Ostatní technologické zdroje
(příloha č. 8 k vyhlášce č. 415/2012Sb.,)
Změny v rámci zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší a vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné
úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení
některých dalších ustanovení zákona o ochraně
ovzduší
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší
 Zrušovací ustanovení § 43 odst. 36
 Příloha č. 2 zákona
 Příloha č. 8 vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné
úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení
některých dalších ustanovení zákona o ochraně
ovzduší
Ostatní stacionární zdroje
stacionární zdroj - ucelená technicky dále
nedělitelná stacionární technická jednotka nebo
činnost, která znečišťuje nebo by mohla
znečišťovat, nejde-li o stacionární technickou
jednotku používanou pouze k výzkumu, vývoji
nebo zkoušení nových výrobků a procesů
vyjma spalovacích zdrojů a zdrojů, které emitují
těkavé organické látky a jsou uvedeny v příloze
č. 5 vyhlášky
Příloha č. 2 zákona
•
•
•
•
•
•
Kód č. 2 - Nakládání s odpady
Kód č. 3 – Energetika ostatní
Kód č. 4 – Výroba a zpracování kovů a plastů
Kód č. 5 – Zpracování nerostných surovin
Kód č. 6 – Chemický průmysl
Kód č. 7 – Potravinářský, dřevozpracující a ostatní
průmysl
• Kód č. 8 – Chovy hospodářských zvířat
Kompenzační opatření
§ 11 odst. 5 zákona
 Spalovací jednotky přímých procesních ohřevů od 5 MW
(pokud nespalují pouze zemní plyn)
 Tepelná úprava uhlí
 Výroba koksu
 Úprava uhlí a výroba plynů a olejů
 Pražení nebo slinování kovové rudy
 Výroba železa a oceli
 Slévárny železných kovů
 Výroba cement.slínku, vápna, úprava žáruvzdorných jílovců a
zpracování produktu odsíření
 Kamenolomy
 Výroba dřevotřískových, dřevovláknitých a OSB desek
Stanovení celkové projektované kapacity
§ 3 odst. č. 7 zákona
 Pro účely stanovení celkové projektované kapacity
ostatních stacionárních zdrojů se projektované kapacity
ostatních stacionárních zdrojů sčítají, jestliže se jedná o
stacionární zdroje označené stejným kódem podle přílohy
č. 2 k tomuto zákonu, které jsou umístěny ve stejné
provozovně a u kterých dochází nebo by s ohledem na
jejich uspořádání mohlo docházet ke znečišťování
společným výduchem nebo komínem bez ohledu na počet
komínových průduchů.
 Chovy hospodářských zvířat uvedeny pod kódem č. 8
přílohy č. 2 zákona se sčítají vždy, pokud jsou umístěny
ve stejné provozovně.
Emisní limity
§ 4 odst. 3 zákona
Specifické emisní limity
- v prováděcím předpisu
- v povolení k provozu
Obecné emisní limity
- neplatí pokud je stanoven specifický emisní limit
Stanovení emisního limitu
§ 3 odst. 6 vyhlášky
• Pokud nemá stacionární zdroj pro určitou
znečišťující látku stanoven specifický emisní limit
v této vyhlášce, ale má ji stanovenou v povolení
provozu, stanoví krajský úřad podle § 12 odst. 4
zákona v povolení provozu rovněž způsob,
podmínky a četnost jednorázového měření emisí
této znečišťující látky.
•
Při stanovení četnosti měření se přihlédne k době a způsobu
provozování stacionárního zdroje a jeho vlivu na kvalitu ovzduší.
Zjišťování úrovně znečišťování
§ 6 odst.1 zákona
 Provozovatel zjišťuje úroveň znečišťování:
 u znečišťující látky, pro kterou má stanoven specifický
emisní limit nebo emisní strop, anebo, pokud je tak
výslovně stanoveno v prováděcím právním předpisu
nebo v povolení provozu, u znečišťující látky, pro niž
má stanovenu pouze technickou podmínku provozu
 u stacionárního zdroje a znečišťujících látek uvedených
v příloze č. 4 k tomuto zákonu
Zjišťování úrovně znečišťování
příl. č. 4 zákona
Jednorázové měření znečišťujících látek pro které nejsou stanoveny
emisní limity:
 Aglomerace nad 150 t aglomerátu denně nebo koncentrát nad 30 t
denně
 Nístějová pec s intenzifikací kyslíkem, kyslíkové konvertory,
elektrické obloukové pece pro výrobu oceli nad 2,5 t/ hod.
