Menzy
Koleje
Studentsk´
e kartiˇ
cky
Zdroje informac´ı
Karty, koleje a menzy
Spolek Matfyz´ak
Albeˇr 2014
Spolek Matfyz´
ak
Karty, koleje a menzy
Menzy
Koleje
Studentsk´
e kartiˇ
cky
Zdroje informac´ı
Menzy
platba pomoc´ı ISIC/studentsk´eho pr˚
ukazu
objedn´avky pˇres internet/automat
cena okolo 45 – 50 Kˇc
v´ybˇer z v´ıce j´ıdel
dotovan´e bagety
Spolek Matfyz´
ak
Karty, koleje a menzy
Menzy
Koleje
Studentsk´
e kartiˇ
cky
Zdroje informac´ı
Menzy
Obl´ıben´
a m´ısta
Tr´
oja – 17. listopad
Karlov – Budeˇc, Albertov
Karl´ın – Jednota, Pr´avnick´a
Mal´a Strana – Pr´avnick´a, Arnoˇsta
z Pardubic
SCUK Hostivaˇr – Hostivaˇr
Spolek Matfyz´
ak
Karty, koleje a menzy
Menzy
Koleje
Studentsk´
e kartiˇ
cky
Zdroje informac´ı
Koleje
17. listopad
http://listopad.koleje.cuni.cz/
Na Vˇetrn´ıku
http://www.vetrnik.koleje.cuni.cz/
Budeˇc
http://kolejbudec.unas.cz/
Koleje Jiˇzn´ı Mˇesto
http://www.jm.koleje.cuni.cz/
Rezervaˇcn´ı syst´em – REHOS (nab´ıdka voln´ych kapacit)
https://rehos.cuni.cz/crpp/
Spolek Matfyz´
ak
Karty, koleje a menzy
Menzy
Koleje
Studentsk´
e kartiˇ
cky
Zdroje informac´ı
Koleje
17. listopad
KolejNET
u
´ˇcet v labu
100 Kˇc za mˇes´ıc
OP, ISIC, MAC adresa PC (s´ıt’ov´e karty)
http://www.kolej.mff.cuni.cz/
Spolek Matfyz´
ak
Karty, koleje a menzy
Menzy
Koleje
Studentsk´
e kartiˇ
cky
Zdroje informac´ı
Studentsk´e kartiˇcky
ISIC, karta studenta
vstup do univerzitn´ıch budov a knihoven
e-penˇeˇzenka, sleva do menz a na bagety
kaˇzd´y rok nov´y fakultn´ı kupon s platnost´ı do konce z´aˇr´ı
ISIC vs. karta studenta
ISIC mezin´arodn´ı platnost, 190 Kˇc na rok
ISIC je nutn´e prodluˇzovat zn´amkou z v´ydejn´ıch centrech UK
(napˇr. MFF Ke Karlovu 3)
karta studenta je automaticky z´ıskan´a na dobu studia, poprv´e
zdarma
Spolek Matfyz´
ak
Karty, koleje a menzy
Menzy
Koleje
Studentsk´
e kartiˇ
cky
Zdroje informac´ı
Studentsk´e kartiˇcky
Doprava
ˇz´akovsk´y pr˚
ukaz
aˇz 45% sleva autobusy, vlaky na trase domov-ˇskola
za symbolickou ˇc´astu dostupn´a napˇr. na vlakov´em n´adraˇz´ı,
plat´ı se hlavnˇe za aktivaci (cca 40 Kˇc)
raz´ıtko ˇskoly, fotka
neplat´ı o letn´ıch pr´azdnin´ach
IN karta
ˇ e dr´ahy
Cesk´
IN 25, 50, 100
e-penˇeˇzenka, n´akup j´ızdenek v automatech
Spolek Matfyz´
ak
Karty, koleje a menzy
Menzy
Koleje
Studentsk´
e kartiˇ
cky
Zdroje informac´ı
Studentsk´e kartiˇcky
MHD
pap´ırov´a l´ıtaˇcka/Opencard
ˇzlut´a prodejn´ı ok´enka v metru (ne Hlavn´ı n´adraˇz´ı)
ˇcasov´y kupon na mˇes´ıc, 90 dn´ı, 5 mˇes´ıc˚
u, 10 mˇes´ıc˚
u
(od 260 Kˇc po 2400 Kˇc)
nutn´e kaˇzd´y rok zan´est potvrzen´ı o studiu
pro Opencard nutn´e podat ˇz´adost nebo vyzvednout osobnˇe
Spolek Matfyz´
ak
Karty, koleje a menzy
Menzy
Koleje
Studentsk´
e kartiˇ
cky
Zdroje informac´ı
Studentsk´e kartiˇcky
Kolejenka
p˚
ujˇcov´an´ı vˇec´ı a m´ıstnost´ı na koleji
p˚
ujˇcov´an´ı n´ahradn´ıch kl´ıˇc˚
u
teoreticky vstup na kolej v brzk´ych rann´ıch hodin´ach
Spolek Matfyz´
ak
Karty, koleje a menzy
Menzy
Koleje
Studentsk´
e kartiˇ
cky
Zdroje informac´ı
Zdroje informac´ı
Koleje a menzy
http://kam.cuni.cz/
Matfyz´ack´a kuchaˇrka
http://www.matfyzak.cz/kucharka
Kolejn´ı kuchaˇrka 17. listopadu
http://listopad.koleje.cuni.cz/kucharka
KolejNET
http://www.kolej.mff.cuni.cz/
Spolek Matfyz´
ak
Karty, koleje a menzy
Download

Karty, koleje a menzy