POKYNY PRO PSANÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE
Datum aktualizace: 1. 3. 2013
OBSAH
OBSAH ____________________________________________________________________________________ 2
SMYSL A CÍL DIPLOMOVÉHO ÚKOLU ____________________________________________________________ 3
PROCEDURA ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ _____________________________________________________________ 3
VEDOUCÍ PRÁCE, KONZULTANT ________________________________________________________________ 3
ÚHRADA NÁKLADŮ SPOJENÝCH SE VZNIKEM A TVORBOU DIPLOMOVÉ PRÁCE _________________________ 4
ETIKA TVORBY DIPLOMOVÉ PRÁCE _____________________________________________________________ 4
STRUKTURA DIPLOMOVÉ PRÁCE _______________________________________________________________ 4
Úvodní strany _____________________________________________________________________________ 4
Vlastní text _______________________________________________________________________________ 4
Další náležitosti diplomové práce _____________________________________________________________ 6
ROZSAH DIPLOMOVÝCH PRACÍ ________________________________________________________________ 6
FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI DIPLOMOVÝCH PRACÍ ___________________________________________________ 6
Úprava stránky a členění textu ________________________________________________________________ 6
Další zásady úpravy textu ____________________________________________________________________ 6
Tabulky a obrázky ________________________________________________________________________ 7
2
SMYSL DIPLOMOVÉHO ÚKOLU
Diplomovou prací má student prokázat schopnost aplikovat poznatky a dovednosti získané v průběhu studia na
řešení určitého konkrétního problému. Předpokládá to orientaci v relevantní odborné literatuře, schopnost
vymezit problém, teoretická východiska a základní psychologický rámec tématu, stanovit výzkumnou otázku,
hypotézy, vytvořit výzkumný design umožňující hledat odpovědi na výzkumnou otázku, vybrat a aplikovat
relevantní metody sběru dat, popsat a analyzovat získaná data, poznatky práce začlenit do širšího kontextu
poznání v dané oblasti (tj. diskutovat zjištění a vyvodit odpovídající závěry).
Práce mohou být dvojího typu:

empirická, založená na kvantitativním či kvalitativním výzkumu, případně na kombinaci obou přístupů