 Slévárny železných kovů nad 20 t/den
 Výroba nebo tavení neželezných kovů nad 20t/den
 Výroba cementářského slínku nad 500t/den
Kontinuální měření:
 Výroba vápna a cementu
 Výroba oxidu titaničitého
Způsob zjišťování úrovně znečišťování
§ 6 odst. 2 a 9 zákona
 Provozovatel stacionárního zdroje zjišťuje úroveň
znečišťování měřením. V případě, kdy nelze, s ohledem na
dostupné technické prostředky, měřením zjistit skutečnou
úroveň znečišťování, rozhodne krajský úřad na žádost
provozovatele, že pro zjištění úrovně znečišťování se
namísto měření použije výpočet.
 Vyhláška stanoví stacionární zdroje, u kterých se použije
výpočet namísto měření (§ 3 odst. 5)
Zjišťování úrovně znečišťování výpočtem
§ 3 odst. 5 vyhlášky






1.3. Sanační zařízení
2.1. Rozmrazovny s přímím procesním ohřevem
3.8.3. Obrábění kovů
3.8.4. Svařování kovových materiálů
6.15. Regenerace a aktivace katalyzátoru
Zdroje, které nejsou vybaveny zařízením ke snižování emisí
 3.5.1. Doprava a manipulace u sléváren železných kovů
 3.7.1. Doprava a manipulace při výrobě a tavení neželezných kovů
 5.2.1. Výroba chloru
 4.2.5. Chemické leštění skla s roční projektovanou kapacitou do 50 tun
hotových výrobků včetně
 4.5.1. Kamenolomy – povinnost uvedena ve vyhlášce
Způsob zjišťování emisí výpočtem
§ 12 odst. 1 vyhlášky
 Součinem emisního faktoru pro odpovídající skupinu
stacionárních zdrojů a počtu jednotek příslušné vztažné
veličiny ( EF budou uvedeny na webových stránkách MŽP
a ve Věstníku MŽP)
 Bilancí technologického procesu
 Součinem měrné výrobní emise a příslušné vztažné
veličiny, pokud nelze použít způsoby uvedené výše a je tak
stanoveno v povolení provozu
Četnost jednorázového měření
Měření jedenkrát za rok
 U všech stacionárních zdrojů kromě zdrojů uvedených v
§ 3 odst. 2 písm. b) a c), § 3 odst. 5
Měření jedenkrát za tři roky § 3 odst. 2 vyhlášky :
 2.2.1. Třídění a jiná úprava uhlí
 3.8.1. Povrchová úpravu kovů a plastů s objemem lázně do
30 m3
 4.1.1. Manipulace se surovinou a výrobkem při výrobě
cementu a vápna
 6.6. Průmyslové zpracování dřeva
 6.13. Krematoria
Četnost jednorázového měření
Měření jedenkrát za tři roky § 3 odst. 2 vyhlášky
 Pouze zdroje vybavené zařízením ke snižování emisí
 3.5.1. Doprava a manipulace u sléváren železných kovů
 3.7.1. Doprava a manipulace při výrobě a tavení neželezných kovů
 5.2.1. Výroba chloru
 3.4.2. Kovárny s projektovaným tepelným výkonem od 1
MW do 5 MW včetně
 3.5.2. Žíhací a sušící pece s projektovaným tepelným výkonem
od 0,3 MW do 5 MW včetně
 4.2.2 Výroba skla o projekt.kapacitě tavení menší než 150 t/rok
 4.2.4 Zpracování a zušlechťování skla
 4.2.5. Chemické leštění skla s roční projektovanou kapacitou
vyšší než 50 tun hotových výrobků
Příloha č. 8 vyhlášky
Část I - přímý procesní ohřev,vztažné podmínky,
TPP pro fléry
Část II – specifické emisní limity
 Specifické emisní limity, technické podmínky
provozu převzaty z NV č. 615/2006 Sb.
 Změny – závěry o BAT, pachové látky
 Přechodné období – 2013 provozního charakteru
- 2016 – 2020 investiční char.
Konkrétní změny (1)
Nové technologie
 Spalovací jednotky přímých procesních ohřevů (EL a TPP ve
vyhlášce nestanoveny)
 Rozmrazovny s přímým procesním ohřevem (NOx 400mg/m3,
CO 800 mg/m3)
 Žíhací a sušící pece (SO2, NOx, CO)
 Pece pro zpracování produktů odsíření (TZL, NOx, SO2, CO)
 Úprava a zušlechťování žáruvzdorných jílovců a kaolínů v
rotačních pecích (TZL, NOx)
 Chemické leštění skla (HF)
Konkrétní změny (2)
Nové technologie
 Povrchové doly paliv, rud, … (technická podmínka
provozu)
 Výroba epichlorhydrinu, …. (EL, TPP nestanoveny)
 Výroba a zpracování ostatních syntetických polymerů ….
