trasa D pražského metra
ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ
03 / 2012
Původní návrh (2010-11)
Alternativa 2012
Zadání 2010:
Nová trasa metra, provozně
nezávislá na trasách A B C,
moderní lehké metro, provozně
úsporné, vybavené nejmodernější
dostupnou technologií pro
zabezpečení a řízení provozu,
v souladu s trendy výstavby
nových tras metra ve světě.
Zadání 2012:
Investor nemá možnost zajistit
financování původního návrhu
v odpovídajícím časovém horizontu.
Alternativou je hledání úspornějšího
řešení, které při minimalizaci
počátečních nákladů přinese
maximální užitek městu.
Investor měl ambici zajistit
prostředky na takové řešení.
Veškeré zkoumané alternativy
zachovávají dopravně urbanistické
řešení dle původního návrhu,
tj.vedení trasy a umístění stanic,
které je územně stabilizované.
Původní návrh
Alternativa 2012
Původní návrh cílového řešení v
úseku metra I.D Depo Písnice Náměstí Míru nadále považujeme
za optimální řešení jak z hlediska
potřeb Prahy, tak z hlediska
světových trendů ve výstavbě
metra, prověřených v řadě jiných
měst.
Alternativy, které hledáme, jsou
postupnými kroky - etapami, jak
k tomuto cíli dospět při aktuálních
limitovaných možnostech města
a při co nejmenším odchýlení od
původního návrhu po dokončení
celé stavby.
Původní návrh
cílové řešení
Alternativa 2012
etapa Pankrác - Depo Písnice
Alternativa 2012 - koncepce
- první etapa výstavby trasy D (Pankrác - Depo Písnice) jako větev trasy C,
- využití stávajícího dopravního systému metra, provozovaného na trase C,
i pro trasu D,
- linkové vedení vlaků na trasách C a D - příklad viz schéma na mapě,
- možnost využití veškerého technického a technologického zázemí stávající
soustavy metra, zejména trasy C,
- etapu Pankrác - Depo Písnice lze případně členit na dvě etapy:
Pankrác – Nové Dvory a Nové Dvory – Depo Písnice,
-
tuto koncepci lze aplikovat pouze pro úsek z Pankráce na jih,
- pro další pokračování trasy D z Pankráce na sever je však nezbytné zajistit
možnost cílového uspořádání s přestupem na Pankráci, tzn. v první etapě
je třeba provést stavební založení pokračování trasy D z prostoru Pankráce
severním směrem.
Alternativa 2012 - zásadní přínosy
-
možnost využití stávajícího vozového parku a jeho disponibilní kapacity,
možnost využití stávajícího technického a technologického zázemí metra,
možnost využití stávajících mechanizmů oprav a údržby,
provozování jižní části trasy metra D v podobě odbočky trasy C
- bez nutnosti okamžité výstavby nového depa Písnice (při vědomí
všech provozně technologických souvislostí),
- bez nutnosti okamžité realizace nového dispečinku trasy D (při
vědomí všech provozně technologických souvislostí),
- bez nutnosti výstavby nové stanice metra trasy D Pankrác v této
etapě výstavby (trasa D bude dočasně zaústěna do stávající stanice
Pankrác na trase C).
- přesun části investičních prostředků na realizaci celé trasy D do pozdějšího
období (etapa výstavby úseku severně od stanice Pankrác, včetně této
stanice) s očekávaným zlevněním prvních etap výstavby (jižní část trasy)
tj.minimalizace počátečních nákladů se zachováním výše komentovaného
maximálního užitku pro město.
Alternativa 2012 - zpětné (negativní) důsledky
- Rezignace na navržený nový, moderní, plně automatizovaný systém metra
se všemi doprovodnými atributy, mezi které podle světových zkušeností patří
zejména vyšší spolehlivost a nižší provozní náklady.
Případná možnost následného dovybavení je sice možná, ale diskutabilní
a relativně nákladná. Jedná se o:
- automatický provoz bez řidiče - lze řešit následně,
- zabezpečovací systém CBTC - lze řešit následně,
- systém bezpečnostních oddělovacích stěn - lze řešit následně.
- Rezignace na systém s horním odběrem trakční energie (bezpečnost,
energetika, pokračování trasy do regionu na jih) - prakticky nelze řešit
následně.
- Celkové prodražení trasy I.D jako celku (důsledek členění na více etap,
přechod z konvenčního systému na moderní v budoucnu apod.).
Alternativa 2012 - problémové otázky k podrobnému prověření
Koncepční otázky Alternativy 2012 byly prozkoumány z hlediska jejich
realizovatelnosti, odborným odhadem. Je třeba se podrobně vrátit k prověření
zejména v těchto bodech:
- základní kapacitní vyhodnocení změněného systémového přístupu k řešení,
- přepravní důsledky větveného provozu trasy metra C-D ve vztahu
k cestujícím a obratům cestujících ve stanicích,
- prověření technických parametrů vedení trasy metra v úseku Pankrác Olbrachtova (otázka legislativního statutu „provozních spojek“ tras C-D, D-C
s předpokladem provozu s cestujícími jako odbočka trasy metra C),
- obsluha nové trasy D (provozní zajištění) v podobě větve trasy C ze
stávajícího zázemí metra a následně požadavky na budoucí budování
nového depa, dispečinku atp.