teoretická, založená na kritickém zhodnocení současné světové literatury, která je relevantní zvolenému
problému, výsledkem je tedy narativní přehledová studie k danému problému
PROCEDURA ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE
Katedra definuje termín, do kterého musí být diplomová práce zadána. Posledním termínem pro zadání práce
je poslední den výuky v semestru, který předchází tomu semestru, v němž chce student práci odevzdávat a
obhajovat. Respektování toho termínu je předpokladem k tomu, aby student mohl být připuštěn k obhajobě
práce.
Podkladem k zadání je návrh výzkumného projektu zpracovaný studentem / studentkou na některé z témat
vypsaných pro studenty nebo na vlastní téma. Témata diplomových prací vycházejí převážně z aktuálních
problémů, které se v současné době objevují ve společnosti a společenském životě. Podstatné je, aby student
dokázal pojmenovat a analyzovat jejich psychologickou dimenzi.
Vyučující nejsou povinni studentem / studentkou navrhovaný výzkumný projekt přijmout. Mohou navrhovatele
/ navrhovatelku odkázat na kompetentnějšího člena katedry, námět odmítnout pro jeho nevhodnost či
nedostatečné zpracování, nebo z kapacitních důvodů. Krizové případy řeší vedoucí katedry (ve zvláštních
případech může určit téma i vedoucího).
Zadání diplomové práce je výsledkem vyjednávání mezi studentem a vedoucím práce. Konečnou verzi zadává
vedoucí práce do Informačního systému MU. Zadání je platné, obsahuje-li tyto náležitosti: název práce, název
práce anglicky, vedoucí práce, oponent práce, popis projektu diplomové práce, předpokládaný termín obhajoby
práce. Bez platného zadání nelze přijmout diplomovou práci k obhajobě.
VEDOUCÍ PRÁCE, KONZULTANT
Potvrzeným zadáním se stává učitel vedoucím práce. Jeho povinností je vést studenty v průběhu práce a
konzultovat s nimi problémy, na které v jejím průběhu narazí. Dbá přitom, aby jejich práce byla iniciativní a
samostatná (s plnou finální odpovědností studenta / studentky za výsledek práce). V průběhu práce na
diplomovém úkolu je možné téma specifikovat a do určité míry modifikovat (vždy pouze se souhlasem
vedoucího práce). Změna tématu a volba jiného je možná jen novým zadáním. Na ně se vztahují výše uvedená
pravidla.
3
Diplomová práce může být konzultována, ve výjimečných případech také vedena odborníkem, který není
členem katedry psychologie (nebo vůbec není členem FSS). To lze pouze s předchozím souhlasem vedoucího
katedry (souhlas se neuděluje zpětně).
ÚHRADA NÁKLADŮ SPOJENÝCH SE VZNIKEM A TVORBOU DIPLOMOVÉ PRÁCE
Katedra psychologie (Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita) nehradí žádné náklady spojené
s přípravou a realizací (např. kopírování dotazníků, cestovné, pořizování dat, jejich analýza atd.), vedením či
konzultacemi (vede-li či konzultuje-li práci externista) diplomové práce. Výjimku mohou tvořit náklady hrazené
z grantových prostředků, stane-li se práce součástí řešení grantem podporovaného výzkumného projektu
(rozhodnutí je pak plně v kompetenci řešitele grantového projektu).
ETIKA TVORBY DIPLOMOVÉ PRÁCE
Při práci jsou studenti povinni dodržovat podmínky stanovené Zákonem na ochranu informací a navazující
směrnicí č. 4 Masarykovy univerzity (https://inet.muni.cz/proxy/rec/smernice/infnormy.html). Také jsou
povinni dodržovat etické zásady práce psychologa (http://cmps.ecn.cz) a etická pravidla výzkumu.
STRUKTURA DIPLOMOVÉ PRÁCE
Úvodní strany

Titulní strana: je na prvním listu práce (vzor viz text Přílohy 1), nečísluje se

Prohlášení, které obvykle zní: „Prohlašuji, že jsem práci vypracoval/a samostatně, a že jsem všechny
použité informační zdroje uvedl/a v seznamu literatury.”. Prohlášení je na druhém listu práce, text je
uveden v pravé dolní části listu a je vlastnoručně podepsán, nečísluje se.

Poděkování: je-li uvedeno, je na třetím listu práce, text je uveden v pravé dolní části listu, nečísluje se

