ROCENKA 2013
SDRUZENÍ
AUTOMOBILOVÉHO
PRŮMYSLU
YEARBOOK 2013
AUTOMOTIVE
INDUSTRY
ASSOCIATION
OF THE CZECH REPUBLIC
ROČENKA 2013
SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU
YEARBOOK 2013
AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION
SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU
VZNIKLO
dobrovolné účelové uskupení samostatných firem, akciových společností, společností
s ručením omezeným, komanditních společností a dalších subjektů, založené jako
zájmové sdružení právnických osob. Vytváří základnu pro vzájemnou výměnu informací
a pro řešení a prosazování společných zájmů, záměrů a cílů automobilového průmyslu
v oborech:
•výroby, výzkumu a vývoje motorových a přípojných vozidel, jejich dílů, agregátů
a příslušenství
• obchodu a oprav vozidel a příslušenství
• projekce a výroby zařízení zejména pro automobilovou a motocyklovou výrobu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CHCE
V případě vzniku dalších divizí či klubů v rámci AutoSAP se jejich zvolení zástupci stávají
členy Představenstva.
27. června 1989 podpisem Smlouvy o Sdružení organizací automobilového průmyslu
sedmnácti podniky. K datu vydání této publikace bylo do jeho činnosti zapojeno cirka
150 firem a organizací z České republiky. Kolektivním členem Sdružení je Zväz automobilového priemyslu Slovenské republiky (ZAP SR).
JE TO
• trvale rozvíjet automobilový průmysl jako specifické výrobní odvětví
• dosahovat a udržovat konkurenční schopnost svých výrobků
• zdokonalovat, rozvíjet a podporovat vzájemnou spolupráci a informovanost členů
•rozvíjet ekonomickou spolupráci se zahraničím, udržovat kontakty s národními i nadnárodními sdruženími a svazy obdobného zaměření
•prosazovat zájmy národního automobilového průmyslu v tuzemsku i zahraničí na všech
potřebných a dosažitelných úrovních a místech
• navazovat vzájemně výhodnou spolupráci a výměnu informací i s dalšími partnery
•prezentovat automobilový průmysl jako technicky, výrobně, obchodně a ekonomicky
provázaný celek
NABÍZÍ
•spolupráci s dalšími organizacemi při rozvoji automobilového průmyslu na principu
vzájemné ekonomické výhodnosti
•koordinaci a pomoc při řešení záměrů a cílů automobilového průmyslu, zejména pak
při řešení konkrétních úkolů v rámci odborných sekcí či pracovních skupin
•prosazování společných zájmů členů vůči národním, zahraničním či mezinárodním
úřadům, orgánům a institucím
• podporu činnostem a kontaktům členů ve vztahu na příslušné orgány a instituce
•všestranné konzultace a poradenskou službu (respektive zprostředkování těchto
činností) v oblastech společných zájmů v daných oborech činnosti
•informační, studijní a statistické podklady a přehledy z oblasti automobilového průmyslu
ČLENSTVÍ
• je absolutně dobrovolné; vzniká na základě Společenské smlouvy o AutoSAP
po schválení žádosti o vstup Představenstvem AutoSAP
•přináší firmám zapojeným do jeho činnosti trvalý kontakt s automobilovým průmyslem,
aktuální informace z řady oblastí a další služby
• může získat každá firma (organizace), jejíž činnost odpovídá jeho poslání a cílům
•není na překážku účasti členů v jiných sdruženích nebo obdobných integračních
uskupeních
•lze ukončit jednostranným vypovězením ke konci kalendářního roku a to podáním
výpovědi 6 měsíců předem do sekretariátu AutoSAP
•zájemce o členství se může stát po určitou dobu pozorovatelem, maximálně však
na dobu 2 let.
ORGÁNY SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU
Rada ředitelů
je nejvyšším orgánem (valnou hromadou) AutoSAP. Každá ze smluvních stran je zde zastoupena svým statutárním zástupcem (předsedou představenstva, generálním ředitelem,
ředitelem, apod.). Její působnost je dána zřizovacími dokumenty, to je Společenskou
smlouvou, Statutem a Dodatkem č. 1 ke Statutu. Volenými představiteli Rady ředitelů
jsou prezident a viceprezidenti.
Představenstvo
v souladu s usneseními Rady ředitelů usměrňuje a řídí činnost sekretariátu AutoSAP
v období mezi zasedáními Rady ředitelů. Je tvořeno prezidentem, viceprezidenty, ředitelem sekretariátu AutoSAP a zástupci jednotlivých divizí (předsedy nebo místopředsedy).
Členy Představenstva jsou k datu vydání této publikace:
• Ing. Martin JAHN, MBA – prezident AutoSAP
člen dozorčí rady ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav
•Ing. Pavel JUŘÍČEK, Ph.D. – viceprezident a místopředseda divize výrobců příslušenství
předseda představenstva BRANO GROUP a.s., Hradec n. M.
Ing. Marek RYŠAVÝ, MBA – viceprezident
generální ředitel HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o., Mohelnice
Ing. Bohdan WOJNAR – viceprezident
člen představenstva ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav
Ing. Pavel PACHOVSKÝ – předseda divize finálních výrobců vozidel
generální ředitel IVECO CR, a.s., Vysoké Mýto
Ing. Ladislav GLOGAR – předseda divize výrobců příslušenství
výkonný manažer Moravskoslezského automobilového klastru
Ing. Mojmír ČAPKA – místopředseda divize výrobců příslušenství
předseda představenstva BRISK TÁBOR, a.s.