(TOC, NH3, TPP – pachové látky)
 Zpracování dehtu (EL, TPP nestanoveny)
 Ropná rafinérie, …. (stanoveny TPP pro pachové látky)
 Výroba dřevotřískových a dřevovláknitých desek a OSB
desek (TZL, TOC, formaldehyd)
Konkrétní změny (3)
 Zpřísnění emisních limitů od 2016, 2020
 Třídění a jiná studená úprava uhlí (100 na 20 mg/m3 od roku 2020)
 Tepelná úprava uhlí (100 na 20 mg/m3 od roku 2020)
 Elektrolytická výroba hliníku (30 na 20 mg/m3 od roku 2016)
 Stanovení nových emisních limitů
 Žárové pokovování zinkem (TZL 10 mg/m3)
 Výroba buničiny (TZL 50 mg/m3 pro regenerační kotle a vápenné
pece)
 Zrušení emisních limitů (ohřívače větru, krematoria)
 Zdroje bez úpravy ve vyhlášce (přímé procesní ohřevy,
zpracování dehtu, výroba epichlorhydrinu)
Konkrétní změny (4)
Zemědělské zdroje
 Povolení k provozu zdroje
 Zpracovaný provozní řád
 Nevedou provozní evidenci
 Neohlašují souhrnnou provozní evidenci (ISPOP)
 Neplatí poplatky
 Emisní faktory v MP k zařazení chovů hospodářských zvířat
podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, k výpočtu emisí
znečišťujících látek z těchto stacionárních zdrojů a k seznamu
technologií snižujících emise z těchto stacionárních zdrojů
Metodický pokyn – chovy
hospodářských zvířat
Emisní faktory
Výpočet emisí NH3 pro účely zařazení zdroje dle
přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší
Výpočet skutečných emisí NH3 pro hlášení do
IRZ, popř. pro podání žádosti k dotačním
programům
Přehled snižujících technologií
Metodický pokyn – chovy hospodářských zvířat
Chovy hospodářských zvířat
 Nové emisní faktory
 nevyjmenované zdroje - výpočet, popř. nové zařazení
zdroje, povolení
 vyjmenované zdroje – výpočet skutečných emisí, IRZ
 Plán zavedení zásad správné zemědělské praxe
(PZZSZP)
 považuje se za provozní řád (§ 41 odst. 7 zákona) – bez
změny povolení
 v případě, že je PZZSZP vydán na dobu určitou –
aktualizace (dle přílohy č. 12 k vyhlášce)
 aktualizace - např. změna používané technologie = změna
povolení
Dotazy
 Kód 6.5. Výroba a zpracování ostatních syntetických
polymerů a výroba kompozitů, s výjimkou kompozitů
jinde neuvedených
Platí pro:
- vstřikování plastů, extrudéry
- lisování plastů
- výrobu PUR pěny (těsnění v automobilovém průmyslu)
Dotazy
Provoz technologií související s provozem
zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona
- kód 11. Ostatní zdroje
- § 12 odst. 4. písm. f) – povolení provozu obsahuje
závazné podmínky pro provoz technologií souvisejících s
provozem nebo zajištěním provozu stacionárního
vyjmenovaného zdroje, které mají vliv na úroveň
znečištění
MP – sčítání technologických zdrojů
Hlavní zdroj:
- Vypalovací pece
Technologie související s provozem
- Sila
- Mlýny
- Míchačky
- Tvarování
- Sušárny
Dotazy
Kód 4.13. Obrábění kovů (brusírny a obrobny)
a plastů jejichž celkový elektrický příkon je
vyšší něž 100 kW
- Platí i pro třískové obrábění, nevztahují se na něj emisní
limity
- Obrábění grafitu – kód 7.14. Zařízení na výrobu uhlíku
nebo elektrografitu vypalováním nebo grafitací a
zpracování uhlíkatých materiálů
Dotazy
Kód 7.7 Průmyslové zpracování dřeva o
projektované roční spotřebě materiálu větší než
150 m3 včetně
- Neplatí pro:
- Manipulační a expediční sklady – krácení kmenů
- Výroba palet – přířez hranolů
Dotazy
Kód 2.4. Biodegradační a solidifikační zařízení
 Biodegradace - zařízení pro rozklad kontaminantu
působením biologických činitelů.
 Solidifikační zařízení - zařízení pro fyzikální nebo
fyzikálně-chemické zachycení kontaminantu do zeminové
či jiné matrice (beton, sklo atd.).
Kód 2.5. Sanační zařízení
 zařízení pro odstraňování ropných a chlorovaných
uhlovodíků z kontaminovaných zemin. Nutným
předpokladem je vytěžení kontaminované zeminy z terénu
a předání do předmětného sanačního zařízení (sanace ex
situ).
Děkuji za pozornost
Ing. Lucie Holubová
Odbor ochrany ovzduší MŽP
e-mail: [email protected]
tel.: 267 122 240
Download

Ke stažení