1
Střední škola elektrostavební dřevozpracující, Frýdek -Místek,
p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e , Pionýrů 2069, 738 02 Frýdek -Místek
SDĚLENÍ
ředitele č. 1/2014
Organizace závěrečných zkoušek č e r v e n 2014
Závěrečná zkouška žáků učebních oborů bude vykonána v souladu s vyhláškou MŠMT ČR
č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou.
Termíny ZZ :
Písemná zkouška
Praktická zkouška
Ústní zkouška
2. 6. 2014
3. - 11.6. 2014
19. a 20. 6. 2014
Podle vyhlášky č. 47/2005 Sb. MŠMT ČR § 3
jmenuji
členy zkušební komise:
Komise
č. 1 - třídy
EL 3 zaměření silnoproud (19.6. UVS 307, 308, 309, 310)
EZK 1 zaměření silnoproud (20.6. UVS 508 a 509)
ETE 3 zaměření slaboproud (20.6. UVS 305)
PŘEDSEDA : jmenován KÚ MSK
Místopředseda :
Třídní učitel :
Učitel odborných předmětů :
Další členové :
Zdrálek Aleš
- UOV,
Olšák Lukáš
- UOV,
Mgr. Žigo Jaroslav
- UOV,
Liberda Vladimír
- UOV
ing. Kučera
- UOV
ing. Vitásek Jaroslav - UOV
Plátek Peter fa Závodný
Odborník z praxe
Komise
č. 2 - třídy
Josef Bardoň, UOV SŠ Havířov-Šumbark
Sýkorova 1/613, p.o. (19. a 20.6.2014), Ivo Malíř,
UOV SŠ Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613,
p.o. (20.6.2014)
Bc. Maďa Miroslav VUOV SŠ F-M
EL 3 - Ing. Poloch Miroslav
EZK 1 - Mgr. Šebesta Josef
ETE 3 - PhDr. Pobucký František
EL 3 - Ing. Poloch Miroslav , Ing. Istenák Emil
EZK 1- Mgr. Šebesta Josef, Ing. Baranová Olga
ETE 3- Ing. Poloch Miroslav , Ing. Istenák Emil
T3
TZ 3
PŘEDSEDA : jmenován KÚ MSK
(19.6. UVS 355 a 356)
(20.6. UVS 359)
CYGAN Pavel, UOV, SŠ stavební a
dřevozpracující, Ostrava, p.o.
2
Místopředseda :
Mgr. Šigut Vladan - VUOV SŠ F-M
Třídní učitel :
Učitel odborných předmětů :
Další členové :
Odborník z praxe
Komise
č. 3 - třída
ETE 3
TZK 1
PŘEDSEDA : jmenován KÚ MSK
Místopředseda :
Třídní učitel :
Učitel odborných předmětů :
Další členové :
Odborník z praxe:
K o m i s e č. 4 - třída
TZ 3
ZP 3
PŘEDSEDA : jmenován KÚ OV
Místopředseda :
Třídní učitel
Učitel odborných předmětů :
Další členové :
(19.6. UVS 315, 316)
(19.6. UVS 515, 516)
Kunčický Karel UOV, SŠ technická a zemědělská,
Nový Jičín, p.o.
Ing. Stanislav Kaňok - VUOV SŠ F-M
ETE 3 - PhDr. Pobucký František,
TZK 1 - Ing. Lisník Pavel
ETE 3 - Mgr. Hanák Ondřej, Ing. Lisník Pavel
TZK 1 - Mgr. Hanák Ondřej, Ing. Lisník Pavel
Pavlasek Peter
- UOV,
Machač Jaromír - UOV
Pacák Pavel (fa Sruby Pacák s.r.o.)
(19.6. UVS 361)
(19.6. UVS 391 a 392)
Ing. Vladimír Šimáček, učitel OP,
SŠ stavební a dřevozpracující, Ostrava, p.o.
Mgr. Jaworski Bohuslav VUOV SŠED F-M
TZ 3 - Mgr. Hanák Ondřej
ZP 3 - Ing. Štěpánková Šárka
TZ 3 - Ing. Stolariková Šárka, Mgr. Šplíchal Bohumil
ZP 3- Ing. Štěpánková Šárka, Mgr. Šplíchal Bohumil
Ing. Vrubel František
- UOV,
Vašíček Vladimír
- UOV,
Závodný Vladimír - UOV
Rýpar Josef, fy Rýpar F-M
Odborník z praxe
K o m i s e č. 5 - třída
T 3 - Mgr. Hanák Ondřej
TZ 3 - Mgr. Hanák Ondřej
T 3 - Mgr. Hanák Ondřej, Bc. Švidrnoch Vladimír
TZ 3 - Mgr. Hanák Ondřej, Bc. Švidrnoch Vladimír
Javorek Jiří
- UOV,
Kovařík Miroslav - UOV,
Šigut René
- UOV,
Šebesta Josef fy IDEÁL stolařství Raškovice
I3
IZK 1
PŘEDSEDA : jmenován KÚ MSK
(19.6. UVS 371, 372, 373)
(20.6. UVS 571 a 572)
Ing. Antonín Sušovský,
SŠ technická a zemědělská, Nový Jičín, p.o.
3
Místopředseda :
Třídní učitel :
Učitel odborných předmětů :
Další členové :
Pryček Vladimír, VUOV SŠED F-M
I3
- Ing. Hajda Karel
IZK 1 - Ing. Kallerová Vlasta
I 3 - Ing. Hajda Karel, Ing. Vlasta Kallerová
IZK 1 - Ing. Kallerová Vlasta , Ing. Hajda Karel
Odborník z praxe
Beneš Milan
- UOV,
Slížek Milan
- UOV,
Hrbáček Vladimír - UOV,
Jurok Milan
- UOV,
Pryček Radovan
- UOV
Kubo Jan (fa Kubotherm)
Komise
(20.6. UVS 378, 379)
č. 6 - třída S 3
PŘEDSEDA : jmenován KÚ MSK
Místopředseda :
Třídní učitel :
Učitel odborných předmětů :
Další členové :
Odborník z praxe
Komise
č. 7 - třída KP 3
PŘEDSEDA : jmenován KÚ MSK
Místopředseda :
Třídní učitel :
Učitel odborných předmětů :
Další členové :
Odborník z praxe
BRACHACZEK Ingomar, učitel UOV
Střední odborná škola Třineckých železáren
Mgr. Jaworski Bohuslav VUOV SŠED F-M
S 3 – Košťál Oldřich
Koštál Oldřich, PaeDr. Mrůzková Zdenka
Raab Roland
- UOV,
Mgr. Bujnoch Pavel - UOV
Foldyna Vl. (fa Metalcut)
(19.6. UVS 395 a 396)
FATUROVÁ Antónia, UOV,
Střední odborná škola Třineckých železáren
Plebanová Dana, UOV pověřena vedením SŠED F-M
Ing. Borovičková Jarmila
Ing. Borovičková Jarmila, Bc. Mičková Kamila
Plebanová Dana - UOV,
Škarková Jana
- UOV
Marta Chlebková ved. kuch. restaurace „Sokolovna“
Písemná zkouška:
Uskuteční se v budově školy SŠ F-M dne 2. 6. 2014 od 8.30 - 12.30 hodin
podle samostatného organizačního opatření. Výsledky oznámí třídní učitel nejpozději 1 týden před
zahájením ústní zkoušky. Opatření zpracuje ZŘ pro TV
Praktická zkouška:
Proběhne ve dnech 3. - 11. 6. 2014 na schválených pracovištích SŠED F-M.
K průběhu praktické zkoušky zpracují UOV jmenovité harmonogramy zkoušek s rozpisem
jednotlivých dnů a pracovních operací odsouhlasené příslušnými VUOV. Výsledky oznámí příslušný
4
UOV nejpozději 1 týden před zahájením ústní zkoušky. ZZ budou probíhat podle jednotného zadání
zpracovaného příslušnými metodickými a předmětovými komisemi.
Ústní zkouška:
Proběhne dne 19. a 20. 6. 2014 za účasti celé komise. Rozpis jednotlivých žáků a místnost kde
zkoušky proběhnou budou uvedeny v příloze tohoto sdělení do 10.5. 2014. Přílohu vypracuje ZŘ pro
TV.
Ú k o l y k z a j i š t ě n í ř á d n é h o p r ů b ě h u ZZ :
Třídní učitelé - prověří osobní údaje a studijní doklady
- připraví pro zkušební komisi přehled o klasifikaci
- v kontrolním listě vyplní písemnou a ústní část ZZ
- zajistí potvrzení převzetí výučních listů na kontrolním listě
Učitelé odborné výchovy - seznámí žáky s termíny ZZ, zajistí provedení praktické zkoušky
a o průběhu vyplní kontrolní listy jednotlivých žáků.
Sekretariát ředitele :
Připraví kontrolní listy, protokoly o ZZ a výuční listy.
Klasifikace hodnocení ZZ bude provedena v souladu s § 4 vyhlášky MŠMT ČR č. 47/2005 Sb.
o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání
v konzervatoři absolutoriem. Výuční list (pokud nebude stanoveno jinak) bude předán v den konání
ústní zkoušky.
Organizační pokyny:
1. Za výzdobu zkušebních místností odpovídají učitelé odborných předmětů a třídní učitelé.
2. Příslušní VUOV zpracují do 15. května 2014 harmonogram závěrečných
praktických zkoušek podle žáků a oborů.
3. Zkoušky z vyhlášky 50/78 Sb. proběhnou v termínech:
12.6. 2014 třída SE 4 od 8.00 hodin dle harmonogramu
24.6. 2014 třída EL 3 od 8.00 hodin dle harmonogramu
25.6. 2014 třída ETE 3 a EZK 1 od 8.00 hodin dle harmonogramu
Vypracoval : Ve F-M, dne 6. 1. 2014
Volný Karel v.r.
...………………………………………………….
Mgr. Karel Volný ZŘ pro PV
Schválil dne : 6.1.2014
Petr Solich v.r.
.........................................................
Mgr. Petr Solich ŘSŠED F-M
Download

Střední odborné učiliště technické, Odborné učiliště a Učiliště