Ing. Miroslav DVOŘÁK – místopředseda divize výrobců příslušenství
generální ředitel MOTOR JIKOV GROUP, a.s., České Budějovice
Ing. Vladimír VOLÁK – předseda divize účelových organizací
ředitel RICARDO PRAGUE, s.r.o., Praha
Ing. Antonín ŠÍPEK – ředitel sekretariátu AutoSAP
Ing. Ján PRIBULA – ředitel sekretariátu ZAP SR
Revizní skupina
je kontrolním orgánem Rady ředitelů a Představenstva. Je tvořena třemi členy:
• Ing. Jiří GERLE – generální ředitel JIHOSTROJ, a.s.
• Ing. Tomáš HRDLIČKA – jednatel TÜV SÜD CZECH s.r.o.
• Ing. Petr OSTRÝ – generální ředitel AGADOS, spol. s r.o.
Pracovní skupiny
jsou vytvářeny k dlouhodobějšímu či opakovanému řešení konkrétních problematik
v předem určeném týmu. Ten tvoří delegovaní pracovníci členů a pozorovatelů AutoSAP.
Organizačně jejich činnost zajišťuje tajemník z aparátu sekretariátu AutoSAP.
V současné době působí v rámci AutoSAP následující pracovní skupiny:
•Stálá výstavní komise – automobilové, motocyklové a motoristické výstavy, vazby
na zahraniční výstavy
•Pracovní skupina pro zaměstnavatelské záležitosti – problematika kolektivního vyjednávání a kolektivních smluv vyššího stupně, mzdových předpisů, personální práce
a sociálních otázek
• Pracovní skupina pro vzdělávání
•Redakční rada Zpravodaje automobilového sdružení – vydávání Zpravodaje, zajišťování
jeho obsahové náplně, kontakt s hromadnými sdělovacími prostředky
•ODETTE ČR – koordinace činností při zavádění elektronické výměny dat (EDI) v rámci
automobilového průmyslu
•Stálá komise technické normalizace automobilového průmyslu – normalizační činnost
v rámci automobilového průmyslu
• Motocyklová sekce – podpora zájmů českých výrobců motocyklů a jejich dodavatelů
• Pracovní skupina pro RF/SNS – podpora spolupráce s daným teritoriem
SEKRETARIÁT AutoSAP
je stálý odborný a výkonný aparát AutoSAP. Jeho současný stav činí 6 pracovníků.
Adresa:
Opletalova 55
IČO: 17048826
110 00 PRAHA 1
DIČO: CZ 17048826
Banka: Česká spořitelna, a.s., Praha – 1, účet: 1922396309/0800
Telefony: 221 602 982–8 • Fax: 224 239 690
Internet: http://www.autosap.cz • E-mail: [email protected]
Pracovníci sekretariátu Sdružení AP:
• Ing. Antonín ŠÍPEK – ředitel sekretariátu
• Ing. Zdeněk NOVÁK – specialista pro vnitřní vztahy
• Ing. Pavel EŠNER – referent pro vnitřní vztahy
• Ing. Jiří KYNCL – referent pro propagaci, výstavnictví a tisk
• Ing. Svatopluk DOLEŽAL – specialista pro mezinárodní vztahy
• Jaromír ŠTEFL – referent pro mezinárodní vztahy
NABÍDKA SLUŽEB SEKRETARIÁTU
Činnosti sekretariátu vyplývají ze Společenské smlouvy o Sdružení automobilového
průmyslu a jeho Statutu. Pro členské a pozorovatelské organizace jsou dle těchto
dokumentů činnosti a služby, plynoucí ze základního poslání AutoSAP, poskytovány
v průběhu kalendářního roku přednostně, bezesmluvně a bezplatně (v rámci složených
záloh), pro ostatní subjekty pak na běžné obchodní bázi.
3
4
DIVIZE VÝROBCŮ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
předseda
3 místopředsedové
předseda
2 místopředsedové
Technologická platforma
„Vozidla pro udržitelnou mobilitu“
Firemní vzdělávání
„Auto–Adapt“
technická
obchodní
ekonomicko–právní
DIVIZE FINÁLNÍCH
VÝROBCŮ AUTOMOBILŮ
EVROPSKÉ PROJEKTY
ODBORNÉ SEKCE
předseda
člen
člen
REVIZNÍ SKUPINA
ředitel sekretariátu, představitelé Rady ředitelů a jednotlivých divizí
+ 1 zástupce ze ZAP Slovenské republiky
PŘEDSTAVENSTVO
prezident
3 viceprezidenti
RADA ŘEDITELŮ
předseda
DIVIZE ÚČELOVÝCH
ORGANIZACÍ
Výstavní komise
Technická normalizace
Zaměstnanecké záležitosti
Pro vzdělávání
ODETTE ČR
Redakční rada ZAS
Motocyklová sekce
Rusko / SNS
PRACOVNÍ SKUPINY
ředitel
vnitřní vztahy
mezinárodní vztahy
propagace, tisk, výstavy
SEKRETARIÁT
ZAP
SLOVENSKO
Jedná se zejména o:
•průběžné zabezpečování vzájemné informovanosti o věcných problematikách s vazbou
na záměry a cíle AutoSAP
•koordinace a zpracování návrhů společných postupů a jednotných stanovisek v oblasti
technické i další legislativy
•konzultační a poradenská činnost v oboru motorových a přípojných vozidel a jejich
příslušenství
• prosazování společných zájmů vůči orgánům státní správy
•získávání, analýza a účelová distribuce obchodně-technických informací z tuzemska
i ze zahraničí
•sběr, vyhodnocování a zpracovávání souhrnných statistických údajů za automobilový
průmysl
•organizace úvodních jednání se zahraničními partnery pro všechny okruhy mezinárodní
spolupráce včetně vyhledání a úvodního zpracování námětů
• udržování kontaktů se zahraničními sdruženími obdobného typu a zaměření činnosti
•zpracovávání souhrnných údajů z různých oblastí automobilového průmyslu, sledování
volných kapacit a nabídek na jejich využití
• účast v příslušných rubrikách Zpravodaje automobilového sdružení
•zprostředkování kontaktů na zahraniční sdružení či svazy obdobného typu, případně
i na jejich jednotlivé členy
Samostatnou činnost pak tvoří organizování společné účasti na mezinárodních výstavách
a autosalónech a vlastní podíl na pořádání těchto výstav v ČR.
