
– patologická anatomie
Oblasti péče (segment péče), kterých se standard týká: léčba akutních stavů ambulantní,
lůžková standardní, intenzivní. Léčba chronických stavů ambulantní, v Centrech.
Skupina pacientů, kterých se standard týká:
Jedná se o skupinu nemocných s podezřením či onemocněním myasthenia gravis.
Vymezující klinické klasifikace
Diagnózy
Kód MKN–10
Název MKN–10
Poznámka
G70
Myasthenia gravis a jiné myoneurální poruchy
G700
Myasthenia gravis
Ostatní klinické klasifikace
Výkony
Kód MKN–10
Název MKN–10
18580
Membránová plazmaferéza
22363
Výměnná plazmaferéza
29220
EMG vyšetření reflexů, nervosvalového
přenosu a tetanie
29240
Speciální vyšetřovací techniky v EMG
57117
Mediastinoskopie
57217
Odstranění tumoru mediastina – thymektomie
57235
Torakotomie prostá nebo s biopsií, evakuací
hematomu nebo empyemu apod.
66867
Excize a exstirpace svalové – jednoduché
81705
Stanovení protilátek proti acetylcholinovým
receptorům (AChR)
89611
CT vyšetření hlavy nebo těla nativní a
kontrastní
89613
CT vyšetření bez použití kontrastní látky
do 30 skenů
89615
CT vyšetření s větším počtem skenů (nad 30),
bez použití kontrastní látky
Národní referenční centrum ©
Poznámka
Odborná část
Stránka 12 z 53
30
KKNEU0030 – Klinický standard pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis, verze 1.0
Kód MKN–10
Název MKN–10
Poznámka
89617
CT vyšetření kteréhokoliv orgánu nebo oblasti
s aplikací k. l. intravazálně, případně
intrathekálně nebo intraventrikulárně
89619
CT vyšetření těla s podáním k. l. per os, event.
per rectum.
89715
MR zobrazení krku, hrudníku, břicha, pánve
(včetně scrota a mammy)
-
Stanovení protilátek proti MuSK
nemá vlastní kód
Materiál
Kód Seznamu
výkonů
Název ze Seznamu výkonů
J06BA02
Intravenózní lidský imunoglobulin
Kód ATC skupiny
Název
N07AA02
Pyridostigmin
N07AA30
Ambenonium
N07AA03
Distigmin
N07AA01
Neostigmin
H02AB07
Prednison
H02AB07
Methylprednisolon
L04AX01
Azathioprin
L01AA01
Cyklofosfamid
L04AD01
Cyklosporin
L04AA06
Mykofenolová kyselina
L04AA06
Methotrexát
L04AA06
Takrolimus
L01XC02
Rituximab
Poznámka, upřesnění pro účely
KS
Poznámka, upřesnění pro účely
KS
Klíčová slova česká: myasthenia gravis, poruchy nervosvalového přenosu, imunosupresivní
a imunomodulační léčba, intravenózní lidský imnunoglobin, výměnná plasmaferéza
Klíčová slova anglická: myasthenia gravis, neuromuscular transmission disorders,
immunosuppressive and immunomodulatory therapy, intravenous immunoglobulin, plasma exchange
3.2 VYMEZENÍ PROCESU PÉČE
Hlavní proces péče je ta část procesu, kterou KS popisuje ve všech podrobnostech, ve kterém
probíhají klíčové aktivity, které mají vliv na výsledek, ve kterém je spotřebována podstatná část
zdrojů, a ke kterému se vztahují významné statistiky a ukazatele.
Národní referenční centrum ©
Odborná část
Stránka 13 z 53
30
KKNEU0030 – Klinický standard pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis, verze 1.0
Kritéria vymezující zahájení hlavního procesu
Hlavní proces, který je předmětem tohoto KS, je vymezen jako fáze diagnostiky a léčby myasthenia
gravis, a to níže uvedeným kritériem.
Pořadí
1.
Popis kritéria
Vznik prvních příznaků kolísavé slabosti a unavitelnosti příčně pruhovaných svalů bez
poruchy dalších neurologických funkcí svědčících (diferenciálně diagnosticky)
na možnou diagnózu myasthenia gravis
Kritéria vymezující ukončení hlavního procesu
Hlavní diagnostický proces končí stanovením přesné diagnózy. Dle klinických příznaků a typu
onemocnění je určena základní terapie, která je modifikována podle průběhu a efektu léčby. Ukončení
této fáze představuje stabilizaci nemocného s cílem navození klinické remise. Další sledování
nemocného, vedení léčby a management je řízen v Centru MG Praha nebo CNSCH ve spolupráci
s odbornými neurologickými pracovištěmi a praktickými lékaři.
Pořadí
Popis kritéria
1.
Zavedení adekvátní léčby a stabilizace onemocnění, navození klinické remise
2.
Dispenzarizace
Národní referenční centrum ©
Odborná část
Stránka 14 z 53
30
KKNEU0030 – Klinický standard pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis, verze 1.0
3.3 BLOKOVÉ SCHÉMA PROCESU PÉČE
Pacient s podezřením na diagnózu
mysthenia gravis
Provedení diferenciálně diagnostických vyšetření: klinické vyšetření (anamnéza, fyzikální vyšetření), laboratorní vyšetření, zátěžové reparační testy. Konzultace s Centrem pro diagnostiku a léčbu nervosvalových onemocnění.
Potvrzena diagnóza mysthenia gravis
Centrum pro diagnostiku a léčbu MG nebo Centrum pro diagn. a léčbu nervosval. chorob
Léčba inhibitory cholinesterázy
NE
Rychlá progrese oslabení orofaryngeálních svalů?
Ambulantní specialista ‐
neurolog
Zjištěna jiná etiologie obtíží
Jiný proces
ANO
NE
Neúčinnost léčby, další progrese?
Klinická remise
Pacient do 55 let věku, přítomnost thymomu?
ANO
Centrum pro diagnostiku a léčbu MG nebo Centrum pro diagn. a léčbu nervosval. chorob
Další progrese, riziko mysth. krize, mysth. krize?
NE
NE
Léčba kortikosteroidy a/nebo imunosupresivy
Medikamentózní léčba (Inhib. cholinesterázy, kortikosteroidy, imunosupresiva)
ANO
ANO
Chirurgická klinika specializující se na chirurgii thymu
Thymektomie
Léčba výměnnou plazmaferézou nebo intravenózním lidským imunoglobulinem
Neurologický JIP, ARO
Předání do následné (dispenzární) péče
Legenda:
Start/konec
Akce
Rozhodování
Stav
Spojnice - proces
Spojnice – role
Role
(odpovědnost v procesu)
BUĎ A NEBO
Národní referenční centrum ©
Odborná část
Stránka 15 z 53
30
KKNEU0030 – Klinický standard pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis, verze 1.0
4 KVALIFIKAČNÍ A TECHNICKÉ POŽADAVKY
NA POSKYTOVATELE
4.1 KVALIFIKACE INSTITUCE POSKYTOVATELE A JEJÍCH ODDĚLENÍ
Péče o pacienty s MG probíhá na pracovištích splňujících podmínky a požadavky dle platné legislativy,
předpisů MZ ČR a ČLK. Podmínky pro kvalifikaci instituce, technické a personální kvalifikační
požadavky pro diagnostiku a léčbu pacientů s MG jsou podrobněji uvedeny v příloze č. 8 Podmínky
vzniku center pro diagnostiku a léčbu nervosvalových onemocnění.
4.1.1 PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČE
Myasthenia gravis a poruchy nervosvalového přenosu mají na počátku často velmi diskrétní příznaky
a někdy nespecifické potíže, pro které pacient přichází k lékaři. Péči poskytuje praktický lékař
pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost, ambulantní specialista, Centrum MG Praha nebo CNSCH.
4.1.2 NEMOCNIČNÍ PÉČE
Nemocniční péče je nutná v případě složité diferenciální diagnózy, fulminantního rozvoje onemocnění
u nediagnostikované choroby, při zhoršení stávající nemoci nebo pro provedení operace thymu.
V případech akutní dekompenzace s nutností intenzivní péče poskytuje péči nejbližší nemocnice
zajištující vitální funkce a nutnou základní péči (standardní neurologické oddělení, jednotka intenzivní
péče nebo anesteziologicko-resuscitační oddělení). Po stabilizaci stavu je pacient předán
na specializované pracoviště pro potvrzení diagnózy či další léčbě.
Pacient se známou diagnózou má být přednostně umístěn v tom zařízení, které má vazbu
na specializované pracoviště. Nemocniční péče je nutná v případech chirurgické léčby MG,
na pracovištích hrudní chirurgie specializovaných na chirurgii thymu, která spolupracují s Centrem MG
Praha nebo CNSCH, potřebná je dostupnost rehabilitační péče.
4.1.3 NÁSLEDNÁ PÉČE
Následná péče je zajištěna formou ambulantní dispenzární péče (ambulantní kontroly v rozmezí
3–24 měsíců) v Centru MG Praha nebo CNSCH.
4.2 TECHNICKÉ POŽADAVKY
4.2.1 PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČE
Diagnostika a léčba probíhá na pracovištích s potřebným techickým vybavením. Jde o základní
technické vybavení standardní ambulance, dále pak speciální technika v elektromyografické laboratoři,
rentgenologické pracoviště k provedení rentgenových snímků, počítačová tomografie a vyšetření
magnetickou rezonancí. Jsou potřebná laboratorní vyšetření základních biochemických parametrů
a specializované laboratoře k vyšetření protilátek. Pokud nejsou ohroženy vitální funkce pacienta, je
možno diagnostiku provést ambulantně, a to nejlépe v CNSCH a Centru MG Praha. Technické
zabezpečení a předpoklady viz příloha č. 8 Podmínky vzniku center pro diagnostiku a léčbu
nervosvalových onemocnění.
4.2.2 NEMOCNIČNÍ PÉČE
Je poskytována k diagnostice a léčbě závažných stavů s nutností zabezpečit životní funkce a provést
potřebná vyšetření a léčbu.
Národní referenční centrum ©
Odborná část
Stránka 16 z 53
30
KKNEU0030 – Klinický standard pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis, verze 1.0
Při ohrožení vitálních funkcí je pacient hospitalizován na jednotce intenzivní péče nebo
anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Technické vybavení vyplývá z charakteru těchto pracovišť.
Při léčbě akutních exacerbací choroby nebo myastenické krize se používá VPF (centrifugační nebo
membránová), k čemuž je potřebný separátor krevních elementů. Pokud jde o stav indikovaný k revizi
mediastina a thymektomii, je potřebné technické vybavení pro tento operační výkon.
4.2.3 NÁSLEDNÁ PÉČE
Následná péče je poskytována ve specializovaných neuromuskulárních ambulancích v rámci CNSCH
a Centra MG Praha. Technické zabezpečení a předpoklady viz příloha č. 8 Podmínky vzniku center pro
diagnostiku a léčbu nervosvalových onemocnění.
4.3 PERSONÁLNÍ KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY
4.3.1 PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČE
Základní ambulantní péči poskytuje lékař se specializovanou způsobilostí v oboru neurologie (dále
neurolog) s erudicí v problematice nervosvalových chorob, který je členem týmu CNSCH nebo Centra
MG Praha (viz příloha č. 8 Podmínky vzniku center pro diagnostiku a léčbu nervosvalových
onemocnění).
4.3.2 NEMOCNIČNÍ PÉČE
Nemocniční péči poskytuje:








neurolog,
lékař se specializovanou způsobilostí a erudicí v oboru anesteziologie a resuscitace
(anesteziolog),
lékař se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru hrudní chirurgie (hrudní chirurg)
lékař se specializací v oboru radiologie a zobrazovací metody,
lékař se specializací v oboru hematologie, event nefrologie (výměnná plazmaferéza),
lékař se specializací v oboru alergologie a klinická imunologie,
lékař se specializací v oboru klinická onkologie.
tým všeobecných sester, NZP a rehabilitačních pracovníků na lůžkových odděleních
standardních i intenzivních.
4.3.3 NÁSLEDNÁ PÉČE
Následná péče musí být pod kontrolou specialistů, často ve spolupráci s neurologem a praktickým
lékařem, dále také rehabilitačním pracovníkem.
Národní referenční centrum ©
Odborná část
Stránka 17 z 53
30
KKNEU0030 – Klinický standard pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis, verze 1.0