Obsah: zahrnuje seznam kapitol a podkapitol, vždy se stránkováním, nečísluje se
Vlastní text
Má tyto hlavní části – úvod, teoretickou část (dále vnitřně členěnou), výzkumnou (empirickou) část (dále
vnitřně členěnou), závěr, seznam literatury a přílohy. Jedná o plynulý text, kapitoly na sebe logicky a obsahově
navazují.
Úvod: obsahuje odpověď na otázku, proč je vhodné zabývat se touto oblastí, proč je toto téma tak aktuální a
všeobecně prospěšné, eventuálně proč se věnuji tomuto tématu já. Je zde naznačen cíl práce a její struktura.
Teoretická část: je přehledovou studií mapující základní pojmy, které jsou pro zvolený problém relevantní,
jejich teoretická pojetí a související empirická zjištění. Platí to nejen pro jednotlivé pojmy, ale zejména pro jejich
vztahy, tj. je třeba zpracovat, v jakých vztazích jsou relevantní pojmy a proč (empiricky zjištěné vztahy, teorií
implikované vztahy). Teoretická část by měla vyústit v přesné vymezení a odůvodnění výzkumné otázky, která
bude předmětem výzkumné části.
4
Empirická část: (experimentální, empirická či jinak, dle charakteru výzkumu) obvykle je členěna do níže
uvedených kapitol. Číslování kapitol navazuje na teoretickou část.
1. Výzkumná otázka a hypotézy: Konkrétně formuluje, o co ve výzkumu půjde, zahrnuje formulování hypotéz
a jejich stručné zdůvodnění. U exploračních (kvalitativních) výzkumů je zde spolu s přesnou výzkumnou
otázkou uvedeno, co budeme považovat za výstup výzkumného šetření, tj. jaký druh odpovědí očekáváme.
2. Metoda: Do této kapitoly patří níže uvedené části. Všechny aspekty výzkumu musí být popsány tak, aby
bylo možné výzkum replikovat a ověřit validitu získaných dat a závěrů formulovaných v Diskusi.
2.2. Výzkumný soubor: popis zkoumaného souboru zahrnuje a) základní demografická data (věk, pohlaví,
průměr, směrodatná odchylka) a další relevantní parametry vzorku, b) kritéria výběru vzorku, c) popis
výběru vzorku včetně zvážení výhod a nedostatků zvoleného postupu včetně úvahy nad
reprezentativností vzorku, d) etické aspekty výběru vzorku
2.3. Metody sběru dat: popis použitých metod, zvážení výhod a nevýhod zvolených operacionalizací. U
metod publikovaných v češtině stačí stručný popis s odůvodněním volby, nepublikované (přeložené)
metody je třeba popsat podobněji, jejich kompletní znění (dotazníky, rozhovorová či pozorovací
schémata) se dává do přílohy.
2.4. Výzkumný postup: obsahuje popis výzkumného postupu, tj. jak proběhl sběr dat, co a v jakém pořadí
prováděli zkoumané osoby.
2.5. Způsob zpracování dat: popis kódování a analýzy dat, zdůvodnění voleb. U analýz kvalitativních dat je
tato část velmi důležitá (někdy i dosti rozsáhlá). U kvantitativních dat stačí popsat tvorbu proměnných
a zdůvodnit volbu statistických analýz.
3. Výsledky: popis výsledků jednotlivých kroků analýzy na úrovni proměnných včetně korektně
prezentovaných výstupů analýz, konstatování o potvrzení či vyvrácení hypotéz. U kvalitativních výzkumů
jsou zde uvedeny výsledky analýz včetně mezikroků tak, aby bylo možné vysledovat myšlenkovou cestu
k závěrům.
4. Diskuse: tvoří ji popis výsledků na úrovni pojmů. Obsahuje úvahy nad tím, do jaké míry se podařilo
zodpovědět výzkumnou otázku. Začlenění zjištění do teoretického rámce. Je zde i úvaha nad tím, co by se
dalo udělat lépe, co mohlo způsobit, že výsledky jsou jiné, než jsem předpokládal(a). Uvedeny jsou i možné
aplikace výsledků, návrhy dalších výzkumných otázek a dalších výzkumných kroků vedoucích k hlubšímu
porozumění daného jevu.
5. Závěr: souhrnně a ve stručnosti shrnuje nejdůležitější poznatky práce.
6. Literatura: obsahuje všechny použité zdroje, z nichž autor čerpal. Podmínkou pro přijetí bakalářské práce je
minimálně 15 zdrojů, mezi nimi i zahraniční (5 a více). U magisterských diplomových prací je minimem 30
zdrojů. Jako zdroje nejsou vhodné populární publikace a slovníky. Jednotlivé publikace se uvádějí v
abecedním
pořádku
(literaturou
končí
číslování
stran)
podle
standardu
APA
(viz
např.
http://www.fss.muni.cz/psych/materialy/citace.doc).
Přílohy: číslují se přílohy např. Příloha č. 1, ale nečíslují se strany. Jde např. o ukázky použitých metod,
přepisy analyzovaných rozhovorů, materiály rozšiřující poznatky o daném problému, které by ovšem byly
nad rámec práce atd.
5
Další náležitosti diplomové práce

Abstrakt: obsahuje stručné shrnutí podstatných jevů a vztahů z celé práce, obvykle v rozsahu cca 15 – 20
řádků. Do práce je vložen na volném listu ve dvou kopiích.