PUBLIKACE VYDÁVANÉ SEKRETARIÁTEM AutoSAP
1. Ročenka .........................................................................................(1x ročně v květnu)
2. Statistika automobilového průmyslu .............................................. (1x ročně v dubnu)
3. Adresář .........................................................................................(1x ročně v prosinci)
4. Zpravodaj automobilového sdružení ........................................................... (6 x ročně)
5. AIA – Overview (anglicky) ..............................................................................(měsíčně)
6. AIA – Address Book (zkrácený adresář členů) ..............................................(měsíčně)
7. Aktuální statistické údaje o výrobě a odbytu vozidel ....................................(měsíčně)
8. Údaje o počtech pracovníků a průměrných platech ................................... (pololetně)
9. Sekretariát informuje.................................................................................(2x měsíčně)
Kromě uvedených pravidelných publikací zajišťuje sekretariát urychlené předávání
dalších informací, nabídek na spolupráci, poptávek apod., týkajících se oblasti automobilo-vého průmyslu.
SEZNAM ČLENSKÝCH ORGANIZACÍ AutoSAP
DIVIZE FINÁLNÍCH VÝROBCŮ VOZIDEL
■AGADOS, s.r.o., přívěsy pro osobní a UV
■EKOBUS, a.s., autobusy s plynovým pohonem
■HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH, s.r.o., osobní automobily
■IVECO CZECH REPUBLIC, a.s., autobusy
■JAWA MOTO, s.r.o., motocykly jejich díly a doplňky
■MTX, s.r.o., sportovní a speciální osobní automobily
■PANAV, a.s., přívěsy, návěsy, přepravníky, nástavby
■SOR LIBCHAVY, s.r.o., autobusy
■ŠKODA AUTO a.s., osobní automobily
■TATRA TRUCKS a.s., nákladní automobily s vyšší průchodností, tahače
■TPCA CZECH, s.r.o., osobní automobily
DIVIZE VÝROBCŮ PŘÍSLUŠENSTVÍ
■3M ČESKO, s.r.o., zakázková výroba a poradenství
■A. RAYMOND, s.r.o., plastové díly (příchytky, upínací systémy)
■AGC AUTOMOTIVE CZECH, a.s., čelní, boční a zadní automobilová skla
■AISIN EUROPE MANUFACTURING CZECH, s.r.o., díly motorů, Al odlitky
■BEHR CZECH, s.r.o., topení, tepelné výměníky a klimatizace OA
■BENTELER AUTOMOTIVE RUMBURK, s.r.o., podvozkové díly
■BENTELER ČR s.r.o., kovové podvozkové a bezpečnostní díly
■BÖHM PLAST-TECHNIK, a.s., vstřikované plastové díly
■BOS AUTOMOTIVE PRODUCTS CZ s.r.o., úložné systémy
■BOSCH, s.r.o., díly brzd, plastové díly, elektronika
■BRANO GROUP, a.s., autozámky, tlumiče, topení, zvedáky
■BRISK TÁBOR, a.s., zapalovací a žhavicí svíčky, snímače
■BROSE CZ, s.r.o., uzamykací systémy, polohovadla sedadel
■BUZULUK, a.s., pístní kroužky, odlitky
■C.I.E.B. KAHOVEC, s.r.o., sedadla pro NA, autobusy a UV
■COMPOSITE COMPONENTS, a.s., kompozitní, plastové a pryžové díly
■CONSTRUCT CZECH, a.s., mechanická zabezpečovací zařízení
■CONTINENTAL AUTOMOTIVE CR s.r.o., brzdové systémy a válce
■CONTINENTAL BARUM, s.r.o., pneumatiky pro OA a UV
■COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE CR, s.r.o., rozvody kapalin
■CTS CZECH REPUBLIC s.r.o., pedálové soupravy a senzory
■ČZ, a.s., turbodmychadla, řetězy, odlitky
■DEFEND GROUP a.s., zabezpečovací zařízení DEFEND-LOCK
■DENSO MANUFACTURING CZECH, s.r.o., klimatizace pro OA
■DONALDSON CR, s.r.o., filtry pro užitková vozidla
■D PLAST-EFTEC, a.s., těsnicí, ochranné a antivibrační tmely
■DURA AUTOMOTIVE CZ, k.s., dveřní rámy a moduly, nosníky, sloupky
■DUVE ČR, s.r.o., díly výfukových systémů
■EBERSPÄCHER, s.r.o., nezávislá topení, výfukové systémy
■EDSCHA AUTOMOTIVE KAMENICE, s.r.o., panty dveří, závěsy kapoty
■ELECTROPOLI-GALVIA, s.r.o., pokovení a antikorozní ochrana dílů
■ESSA CZECH, s.r.o., lisované plechové a svařované díly
■FEDERAL-MOGUL, a.s., díly brzd a třecí materiály,
■FEHRER BOHEMIA, s.r.o., interiérové díly - sedadla a opěrky
■FERONA a.s., hutní materiály
■FTE AUTOMOTIVE CZECHIA, s.r.o., spojkové a brzdové komponenty
■FUTABA CZECH, s.r.o., lisované plechové díly karoserie
■GRUPO ANTOLIN BOHEMIA, a.s., interiérové díly (stropní panely, výplně dveří)
■GST AUTOMOTIVE SAFETY CZECH, s.r.o., ochranné vaky (airbagy)
■GUMÁRNY ZUBŘÍ, a.s., pryžové komponenty, těsnění a koberce
■GUMOTEX, a.s., výplně sedadel, hlavové opěrky, sluneční clony
■HAYES LEMMERZ CZECH, s.r.o. ocelová a litá kola pro OA
■HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o., světelná technika
■HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o., světelná technika
■HELLA CORPORATE CENTER CEE, s.r.o., světelná technika
■HP PELZER s.r.o., protihlukové izolace, textilní koberce
■CHARVÁT AXL, a.s., servořízení pro NA, hydraulické komponenty a agregáty
■IMI INTERNATIONAL, s.r.o., pneumatické a hydraulické prvky pro tok medií
■INDET SAFETY SYSTEMS, a.s., pyrotechnické iniciátory
■INTEVA PRODUCTS CR, a.s., spouštěče oken, zámky
■JIHOSTROJ, a.s., hydraulické silové okruhy servořízení a sklápění
■JOHNSON CONTROLS AUTOMOBILOVÉ SOUČÁSTKY, k.s., sedačky a potahy
■JTEKT AUTOMOTIVE CZECH PARDUBICE, s.r.o., díly převodovek
■JTEKT AUTOMOTIVE CZECH PLZEŇ, s.r.o., systémy řízení pro OA
■KAMAX, s.r.o., vysokopevnostní šrouby a matky
■KARSIT HOLDING, s.r.o., výfuky, rámy sedaček, lakování, lisování
■KAUTEX TEXTRON BOHEMIA, s.r.o., plastové díly, palivové nádrže
■KES, s.r.o., světelná technika, kabelové svazky
■KLEIN & BLAŽEK, s.r.o., kovové výlisky, svařování, obrábění
■KNORR-BREMSE, s.r.o., brzdové systémy pro užitková vozidla
■KOVOHUTĚ PŘÍBRAM NÁSTUPNICKÁ, a.s., recyklace autobaterií
■KOYO BEARINGS ČR s.r.o., jehličková a válečková ložiska
■KS KOLBENSCHMIDT CR a.s., písty z lehkých slitin
■LEAR CORPORATION CZECH REP, s.r.o., sedadla OA
■LINDE + WIEMAN CZ, s.r.o., lisované a svařované díly OA
■MAGNA EXTERIORS & INTERIORS (BOHEMIA), s.r.o., plastové díly
■MAGNA SEATING CHOMUTOV, s.r.o., čalounění sedaček
■MAGNETON a.s., startéry, alternátory
■MANN+HUMELL (CZ), s.r.o., filtrační vložky vzduchu, paliva, oleje
■MC SYNCRO KOLÍN s.r.o., montáž ocelových a hliníkových kol
■MEGATECH INDUSTRIES JABLONEC s.r.o. vstřikované plastové díly
■METALIS NEJDEK, s.r.o., hliníkové odlitky, vodní čerpadla pro motory OA
■METALPLAST LIPNÍK N./B., a.s., interiérové autodíly, obložení
■MODELÁRNA LIAZ, s.r.o., modely, prototypy, formy, přípravky, nástroje
■MONROE CZECHIA, s.r.o., tlumiče, výfukové systémy
■MOTOR JIKOV GROUP, a.s., odlitky, díly pro AP, díly brzd
■MOTORPAL, a.s., vstřikovací soupravy naftových motorů, zkušební stanice
■MUBEA, s.r.o., pružiny, napínáky
■PEKM KABELTECHNIK, s.r.o., elektronické a elektromechanické díly, kabel. svazky
■PÉROVNA, s.r.o., technické pružiny
■PLASTIKA, a.s., plastové díly
■PWO UNITOOLS CZ, a.s., formy a lisovací nástroje, prototypové díly
■SAAR GUMMI CZECH s.r.o, těsnicí systémy, lisovaná technická pryž
■SAINT-GOBAIN SEKURIT ČR, s.r.o., čelní automobilová skla
■SATREMA INT., a.s., stejnosměrné elektromotory, díly a kompletní systémy
■SECO GROUP, a.s., vložky válců, malá zemědělská mechanizace
■SOLEA CZ, v.d., vstřikování termoplastů, montáž, potisk, nástrojárna
■TAWESCO s.r.o, lisované a svařované díly karoserie
■TESLA BLATNÁ, a.s., zapalovací kabely, ploché tavné pojistky
■TESLA JIHLAVA, s.r.o., elektromechanické díly a podsestavy
■TIBERINA AUTOMOTIVE BĚLÁ, s.r.o., přesné kovové výlisky, svařence
5
■TOKOZ, a.s., kovové výlisky, Zn a Al odlitky, montáže
■TOMATEX OTROKOVICE, a.s., textilní čalounické materiály
■TOYODA GOSEI CZECH, s.r.o., bezpečnostní systémy, těsnění
■TRCZ, s.r.o., spínače, ovladače, bezpečnostní pásy, elektronika
■TRW AUTOMOTIVE CZECH s.r.o., brzdy pro OA a jejich díly
■TRW AUTOELEKTRONIKA, s.r.o., spínače, elektronické moduly
■TRW CARR ČR, s.r.o., plastové výlisky, světla, systémy bezp. pásů
■TRW-DAS, a.s., podvozkové díly, motorové ventily
■TRW VOLANT, a.s., volanty
■VISTEON – AUTOPAL, s.r.o., chladicí technika
■YAPP CZECH AUTOMOTIVE SYSTEMS Co., s.r.o., plastové palivové nádrže
■WITTE NEJDEK, s.r.o., zamykací systémy, klíčové garnitury, dveřní kliky
■ZEVETA BOJKOVICE, a.s., kovové díly (pedály, brzdy), lisování, sváření
■ZPV ROŽNOV, s.r.o., velkoplošné výrobky z pryže, autorohože
DIVIZE ÚČELOVÝCH ORGANIZACÍ
■100% REWORK, s.r.o., kontrola jakosti, reworking
■ABA - AUTOKLUB BA, a.s., služby pro motoristy, opravy vozidel
■CAS – ČESKÁ AUTOMOBILOVÁ SPOLEČNOST, o.s., vzdělávání
■ČESKA SPOLEČNOST PRO JAKOST, o.s., školení, poradenství, certifikace
■ČVUT, technická univerzita, vzdělávání a výzkum
■FLEXIMA, s.r.o., kontrola jakosti, reworking
■GLOBAL ASSISTENCE, a.s., služby pro motoristy, informační služby
■IDIADA CZ, a.s., design, vývoj, prototypy
■IRIS IDENT, s.r.o., identifikace vozidel a jejich originality
■LENAM, s.r.o., konstrukční kancelář, CAD