Alternativa 2012 - orientační propočet investičních nákladů
pro výstavbu etapy Pankrác - Depo Písnice najednou
Původní návrh - etapa Pankrác - Depo Písnice
34 755 000
Alternativa 2012 - změny nákladů oproti původnímu návrhu:
úspora - stanice Pankrác D
úspora - SOD 12 Pankrác - Olbrachtova
navíc - traťové spojky C-D a D-C
úspora - dispečink trasy D
navíc - širší úpravy na trase C
-3 850 000
-900 000
1 500 000
-100 000
700 000
úspora - jižní vestibul Olbrachtova
-300 000
úspora - severní vestibul Nové Dvory
-170 000
úspora - depo Písnice
úspora - most na koleji do depa
navíc - odstavné koleje
-3 350 000
-30 000
50 000
úspora - vozy metra
-2 970 000
úspora - bezpečnostní stěny
vedlejší náklady zhotovitele
rezerva na SO a PS
Alternativa 2012 - etapa Pankrác - Depo Písnice
Úspora oproti původnímu návrhu
Údaje jsou v tis. Kč, v cenové úrovni 2011, bez započtení inflace
-140 000
-526 500
-494 250
24 524 250
-10 230 750
Alternativa 2012 - orientační propočet investičních nákladů
pro úsek Pankrác - Depo Písnice dělený do dvou etap
etapa Pankrác - Nové Dvory
Původní návrh
Alternativa 2012
Úspora oproti původnímu návrhu
21 125 000
15 479 650
-5 645 350
etapa Nové Dvory (mimo) - Depo Písnice
Původní návrh
Alternativa 2012
Úspora oproti původnímu návrhu
14 230 000
9 294 600
-4 935 400
Údaje jsou v tis. Kč, v cenové úrovni 2011, bez započtení inflace.
Navíc je zde, oproti výstavbě celého úseku Pankrác - Depo Písnice najednou, kalkulována přirážka
250 mil. Kč, jako náklady na členění do dvou etap.
Veškeré údaje o investičních nákladech se vztahují k propočtu dle DÚR, ve kterém jsou celkové
náklady na stavební objekty, provozní soubory včetně vozů metra, vedlejší náklady zhotovitele a rezervu
vyčísleny na 45 312 876 289 Kč (bez DPH), při výstavbě ve třech samostatných etapách.
Etapizace výstavby trasy metra D
Variantní možnosti financování (cashflow)
Celková investice 45 mld. Kč
Alternativa 2012 - další zvažované možnosti
Úsek Pankrác - Depo Písnice lze
do etap členit i jiným způsobem,
než je zde uvedeno. Např. v první
etapě s výstavbou delšího úseku
než do Nových Dvorů, bez
vybudování některých stanic
(s jejich projížděním).
Tím by se dosáhlo efektivnější a
úspornější ražby tunelů (stroji TBM
bez přerušení v Nových Dvorech)
a dřívější dostupnosti možného
terminálového bodu na jižním
okraji města (Depo Písnice, event.
Písnice).
Nová trasa metra D – celkový význam a přínos
- už první etapa výstavby trasy D (Pankrác - Depo Písnice) jako větev trasy
C, zásadně zlepší problematickou dopravní situaci v obsluze západní části
jižního sektoru města (Krč, Lhotka, Libuš) a dalších sídlištních celků,
- nahrazuje stávající nevyhovující autobusový návoz cestujících ke stanicím
linky metra C, včetně žádoucího odlehčení její jižní části spojeným se
snížením obratu stanice Kačerov i s odlehčením přestupního uzlu Muzeum,
- vykazuje zásadní ekologické přínosy v rovině redukce počtu autobusů
(ze zastávky Nemocnice Krč v ranní špičkové hodině odjíždí 141 spojů
autobusových linek, tzn. interval 25,5 sekundy),
- zajišťuje výrazné zvýšení celkové kvality a bezpečnosti dopravy,
- kromě dopravní obsluhy v rámci hranic města vytváří podmínky pro zajištění
potřebné změny v dopravní obsluze jižní části příměstského regionu,
- zabezpečuje tak žádoucí podchycení autobusové dopravy a části individuální
automobilové dopravy ve stanicích Písnice a Depo Písnice tzn. v okrajové
části města (terminály autobusové dopravy, parkoviště P+R).
ZÁVĚR - SHRNUTÍ
Alternativa 2012 přináší nespornou reálnou možnost úspory investičních nákladů v
etapě realizace jižní části trasy metra D v provozním úseku Pankrác - Depo Písnice.
Tato úspora bude vyvážena jednak zvýšením nákladů dostavby trasy severním směrem
(úsek Pankrác - Náměstí Míru) a dále částečnou ztrátou možnosti okamžité aplikace
moderní koncepce metra, obdobně jako je tomu v zahraničích metropolích.
Rozhodnutí pro realizaci Alternativy 2012 (větve trasy C) by bylo vhodné v případě
snahy o aktuální realizaci alespoň dílčí ucelené části trasy D, aniž by město mohlo
financovat kompletní novou trasu D v horizontu do roku cca 2030.
V případě reálné možnosti postupné výstavby celé trasy D v navrženém rozsahu Depo
Písnice - Náměstí Míru by bylo vhodné postupovat podle původního návrhu z roku
2011.
METROPROJEKT Praha a.s.
03 / 2012
Download

metro D alternativa 2012 15-05