Doporučení pro kapitolu Kvalifikační a technické požadavky
na poskytovatele
Pořadí
Kvalita
vědeckého
důkazu
Doporučení
Síla
doporučení
Odkaz na
literaturu
1.
Diagnostiku a léčbu MG je vhodné konzultovat
v Centrech pro diagnostiku a léčbu nervosvalových
onemocnění (CNSCH).
IV
D
[45, 46]
2.
U pacienta s MG je vedena léčba a trvalá
dispenzarizace v Centru MG Praha nebo v Centrech
pro diagnostiku a léčbu nervosvalových
onemocnění (CNSCH; viz příloha 8).
IV
D
[45, 46]
Národní referenční centrum ©
Odborná část
Stránka 18 z 53
30
KKNEU0030 – Klinický standard pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis, verze 1.0
5 POPIS NEMOCI A JEJÍ ZAČÁTEK
5.1 DEFINICE NEMOCI
Myasthenia gravis (MG) je onemocnění nervosvalového přenosu, charakterizované kolísavou slabostí
a unavitelností příčně pruhovaných svalů (očních, bulbárních, pletencových, šíjových a dýchacích)
bez poruchy reflexů a citlivosti nebo dalších neurologických funkcí. O poruše nervosvalového přenosu
obvykle svědčí pozitivní farmakologické a elektrofyziologické testy. Typickým rysem je přenos svalové
slabosti z jedné svalové skupiny na jinou, někdy značně vzdálenou [14, 17, 22, 25, 35, 36, 37, 51].
MG je autoimunitní onemocnění a je (u 80 % pacientů MG) zprostředkováno autoprotilátkami proti
nikotinovému acetylcholinovému receptoru (AChR, Ab-AChR). U 20 % pacientů, u kterých ACHR
protilátky nejsou nalezeny, jsou až v 50 % přítomné protilátky proti svalové specifické kináze (MuSK,
Ab-MuSK). Zbývající pacienti jsou „seronegativní“ proti oběma protilátkám (SNMG), ale důkazy, které
jsou k dispozici, silně podporují domněnku, že za SNMG jsou zodpovědné další, dosud neurčené
protilátky. Diagnóza je založena na klinickém hodnocení a je podpořena jedním nebo více
farmakologickými, elektrofyziologickými nebo sérologickými testy. Zobrazovací studie jsou nezbytné
pro průkaz thymomu [19, 32, 38, 42, 50].
Podle imunopatogeneze, typu protilátek, morfologického nálezu v oblasti mediastina lze dělit MG
do 5 skupin (viz příloha č. 1). Nejčastěji se vyskytuje MG s folikulární hyperplazií thymu, která dobře
reaguje na léčbu, zejména TE. Rozvoj a udržování autoimunitního zánětu je u této formy MG vázán
na thymus, kde jsou přítomná germinativní centra, v nichž dochází ke stimulaci autoreaktivních
T a B lymfocytů, které se transformují na plazmatické buňky. Ty produkují Ab-AChR, které
za přítomnosti komplementu destruují nikotinový AChR na postsynaptické membráně nervosvalové
ploténky. Ke stimulaci autoreaktivních buněk dochází na základě exprese antigenních epitopů
myoidních buněk, prezentovaných buňkami epiteliálními [57, 59, 62, 63].
U MG asociované s folikulární hyperplazií thymu je frekventnější asociace s HLA A1, B8, DR3 [29].
Manifestace nemoci probíhá v každém věku. Vrchol výskytu je v 2. dekádě života. Častěji jsou
postiženy ženy než muži. Poměr výskytu je 2:1, u dětí je rozdíl ještě větší 3 dívky na 1 chlapce.
Ve vyšším věku se rozdíl v postižení mezi ženami a muži stírá.
Z klinické praxe i z literárních údajů je zřejmé, že včasná diagnostika významným způsobem zlepšuje
prognózu nemocných. Klinické zkušenosti dosažené centralizací diagnostické a léčebné péče vedou
ke snížení morbidity a motality. V naprosté většině případů lze onemocnění diagnostikovat a léčit
ambulantně. Hospitalizovaní jsou zejména nemocní s častými exacerbacemi, event. myastenickými
krizemi, což může svědčit o nižší úrovni léčebné péče.
Detailní epidemiologické a statistické údaje naleznete z důvodu jejich provázanosti v kapitole
STATISTICKÉ INFORMACE.
5.2 RIZIKA, PŘÍČINY A PREVENCE ONEMOCNĚNÍ
5.2.1 RIZIKA A PŘÍČINY ONEMOCNĚNÍ
Komplexní imunopatogeneze této nemoci je dosud nejasná. Dílčí poznatky popisují autoimunitní
a degenerativní pochody na nervosvalovém spojení příčně pruhovaných svalů. V imunitních pochodech
se uplatňují vlivy genetické, hormonální, environmentální a imunitní.
Nejčastější příčinnou manifestace nebo zhoršení MG jsou stavy oslabení organizmu jako respirační či
jiné infekce, stres, podání rizikových látek, očkování, operační zátěž. U žen hrají roli hormonální vlivy,
porod, menstruace. Interní a autoimunitní komorbidity mohou průběh nemoci a typ léčby komplikovat
a prognózu zhoršit.
Národní referenční centrum ©
Odborná část
Stránka 19 z 53
30
KKNEU0030 – Klinický standard pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis, verze 1.0
5.2.2 PREVENCE VZNIKU ONEMOCNĚNÍ
Primární prevence
Primární prevence, která by předcházela vzniku onemocnění, není známá.
Sekundární prevence
Zabránění zhoršení stavu a často i ohrožení vitálních funkcí je bezpodmínečně nutné. Jde především
o prevenci a řádné doléčování infekcí, nepřetěžování nervosvalového převodu nadměrnou fyzickou
zátěží, možnost restituce svalové síly a výkonnosti dostatečným odpočinkem.
5.3 DALŠÍ POUŽÍVANÉ KLASIFIKACE ONEMOCNĚNÍ
Dle etiopatogeneze
Klasifikace MG imunopatogenetická – viz příloha č. 1 [58]
Dle postižené lokalizace
První klasifikace dle Ossermanna z roku 1958 byla postupně upravována a v roce 2000 vypracovala
Americká nadace pro MG (MGFA) další škály [11].
Klasifikace MG dle MGFA (příloha č. 2) je vytvořená na podkladě postižení očních svalů a ostatních
svalových skupin s vyjádřením stupně jejich oslabení.
Kvantitativní skóre myasthenia gravis (QMGS) dle MGFA (příloha č. 3) bylo vytvořeno
pro potřeby klinických studií k hodnocení efektu léků, v klinické praxi není využíváno.
MGFA postintervenční status (příloha č. 4) byl vytvořen k vyhodnocení zavedené léčby pro účely
klinických studií, není používán pro hodnocení v klinické praxi.
Národní referenční centrum ©
Odborná část
Stránka 20 z 53
30
KKNEU0030 – Klinický standard pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis, verze 1.0
6 PROCES PÉČE
6.1 ANAMNÉZA A KLINICKÝ OBRAZ PŘI VZNIKU ONEMOCNĚNÍ
Anamnéza a klinický obraz zahrnuje slabost a unavitelnost příčně pruhovaného svalstva rozličné, často
měnlivé lokalizace (svalstvo oční, bulbární, pletencové, šíjové a dýchací). Neurologické vyšetření
nevykazuje poruchy reflexů, citlivosti či jiné konkrétní neurogenní či myogenní postižení.
Anamnestické údaje a výše uvedený klinický nález, který nelze vysvětlit jinou příčinou,
např. metabolickou poruchou, iontovou dysbalancí, endokrinopatiemi, hematologickým nebo
nádorovým onemocněním, je vysoce suspektní z MG.
6.2 DIAGNOSTIKA A DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA
Diagnostika a diferenciální diagnostiku provádí neurolog nebo probíhá v CNSCH většinou ambulantně,
v rámci hospitalizace se provádí u akutních stavů vyžadujících intenzivní péči.
K diagnostice je nutné provést:




neurologické a myologické vyšetření,
elektrofyziologické vyšetření,
laboratorní vyšetření protilátek proti AChR, vyšetření svalových enzymů, hormonů štítné žlázy,
fakultativně po konzultaci se specializovaným pracovištěm protilátky proti MuSK,
CT vyšetření hrudníku a mediastina.
Ke zhodnocení klinických, laboratorních, elektrodiagnostických nálezů a výsledků zobrazovacích
vyšetření je vhodné se řídit doporučenými diagnostickými kritérii (viz příloha č. 6 Diagnostická kritéria
MG).
6.3 ZÁKLADNÍ LÉČBA
6.3.1 PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČE
Léčba je vedena většinou ambulantně ve specializovaných ambulancích, Centru MG Praha a CNSCH.
Je konzervativní, symptomatická a chirurgická.
6.3.2 NEMOCNIČNÍ PÉČE
V rámci hospitalizace léčba probíhá u akutních stavů při exacerbacií nemoci nebo při jejím zhoršení
s ohrožením vitálních funkcí a u stavů indikovaných k chirurgické léčbě.
Obecná léčba
Konzervativní léčba je vedena jako chronická nebo akutní. Jde o léčbu symptomatickou – inhibitory
cholinesterázy – a patogeneticky orientovanou –kortikosteroidy a imunosupresiva. Je zkoušena léčba
monoklonálními protilátkami.
Akutní léčba při relapsech, myasthenických krizích a u farmakologicky refrakterních MG spočívá
v podání IVIG, VPF nebo imunoadsorpci. Příloha č. 7 obsahuje charakteristiku jednotlivých léčiv
a jejich použití [23, 26, 30, 31, 33, 39, 41, 43, 61, 62].
Specifická léčba, včetně popisu operačního výkonu
Chirurgická léčba spočívá v odstranění thymu – thymektomii (TE) nebo jeho nádoru – thymomu
(exstirpace thymu). Přístup k brzlíku je buď klasický z parciální nebo totální sternotomie nebo
miniinvazivní – thorakoskopický [16, 21, 53].
Národní referenční centrum ©
Odborná část
Stránka 21 z 53
30
KKNEU0030 – Klinický standard pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis, verze 1.0
U pacientů bez thymomu se doporučuje provést TE jako postup zvyšující pravděpodobnost navození
remise nebo zlepšení klinického stavu. TE není indikovaná u okulární formy MG a generalizované MG
s protilátkami proti MuSK.
Nález thymomu je indikací k TE vždy, pokud není závažná interní kontraindikace. Histologický nález by
měl být konzultován s onkologem. V případě invazivního růstu thymomu nebo malignity je nutná
adekvátní onkologická terapie [47].
6.4 NÁSLEDNÁ PÉČE
Následná léčba ve stabilizovaném stavu je vedena ambulantně v Centrech a specializovaných
neuromuskulárních ambulancích. Dispenzarizace s pravidelnými kontrolami je nutná s ohledem
na úpravu dávky léčiv a monitoraci možných nežádoucích účinků léčby. Je vhodná kontrola zejména
v případech neoperativně léčených pacientů, nejlépe každé 3 roky a u pacientů po operacích thymomu
v intervalu jednoho roku. U farmakologicky rezistentní MG po thymektomii je vhodné provést kontrolu
CT hrudníku k vyloučení reziduální tkáně thymu.
6.4.1 NÁSLEDNÁ ÚSTAVNÍ A REHABILITAČNÍ PÉČE
Udržování přiměřené kondice je velmi důležité. Pravidelné cvičení, fyzický trénink zlepšuje nebo
alespoň udržuje svalovou sílu. Velmi důležitá je dechová rehabilitace u stabilizovaných pacientů, ale
zvláště u pacientů s insuficiencí dechových funkcí a umělou plicní ventilací. Intenzivní rehabilitace
s výkonnostními předpoklady se nedoporučuje, nesmí dojít k vyčerpání fyziologických rezerv.
6.4.2 NÁSLEDNÁ AMBULANTNÍ PÉČE
Prevence recidivy stavu
K prevenci zhoršení MG patří přiměřená životospráva s dodržováním všeobecných zásad zdravotní
hygieny (dostatek odpočinku, spánku, zdravé stravy s vitaminy), odpovědné užívání léků a spolupráce
pacienta s lékařem.
Vzhledem k autoimunitní etiologii a nutnosti imunomodulační a imunosupresivní terapie jsou pacienti
ohroženi dekompenzací stavu při virových nebo bakteriálních infekcích, proto je nutná prevence těchto
nákaz. Platí všeobecná doporučení jako je bránit se pobytu v kolektivech nebo hromadných
dopravních prostředcích především v době většího výskytu viróz. Kouření se nedoporučuje všeobecně,
ale u pacientů s insuficiencí bulbárních svalů je kouření zcela kontraindikované. Dekompenzace může
být způsobena fyzickým přetížením, psychickými stresy.
U pacientů, kteří jsou připravováni k operacím v celkové anestézii, je potřeba speciální přístup
a příprava, stejně tak u větších stomatologických zákroků.
Specifické je vedení léčby MG a prevence zhoršení u gravidních žen. Při porodu je třeba zabránit
vyčerpání, stejně tak jako při péči o narozené dítě.
Některé léky zhoršují příznaky MG a blokují nervosvalový přenos. Proto je nutné informovat lékaře
o chorobě nebo konzultovat novou medikaci s ošetřujícím neurologem. V rámci prevence je také
vhodné konzultovat s ošetřujícím neurologem nezvyklé potíže, stejně tak vhodnost očkování nebo
jiných okolností, které by mohly překvapit negativní reakcí ve vývoji choroby.
6.5 VÝSTUP PROCESU PÉČE
6.5.1 OČEKÁVANÝ VÝSLEDNÝ STAV A PROGNÓZA
MG je onemocnění autoimunitní a chronické. Díky pokrokům v poznatcích o imunopatogenezi
a zavedení patogeneticky orientované terapie do běžné praxe bylo dosaženo významného zlepšení
prognózy pacientů s touto nemocí. Výše popsanými postupy léčebnými a režimovými opatřeními je
možno dosáhnout plné stabilizace stavu a pacient s MG může žít plnohodnotným životem.
Národní referenční centrum ©
Odborná část
Stránka 22 z 53
30
KKNEU0030 – Klinický standard pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis, verze 1.0
6.5.2 POSUDKOVÁ HLEDISKA
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit slabost a únavnost kosterních svalů,
dopad na fyzickou výkonnost, pohyblivost a schopnost vykonávat denní aktivity. Přitom je nutné
přihlédnout ke skutečnosti, že všechny příznaky jsou měnlivé, může docházet i k remisím s vymizením
příznaků. Výkonnost nemocného je limitována omezením fyzické výkonnosti a rychlého vyčerpání
fyziologické a psychické rezervy nemocného. I při možnosti částečného pracovního zařazení není
vhodné prostředí klimaticky nestabilní, ohrožující nemocného recidivujícími infekty a nemožností
odpočinku během vykonávané činnosti podle aktuálního stavu. Svalová slabost a únavnost kolísá
i v průběhu denních aktivit. Znovuzapojení pacienta do pracovního procesu lze většinou pouze
po dosažení klinické remise, nebo v případech zcela lehké, fyzicky nenáročné práce u pacientů
užívajících ICHE.
6.5.3 DOPORUČENÍ DALŠÍ LÉČBY, OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NEBO SOCIÁLNÍ
POMOCI
Pacienti s MG vyžadují ošetřovatelskou péči v pooperačním průběhu po thymektomii. Pacienti
s reziduálními poruchami polykání potřebují speciální dietetický režim. U pacientů s reziduální svalovou
slabostí je někdy nutná psychologická podpora. Sociální pomoc je nutná v případech, kdy přetrvává
trvalá svalová slabost a únavnost.