■MBtech Bohemia s.r.o., engineering, vývoj a konzultace
■MECAS ESI, s.r.o., 3D výpočtové analýzy, simulace, hw/sw
■MONTO, s.r.o., kontrola kvality, měření a analýzy
■MORAVSKOSLEZSKÝ AUTOMOBILOVÝ KLASTR, o.s., klastr AP
■OPENMATICS s.r.o., hw/sw pro poskytování telematických služeb
■PORSCHE ENGINEERING SERVICES, s.r.o., výzkum a vývoj, engineering
■RICARDO PRAGUE, s.r.o., CAD konstrukce, výzkum a vývoj
■SWELL, s.r.o., konstrukční kancelář, modely, prototypy
■TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC, vzdělávání, výzkum motorů
■TOYOTA TSUSHO EUROPE S.A., o.s., logistické služby
■TÜV SÜD CZECH, s.r.o., výzkum, vývoj, homologace, certifikace
■ÚAMK, a.s., služby motoristům, informační služby
■UNIVERZITA OBRANY BRNO, vzdělávání a výzkum
■UNIVERZITA PARDUBICE, vzdělávání a výzkum
■UNIVERZITA J.E.P. ÚSTÍ n. L., vzdělávání a výzkum
■VŠE PRAHA, univerzitní vzdělávání a výzkum
■WEBASTO PRODUKT CR, s.r.o., prodej topení a střešních oken
■YUSEN LOGISTICS (CR) s.r.o. , logistické služby
■ZF ENGINEERING PLZEŇ s.r.o., V+V, design, testování, prototypy
■ZPČ. UNIVERZITA PLZEŇ, vzdělávání a výzkum
ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O ZAPOJENÍ SE
DO ČINNOSTI SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU
PRÁVNÍ POSTAVENÍ SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU
Sdružení automobilového průmyslu je zájmové sdružení právnických osob dle § 20f
zákona č. 509/1991 Sb. (Občanský zákoník).
Jako právnická osoba je zapsáno v registru sdružení u Obvodního úřadu pro Prahu 1
pod č.j. 3/92 reg. sdruž.
VNĚJŠÍ VAZBY AutoSAP
Sdružení je členem následujících nadnárodních organizací: ACEA (Evropská organizace
výrobců automobilů), ACEM (Evropská organizace výrobců motocyklů) a ODETTE
International (Mezinárodní instituce pro zavádění elektronické výměny dat v automobilovém průmyslu). Udržuje rovněž přímé dvoustranné kontakty s obdobnými sdruženími
v zahraničí.
AutoSAP je kolektivním členem Svazu průmyslu a dopravy ČR, avšak jen s těmi svými
členy a pozorovateli, kteří se dobrovolně rozhodli být členy tohoto svazu v rámci kolektivního členství AutoSAP. Usnesením Rady ředitelů ze dne 24. 9. 1992 se AutoSAP
prohlásil za živnostenské společenstvo a v současné době je z tohoto titulu součástí
Hospodářské komory České republiky.
MOŽNÉ FORMY A ZPŮSOB ZAPOJENÍ SE DO ČINNOSTI AutoSAP
Dle Statutu AutoSAP je možné podílet se na jeho činnosti jako řádný člen sdružení nebo
jako pozorovatel. Podmínkou členství (resp. pozorovatelství) je činnost v automobilové
výrobě, statut osoby registrované v ČR a písemné vyjádření souhlasu se Společenskou
smlouvou (resp. se Statutem pozorovatele). Ten se u řádného člena vyjádří podpisem
„Podpisového archu“ Společenské smlouvy (resp. „Podpisového listu“ u pozorovatele),
6
případně Dodatku č. 1 ke Statutu vpřípadě vysokých škol. Žádost o členství (resp. pozorovatelství) se předkládá prezidentovi nebo řediteli sekretariátu AutoSAP. Vzor žádosti
je součástí Statutu a její přílohou je pak vyplněný „Podpisový arch“ (resp. „Podpisový
list“). Vážným zájemcům o zapojení se do činnosti zašle příslušné podkladové materiály
sekretariát. Vstup do AutoSAP podléhá následně projednání a schválení v představenstvu.
FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI AutoSAP
Na financování činnosti AutoSAP se podílejí do jeho činnosti zapojené firmy a organizace, a to pravidelně hrazenými ročními zálohami na poskytované služby. Výši záloh pro
rozpočtové období (kalendářní rok) určuje Rada ředitelů svým usnesením. Při vstupu
v průběhu roku se hradí pouze příslušná alikvotní část roční zálohy.
Zálohy na rok 2013 byly odsouhlaseny ve výši 84 000,- Kč pro řádného člena a 63 000,- Kč
pro pozorovatele. U účelových organizací (výzkumné a zkušební) a výrobních firem do 250
zaměstnanců je záloha nižší (pro člena činí 71 000,- Kč a pro pozorovatele 53 000,- Kč).
K zálohám se přičítá DPH 21 %. Vysoké školy (odborné katedry) se mohou do činnosti
AutoSAP zapojit jako „neplatící člen“. Řádní členové AutoSAP skládají navíc majetkový
podíl (vklad) ve výši 1,- (slovy jedna) Kč.
Po ukončení finančního roku se složené zálohy vyúčtují proti nákladům. To znamená, že
se nejedná o příspěvek na činnost (hrazený z použitelného zisku), ale o položku zahrnovanou do nákladů firmy (organizace), jako platba za služby poskytované v rámci AutoSAP.