Elektronická verze práce: odevzdává se do Informačního systému MU. Musí být shodná s verzí tištěnou
verzí. Termín odevzdání je specifikován pro každý termín obhajob diplomových prací a je zveřejněn na
stránkách katedry v dokumentu, který obsahuje pokyny ke státním závěrečným zkouškám.

Errata: omyly a chyby, do práce je vložen na volném listu.
ROZSAH DIPLOMOVÝCH PRACÍ
Bakalářská diplomová práce: minimální rozsah je minimálně 72 tis. znaků včetně mezer (bez titulních stran,
Literatury a příloh).
Magisterská diplomová práce: minimální rozsah je minimálně 90 tis. znaků včetně mezer (bez titulních stran,
Literatury a příloh).
Stanovený limit je možné překročit, avšak vysoký počet stran není automaticky považován za ukazatel kvality
práce. Naopak někdy spíše svědčí o pravém opaku.
FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI DIPLOMOVÝCH PRACÍ
Diplomová práce se odevzdává ve dvou exemplářích. Na vazbu nejsou žádné speciální požadavky. Možná je
např. kroužková vazba.
Používá se formát papíru o velikosti A4, tiskne se po jedné straně papíru.
Úprava stránky a členění textu

standardní okraje jsou: horní a dolní okraj 25 mm, levý okraj 35 mm, pravý okraj 15 mm

řádkování pro základní text se většinou volí stejné nebo o málo vyšší počet bodů než je stupeň použitého
písma, běžné je řádkování 1,5

zarovnávání textu se nejčastěji používá oboustranné, možné je také zarovnání k levému okraji

doporučuje se používat tzv. patkové písmo velikosti 12 bodů (Times New Roman, Garamond), méně
vhodné je bezpatkové písmo (obvykle Arial), nevhodné je neproporcionální písmo (např. Courier). Platí
zásada nepoužívat více než tři druhy písma.
Další zásady úpravy textu

používá se stále základní typ písma

v základním textu lze dělit slova (v nadpisech nikoli)

nadpisy se číslují, nadpisy by měly být stejného typu písma jako je základní text a o 1 či 2 body větší
6

nadpisy se číslují, přednost se dává desetinnému třídění arabskými číslicemi (na konci se nedělá tečka)

mezi názvem kapitoly a předcházejícím nebo následujícím textem je vhodné umístit odsazení

úprava a umístění nadpisů musí být v celém textu jednotné

popisy tabulek, obrázků, legendy k obrázkům a záhlaví by měly být o 1 až 2 body menší než je velikost
písma základního textu. Jsou umístěny pod tabulkou nebo obrázkem.

poznámky pod čarou používáme jen v nezbytných případech, k jejich napsání je vhodné využít funkci
Poznámka pod čarou příslušného textového editoru

číslování stránek (arabskými číslicemi) se umísťuje do zápatí stránky

obsah se zařazuje na začátek práce, čísla stránek v obsahu se obvykle zarovnávají k pravému kraji stránky
Tabulky a obrázky

dávají rychlý a názorný přehled o různých údajích, souvislostech, zvláštnostech a tendencích jevů.

obrázkem rozumíme všechny druhy grafů, schémat, fotografií apod.

názvy tabulek a obrázků jsou stručnými a výstižnými označeními obsahu zmíněných objektů (Tabulka 1.
Název tabulky), umísťují se nad objekty.

tabulky a obrázky jsou číslovány samostatně (Tabulka 1, Obrázek 1).
7
Vzor titulní strany diplomové práce
Masarykova univerzita
Fakulta sociálních studií
Katedra psychologie
Diplomová práce
obor psychologie
Název práce
Vypracoval/a: Jméno a příjmení autora či autorky
Vedoucí práce: Jméno a příjmení a akademické tituly vedoucího / vedoucí práce
Brno
rok publikace
8
Download

POKYNY PRO PSANÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE