Síť kompetence pro interoperabilitu železniční infrastruktury Interoperability of Railway Infrastructure Competence Network Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0176 Termín realizace: 01. 04. 2013 – 30. 06. 2015 Program workshopu Bezstyková kolej a kolej na mostech v souvislosti s interoperabilitou evropské železniční infrastruktury Datum: 12. 05. 2014 Místo: Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 95, Brno Místnost: D182 Kontaktní osoba: doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. – Fakulta stavební VUT v Brně Program: 8:00 – 9:00 Registrace účastníků 9:00 – 9:05 Úvod 9:05 – 10:45 První blok přednášek – bezstyková kolej a svařování Ing. Petr Szabó, GŘ SŽDC, OTH: Novelizace předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej (35 minut) Stručný přehled novinek v předpise pro BK, aktuální problémy při zřizování, nedílná součást zřizování -­‐ svařování, rizika kolem BK. -­‐1-­‐ Ing. Renata Polednová, DT – Výhybkárna a strojírna, a.s.: Svařování a navařování srdcovek z oceli Mn13 (35 minut) Svařování Mn srdcovek s přípojnými kolejnicemi na stroji Schlatter GAA 100/580 a navařování provozovaných Mn srdcovek v trati. Ing. Miroslav Hartmann, Viamont DSP a.s.: Technologie pro stykové svařování kolejnic s odtavením, zkušenosti a další vývoj (20 minut) Stručné porovnání svařovací hlavice K 922-­‐1 se staršími typy dodávanými na svařovnách PRSM, popis principu a postupu svařování, výhody a nevýhody v porovnání s technologií aluminotermického svařování, další vývoj – svařování HSH kolejnic, po prezentaci bude následovat krátký film. Diskuse 10:45 – 11:00 Přestávka na kávu 11:00 – 12:20 Druhý blok přednášek – bezstyková kolej, interakce mostu a koleje Ing. Richard Svoboda, Ph.D., Fakulta stavební VUT v Brně: Plastové pražcové kotvy – vývoj a ověření (15 minut) V současné době je kladen důraz na ochranu životního prostředí. V současné době se zkoušejí pražcové kotvy z recyklovaného plastu. Příspěvek je zaměřen na laboratorní i polní zkoušky plastových pražcových kotev EVA V. doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D., Fakulta stavební VUT v Brně: Termické spolupůsobení koleje a mostu (15 minut) Úvod do teoretických základů interakce bezstykové koleje a mostu, základní parametry ovlivňující interakci, výpočetní modely, současná investigativní činnost. Činnost SG Track-­‐
Bridge Interaction při CEN TC256 Železniční aplikace. -­‐2-­‐ Ing. Martin Vlasák, SUDOP Praha a.s.: Posouzení bezstykové koleje na mostě dle ČSN EN 1991-­‐2 (25 minut) Současné požadavky na návrh mostních objektů vyžadují komplexní přístup k posouzení vzájemného působení mostu a koleje. Požadavky na posouzení tzv. kombinované odezvy mostní konstrukce a koleje na proměnná zatížení jsou začleněny do normy ČSN EN 1991-­‐2. Aplikace požadavků normy v inženýrské praxi však s sebou přináší řadu dílčích problémů doc. Ing. Hana Krejčiříková, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze: Kolejnicová dilatační zařízení na mostních konstrukcích (25 minut) Přednáška seznamuje s normou ČSN EN 13232-­‐8 Železniční aplikace– Kolej – Výhybky a výhybkové konstrukce Část 8: Dilatační zařízení, uvádí pracovní terminologii pro DZ, pojednává o konkrétních typech zařízení včetně příkladů. Přednáška poukazuje na jednotlivé konstrukční odlišnosti DZ, výhody a nevýhody při jejich použití v různých konstrukcích kolejového svršku. Dále jsou presentovány příklady použití dilatačních zařízení na železničních i tramvajových mostech v ČR s uvedením statických schémat mostních konstrukcí. Diskuse 12:20 – 13:30 Oběd a přesun do Řečkovic 13:30 – 15:00 Exkurze společnost Form-­‐Thermit spol. s r.o. RNDr. Leoš Strnad, zaměřeno na technologie výroby forem pro termitové svařování, výrobu a zkoušení lepených izolovaných styků (dvě skupiny po 15 osobách) 15:00 – 16:00 Zakončení, předání certifikátů o absolvování workshopu -­‐3-­‐ 
Download

info - iricon