Výše uvedené zálohy na služby AutoSAP již zahrnují platbu na služby Svazu průmyslu
a dopravy České republiky (SP ČR). Pokud je firma členem AutoSAP a současně i členem
jiného členského subjektu SP ČR (tzv. „dvojité“ či „vícenásobné“ členství ve SP ČR),
bude toto zohledněno v rámci ročního vyúčtování složených záloh.
Všechny firmy zapojené do činnosti AutoSAP mohou používat mimo označení „člen
AutoSAP“ i označení „člen SP ČR“.
Příspěvek na Hospodářskou komoru České republiky (HK ČR), kde je AutoSAP začleněn
jako živnostenské společenstvo, je za všechny firmy zapojené do činnosti AutoSAP
hrazen z centrálních zdrojů (zisku) AutoSAP. Firmy zapojené do činnosti AutoSAP jsou
tedy automaticky i členy HK ČR.
Pokud je firma též členem místně příslušné okresní (regionální, krajské) hospodářské
komory, není za tuto firmu příspěvek na HK ČR ze strany AutoSAP odváděn.
Platby na jiná než výše uvedená integrační uskupení (sdružení, svazy, asociace apod.),
jichž je firma či organizace členem, se hradí samostatně (navíc) a to přímo těmto uskupením.
OSTATNÍ PROFESIONÁLNÍ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ
V AUTOPRŮMYSLU
SVAZ DOVOZCŮ AUTOMOBILŮ (SDA)
Internet: http://portal.sda-cia.cz
SDRUŽENÍ IMPORTÉRŮ A VÝROBCŮ SOUČÁSTÍ AUTOMOBILŮ
A SERVISNÍ TECHNIKY (SISA)
Internet: http://www.sisa.cz
SVAZ PRODEJCŮ A OPRAVÁŘŮ MOTOROVÝCH VOZIDEL ČR (SAČR)
Internet: http://www.sacr.cz
ČESKÁ ASOCIACE PETROLEJÁŘSKÉHO PRŮMYSLU A OBCHODU
Internet: http://www.cappo.cz
ASOCIACE ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ TECHNIKY
Internet: http://www.zetis.cz
AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY (AČR)
Internet: http://www.autoklub.cz
ÚSTŘEDNÍ AUTOMOTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY (ÚAMK ČR)
Internet: http://www.uamk.cz
AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION OF THE CZECH REPUBLIC – AIA
About theAIA
The AIA is an interest industrial grouping of the manufacturing, commercial and other
companies which make up the Czech automotive and allied industries.
The AIA was established on June 27, 1989, with 17 founder member companies who
were signatories to the agreement setting up the Association. Today the AIA covers
almost the whole automotive sector with circa 150 members in the Czech Republic.
The Slovak AIA is also a joint member of the Czech AIA.
Why it exists
Despite a complicated history the industry has retained a fine research, design and
development base. This is coming very much to the fore again as a result of the changes which took effect from July 1, 1989, and which gave individual companies in the
automotive industry much greater autonomy.
Given this situation it is clear that the industry needed a new organisation to represent
the interests of the member companies, to act as the voice both at home and abroad
of this important branch of the national economy, and maintain the high standards of
the industry as a whole.
For these reasons the AIA was founded.
Aims
The main aims of the AIA may be summarised as follows:
• to develop the Czech automotive industry as a specific branch of the national economy
• to present the automotive industry as an integrated sector
•to promote the interests of the automotive industry in the Czech Republic and abroad
in all appropriate places and at all levels
•to develop collaboration amongst its members and observers in technical, production
and commercial fields
•to establish mutually advantageous contacts and cooperation with partners which
are not members of the AIA
• to promote cooperation between the Czech automotive industry and foreign partners
Membership criteria
•any company, the activity of which corresponds with the principal objectives of the
AIA, is eligible to join
•an applicant may become either a member, or an observer (associated member), or
may participate in the activities of Specialised Sections and Working Parties
•the approval of the AIA Steering Committee is necessary for a new company to
become a member or an observer
•membership of the AIA does not deny an applicant’s membership of other associations
or organisations
• subscription rates are geared to the membership level
ORGANIZATION
The Board of Directors
• the Board is the supreme body of the AIA and it acts as AIA’s General Assembly
• each member or observer company has one representative (a director) on the Board
•the Board’s resolutions express the joint will and interests of the members and are
looked upon as proposals and recommendations
• it has its meetings at least twice a year
• the Board’s elected members are the President and Vice Presidents
The Steering Committee
•it controls the AIA and its Secretariat’s activity in accordance with resolutions of the
Board of Directors in the periods between the Board’s sessions
•it consists of the Board’s President, Vice Presidents, AIA Secretariat Director, and
elected representatives of individual Divisions within the AIA.
Members of the Steering Committee:
• Ing. Martin JAHN, MBA – AIA President
ŠKODA AUTO – Advisory Board Member
•Ing. Pavel JUŘÍČEK, Ph.D. – AIA Vice President, Component Suppliers Division Vice
Chairman, BRANO GROUP – Board Chairman
• Ing. Marek RYŠAVÝ, MBA – AIA Vice President
HELLA AUTOTECHNIK – Managing Director
• Ing. Bohdan WOJNAR – AIA Vice President
ŠKODA AUTO – Board Member
• Ing. Pavel PACHOVSKÝ – Vehicle Manufacturers Division Chairman
IVECO CZECH REPUBLIC – Managing Director
• Ing. Ladislav GLOGAR – Component Suppliers Division Chairman
AUTOMOTIVE CLUSTER – Executive Director
• Ing. Mojmír ČAPKA – Component Suppliers Division Vice Chairman
BRISK TÁBOR – Board Chairman
•
•
•
•
Ing. Miroslav DVOŘÁK – Component Suppliers Division Vice Chairman
MOTOR JIKOV GROUP – Managing Director
Ing. Vladimír VOLÁK – Special Purpose Firms Division Chairman
RICARDO PRAGUE – Director
Ing. Antonín ŠÍPEK – AIA Secretariat Director
Ing. Ján PRIBULA – ZAP/AIA Secretariat Director
The Audit Committee
is the audit body of the Board of Directors and Steering Committee. It has 3 members:
• Ing. Jiří GERLE – JIHOSTROJ – Managing Director
• Ing. Tomáš HRDLIČKA – TÜV SÜD CZECH – Executive
• Ing. Petr OSTRÝ – AGADOS – Managing Director
Standing Specialised Sections
Standing Specialised Sections are created by the Board of Directors to solve special issues. Membership of the Sections gives access to the most up-to-date information and the
opportunity to express views on matters that affect members’ interests in various fields.
