ušt,tíAKUPUNKTURA A AKuPRESURA DLE
P. NOGIERA
Numerické poÍadí
1 nulovf bod
2 plexus
3 thalamus
4 diuresa
5 vertigo
6 írontá|ní ob|ast. če|nÍ
7 temporoparietá|nÍoblast
8
.34 .35
9
o3g
temene
22
23
-
ob|ast spánku a
temporookcipitá|nÍ ob|ast. ob|ast spánku a
záh|aví
ACTH
10 gonadotropníob|ast
11 TSH
12 prolaktin
o39
13 oko
14 nos
24
25
26
27
koneěnÍk
p|exus hypogastricus podblišní p|eielí
rhinopharynx - nosohltan
p|íce
prsty rukou
pa|covÝva|
28 zápěstí
29
30
31
lokot
rameno
33
prstce nohou
35
koleno
38
hfžd'ovésva|y
42
penis, klitoris
maxi||a.hornÍěeIist
32 mandibula.
do|nÍ čeIist
34 kotník
36 pata
37 ischias - sedací nerv
.|5 kfchání
16 trigeminus.
tÍojk|annÝ nerv
'17 agresivita
18 senzorická ob|ast. smys|.
19 ža|udek
20 |átía
21 ž|učník
39 kyče|nÍ k|oub
40 srdce
41 alergio
43 všeobecnf posi|ujícÍ bod šen.men
44 Jaromťrv bod (nespavost)
Indikace
ACTH 9
Agrese 17
8:i2
16.)
Oko 13
Pata 36
Palcov val27
Alergie 41
Če|isti do|ní 32
Čelisti horní 31
Penis, klitoris 42
Diuresa. močení4
Frontá|ní - čelníob|ast 6
Gonadotropiny 10
H!žd'ovésva|y 38
|schias - sedacÍ nerv 37
Játra 20
Jaromťrv bod
Koleno 35
Konečník22
KotnÍk 36
Kyčel 39
-
spánku 44
Klchání 15
Loket 29
Nos 14
Nosohltan 24
Nulovf bod I
okcipitá|ní obIast 8
36
Plexus 2
P|exus hypogastricus
- podbiišní lexus 23
P|íce 25
Prolaktin 12
Prstce nohou 33
Prsty rukou 26
Rameno 30
Senzorická oblast. smys|ová 18
Srdce 40
Temporoparietá|nÍ obIast spánku a temene 7
Thalamus 3
Trigeminus
TSH
-
trojklannf nerv 16
11
Vertigo 5
Všeobecně posi|ujÍcÍ bod šen men.43
4pěstí28
Zaludek 19
Žluéníkzl
37
pÍedníkrčnísvaly
zadní šíjovésva|y
čelistník|oub
horní čelist
do]ní če|ist
]oketní kost
vÍetenníkost
hrudník,srdce
s.f.
paŽní kost
FÍ.|.
S.s
:
:
:
Íronta|is F : Ítontálníob|ast
|abyrint TP : tempoÍo. parientální ob|asl
síenoidá|ní sinus T = záty|ní ob|ast
sinus
retiku|ární
klíčníkost
o
lopatka
krční
neuralgie če|a
agresivita
t-] hrudnÍ
A
bedernÍ +
závral.
ACTH - bod
kííž
tylní bo|estih|avy
zÓna smys|u s|uchu
če|nímozková
nespavost
kra
zÓna trojklanného nervu
bolesti hlavy
kÍečočníhovíčka
poh|avní Ž|áza
kychání
oko
prsty
prsty
u nohou
__.
posi|ujícíbod
bÍíškopa|ce
koleno
zápěstí
kotník
hrudník, srdce
pata
sedací nerv hÝždě
kyčelní
kloub
-
loket
ramenní k|oub
svalovy
tonus
podp rny bod
závrať.
protiagresivitě
močopudny
spánek
talamus
38
tik
39
p|eteĎ
podbŤišní
so|ární p|eteĎ
bloudivf nerv
srdečnípleteř
pleteĎ prridušek
a plic
pÍíušnice
slinivka bŤišnÍ
ved|ejšídutiny
kíÍžové
oko
hrudní
krční
projekce somatosenzitivn ích
míšníchv|áken
p|eteĎ bronchopu|moná|ni
sympatícká inervace
p|eteĎ
podbiišní
l1
nadledvinek
?z,
po|ykání wduchu
sympatická
začátečníbod
v|ákna jater
so|ární pleteně
koncovy bod
solární pleteně
deteĎ bronchopuImonální
ganglion
spodní krční
it=-1
40
\_
srdďní
p|eteĎ
ganglion
stÍední krční
ganglion
horní krění
píídatnáz6na
pro Mzlivost
hrtan
vagá|ní
regulace srdce
p|eteĎ srdeční
p|íce
@bŤlšnídeteĎ
bod pro posilnění
a protlbolestem
slinivka
Danrin v bod
po|ykánÍ
rzduchu
Žučník
játra
psychosomaticlcf
tenké
stŤevo
jÍcen
ža|udek
agrese na zadní
straně boltce
42
43
nadledvinky a
ledvinové nervy
prsnÍ ž|áza
brzlík
štÍtnáž)áza
pŤíštitná
tě|Íska
.
.
.l
OJ
o
o
o
paranchym ledvin
corpus cavernosum
levf
tragus
'pohlavní orgány
močovy měch!Í
vnitÍnosti
hrudní orgány
krk
rty
prav.f tragus
projekce traga u praváka
(u leváka je tomu obráceně)
močov! měch' Í
varlata
vaječník
močovf
měch!Í
rameno
žaludek azadní
nulovf bod
plíce
malf mozek
4
45
Download

ušt,tí AKUPUNKTURA A AKuPRESURA DLE