Doporučení pro kapitolu Proces péče
Pořadí
Kvalita
vědeckého
důkazu
Doporučení
Síla
doporučení
Odkaz na
literaturu
Diagnostika
3.
Každá jinak nevysvětlená unavitelnost, spojená se
slabostí svalstva extraokulárního a/nebo
orofaryngeálního, šíjového, pletencového či
respiračního je podezřelá z MG.
IV
D
[9, 15,
20]
4.
V případě podezření na MG je doporučeno, aby
praktický lékař či jiný specialista odeslal pacienta
ambulantnímu specialistovi – neurologovi.
IV
D
[45]
5.
V případě podezření na MG je kromě klasického
neurologického vyšetření, které neprokáže
centrální nebo periferní lézi, třeba provést speciální
myologické vyšetření, založené na zátěžových
(reparačních) testech predilekčně postižených
svalových skupin.
IV
D
[9, 15,
20]
6.
K ověření diagnózy MG je doporučeno provést
vyšetření protilátek Ab-AChR, event. Ab-MuSK.
Vyšetření je nutné provést v akreditované
laboratoři.
IV
D
[9, 15,
20]
Národní referenční centrum ©
Odborná část
Stránka 23 z 53
30
KKNEU0030 – Klinický standard pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis, verze 1.0
Pořadí
Kvalita
vědeckého
důkazu
Doporučení
Síla
doporučení
Odkaz na
literaturu
7.
Elektrofyziologické vyšetření (PŘÍLOHA Č. 5
ELEKTRODIAGNOSTIKA) je třeba provést vždy v
případě negativního nálezu protilátek, ale
doporučuje se ho provést při každém podezření na
MG:
a) Generalizovaná MG: začít RSMN, vyšetřit
alespoň 2, při nejednoznačném nálezu
3 svaly/nervy. Nejvýtěžnější je vyšetření
proximálních svalů a je výhodné, když jde
o sval klinicky oslabený. Technicky
jednoduchá a dobře tolerovaná je RSMN
m. trapezius/n. accessorius a
m. anconeus/n. radialis. RSMN m.
deltoideus/n. axillaris – stimulace z Erbova
bodu, je sice poměrně senzitivní, ale
pro pacienty dost nepříjemná a je třeba
dobře končetinu imobilizovat, abychom
zabránili pohybovým artefaktům.
Při pozitivním nálezu dekrementu je vhodné
provést izometrickou kontrakci a zhodnotit
postaktivační facilitaci. Při negativním
klidovém dekrementu je možno použít
déletrvající (1 min.) izometrickou kontrakci
k ev. průkazu postaktivační exhausce.
Při negativním nálezu repetitivní stimulaci
doplnit SF EMG.
b) Okulární (bulbární) MG: začít vyšetřením SF
EMG (m. orbicularis oculi nebo m.
frontalis), při negativním nálezu doplnit SF
EMG u m. extensor digitorum communis;
při negativním nálezu doplnit RSMN
mimických svalů/n.facialis.
c) Zjištěné abnormality hodnotit v korelaci
s klinickým obrazem a výsledky dalších
paraklinických testů (nejsou specifické
pro MG).
d) Vyšetření RSMN a zejména SF EMG
provádět pouze na pracovištích
s dostatečnou zkušeností s tímto
vyšetřením (minimálně 25 vyšetřených
pacientů ročně) a vlastními normativními
daty.
IV
D
[8, 27,
49, 55,
60]
8.
Pro zhodnocení klinických a laboratorních nálezů je
užitečné se řídit diagnostickými kritérii (PŘÍLOHA Č. 6
DIAGNOSTICKÁ KRITÉRIA MG).
IV
D
[9, 15,
20]
9.
U jisté diagnózy MG je nutné provést CT
mediastina k vyloučení thymomu.
IV
D
[12]
10.
U jisté, nebo pravděpodobné diagnózy MG je
vhodné odeslat pacienta na specializované
pracoviště (Centrum MG Praha, Centra pro
diagnostiku a léčbu nervosvalových onemocnění
(CNSCH; PŘÍLOHA Č. 8) ke zvážení dalšího postupu.
IV
D
[44, 46]
Národní referenční centrum ©
Odborná část
Stránka 24 z 53
30
KKNEU0030 – Klinický standard pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis, verze 1.0
Pořadí
Kvalita
vědeckého
důkazu
Doporučení
Síla
doporučení
Odkaz na
literaturu
Léčba a management MG
11.
ICHE jsou v léčbě MG léky první volby (se
zvýšenou opatrností u pacientů s Ab-MuSK).
IV
D
[23, 61]
12.
IVIG nebo VPF jsou doporučeny v těžkých
případech k navození klinické remise nebo přípravě
k thymektomii.
III
B
[23, 61]
13.
IVIG stejně jako VPF jsou účinné u exacerbace
MG.
II
A
[23, 61]
14.
Opakovaná VPF není doporučena jako léčba
vedoucí k trvalé imunosupresi.
III
B
[23, 61]
15.
U pacientů bez thymomu je TE doporučena jako
postup zvyšující pravděpodobnost navození remise
nebo zlepšení klinického stavu.
III
B
[16, 28,
48, 52,
56]
16.
TE není indikována u OMG a generalizované MG
s Ab-MuSK.
IV
D
[16, 28,
48, 52,
56]
17.
MG s thymomem je indikována k TE, pokud není
interní kontraindikace.
IV
D
[16, 28,
48, 52,
56]
18.
Thymektomie spočívá v kompletním odstranění
thymu, (thymomu) s odstraněním mediastinálního
tuku v předním mediastinu.
IV
D
[8,19,39,
43,47]
19.
Operace by měly být prováděny v centrech, která
mají s tímto onemocněním dostatek zkušeností.
IV
D
[16, 28,
48, 52,
56]
20.
Přístupy k brzlíku jsou klasický z parciální
sternotomie, totální stereotomie je indikována
u velkých nádorů, které vyžadují větší operační
přístup.
IV
D
[16, 28,
48, 52,
56]
21.
Miniinvazivní metody jsou metodou volby zejména
z důvodu lepšího kosmetického efektu u mladých
žen s nízkým BMI.
D
IV
[38,44]
22.
Nádory thymu a jejich následná léčba by měla být
konzultována s onkology specialisty na tuto
problematiku.
D
IV
[16, 28,
48, 52,
56]
23.
Orální kortikosteroidy jsou léky první volby
v případě potřeby nasazení IS.
D
IV
[23, 61]
24.
Vysoké dávky parenterálních kortikosteroidů nebo
nasazení vyšší dávky perorálních kortikosteroidů
mohou způsobit náhlé zhoršení, zejména u
pacientů s oslabením orofaryngeálních svalů.
D
IV
[23, 61]
25.
V případě potřeby dlouhodobé IS je azathioprin
doporučen jako „kortikosteroidy šetřící“ lék první
volby k docílení jejich co nejnižší dávky.
A
I
[23, 61]
Národní referenční centrum ©
Odborná část
Stránka 25 z 53
30
KKNEU0030 – Klinický standard pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis, verze 1.0
Pořadí
Kvalita
vědeckého
důkazu
Doporučení
Síla
doporučení
Odkaz na
literaturu
26.
Efekt mykofenolát mofetylu není jednoznačně
dokumentován, přesto je indikován u pacientů
netolerujících nebo neodpovídajících na
azathioprin.
B
III
[23, 61]
27.
Cyklosporin je efektivním lékem, má významné
nežádoucí účinky (nefrotoxicita a arteriální
hypertenze), je doporučen jen u pacientů
netolerujících nebo neodpovídajících na
azathioprin.
B
III
[23, 61]
28.
Nežádoucí účinky cyklofosfamidu (útlum kostní
dřeně, oportunní infekce, toxicita močového
měchýře, sterilita a karcinogenní riziko) limitují
jeho použítí u pacientů netolerujících nebo
neodpovídajících na kombinovanou léčbu
kortikosteroidy s azathioprinem, cyklosporinem
nebo mykofenolát mofetilem.
B
III
[23, 61]
29.
FK506 (tacrolimus) může být indikován u obtížně
kontrolovatelné MG, zejména s protilátkami AbRyR.
C
III
[23, 61]
30.
U pacientů neragujících na všechny dostupné
způsoby léčby, nebo při nežádoucích účincích této
léčby je možné použít experimentální léčbu
rituximabem, imunoadsorbci nebo
vysokodávkovanou imunoablaci s podporou
kmenových buněk na pracovištích, které s touto
léčbou mají praktické zkušenosti.
D
IV
[11, 23,
61]
31.
U konzervativně léčených pacientů se doporučuje
kontrolovat CT mediastina nejméně po 3 letech
k vyloučení thymomu.
D
IV
[23, 61]
32.
U stabilizovaných pacientů fyzický trénink zlepšuje
svalovou sílu, dechová rehabilitace respirační
funkce.
D
IV
[23, 61]
33.
U pacientů, kteří nejsou léčeni IS, je možné
sezónní očkování proti chřipce.
D
IV
[10]
34.
ICHE a nízké dávky orálních kortikosteroidů je
možné podávat u gravidních žen, imunosupresiva
je třeba vysadit 3 měsíce před plánovanou
graviditou.
D
IV
[23, 61]
Národní referenční centrum ©
Odborná část
Stránka 26 z 53
30
KKNEU0030 – Klinický standard pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis, verze 1.0
7 VÝSLEDKY
7.1 DOPORUČENÉ ÚDAJE PRO SBĚR DAT ZA ÚČELEM
VYHODNOCENÍ PROCESU
K hodnocení kvality a výkonnosti péče o pacienty s MG můžeme použít data zdravotních pojišťoven
a data nově sbíraná. Protože data zdravotních pojišťoven jsou klinicky málo specifická, zaměřují se
níže uvedená doporučení především na sběr nových údajů, který by měl být efektivní v případě, že
péče bude dle doporučení tohoto klinického standardu centralizována.
Dosud však neexistuje datové rozhraní, které by fakticky umožňovalo tato data sbírat. Níže uvedené
návrhy ukazatelů jsou výchozím zadáním pro vývoj takového nástroje.
Návrh na sběr dat (návrh ukazatelů kvality):












sledování tíže základní choroby a event. komorbidit při potvrzení diagnózy,
interval mezi vznikem, trváním příznaků a potvrzením diagnózy,
sledování anamnestických údajů, které by mohly být rizikovými, související s počátkem
příznaků,
sledování počtu hospitalizací pro diagnózu G700,
sledování preskripce ve vybraných Centrech,
sledování odezvy pacienta na léčbu,
počty nově stanovených diagnóz MG ve vybraných pracovištích,
počty pacientů s MG, kteří jsou dispenzarizovaní v jednotlivých Centrech,
při spolupráci jednotlivých Center vytvoření registru pacientů s MG, který umožní průběžné
sledování vývoje choroby, vlivu léčby a vzniku klinicky významných komorbidit, a stejně tak
sociální situace pacientů (práceschopnost a úroveň aktivit denního života apod.),
počty pacientů s thymomem, počet operovaných pacientů,
mortalita pacientů.
Doporučení pro kapitolu Výsledky
Pořadí
35.
Kvalita
vědeckého
důkazu
Doporučení
Zajištění sběru dat a vedení registru je nezbytné
pro zpracování potřebného spektra ukazatelů
a zajištění efektivní léčby. Je určeno především
pro Centrum pro diagnostiku a léčbu MG a
nervosvalových onemocnění.
Národní referenční centrum ©
Odborná část
D
Síla
doporučení
Odkaz na
literaturu
IV
Stránka 27 z 53
30
KKNEU0030 – Klinický standard pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis, verze 1.0
8 STATISTICKÉ INFORMACE
8.1 EPIDEMIOLOGICKÉ INFORMACE A EKONOMICKÉ ASPEKTY
KLINICKÉHO STANDARDU
Epidemiologická data vzhledem k vzácnějšímu typu onemocnění nejsou jednoznačně známa.
Epidemiologická studie nebyla v ČR provedena.
Údaje z literatury – incidence a náklady na péči
Metaanalýza 55 studií provedených v období 1950–2007 prokázala incidenci 5,3/milion obyvatel
(v rozmezí 1,7 do 21,3, prevalenci 77,7 případů/milion obyvatel – v rozmezí od 15 do 179) [13].
Incidence a prevalence je dle všeobecné shody ve skutečnosti vyšší vzhledem k tomu, že onemocnění
je často poddiagnostikované. Data jiné práce uvádějí incidenci, která se blíží 30 případům/milion
obyvatel/rok [24].
Z epidemiologických studií vyplývá, že vrchol onemocnění je u žen ve 2.–3. deceniu, zatímco u mužů
v 5.–6. deceniu, přičemž žen onemocní dvakrát více než mužů. V 80 % případů lze prokázat Ab-AChR,
v cca 7 % případů Ab-MuSK. Asociace MG s thymomem je patrná cca ve 12–13 % případů.
Údaje o nákladech na péči o pacienty s MG v ČR ani v rámci EU nebyly nalezeny. Analýza nákladů
v USA uvádí tyto průměrné roční náklady na pojistná plnění jednoho pacienta [18]:
Věková
skupina
Náklady
na zdravotní péči
Náklady na léky
0–19
6 710 $
1 196 $
20–39
17 949 $
19 573 $
40–64
15 112 $
12 498 $
65+
12 597 $
8 089 $
Celkové roční náklady na léky činily 9,4 mil. dolarů, z toho představovaly náklady na IVIg 85 % těchto
nákladů, nesteroidní imunosupresiva 9,3 %, inhibitory cholinesterázy 5,7 % a kortikosteroidy 0,2 %.
Náklady spojené s léčbou MG jsou vyšší než u mnoha dalších chronických neurologických onemocnění.
Velké procento nákladů vyplývá z opakované aplikaci IVIG [18].
Údaje NRC (dle typu nemocnice)
Z dat, kterými disponuje NRC, lze standardně získat údaje týkající se akutních hospitalizací pro daný
klinický stav. Tyto údaje obsahuje následující tabulka.
Statistické údaje NRC vycházející z databáze akutní lůžkové péče
Hodnoty platné pro rok 2009 – Počet případů hospitalizace pro myasthenia gravis
Referenční hodnota/
doplňková měření
Průměrný počet
případů
RV#
RVA
RVB
RVC
RVD
2
3
2
3
2
Počet případů
75
24
24
23
4
Podíl překladů
20,0 %
20,83 %
20,83 %
17,39 %
25,0 %
Průměrný věk případů
77,8
79,4
76,4
76,9
82,0
Průměrný věk při úmrtí
81,5
78,5
83,5
82,0
79,0
Národní referenční centrum ©
Odborná část
Stránka 28 z 53
30
KKNEU0030 – Klinický standard pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis, verze 1.0
Referenční hodnota/
doplňková měření
RV#
Průměrná ošetřovací
doba případu
RVA
RVB
RVC
RVD
13,3
15,0
8,7
14,2
25,5
41 752
76 074
21 290
27 279
41 800
11 777 Kč
22 169 Kč
9 337 Kč
4 247 Kč
7 372 Kč
Náklady na bod
(modelová hodnota)
1 Kč
1 Kč
1 Kč
1 Kč
1 Kč
Průměrné náklady
na případ
53 529 Kč
98 243 Kč
30 627 Kč
31 526 Kč
49 172 Kč
Průměrný počet bodů
na případ
Průměrná hodnota ZUP
na případ
Populační náklady
4 014 712 Kč
Jedná se o hospitalizace v rámci akutní lůžkové péče bez ohledu na způsob léčby. Součástí statistiky
jsou tedy i opakované hospitalizace, u kterých byla vykázána hlavní nebo vedlejší diagnóza
předmětného klinického stavu (G700). Údaj vyjadřuje zatížení systému akutní lůžkové péče touto
diagnózou.
Legenda
Referenční hodnoty jsou vypočítány pro každý typ zdravotnického zařízení (RVA, RVB, RVC, RVD) a jako celková
referenční hodnota bez ohledu na typ zdravotnického zařízení (RV#). Typy zdravotnických zařízení jsou přiřazeny
podle metodiky NRC.
Typ A – velké fakultní a krajské nemocnice, počet všech případů akutní hospitalizace za rok větší než 26 000
Typ B – větší nemocnice okresního typu, počet všech případů akutní hospitalizace za rok mezi 11 000–26 000
Typ C – menší nemocnice okresního typu, minimálně se čtyřmi základními obory v lůžkové části, počet všech
případů akutní hospitalizace za rok mezi 5 000–11 000
Typ D – malé nemocnice s počtem všech případů akutní hospitalizace za rok menším než 5 000
Počet případů – počet případů zjištěných v databázi v daném období
Průměrný počet bodů na případ – celkový počet bodů vykázaných za případy dělený počtem případů
Náklady na bod - použitá hodnota nákladů na bod (Kč)
Průměrné náklady za body – průměrný počet bodů na případ * Použitá hodnota nákladů na bod
Průměrné náklady za přípravky – celkový finanční objem vykázaných ZUP a/nebo receptů dělený počtem případů
Průměrné náklady na případ – průměrné náklady za body + průměrné náklady za přípravky
Populační náklady – průměrné náklady na případ RV# * počet případů RV#
V tabulce lze sledovat vliv typu nemocnice na náklady a porovnání výsledků, výkonu a spotřeby.
Pro objemové ukazatele jsou dále uváděny další popisné statistiky, které upřesňují rozložení
změřených hodnot.
Popisné statistiky
RV#
RVA
RVB
RVC
RVD
Aritmetický průměr
2
3
2
3
2
Medián
1
3
1
1
2
Minimální hodnota
1
1
1
1
1
Maximální hodnota
12
5
5
12
3
Rozpětí
11
4
4
11
2
Počet zdravotnických
zařízení
36
9
16
9
2
Národní referenční centrum ©
Odborná část
Stránka 29 z 53
30
KKNEU0030 – Klinický standard pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis, verze 1.0
9 INFORMACE URČENÉ PRO PACIENTY
Definice a popis onemocnění
Myasthenia gravis (myastenie) je onemocnění, které se projevuje svalovou únavností a slabostí.
Zhoršuje se fyzickou zátěží a psychickým stresem, ustupuje odpočinkem. Onemocnění patří do skupiny
autoimunitních chorob, kdy imunitní systém selhává ve schopnosti rozeznávat to, co je tělu vlastní
a cizí. Výsledkem je tvorba protilátek, které zhoršují normální převod nervového vzruchu z nervu
na sval.
Příčiny onemocnění a možnosti prevence
Příčiny onemocnění nejsou dosud přesně známy, předpokládá se kombinace genetické vlohy, vlivu
zevního prostředí a některých dalších, jako např. hormonálních.
Rozvoj onemocnění je nepředvídalelný, jsou však známé některé provokující vlivy, např. těžší infekce,
náročné operace, podání některých léků, psychický stres apod.
Charakteristickými příznaky je svalová únavnost v kombinaci se svalovou slabostí. Typické je kolísání
obtíží. Nejčastěji jsou oslabeny svaly okohybné s projevy poklesu víček a/nebo dvojitým viděním. Mezí
další příznaky patří oslabení svalů účastnících se na artikulaci, kousání a polykání. Řeč se stává
nesrozumitelná (huhňavá, šišlavá), dochází k oslabení žvýkání, sousta jsou obtížně posunována
do nosohltanu, dochází k zakuckávání se, zatékání tekutin do nosu a někdy dokonce hrozí vdechnutí
potravy. Alarmujícím příznakem je dechová tíseň, která může vést k myastenické krizi. Dalšími svaly,
které jsou postiženy, jsou svaly šíjové s přepadáváním hlavy, svaly paží s oslabením činnosti
ve vzpažení a svaly na nohou s množností neočekávaných pádů.
Jaké jsou možnosti pomoci při vzniku příznaků
V případě objevení se nápadné svalové slabosti a únavnosti zejména spojené s poruchami vidění
(padání víček a/nebo dvojité vidění), poruchami artikulace, kousání a polykání, je nutné kontaktovat
praktického lékaře nebo raději neurologa. V případě zhoršení artikulace, kousání nebo polykání, či
dokonce rozvoje dechové tísně je nutné okamžité přivolání rychlé záchranné služby.
Nemocný by měl být vybaven kartou 1. pomoci, kde jsou uvedena kontaktní čísla, jméno ošetřující
lékaře a instrukce k poskytnutí laické první pomoci.
Jak mohou pacienti sami přispět k péči a rekonvalescenci
Pacienti po operaci brzlíku by se měli vyvarovat větší fyzické námaze minimálně 6 týdnů po operaci. Je
vhodné provádět časnou dechovou rehabilitaci a masáže jizvy. Dále by se měli vyvarovat stresovým
situacím, prostředí s větším rizikem infektů. Pacienti, u kterých bylo dosaženo takové zlepšení, že
nevyžadují léčbu, nemusí mít zvláštní omezení. Pacienti s obtížným polykáním se musí vyvarovat riziku
vdechnutí potravy. Ve spolupráci s pacientskou organizací (MYGRA) je zajištěno pořádání edukačních
akcí, právně sociální poradenství a zejména organizace rekondičních a rehabilitačních akcí. Pacientská
organizace má vlastní webové stránky (www.mygra.cz). Kromě toho jsou v ČR k dispozici webové
stránky www.myastheniagravis.cz, určené pro pacienty s MG, jejich příbuzné a známé, ale
i pro odbornou veřejnost, kde jsou podrobné informace o příznacích, stanovení diagnózy a léčbě MG.
Na těchto stránkách je k dispozici diskuzní fórum garantované lékařem Centra pro diagnostiku a léčbu
MG.
Dostupné typy péče a jak fungují
Každý pacient s jinak nevysvětlenou svalovou únavností a slabostí by měl být odeslán svým
praktickým lékařem obvodnímu neurologovi, který by měl v případě podezření na poruchu
nervosvalového přenosu provést kromě běžného neurologického vyšetření i speciální myologické
vyšetření, odběr protilátek proti AChR a event. elektrofyziologické vyšetření. V případě potvrzení
diagnózy MG by měl lékař zahájit adekvátní léčbu a pacienta odeslat na specializované pracoviště
(Centrum MG Praha nebo Centrum pro diagnostiku a léčbu nervosvalových chorob).
Národní referenční centrum ©
Odborná část
Stránka 30 z 53
30
KKNEU0030 – Klinický standard pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis, verze 1.0
Léčba spočívá v podání léků zlepšujících nervosvalový přenos. Pacienti neragující na tuto lébu jsou
léčeni hormonální léčbou (kortikosteroidy) většinou v kombinaci s léky snižující nepřimeřenou imunitní
reakci (imunosupresiva). Mladším pacientům (cca do 55 let věku) se provádí operativní odstranění
brzlíku. Při prudkém zhoršení nemoci se podávají vysoké dávky imunoglobulinů nebo se provádí
výměna plazmy.
Jak fungují léky a jaké jsou jejich vedlejší účinky
Podmínkou úspěšného léčení je podat srozumitelné informace pacientovi, event. jeho rodině
o pozitivních, ale i negativních účincích léčby.
Léky první volby jsou tzv. inhibitory cholinesterázy (léky, které zmírňují příznaky nemoci).
Mezi základní lék této skupiny patří Mestinon. Tyto léky se podávají při prvních příznacích onemocnění,
kdy dokonce při jejich příznivém efektu lze nepřímo ověřit správnost diagnózy. U pacientů s lehčím
průběhem onemocnění může být léčba těmito léky dostačující. Léčba může být spojena s řadou
nežádoucích účinků, mezi které patří nejčastěji záškuby ve svalech, křeče, průjem, nadměrné slinění
a slzení. Dávky jsou individuální, přizpůsobené konkrétní situaci a užívají se v období denní aktivity.
Při laickém zásahu do léčby hrozí zhoršení svalové slabosti nebo naopak předávkování s rizikem
tzv. cholinergní krize, která se projevuje silným sliněním, svalovými křečemi, rozšířením zornic a
prudkým zhoršením svalové slabosti. V tomto případě je nutné volat rychlou záchrannou službu.
Mezi léky zaměřené na ovlivnění imunity patří kortikosteroidy a/nebo imunosupresiva. Kortikosteroidy
jsou uměle připravené hormony nadledvinky, které u většiny pacientů potlačují chybnou imunitní
reakci a zlepšují klinické příznaky. Tyto léky jsou určeny pro nemocné, u nichž léky první volby
(inhibitory cholinesterázy) selhávají. Z bezpečnostních hledisek je doporučeno dávky těchto léků
zvyšovat postupně a zásadně je náhle nevysazovat. Tytu léky mají mnoho nežádoucích účinků, z nichž
řadě z nich lze účinně předcházet. Přibývání na váze lze účinně předcházet speciálními dietetickými
opatřeními, riziko podráždění žaludku lze omezit podáváním speciálních léků, úbytek vápníku lze
ovlivnit jeho substitucí a podáváním vitaminu D, odbourávání svalových bílkovin lze omezit speciálními
cviky. Imunosupresiva jsou léky, které potlačují chybnou imunitní reakci a používají se buď
samostatně, nebo v kombinaci s kortikosteroidy k posílení jejich účinku a snaze kombinací léků
dosáhnout co nejnižších dávek. V rámci léčby jsou prováděny pravidelné krevní odběry pro kontrolu
krevního obrazu, jaterních a levinových funkcí.
U mladších nemocných je prokázán pozitivní účinek operativního odstranění thymu, který snižuje riziko
progrese choroby a dokonce možnost navození klinické remise (zklidnění choroby) bez nutnosti užívat
dlouhodobou léčbu. Podmínkou operace je pomocí léků dosáhnout stabilizace tak, aby se předešlo
pooperačním komplikacím. Pacienta, u kterého došlo pomocí léků k vymizení jeho obtíží, je někdy
obtížné přesvědčit o nutnosti absolvovat operační zákrok, který není náročný, doba rekovalescnce je
velmi krátká.
Vysvětlení, z jakých důvodů může být léčba měněna
Léčba MG je individuální a v případě jen částečného efektu léčby může být stupňována nasazením
účinnějších léků.
Očekávaný výsledek léčby
Očekávaným výsledkem léčby je dosažení stavu, který neomezuje nemocného v jeho běžných
aktivitách, nebo alespoň udržení soběstačnosti se zachováním co možná nejlepšího stupně kvality
života.
Doporučení otázek, které má pacient klást ošetřujícímu lékaři




Jaká je příčina mého problému?
Jaká vyšetření mohou pomoci
diagnostikovat problém?
Jsou vyšetření bezpečná?
Jaký je obvyklý průběh nemoci? Jaká
je dlouhodobá předpověď (prognóza)
onemocnění s léčbou a bez léčby?
Národní referenční centrum ©
Odborná část



Jaké jsou možnosti léčby?
Je více možností léčby? Jak efektivní je
každý způsob léčby? Jaké jsou výhody
a rizika každé léčebné možnosti?
Pokud se zhorší mé příznaky, co mám
dělat? Kdy vás mám kontaktovat?
Stránka 31 z 53
30
KKNEU0030 – Klinický standard pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis, verze 1.0










Nemohou se léky, které současně
užívám, nějak nepříznivě ovlivňovat
s léky, které jste mi předepsal?
Jaké jsou vedlejší účinky léků, které
jste mi předepsat?
Co mám dělat, pokud se vedlejší
účinky léků projeví?
Může mi pomoct operace?
Budu muset podstoupit operaci?
Jak bude probíhat operace?
Jaká jsou rizika operace?
Co se se mnou stane bezprostředně
po operaci?
Jak mi bude tlumena bolest?
Jaká bude kvalita mého života po
operaci (jídlo, pití, spaní, práce,
sociální aktivity)?











Jsou nějaké vedlejší účinky nebo
komplikace chirurgické léčby?
Jak bude vypadat jizva?
Budu soběstačný?
Budu moci ještě pracovat?
Jak dlouho budu v pracovní
neschopnosti?
Budu moci vykonávat stejnou práci
jako dosud?
Mohu očekávat nějaká pracovní
omezení?
Budu závislý na svých blízkých?
Budu potřebovat trvalou péči?
Budu mít sníženou pracovní
schopnost?
Mám nárok na invalidní důchod (plný,
částečný)?
Kontakty na odborná pracoviště
Všeobecná fakultní nemocnice
Neurologická klinika
1. LF UK a VFN – Centrum
myasthenia gravis Praha
Fakultní nemocnice Hradec
Králové
Neurologická klinika
Fakultní nemocnice Ostrava
Neurologická klinika
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
Tel.: 495 837 262
Web: www.fnhk.cz
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava–Poruba
Tel.: 597 373 383
E-mail: [email protected]
Web: www.fno.cz
Fakultní nemocnice Brno
Fakultní nemocnie Plzeň
Fakultní nemocnice Motol
Neurologická klinika
Neurologická klinika
Jihlavská 20
625 00 Brno
Tel.: 532 232 503
E-mail: [email protected]
Web: www.fnbrno.cz
Alej Svobody 80
304 60 Plzeň–Lochotín
Tel.: 377 103 401
E-mail: [email protected]
Web: www.fnplzen.cz
Neurologická klinika
UK 2. LF a FN Motol – Poradna
neuromuskulární
FTN
Krajská nemocnice Pardubice
Fakultní nemocnice Olomouc
Neurologická klinika
IPVZ/FTNsP - Poradna pro
diagnostiku a léčbu
nervosvalových onemocnění
Neurologická klinika - Poradna
pro neuromuskulární
onemocnění
Neurologická klinika Centrum pro diagnostiku a
léčbu demyelinizačních
onemocnění
Kateřinská 30
120 00 Praha 2
Tel.: 224 965 541
E-mail: [email protected]
Web: www.vfn.cz
Vídeňská 800
140 59 Praha 4–Krč
Tel.: 261 083 851
E-mail: [email protected]
Web: www.ftn.cz
Národní referenční centrum ©
Kyjevská 44
532 03 Pardubice
Tel.: 466 014 707
E-mail: [email protected]
Web: www.nemocnice-pardubice.cz
Odborná část
V úvalu 84
150 06 Praha 5
Tel.: 224 436 866
Web: www.fnmotol.cz
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
Tel.: 585 853 437, 585 853 423
E-mail: [email protected]
Web: www.fnol.cz
Stránka 32 z 53
30
KKNEU0030 – Klinický standard pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis, verze 1.0
10 VYUŽITELNOST KLINICKÉHO STANDARDU
PRO KONCENTRACI PÉČE
Nezbytnost specializované péče u nemocných s myasthenia gravis a onemocnění nervosvalového
přenosu je dána složitostí diagnostiky a léčby u těchto pacientů a relativně nízkého výskytu těchto
onemocnění. Proto je pro MG nutná koncentraci péče, která je popsaná v kapitole Kvalifikační
a technické požadavky poskytovatele. Prostřednictvím personálních požadavků, definovaného
technického vybavení a nezbytné dostupnosti vysoce kvalifikovaných druhů zdravotní péče lze zajistit
naplnění některých doporučení vydaných v tomto KS. Pouze vhodnou centralizací péče lze zajistit
kontinuální vyhodnocování výsledků péče, kontrolu dodržování tohoto klinického standardu,
srovnávání výsledků péče center v ČR i v zahraničí a zapojení pracovišť do velkých tuzemských
i mezinárodních komparativních studií.

Doporučení pro kapitolu Využitelnost klinického standardu
pro koncentraci péče
Pořadí
36.
Kvalita
vědeckého
důkazu
Doporučení
Koncentrace diagnostiky, léčby a následné péče
v Centrech pro diagnostiku a léčbu nervosvalových
chorob (CNSCH; viz příloha 8) a Centru MG Praha.
Národní referenční centrum ©
Odborná část
D
Síla
doporučení
Odkaz na
literaturu
IV
Stránka 33 z 53
30
KKNEU0030 – Klinický standard pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis, verze 1.0
11 PŘEHLED DOPORUČENÍ
Pořadí Doporučení
Kvalita
vědeckého
důkazu
Síla
doporučení
Odkaz na
literaturu
Kvalifikační a technické požadavky na poskytovatele
1.
Diagnostiku a léčbu MG je vhodné konzultovat
v Centrech pro diagnostiku a léčbu nervosvalových
onemocnění (CNSCH).
IV
D
[45, 46]
2.
U pacienta s MG je vedena léčba a trvalá
dispenzarizace v Centru MG Praha nebo v Centrech
pro diagnostiku a léčbu nervosvalových onemocnění
(CNSCH; viz příloha 8).
IV
D
[45, 46]
Proces péče
Diagnostika
3.
Každá jinak nevysvětlená unavitelnost, spojená se
slabostí svalstva extraokulárního a/nebo
orofaryngeálního, šíjového, pletencového či
respiračního je podezřelá z MG.
IV
D
[9, 15,
20]
4.
V případě podezření na MG je doporučeno, aby
praktický lékař či jiný specialista odeslal pacienta
ambulantnímu specialistovi – neurologovi.
IV
D
[45]
5.
V případě podezření na MG je kromě klasického
neurologického vyšetření, které neprokáže centrální
nebo periferní lézi, třeba provést speciální
myologické vyšetření, založené na zátěžových
(reparačních) testech predilekčně postižených
svalových skupin.
IV
D
[9, 15,
20]
6.
K ověření diagnózy MG je doporučeno provést
vyšetření protilátek Ab-AChR, event. Ab-MuSK.
Vyšetření je nutné provést v akreditované laboratoři.
IV
D
[9, 15,
20]
Národní referenční centrum ©
Odborná část
Stránka 34 z 53
30
KKNEU0030 – Klinický standard pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis, verze 1.0
Pořadí Doporučení
Kvalita
vědeckého
důkazu
Síla
doporučení
Odkaz na
literaturu
7.
Elektrofyziologické vyšetření (PŘÍLOHA Č. 5
ELEKTRODIAGNOSTIKA) je třeba provést vždy v případě
negativního nálezu protilátek, ale doporučuje se ho
provést při každém podezření na MG:
e) Generalizovaná MG: začít RSMN, vyšetřit
alespoň 2, při nejednoznačném nálezu
3 svaly/nervy. Nejvýtěžnější je vyšetření
proximálních svalů a je výhodné, když jde
o sval klinicky oslabený. Technicky
jednoduchá a dobře tolerovaná je RSMN
m. trapezius/n. accessorius a m. anconeus/
n. radialis. RSMN m. deltoideus/n. axillaris –
stimulace z Erbova bodu, je sice poměrně
senzitivní, ale pro pacienty dost nepříjemná
a je třeba dobře končetinu imobilizovat,
abychom zabránili pohybovým artefaktům.
Při pozitivním nálezu dekrementu je vhodné
provést izometrickou kontrakci a zhodnotit
postaktivační facilitaci. Při negativním
klidovém dekrementu je možno použít
déletrvající (1 min.) izometrickou kontrakci
k ev. průkazu postaktivační exhausce.
Při negativním nálezu repetitivní stimulaci
doplnit SF EMG.
f) Okulární (bulbární) MG: začít vyšetřením SF
EMG (m. orbicularis oculi nebo m. frontalis),
při negativním nálezu doplnit SF EMG u m.
extensor digitorum communis; při negativním
nálezu doplnit RSMN mimických
svalů/n.facialis.
g) Zjištěné abnormality hodnotit v korelaci
s klinickým obrazem a výsledky dalších
paraklinických testů (nejsou specifické
pro MG).
h) Vyšetření RSMN a zejména SF EMG provádět
pouze na pracovištích s dostatečnou
zkušeností s tímto vyšetřením (minimálně 25
vyšetřených pacientů ročně) a vlastními
normativními daty.
IV
D
[8, 27, 49,
55, 60]
8.
Pro zhodnocení klinických a laboratorních nálezů je
užitečné se řídit diagnostickými kriterii (PŘÍLOHA Č. 6
DIAGNOSTICKÁ KRITÉRIA MG).
IV
D
[9, 15,
20]
9.
U jisté diagnózy MG je nutné provést CT mediastina
k vyloučení thymomu.
IV
D
[12]
IV
D
[44, 46]
10. U jisté, nebo pravděpodobné diagnózy MG je vhodné
odeslat pacienta na specializované pracoviště
(Centrum MG Praha, Centra pro diagnostiku a léčbu
nervosvalových onemocnění (CNSCH; PŘÍLOHA Č. 8)
ke zvážení dalšího postupu.
Národní referenční centrum ©
Odborná část
Stránka 35 z 53
30
KKNEU0030 – Klinický standard pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis, verze 1.0
Kvalita
vědeckého
důkazu
Síla
doporučení
11. ICHE jsou v léčbě MG léky první volby (se zvýšenou
opatrností u pacientů s Ab-MuSK).
IV
D
[23, 61]
12. IVIG nebo VPF jsou doporučeny v těžkých případech
k navození klinické remise nebo přípravě
k thymektomii.
III
B
[23, 61]
13. IVIG stejně jako VPF jsou účinné u exacerbace MG.
II
A
[23, 61]
14. Opakovaná VPF není doporučena jako léčba vedoucí
k trvalé imunosupresi.
III
B
[23, 61]
15. U pacientů bez thymomu je TE doporučena jako
postup zvyšující pravděpodobnost navození remise
nebo zlepšení klinického stavu.
III
B
[16, 28,
48, 52,
56]
16. TE není indikována u OMG a generalizované MG
s Ab-MuSK.
IV
D
[16, 28,
48, 52,
56]
17. MG s thymomem je indikována k TE, pokud není
interní kontraindikace.
IV
D
[16, 28,
48, 52,
56]
18. Thymektomie spočívá v kompletním odstranění
thymu, (thymomu) s odstraněním mediastinálního
tuku v předním mediastinu.
IV
D
[8,19,39,
43,47]
19. Operace by měly být prováděny v centrech, která
mají s tímto onemocněním dostatek zkušeností.
IV
D
[16, 28,
48, 52,
56]
20. Přístupy k brzlíku jsou klasický z parciální
sternotomie, totální stereotomie je indikována
u velkých nádorů, které vyžadují větší operační
přístup.
IV
D
[16, 28,
48, 52,
56]
21. Miniinvazivní metody jsou metodou volby zejména
z důvodu lepšího kosmetického efektu u mladých žen
s nízkým BMI.
D
IV
[38,44]
22. Nádory thymu a jejich následná léčba by měla být
konzultována s onkology specialisty na tuto
problematiku.
D
IV
[16, 28,
48, 52,
56]
23. Orální kortikosteroidy jsou léky první volby v případě
potřeby nasazení IS.
D
IV
[23, 61]
24. Vysoké dávky parenterálních kortikosteroidů nebo
nasazení vyšší dávky perorálních kortikosteroidů
mohou způsobit náhlé zhoršení, zejména u pacientů
s oslabením orofaryngeálních svalů.
D
IV
[23, 61]
25. V případě potřeby dlouhodobé IS je azathioprin
doporučen jako „kortikosteroidy šetřící“ lék první
volby k docílení jejich co nejnižší dávky.
A
I
[23, 61]
Pořadí Doporučení
Odkaz na
literaturu
Léčba a management MG
Národní referenční centrum ©
Odborná část
Stránka 36 z 53
30
KKNEU0030 – Klinický standard pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis, verze 1.0
Kvalita
vědeckého
důkazu
Síla
doporučení
26. Efekt mykofenolát mofetylu není jednoznačně
dokumentován, přesto je indikován u pacientů
netolerujících nebo neodpovídajících na azathioprin.
B
III
[23, 61]
27. Cyklosporin je efektivním lékem, má významné
nežádoucí účinky (nefrotoxicita a arteriální
hypertenze), je doporučen jen u pacientů
netolerujících nebo neodpovídajících na azathioprin.
B
III
[23, 61]
28. Nežádoucí účinky cyklofosfamidu (útlum kostní
dřeně, oportunní infekce, toxicita močového
měchýře, sterilita a karcinogenní riziko) limitují jeho
použítí u pacientů netolerujících nebo
neodpovídajících na kombinovanou léčbu
kortikosteroidy s azathioprinem, cyklosporinem nebo
mykofenolát mofetilem.
B
III
[23, 61]
29. FK506 (tacrolimus) může být indikován u obtížně
kontrolovatelné MG, zejména s protilátkami Ab-RyR.
C
III
[23, 61]
30. U pacientů neragujících na všechny dostupné
způsoby léčby, nebo při nežádoucích účincích této
léčby je možné použít experimentální léčbu
rituximabem, imunoadsorbci nebo
vysokodávkovanou imunoablaci s podporou
kmenových buněk na pracovištích, které s touto
léčbou mají praktické zkušenosti.
D
IV
[11, 23,
61]
31. U konzervativně léčených pacientů se doporučuje
kontrolovat CT mediastina nejméně po 3 letech
k vyloučení thymomu.
D
IV
[23, 61]
32. U stabilizovaných pacientů fyzický trénink zlepšuje
svalovou sílu, dechová rehabilitace respirační funkce.
D
IV
[23, 61]
33. U pacientů, kteří nejsou léčeni IS, je možné sezónní
očkování proti chřipce.
D
IV
[10]
34. ICHE a nízké dávky orálních kortikosteroidů je možné
podávat u gravidních žen, imunosupresiva je třeba
vysadit 3 měsíce před plánovanou graviditou.
D
IV
[23, 61]
D
IV
D
IV
Pořadí Doporučení
Odkaz na
literaturu
Výsledky
35. Zajištění sběru dat a vedení registru je nezbytné
pro zpracování potřebného spektra ukazatelů a
zajištění efektivní léčby. Je určeno především pro
Centrum pro diagnostiku a léčbu MG a
nervosvalových onemocnění.
Koncentrace péče
36. Koncentrace diagnostiky, léčby a následné péče
v Centrech pro diagnostiku a léčbu nervosvalových
chorob (CNSCH; viz příloha 8) a Centru MG Praha.
Pozn. Charakteristika jednotlivých léčiv a léčebné schéma je uvedena v příloze 7.
Národní referenční centrum ©
Odborná část
Stránka 37 z 53
30
KKNEU0030 – Klinický standard pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis, verze 1.0
12 ODKAZY NA LITERATURU
12.1 Platné legislativní normy České republiky:
1. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění
2. Vyhláška č. 134/98 Sb., Seznam zdravotních výkonů, v platném znění
3. Vyhláška č. 60/97 Sb., dispenzární péče, v platném znění
4. Zákon č. 20/66 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění
5. Metodické opatření č. 12/98 Věstníku MZd (Koncepce následné lůžkové péče), v platném znění
6. Vyhláška č. 434/92 Sb., o zdravotnické záchranné službě, v platném znění
7. Vyhláška č. 221/2010 Sb., o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení,
v platném znění
Poznámka: kompletní přehled aktuální legislativa pro oblast zdravotnictví je dostupná na webových
stránkách
MZ
ČR:
http://www.mzcr.cz/Odbornik/Categories984-seznam-platnych-predpisu-asmernic.html
12.2 Odborné literární odkazy:
8. Ambler Z. Neurofyziologie a elektrodiagnostika nervosvalového přenosu. Neurol pro praxi 2010;
11(2): 81–84.
9. Angelini C. Diagnosis and management of autoimmune myasthenia gravis. Clin Drug Investig
2011; 31: 1-14.
10. Auriel E, Regev K, Dori A, Karni A. Safety of influenza and H1N1 vaccinations in patients with
myasthenia gravis, and patient compliance. Muscle Nerve 2011; 43(6): 893-894.
11. Blaha M, Pit'ha J, Blaha V, Lanska M, Maly J, Filip S et al. Extracorporeal immunoglobulin
elimination for the treatment of severe myasthenia gravis. J Biomed Biotechnol 2010; 31: 1-6.
12. Brainin M, Barnes M, Baron JC, Gilhus NE, Hughes R, Selmaj K et al. Guidance for the preparation
of neurological management guidelines by EFNS scientific task forces – revised recommendations
2004. Eur J Neurol 2004; 11: 577-581.
13. Carr AS, Cardwell CR, McCarron PO, McConville J. A systematic review of population based
epidemiological studies in Myasthenia Gravis. BMC Neurol 2010; 10: 46.
14. Farrugia ME, Vincent A. Autoimmune mediated neuromuscular junction defects. Curr Opin Neurol
2010; 23: 489-495.
15. Firman G. Diagnostic Criteria for Myasthenia Gravis, 2009. Dostupné z URL:
http://www.medicalcriteria.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=162:neuro
mg&catid=64:neurology&Itemid=80&lang=en
16. Gagner M., Inabnet WB. Minimally invasive endoscopic surgery. Philadelphia: Lippincot Williams
and Wilkins 2002.
17. Goldenberg WD, Sinert RH. Myasthenia Gravis. Dostupné z URL:
http://emedicine.medscape.com/article/793136-overview
18. Guptil JT, Marano A, Krueger A, Sonders DB. Cost analysis of myasthenia gravis from a large U.S.
insurance database. Dostupné z URL:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mus.22212/abstract
19. Guptill JT, Sanders DB. Update on muscle-specific tyrosine kinase antibody positive myasthenia
gravis. Curr Opin Neurol 2010; 23: 530-535.
Národní referenční centrum ©
Odborná část
Stránka 38 z 53
30
KKNEU0030 – Klinický standard pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis, verze 1.0
20. Kaminski HJ (ed). Myasthenia gravis and related disorders. 2nd ed. New York: Humana Press
2009.
21. Kraus J, Piťha J. Juvenilní myasthenia gravis. Naše zkušenosti s příznivým efektem thymektomie.
Cs Pediat 1998, 53 (11): 670-678.
22. Kupersmith MJ, Ying G. Ocular motor dysfunction and ptosis in ocular myasthenia gravis: effects
of treatment Br J Ophthalmol 2005; 89: 1330–1334.
23. Mantegazza R, Bonanno S, Camera G, Antozzi C. Current and emerging therapies for the
treatment of myasthenia gravis. Neuropsychiatric Disease and Treatment 2011: 7 151–160.
24. McGrogan A, Sneddon S, de Vries CS. The incidence of myasthenia gravis: a systematic literature
review. Neuroepidemiology 2010; 34(3): 171-183.
25. Merigigoli MN, Sandsers DB. Autoimmune myasthenia gravis: emerging clinical and biological
heterogenity. Lancet Neurol 2009: 8(5): 475-490.
26. Minamia N, Fujikia N, Doia S, Shimab K, Niinoc M, Kikuchia S, Sasakid H. Five-year follow-up with
low-dose tacrolimus in patients with myasthenia gravis. J Neurol Sci 2011; 300: 59-62.
27. Oh SJ. Electromyography. Neuromuscular transmission studies. Baltimore: Williams & Wilkins
1988.
28. Pearson F. G. Thoracic surgery. New York: Churchill Livingston 1995.
29. Piťha J, Matějková E. Asociace HLA antigenů s myasthenia gravis u české populace Cesk Slov
Neurol N 1998; 61/94: 7–12.
30. Piťha J. Současné léčebné možnosti myasthenia gravis. Remedia, 3, 1994, s. 166 – 175.
31. Piťha J. První zkušenosti s terapií cyclosporinem A u myasthenia gravis. Cesk Slov Neurol N 1994;
57/90: 237–241.
32. Piťha J, Bakosová M, Šmat V, Tichý J, Šimková L. Praktické zkušenosti s diagnostikou a terapií
myasthenia gravis. Prakt Lék 1995; 72(9): 415–420.
33. Piťha J, Medová E. Imunosupresivní terapeutické postupy u myasthenia gravis. In: Hána I,Bilej M,
Mára M (eds). Sborník 12. pracovní imunologické konference. Praha: Česká imunologická
společnost 1996: 85–89.
34. Piťha J, Schutzner J, Šmat V. Manifestace myasthenia gravis po extirpaci thymomu torakotomií.
Rozhl Chir 1998; 76(6): 241–244.
35. Piťha J. Imunitně podmíněné poruchy nervosvalového přenosu. In: Havrdová E. et al.
Neuroimunologie. Praha: Maxdorf 2001: 279–295.
36. Piťha J. Myasthenia gravis dětského věku. Vox Pediatriae 2002; 2/3: 30–34.
37. Piťha J, Ambler Z. Myasthenia gravis. In: Kolektiv autorů: Neurologie. Praha: Triton 2003: 188–
202.
38. Piťha J, Ambler Z. Nejčastější chyby a omyly v diagnostice a terapii myasthenia gravis. Neurologie
pro praxi 2004, 5(5): 285 – 290.
39. Piťha J. Farmakologické ovlivnění nervosvalového přenosu u myasthenia gravis. Remedia 2004, 14
(6): 485 – 494.
40. Piťha J. Myasthenia gravis. Obávaná diagnóza? Praha: Maxdorf 2004.
41. Piťha J, Doležil D, Nováková I, Šimková L. První zkušenosti s terapií mycophenolate mofetilem
u refrakterní myasthenia gravis. Cesk Slov Neurol N 2005; 68/101: 4-8.
42. Piťha J. Imunopatogeneze a klinický obraz myasthenia gravis. In: Schützner J, Šmat V (eds).
Myasthenia Gravis. Komplexní pojetí a chirurgická léčba. Praha: Galen 2005: 19–30.
43. Piťha J, Šimková L, Nováková I. Konzervativní terapie myasthenia gravis. In: Schützner J. Šmat V
(eds). Myasthenia gravis. Komplexní pojetí a chirurgická léčba. Praha: Galen 2005: 79–92.
Národní referenční centrum ©
Odborná část
Stránka 39 z 53
30
KKNEU0030 – Klinický standard pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis, verze 1.0
44. Piťha J. Praktické zkušenosti s klinickou diagnostikou u myasthenia gravis. Neurol pro praxi 2010:
11(2): 90-94.
45. Piťha J. a kol. Myasthenia gravis a ostatní poruchy nervosvalového přenosu. Praha: Maxdorf 2010.
46. Podmínky vzniku center pro diagnostiku a léčbu nervosvalových onemocnění. Dostupné z URL:
http://www.neuromuskularni-sekce.cz/index.php?pg=home--podminky-vzniku-center-prodiagnostiku-a-lecbu-nervosvalovych-onemocneni
47. Rückert JC, Ismail M, Swierzy M, Sobel H, Rogalla P, Meisel A et al. Thoracoscopic thymectomy
with the da Vinci robotic systém for myasthenia gravis. Ann N Y Acad Sci 2008; 1132: 329-335.
48. Řehák F, Šmat V. Chirurgie plic a mediastina. Praha: Avicenum 1986.
49. Sanders DB, Howard JF Jr. AAEE minimonograph #25: Single-fiber electromyography
in myasthenia gravis. Muscle Nerve 1986; 9(9): 809-819.
50. Sanders DB. Generalised myasthenia gravis: Clinical presentation and diagnosis. In: Kaminski HJ
(ed). Myasthenia gravis: Diagnosis and Treatment. Education program syllabus American
Academy of Neurology. 56th Anual Meeting. San Franscisco: 2004: 10–17.
51. Shah AK. Myasthenia Gravis. Dostupné z URL: http://emedicine.medscape.com/article/1171206overview.
52. Shields TW. Mediastinal surgery. Philadelphia, London: Lea and Febiger 1991.
53. Shiono H, Kadota Y, Hayashi A, Okamura M. Comparison of outcomes after extended thymectomy
for myasthenia gravis: bilateral thoracosciopic approach versus sternotomy. Surg Laparosc Endosc
Percutan 2009; 19(6): 424-427.
54. Skiele GO, Apostolski S, Evoli A, Gilhus NE, Illa I, Harms L et al. Guidelines for treatment
of autoimmune neuromuscular transmission disorders. Eur J Neurol 2010; 17: 893-902.
55. Stalberg E, Trontelj JV. Single Fiber Electromyography. Studies in Healthy and Diseased Muscle.
New York: Raven Press 1994.
56. Šmat V, Schützner J. 50 let thymektomie. Rozhl Chir 1998; 77(6): 235-236.
57. Špalek P. Myasténia gravis. Cesk Slov Neurol N 2008; 71/104: 7-24.
58. Špalek P. Autoprotilátkami sprostredkované ochorenia nervosvalového spojenia. Neurol pro praxi
2010; 11(2): 85-89.
59. Tesar V, Jelinkova E, Jirsa M, Bakosova M, Pitha J, Chabova V. Solubile adhesion molecules and
cytokines in patients with myasthenia gravis treated by plasma exchange. Blood Purif 2000;
18(2): 115–120.
60. Trontelj JV, Mihelin M, Fernandez JM, Stalberg E. Axonal stimulation for end-plate jitter studies.
J Neurol Neurosurg Psychiatry 1986; 49(6): 677-685.
61. Vincent A. The recommendations were prepared taking into account feedback from D Hilton-Jones
in Oxford and some of our partners (A Melms, J Verschuuren, Apostololski, M Farrugia, A KosteraPruszczyk, T Chantall, F Deymeer, I Hart, E Gillus and M Carvalho). Myasthenia Gravis: Clinical
guidelines, 2008. Dostupné z URL: http://www.euromyasthenia.org
62. Voháňka S. Farmakoterapie myasthenia gravis. Neurol pro praxi, 2010; 11(2): 95-99.
63. Zamecnik J, Vesely D, Jakubicka B, Simkova L, Pitha J, Schutzner J et al. Muscle lymphocytic
infiltrates in thymoma-associated myasthenia gravis are phenotypically differen from those
in polymyositis.Neuromuscul Disord 2007; 17(11-12): 935-942.
64. Zamecnik J, Vesely D, Jakubicka B, Cibula A, Pitha J, Schutzner J et al. Atrophy of type II fibres
in myasthenia gravis muscle in thymectomized patients: steroid-induced change with prognostic
impact. J Cell Mol Med 2009; 13(8B): 2008-2018.
Národní referenční centrum ©
Odborná část
Stránka 40 z 53
30
KKNEU0030 – Klinický standard pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis, verze 1.0
13 PŘÍLOHY
Příloha č. 1.
Myasthenia gravis – imunopatogenetická klasifikace
Příloha č. 2.
Klasifikace myasthenia gravis dle MGFA
Příloha č. 3.
Kvantitativní skóre myastenie gravis (QMGS) dle MGFA
Příloha č. 4.
MGFA postintervenční status
Příloha č. 5.
Elektrodiagnostika
Příloha č. 6.
Diagnostická kritéria MG
Příloha č. 7.
Charakteristika jednotlivých léčiv
Příloha č. 8.
Podmínky vzniku center pro diagnostiku a léčbu nervosvalových onemocnění
Národní referenční centrum ©
Odborná část
Stránka 41 z 53
30
KKNEU0030 – Klinický standard pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis, verze 1.0
Příloha č. 1. Myasthenia gravis - imunopatogenetická
klasifikace
SPMG
s časnou
manifestací
MGAT
SNMG
s pozdní
manifestací
SNMG
s MuSK
protilátkami
Výskyt
20 – 25 %
40 – 45 %
10-15 %
8%
7%
Věk při vzniku
< 45 roků
> 45 roků
každý věk
(nejčastěji 40
- 60)
každý věk
každý věk,
najčastěji
mladí
1:3
2:1
1:1
1:1
1:4
Autoprotilátky
proti AChR
proti AChR
někdy proti
titinu
proti AChR,
titinu, RyR
žádné
žádné proti
AChR,
pozitivní proti
MuSK
Thymus
hyperplazie
atrofie
thymom
nejčastěji
hyperplázie
normální nález
Reakce na TE
obvykle dobrá
nedostatečná
variabilní
obvykle dobrá
nedostatečná
Reakce na IS
dobrá
velmi dobrá
dobrá
obvykle dobrá
uspokojivá
Muži : ženy
Legenda:
AChR
IS
MGAT
MuSK
RyR
SNMG
SPMG
TE
Acetylcholinový receptor
Imunosuprese, imunosupresiva
Myasthenia gravis asociovaná s thymomem
Svalově specifická tyrosin kináza
Ryanodinový receptor
Seronegativní myasthenia gravis
Seropozitivní myasthenia gravis
Thymektomie
Národní referenční centrum ©
Odborná část
Stránka 42 z 53
30
KKNEU0030 – Klinický standard pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis, verze 1.0
Příloha č. 2. Klasifikace myasthenia gravis dle MGFA
Stupeň
Popis
I
Oslabení očních svalů, možné oslabení uzávěru víčka, nevyskytuje se oslabení
jiných svalů
II
Oslabení očních svalů jakékoliv
intenzity, lehké oslabení ostatních svalů
III
IV
V
Oslabení očních svalů jakékoliv
intenzity, střední oslabení ostatních
svalů
Oslabení očních svalů jakékoliv
intenzity, těžké oslabení ostatních svalů
IIa
Převaha oslabení svalů
končetin a axiálních
IIb
Převaha oslabení bulbárních
a/nebo respiračních svalů
IIIa
Převaha oslabení svalů
končetin a axiálních
IIIb
Převaha oslabení svalů
bulbárních a/nebo respiračních
IVa
Převaha oslabení svalů
končetin a axiálních
IVb
Převaha oslabení svalů
bulbárních a/nebo respiračních
Intubace pro myastenickou krizi
Národní referenční centrum ©
Odborná část
Stránka 43 z 53
30
KKNEU0030 – Klinický standard pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis, verze 1.0
Příloha č. 3. Kvantitativní skóre myasthenia gravis (QMGS)
dle MGFA
Stupeň
0
1
2
3
Dvojité vidění při pohledu
do strany (sek.)
61
11-60
1-10
Spontánně
Ptóza (pohled vzhůru) sek.
61
11-60
1-10
Spontánně
Normální síla při
zavírání očí
Úplně zavře,
určitá slabost,
schopen odporu
Úplně zavře,
není schopen
odporu
Nezavře úplně
Normální
Minimální kašel
Těžký kašel,
zaskakování,
nosní
regurgitace
Neschopen
polknout
Žádná
30-49
10-29
do 9
Rozpažení PHK (90 st., vsedě),
sek.
240
90-239
10-89
0-9
Rozpažení LHK (90 st., vsedě),
sek.
240
90-239
10-89
0-9
FVC, % tabelované hodnoty
80 a více
65-79
50-64
Pod 50
Stisk PHK (kg)
muž
žena
45 a více
30 a více
15-44
10-29
5-14
5-9
0-4
0-4
Stisk LHK (kg)
Muž
Žena
45 a více
30 a více
15-44
10-29
5-14
5-9
0-4
0-4
Zvedání hlavy vleže (45 st.), sek.
120
30-119
1-29
0
PDK elevace vleže (45 st.), sek.
100
31-99
1-30
0
LDK elevace vleže (45 st.), sek.
100
31-99
1-30
0
Mimické svaly (musculus
orbicularis oculi)
Polykání (1 dcl)
Hlasitá řeč (počítá do 50
(začátek dysartrie)
(minimum 0, maximum 39 bodů)
Legenda:
FVC
LDK
LHK
MGFA
PDK
PHK
QMGS
„Forced vital kapacity“ – usilovná vitální kapacita
Levá dolní končetina
Levá horní končetina
Myasthenia Gravis Foundation of America
Pravá dolní končetina
Pravá horní končetina
Kvantitativní skóre myasthenia gravis
Národní referenční centrum ©
Odborná část
Stránka 44 z 53
30
KKNEU0030 – Klinický standard pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis, verze 1.0
Příloha č. 4. MGFA postintervenční status
Kompletní stabilní remise
(KSR)
Žádné subjektivní potíže ani symptomy alespoň jeden rok,
bez terapie jeden rok
Akceptuje se izolovaná slabost m. orbicularis oculi
Farmakologická remise (FR)
Stejná kritéria, ale pacient je léčen. Nesmí ale brát inhibitory
acetylcholinesterázy
Minimální manifestace (MM)
Žádné příznaky funkčního omezení, může být určitá slabost
některých svalů.
Změny
Zlepšen
Podstatný pokles potíží nebo podstatná redukce medikace
Nezměněn
Žádné podstatné změny klinické symptomatiky nebo medikace
Zhoršen
Podstatný nárůst klinických projevů nebo podstatný nárůst medikace
Exacerbace
Pacient, který splňoval kritéria KSR, FR nebo MM, ale následně došlo
k rozvoji klinických potíží, které tato kritéria nepřipouští
Smrt z důvodu MG
Pacient zemřel v důsledku MG, v důsledku komplikací léčby nebo
do 30 dnů po thymektomii
Legenda:
FR
KSR
MG
MGFA
MM
Farmakologická remise
Kompletní stabilní remise
Myasthenia gravis
Myasthenia Gravis Foundation of America
Minimální manifestace
Národní referenční centrum ©
Odborná část
Stránka 45 z 53
30
KKNEU0030 – Klinický standard pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis, verze 1.0
Příloha č. 5. Elektrodiagnostika
A. Repetitivní stimulace motorického nervu (RSMN)
Provádí se stimulace sérií 6–10 stimulů při nízké frekvenci 2–3 Hz. Za dekrement je považován
konstantní a reprodukovatelný pokles amplitudy sumačního akčního svalového potenciálu (obvykle
o 10 % a více). Dekrement má charakteristický vzorec: amplitudy klesají exponenciálně od 2. do 4.–5.
odpovědi, potom již k poklesu nedochází, resp. nastává mírný vzestup.
Při vyšetření bezprostředně po izometrické zátěži (10–30 s podle svalové síly) dojde k snížení
dekrementu (postaktivační facilitace), v následujících minutách se dekrement zvýrazní (postfacilitační
exhausce) a po 3. minutě se vrací do původních hodnot.
Senzitivita RSMN dosahuje u generalizované MG 75–80 %, u okulární MG 45–50 %.
Záchyt abnormalit je nejvyšší při snímání ze svalů inervovaných kraniálními nervy (n. facialis/m.
mentalis, n. accessorius/m. trapezius), poněkud menší je na kořenových svalech (n. axillaris/m.
deltoideus) a nejmenší je v oblasti distálních svalů (n. ulnaris m. abductor digiti minimi). Relativně
vysokou senzitivitu má vyšetření n. radialis/m. anconeus. Senzitivita se zvyšuje vyšetřením paretických
svalů. Zjištěné abnormality nejsou specifické pro MG. Pozitivitu snižuje podávání inhbitorů
acetylcholinesterázy, proto je třeba je vysadit 12 hodin před vyšetřením RSMN.
B. Vyšetření nervosvalového jitteru metodou elektromyografie jednotlivého
vlákna („single fiber EMG“ – SF EMG)
Vyšetření vyžaduje speciální software a jehlovou elektrodu se snímacím oknem velikosti 25 µm.
Snímání je možné:
a. při volní kontrakci (obdobným způsobem a ve všech svalech jako u konvenční jehlové
EMG) nebo
b. při stimulaci nervových vláken (axonů) intramuskulárně či extramuskulárně technikou tzv.
mikrostimulace (nejčastěji vyšetřovanými svaly s dostupnými normativními daty jsou
m. orbicularis oculi nebo m. frontalis (stimulace n. facialis) a m. extensor digitorum
communis (intramuskulární stimulace). Hodnocenými parametry jsou: individuální jitter
jednotlivých párů (u volní kontrakce) nebo plotének (při stimulační metody), průměrný
jitter 20 párů nebo plotének, a dále přítomnost a četnost bloků.
Tzv. jitter je ukazatelem variability nervosvalového přenosu a měřítkem tzv. bezpečnostního faktoru
nervosvalové ploténky. Vypočítává se jako průměrná hodnota následných rozdílů („mean
of consecutive differences“ – MCD) interpotenciálových intervalů (IPI).
Vyšetření při volní aktivaci znamená, že se hodnotí rozdíl intervalů mezi dvojící akčních potenciálů
jednotlivých svalových vláken patřících k téže motorické jednotce a aktivovaných synchronně.
Variabilita je podmíněna charakterem nervosvalového přenosu obou nervosvalových plotének. Hodnotí
se jitter optimálně 20 dvojic. (Normální jitter se pohybuje v rozmezí 5–50 ms, liší se v jednotlivých
svalech, k dispozici jsou normativní hodnoty pro některé svaly.)
Při vyšetření axonální stimulací je IPI měřen mezi stimulačním artefaktem a akčním potenciálem
jednoho svalového vlákna. Hodnoty jitteru získaného stimulační technikou odrážejí variabilitu přenosu
jednotlivou nervosvalovou ploténkou a jsou asi o 30 % nižší. Výhodou stimulační techniky je
podstatně menší náročnost na spolupráci pacienta, možnost použití různé stimulační frekvence,
selektivní vyšetření funkce jednotlivé nervosvalové ploténky (ne páru) a vyšetření širší populace
motorických jednotek o různém prahu.
U myastenie jde o paraklinický test s nejvyšší senzitivitou. Senzitivita dosahuje u okulární MG 80 %
a u generalizované MG 95–100 %. Zjištěné abnormality nejsou specifické pro MG [1,18,40,46,51].
Národní referenční centrum ©
Odborná část
Stránka 46 z 53
30
KKNEU0030 – Klinický standard pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis, verze 1.0
Příloha č. 6. Diagnostická kritéria MG a diferenciální
diagnostika
Diagnostická kritéria podle AAN
1. Definitivní MG
Anamnéza svalové slabosti a unavitelnosti a klinické vyšetření, které je normální, kromě slabosti, která
neodpovídá anatomické lokalizaci parézy jednoho, nebo více periferních nervů plus:

alespoň 1 ze dvou následujících kritérií:
a) pozitivníprotilátky proti AChR nebo anti MuSK nebo
b) dekrement při RSMN nebo zvýšený jitter při SF EMG bez elektrofyziologických známek
neurogenní, či myogenní léze
nebo
 3 z následujících kritérií:
a) anamnéza svalové slabosti a unavitelnosti, která se akcentuje po zátěži a zlepšuje se
po odpočinku
b) pozorované změny v lokalizaci svalové slabosti v průběhu choroby
c) pozorované zlepšení po odpočinku, či v chladu, zhoršení po fyzické zátěži
d) zlepšení objektivního nálezu (např. ptózy, artikulace, elevace HK) po podání ICHE
parenterálně, nejlépe i. v. aplikací Syntostigminu
e) evidentní zlepšení po podání perorálních ICHE
f)
pozorované zlepšení po VPF, IVIG, kortikoidech nebo IS
2. Pravděpodobná MG
Anamnéza svalové slabosti a unavitelnosti a klinické vyšetření, které neodpovídá anatomické lokalizaci
parézy jednoho, či více periferních nervů a neodpovídá plně kriteriím definitivní MG plus alespoň
2 z následujících kritérií:
a) anamnéza svalové slabosti a unavitelnosti, která se akcentuje po zátěži a zlepšuje se
po odpočinku
b) pozorované změny v lokalizaci svalové slabosti v průběhu choroby
c) pozorované zlepšení po odpočinku, či v chladu, zhoršení po fyzické zátěži
d) evidentní zlepšení po podání ICHE parenterálně, nejlépe i. v. aplikací Syntostigminu
e) evidentní zlepšení po podání perorálních ICHE
f)
pozorované zlepšení po VPF, IVIG, kortikoidech nebo IS
3. Možná MG
Anamnéza svalové slabosti a unavitelnosti, která plně neodpovídá kritériím definitivní nebo
pravděpodobné MG plus alespoň 1 z následujících kritérií:
1. anamnéza svalové slabosti a unavitelnosti, která se akcentuje zátěží a zlepšuje se
po odpočinku
2. klinické vyšetření neodpovídá anatomické lokalizaci parézy jednoho, či více periferních nervů,
s pozorovaným zlepšením po odpočinku, či v chladu a zhoršením po fyzické zátěži
3. pozorované změny v lokalizaci slabosti v průběhu choroby
4. evidentní zlepšení po podání ICHE parenterálně, nejlépe i. v. aplikací Syntostigminu
5. evidentní zlepšení po podání perorálních ICHE
6. pozorované zlepšení po VPF, IVIG, kortikoidech nebo IS
Národní referenční centrum ©
Odborná část
Stránka 47 z 53
30
KKNEU0030 – Klinický standard pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis, verze 1.0
Diagnostická kritéria okulární MG
1. Ptóza jednoho nebo obou horních víček ne v důsledku lokální afekce, která se většinou zhorší
po zátěži a zlepší po odpočinku.
2. Slabost extraokulárního svalstva na jednom nebo obou očích, neodpovídající paréze nervus
oculomotorius. Pokud je slabost pouze musculus rectus lateralis, musí dojít k jednoznačnému
zlepšení odpočinkem nebo farmakologickým testem.
3. Může být přítomna slabost jednoho nebo obou musculi orbicularis oculi, ale žádná jiná slabost
svalů hlavy a krku.
4. Žádná porucha zornic a jejich reakcí kromě předchozích místních onemocnění nebo chirurgických
zákroků.
5. Je třeba naplnit následující A + B, nebo C nebo D, nebo E:
A. Jednoznačné zhoršení ptózy pohledem vzhůru po dobu 30 až 60 sec nebo zhoršení
monokulární dukce po 120 sekundách pohledu ve směru akce.
B. Ústup ptózy horního víčka po 30 sec až 10 minutách zavření víček. Zlepšení
po monokulární dukci 120 až 180 sec pohledu ve směru antagonisty.
C. Pozitivní syntostigminový test.
D. Abnormální RSMN s minimálním dekrementem 10 %.
E. Zvýšená hladina Ab-AChR.
Vylučující kritéria – diferenciální diagnostika







kongenitální myastenický syndrom, myopatie, onemocnění motoneuronu
roztroušená skleróza, varianty Guillanova-Barrého syndromu (např. Miller-Fisherův syndrom)
otravy organofosfáty, botulismus
Lambert-Eatonův syndrom
cévní mozková příhoda
užití léků: neuromuskulární blokátory, aminoglykosidy, penicilamin, antimalarika, kolistin,
streptomycin, polymyxin B, tetracyklin
hypokalémie; hypofosfatémie
V rámci projektu Euromyasthenia byl vytvořen Laboratorní a klinický standard MG. V rámci tohoto
standardu bylo vypracováno doporučení pro optimální diagnostický proces MG, které by mělo sloužit
zejména praktický neurologům a ostatním lékařům, které mají malé zkušenosti s diagnostikou MG, ale
i pro účely standardizace jednotných diagnostických guidelines v rámcí zemí Evropské Unie [61].
Národní referenční centrum ©
Odborná část
Stránka 48 z 53
30
KKNEU0030 – Klinický standard pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis, verze 1.0
Obr. 1 Schéma doporučení pro optimální diagnostický proces MG
Národní referenční centrum ©
Odborná část
Stránka 49 z 53
30
KKNEU0030 – Klinický standard pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis, verze 1.0
Příloha č. 7. Charakteristika jednotlivých léčiv
Preparát
Indikace
Výhody
Nežádoucí
účinky
Monitorování
Obvyklá dávka
pro dospělé
Třída
doporučení
pyridostigmin Lék 1. volby
u většiny
pacientů
Nikotinové,
muskarinové,
cholinergní
krize
60 mg 4–5x denně
IV.
ambenonium
Lék 2. volby
při neučinnosti
nebo
nežádoucích
účincích
Mestinonu
Nikotinové,
muskarinové,
cholinergní
krize
10 mg 4–5x denně
IV.
distigmin
Doplňující léčba,
zejména
v případech
ranní svalové
slabosti
Nikotinové,
muskarinové,
cholinergní
krize
2,5–5 mg na noc
IV.
neostigmin
Doplňující
krátkodobá
léčba
ke zlepšení
kousání a
polykání
Nikotinové,
muskarinové,
cholinergní
krize
7,5–15 mg p. o.
0,5 hod. před jídlem
nebo
0,5 mg pomalu
i. v.
IV.
prednison
(methylprednisolon)
Signifikantní
disabilita,
efektivní
dlouhodobá IS,
Zahájení 20 mg
denně nebo
obden, zvyšovat
obden
o 5 mg
nebo
jednou za 3–5 dnů
o 10mg
na dávku 50–60
mg denně nebo
obden.
Pokud je zlepšení
stabilní (po 6–10
týdnech) postupně
snižovat (5 –10
mg/týden) na 5–0
mg obden
IV.
Zpočátku 2,5–3
mg/kg denně,
udržovací dávky
1,5–2,5 mg/d
jednou denně
I. 1
III. 2
Aza
Dlouhodobá IS.
Steroidy šetřící
efekt
Relativě rychlý
efekt, účinný
u většiny
pacientů
Relativě
bezpečný lék
Přechodná
inciciální
exacerbace
Hlavní dlouhodobé
n. ú.:
cushingoidní
habitus,
hypertenze,
diabetes, GIT,
myopatie,
kloubní nekrózy,
osteoporóza,
akne, strie,
psychózy,
glaukom,
katarakta,
infekce
Před nasazením
trombofilní
markery
Dlouhodobý
nástup účinku (6–
12 měsíců).
Pravděpodobné
vyšší
kancerogenní
riziko,
redukce RBC,
WBC, trombocytů,
GI dyskomfort,
pankreatitis,
jaterní dysfunkce
Před nasazením
hladina TPMT,
Hb, WBC, jaterní
testy
Tělesná hmotnost
krevní tlak,
elektrolyty,
oční vyšetření
BMI
Preventivní podání
H2 blokátorů nebo
inhibitorů
protonové pumpy,
kalcium, vit. D
event. bifosfonáty
1 kombinace s KS
2 samostatně
Národní referenční centrum ©
Odborná část
Stránka 50 z 53
30
KKNEU0030 – Klinický standard pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis, verze 1.0
Preparát
Indikace
Výhody
Nežádoucí
účinky
Monitorování
Obvyklá dávka
pro dospělé
Třída
doporučení
MM
Dlouhodobá IS
u pacientů
netolerujících
nebo
neodpovídajících
na azathioprin1
Kratší nástup
účinku (2
měsíce)
Málo n. ú.:
Nízké riziko
pozdních
malignit, malá
orgánová
toxicita
Infekce,
GI dyskomfort,
renální dysfunkce,
vysoká cena
Krevní obraz,
renální funkce
Obvyklá dávka:
1 g 2x denně
III.
CyA
Dlouhodobá IS,
pouze když
kortikosteroidy
a/nebo
azatioprin není
tolerován nebo
je neefektivní
Krátký nástup
účinku
(1–3 měsíce)
Nefrotoxicita,
hypertenze,
vyšší riziko
malignit?
Lékové interakce,
vysoká cena
Renální funkce,
krevní tlak
Úvodní dávka
2,5 mg/kg ve
dvou denních
dávkách
II.
Akutní či
chronické n. ú.:
Nausea, vomitus,
průjem,
soor, gingivitida,
útlum kostní
dřeně,
toxicita močového
měchýře,
sterilita,
kardiotoxicita,
karcinogení efekt,
interference
s jinými léky.
Krevní obraz, moč,
renální a jaterní
funkce
Variabilní
schémata
1–5 mg/kg
ve dvou denních
dávkách
II.
Nefrotoxicita,
hepatotoxicita
Krevní obraz,
renální a jaterní
funkce
2–5 g ve dvou
denních dávkách
III.
CFA
Monitorace
sérových hladin?
5 dnů 200–250
mg i.v.
FK506
Těžká MG u
pacientů
netolerujících či
neodpovídajících
na
kortikosteroidy a
jiné IS
VPF
Akutní
exacerbace
Příprava před
TE u pacientů
s postižením
orofaryngeálních
nebo dýchacích
svalů
Není určena pro
dlouhodobou
léčbu
Velmi krátká
doba nástupu
účinku (3–10
dnů).
Vyžaduje
přístrojové
vybavení a
školený personál
Více n. ú. než
IVIG
Hypovolemie
Vitální funkce
během aplikace
5 výkonů obden
IV.
IVIG
Akutní
exacerbace
Chronická léčba
u těžkých
případů
neodpovídající
na jinou léčbu
Snadné podání,
Snadno
k dispozici
Vzácné n. ú.
Vysoká cena.
Zvýšení krevní
viskozity,
vyšší riziko
tromboembol.
příhod,
bolesti hlavy,
aseptická
meningitida
Vyšetření hladiny
IgA před aplikací.
Vitální funkce a
alergické projevy
během aplikace
2 g/kg během 2–5
dnů
IV.
Legenda:
Aza
CFA
CyA
IVIG
Azathioprin
Cyklofosfamid
Cyklosporin A
Intravenózní imunoglobuliny
Národní referenční centrum ©
MM
n. ú.
VPF
Odborná část
0,4 g/kg každých
4–6 týdnů u
dlouhodobé léčby
Mykofenolát mofetil
Nežádoucí účinky
Plazmaferéza
Stránka 51 z 53
30
KKNEU0030 – Klinický standard pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis, verze 1.0
Příloha č. 8. Podmínky vzniku center pro diagnostiku a léčbu
nervosvalových onemocnění [46]
Významný pokrok v diagnostice a terapii nervosvalových chorob je v několika posledních letech
umožněn využitím nových poznatků zejména v molekulární biologii, genetice, imunologii
a elektrofyziologii. Prognóza nervosvalových chorob se významně zlepšila včasnou diagnostikou
a efektivní farmakoterapií. Základní diagnostická a léčebná péče může být realizována v terénu,
diagnostika nervosvalových onemocnění však vyžaduje často nejen složitější diferenciálně
diagnostickou úvahu, ale zavedení individuálních léčebných postupů s prevencí nežádoucích účinků. To
je dosažitelné pouze na pracovištích, která mají dostatečné klinické zkušenosti s velkými soubory
nemocných a s dostupností potřebných vyšetřovacích metod. V řadě zemí proto vznikají specializovaná
pracoviště, která se zabývají diagnostikou a léčbou nervosvalových chorob. Tato pracoviště využívají
koncentrace personálního a přístrojového potenciálu ke zvýšení odborné úrovně poskytované péče
při snížení ekonomických nákladů.
Centrum pro diagnostiku a léčbu nervosvalových chorob
Centrum pro diagnostiku a léčbu nervosvalových chorob se zřizuje jako specializované pracoviště
v rámci zdravotnického zařízení vyššího typu: fakultní nemocnice nebo krajská nemocnice po splnění
personálního a technického vybavení. Jde o superkonziliární pracoviště s multidisciplinární péčí,
s neregionální působností. Zajišťuje komplexní základní i specializovanou diagnostickou
a terapeutickou péči o nemocné s nervosvalovými chorobami.
Ustanovením Center pro diagnostiku a léčbu nervosvalových chorob lze dosáhnout:
1. racionalizace diagnostiky a terapie méně častých a obtížněji diagnostikovatelných nervosvalových
chorob,
2. snížení ekonomické náročnosti diagnostických postupů a terapie těchto chorob,
3. zpřesnění epidemiologických údajů o sledovaných chorobách, cílená alokace finančních zdrojů,
4. zlepšení interdisciplinární péče o pacienty,
5. zkvalitnění výuky,
6. podporu klinického výzkumu.
Okruh sledovaných chorob

Autoimunitní choroby:
o
dysimunitní polyneuropatie (AIDP, CIDP, MMN, neuromyotonie aj.)
o
poruchy nervosvalového přenosu (myasthenia gravis, LEMS)
o
zánětlivé myopatie (polymyositis, dermatomyositis, IBM)
o
vaskulitidy s postižením PNS

Geneticky podmíněné nervosvalové choroby

Metabolicky a toxicky podmíněné nervosvalové choroby

Degenerativní nervosvalové choroby
Rozsah činnosti, personální a technické předpoklady
Rozsah činnosti
1. Základní ambulantní péče.
Národní referenční centrum ©
Odborná část
Stránka 52 z 53
30
KKNEU0030 – Klinický standard pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis, verze 1.0
2. Specializované diagnostické postupy (imunologické, metabolické, genetické vyšetření, biopsie
s návazností na enzym. vyšetření, specializované elektrofyziologické vyšetření aj.).
3. Laboratorní diagnostika, vycházející ze soudobých možností (vyšetřování autoprotilátek, provádění
bioptického vyšetření svalů a periferních nervů, molekulárně biologická vyšetření,
elektrofyziologické vyšetření, klinické vyšetření).
4. Terapie s využíváním klinických postupů založených na medicíně důkazů, v případě potřeby
poskytování respirační a nutriční podpory, zajištění rehabilitační péče a sociální podpory.
5. Specializované léčebné postupy (plasmaferéza, IVIG a další imunomodulační léčebné postupy,
poskytování respirační a nutriční podpory aj.).
6. Koordinace diagnostických postupů v rámci multidisciplinární péče.
7. Dispenzární péče s možnostmi monitorování vývoje klinických i laboratorních parametrů spojených
s vývojem onemocnění a event. s nežádoucími účinky terapie.
8. Spolupráce s nadacemi, fondy a pacientskými sdruženími na edukaci veřejnosti spolupráce se
zahraničními pracovišti, zejména při diagnostice vzácných chorob.
9. Postgraduální výuka.
10. Výzkumná činnost, účast na studiích.
11. Vlastní databáze vzácných („orphan“) a léčebně náročných chorob.
12. Dodávání dat do existujících národních a mezinárodních registrů.
Personální a technické předpoklady

Vedoucí centra: neurolog
nervosvalových chorob

Neurolog s funkční odborností v EMG (minimálně 2, aby byla zajištěna zastupitelnost a kontinuální
zajištění péče v neodkladných případech

Neurolog s erudicí v intenzívní medicíně

Součástí centra mohou být další odborníci: klinický imunolog, dětský neurolog, genetik,
neuroradiolog, patolog, klinický psycholog

Multidisciplinární spolupráce: gynekologie a porodnictví (porody myastenických matek),
revmatologie (problematika zánětlivých myopatií, vaskulitid), onkologie, oddělení pro diagnostiku
vrozených poruch metabolismu, chirurgie (thymektomie)

Specializovaný střední zdravotnický personál včetně EMG laborantů a rehabilitačních pracovníků

Specializovaná ambulance

Standardní lůžkové oddělení (cca 4–6 lůžek/ mil. obyvatel)

Neurologická JIP s možností UPV nebo ARO v nemocnici

Možnost provádění eliminačních metod (výměnná plazmaferéza, imunoabsorpce) v nemocnici

Laboratoř klinické neurofyziologie (EMG, s možností speciálních vyšetřovacích testů single fiber
EMG, testování autonomního nervového systému)

Likvorologická a neuroimunologická laboratoř (standardní vyšetření mozkomíšního moku, včetně
kvantitativního a kvalitativního cytologického vyšetření, dostupnost: vyšetření izoelektrickou
fokusací, vyšetření buněčných populací průtokovou cytometrií, diagnostiky neuroboreliózy,
vyšetření autoprotilátek)
se
specializací
nejvyššího
stupně
s
erudicí
v
problematice
Tyto podmínky byly schváleny Výborem České neurologické společnosti dne 17. 9. 2010.
Centra schválená výborem České neurologické společnosti
NK FN Motol, Praha, NK VFN Praha, NK FTN Praha, NK FN Plzeň, NO Nemocnice Pardubice, NK FN
Ostrava, NK FN Brno, NK FN Olomouc, NK FN Hradec Králové
Další pracoviště mohou být ustanovena po splnění technických a personálních předpokladů.
Národní referenční centrum ©
Odborná část
Stránka 53 z 53
Download

Klinický standard pro diagnostiku a terapii myasthenia gravis