Working parties
They are established to solve, on the long-term basis, various problems and tasks. Their
structure and way of foundation are similar to those of Standing Specialised Sections.
At present the AIA has the following working parties:
•
•
•
•
Exhibitions Committee
Standardisation Committee
ODETTE CZ
Russia / CIS WP
•
•
•
•
Employment Affairs WP
“ZAS” Bulletin Editorship
Motorcycle Section
For Education
The Secretariat
The AIA Secretariat is the Association’s central administration and acts as a co-ordinating,
liaison, contact and information facility. It is controlled directly by the Board of Directors
and its President and by the Steering Committee.
Address:
Sdružení automobilového průmyslu – Sekretariát
(AIA – Automotive Industry Association – Secretariat)
Opletalova 55
Registration No. 17048826
110 00 PRAHA 1
VAT No. CZ 17048826
Czech Republic
Bank: ČS, Acc. No. IBAN CZ09 0800 0000 0019 2239 6309
Tel.: +420 221 602 982–8 • Fax: +420 224 239 690
Internet: http://www.autosap.cz • E-mail: [email protected]
The Secretariat’s structure:
Ing. Antonín ŠÍPEK – Director
Ing. Zdeněk NOVÁK – Internal Relations Manager
Ing. Pavel EŠNER – Internal Relations Deputy Manager
Ing. Jiří KYNCL – Public Relations and Exhibitions Manager
Ing. Svatopluk DOLEŽAL – International Relations Manager
Jaromír ŠTEFL – International Relations Deputy Manager
Services provided by the AIA Secretariat
The Secretariat offers its services, according to the Agreement on the Automotive
Industry Association, first to the AIA members, then to other partners (conditions to be
negotiated). Besides the usual administration function that must be carried out for the
AIA, the Secretariat is able in the automotive and cooperating sectors to:
•gather, analyse and distribute technical, production, commercial and statistical information, both local and foreign
• ensure effective relations and exchange of information between partners
• seek topics for domestic and international co-operation and develop them
•initiate and arrange domestic and international liaison between partners in all forms
of collaboration
•organise initial negotiations between Czech and foreign partners, provide consultation
and expert advice
•co-ordinate joint technical development of the AIA and joint AIA proposals or representations concerning technical legislation
•promote and represent the interests of the AIA and its members to national, foreign
and international authorities, bodies and institutions, both private and public
7
8
COMPONENT SUPPLIERS
DIVISION
Chairman
3 Vice–Chairmen
Chairman
2 Vice–Chairmen
Technological platform
“Vehicles for sustainable mobility”
Employee’s education
“Auto–Adapt”
Technical
Commercial
Economic / Legal
VEHICLE MANUFACTURERS
DIVISION
EU PROJECTS
SPECIALISED SECTIONS
Chairman
Member
Member
AUDIT COMMITTEE
AIA Secretariat Director, Representatives of the Board of Directors and Individual Divisions
1 representative of ZAP Slovak Republic
STEERING COMMITTEE
President
3 Vice–Presidents
BOARD OF DIRECTORS
Chairman
SPECIAL PURPOSE
FIRMS DIVISION
Exhibition Committee
Standardisation Comm.
Employment Affairs
For Education
ODETTE ČR
„ZAS“ Editorship
Motorcycle Section
Russia / CIS WP
WORKING PARTIES
Director
Internal Relations
International Relations
Public Relations / Media / Exhibitions
AIA SECRETARIAT
AIA / ZAP
SLOVAKIA
AIA MEMBER LIST BY DIVISIONS
VEHICLE MANUFACTURERS DIVISION
■AGADOS, s.r.o., trailers for cars and LCV
■EKOBUS, a.s., ecological buses
■HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH, s.r.o., cars
■IVECO CZECH REPUBLIC, a.s., buses, coaches
■JAWA MOTO, s.r.o., motorcycles, engines, components
■MTX, s.r.o., special cars, CV superstructures, tuning
■PANAV, a.s., trailers, semitrailers, special superstructures
■SOR LIBCHAVY, s.r.o., buses
■ŠKODA AUTO a.s., cars, engines
■TATRA TRUCKS, a.s., CVs, engines, forgings, castings
■TPCA CZECH, s.r.o., cars
COMPONENT SUPPLIERS DIVISION
■3M ČESKO, s.r.o., custom manufacturing and technical consultancy
■A. RAYMOND, s.r.o., plastic parts (fasteners)
■AGC AUTOMOTIVE CZECH, a.s., automotive glass
■AISIN EUROPE MANUFACTURING CZECH, s.r.o., engine parts
■BEHR CZECH, s.r.o., radiators and A/C units for cars
■BENTELER AUTOMOTIVE RUMBURK, s.r.o., chassis components
■BENTELER ČR s.r.o., welded car components (chassis and impact parts)
■BÖHM PLAST-TECHNIK, a.s., injected plastic parts
■BOS AUTOMOTIVE PRODUCTS CZ s.r.o., cargo loaders, restrain systems
■BOSCH, s.r.o., brake parts, plastic parts, fuel pumps, electronics
■BRANO GROUP, a.s., car locks, central locking, shock absorbers, heaters
■BRISK TÁBOR, a.s., spark + glow plugs, sensors
■BROSE CZ, s.r.o., locking systems, seat adjusters
■BUZULUK, a.s., piston rings, castings
■C.I.E.B. KAHOVEC, s.r.o., vehicle seats for CVs
■COMPOSITE COMPONENTS, a.s., composite, plastic and rubber parts
■CONSTRUCT CZECH, a.s., anti-theft systems (mechanical)
■CONTINENTAL AUTOMOTIVE CR s.r.o., braking systems and cylinders
■CONTINENTAL BARUM, s.r.o., tyres for cars and CVs
■COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE CR, s.r.o., fluid handling systems
■CTS CZECH REPUBLIC s.r.o., pedal systems and sensors
■ČZ, a.s., turbochargers, chains, castings
■DEFEND GROUP a.s., car security systems DEFEND-LOCK
■DENSO MANUFACTURING CZECH, s.r.o., air-conditioning for cars
■DONALDSON CR, s.r.o., filters for CVs
■D PLAST-EFTEC, a.s., PVC plastisols, acrylate antivibration putties
■DURA AUTOMOTIVE CZ, k.s., door frames and modules, cross beams
■DUVE ČR, s.r.o., exhaust systems parts, gear shift mechanism
■EBERSPÄCHER, s.r.o., independent heating systems, exhaust systems
■EDSCHA AUTOMOTIVE KAMENICE, s.r.o., body parts (door hinges + checks)
■ELECTROPOLI-GALVIA, s.r.o., surface and anticorrosive treatment of components
■ESSA CZECH, s.r.o., pressed and welded body parts
■FEDERAL-MOGUL, a.s., brake system components, friction materials
■FEHRER BOHEMIA, s.r.o., interior parts – seats and armrest
■FERONA a.s., wholesale of metallurgical products
■FTE AUTOMOTIVE CZECHIA, s.r.o., brake and clutch components
■FUTABA CZECH, s.r.o., pressed body and chassis parts
■GRUPO ANTOLIN BOHEMIA, a.s., roof and door panels
■GST AUTOMOTIVE SAFETY CZECH s.r.o., airbag components (cushions)
■GUMÁRNY ZUBŘÍ, a.s., rubber parts (carpets, sealing, etc.)
■GUMOTEX, a.s., PUR seats and backrests inserts, sun visors, headrests
■HAYES LEMMERZ CZECH, s.r.o., alloy and steel wheels for cars
■HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o., lighting systems, headlamps washers
■HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o., lighting systems
■HELLA CORPORATE CENTER CEE, s.r.o., lighting systems
■HP PELZER s.r.o., body interior parts (noise insulations, carpets)
■CHARVÁT AXL, a.s., CV power steering, hydraulic elements, aircraft parts
■IMI INTERNATIONAL, s.r.o., pneumatic and hydraulic control products
■INDET SAFETY SYSTEMS, a.s., pyrotechnic initiators
■INTEVA PRODUCTS CR, a.s., window regulators, latches
■JIHOSTROJ, a.s., hydraulic elements and units
■JOHNSON CONTROLS AUTOMOBILOVÉ SOUČÁSTKY, k.s., seats
■JTEKT AUTOMOTIVE CZECH PARDUBICE, s.r.o., gear boxes parts
■JTEKT AUTOMOTIVE CZECH PLZEŇ, s.r.o., car steering systems
■KAMAX, s.r.o., high strength bolts and screws, cold forming
■KARSIT HOLDING, s.r.o., pressed and welded parts, surface treatment
■KAUTEX TEXTRON BOHEMIA, s.r.o., plastic components (e.g. fuel tanks)
■KES, s.r.o., lighting equipment, wiring systems
■KLEIN & BLAŽEK, s.r.o., metal pressing, machining, welding
■KNORR-BREMSE, s.r.o., CV brakes and their parts
■KOVOHUTĚ PŘÍBRAM NÁSTUPNICKÁ, a.s., batteries recycling
■KOYO BEARINGS ČR s.r.o., needle and roller bearings
■KS KOLBENSCHMIDT CR a.s., light alloy pistons and castings
■LEAR CORPORATION CZECH REP, s.r.o., car seats assembling
■LINDE + WIEMAN CZ, s.r.o., metal pressings, weldments
■MAGNA EXTERIORS & INTERIORS (BOHEMIA), s.r.o., plastic parts
■MAGNA SEATING CHOMUTOV, s.r.o., seat upholstery
■MAGNETON a.s., starters, alternators
■MANN+HUMELL (CZ), s.r.o., air and oil filters, filter paper cartridges
■MC SYNCRO KOLÍN s.r.o., wheels assembly
■MEGATECH INDUSTRIES JABLONEC s.r.o., injected plastic parts
■METALIS NEJDEK, s.r.o., water pumps, Al pressure die castings
■METALPLAST LIPNÍK N./B., a.s., door panels for cars and CVs
■MODELÁRNA LIAZ, s.r.o., moulds, prototypes, cubings, tools, fixtures
■MONROE CZECHIA, s.r.o., shock absorbers, exhaust systems
■MOTOR JIKOV GROUP, a.s., castings, car parts, air-brake parts
■MOTORPAL, a.s., diesel injection equipment
■MUBEA, s.r.o., springs, belt tensioners
■PEKM KABELTECHNIK, s.r.o., electrical and electromechanical parts
■PÉROVNA, s.r.o., cold-formed springs (wire 0.1 – 13 mm)
■PLASTIKA, a.s., plastic injected parts
■PWO UNITOOLS CZ, a.s., mould dies, press tools, prototype parts
■SAAR GUMMI CZECH s.r.o, sealing systems, rubber moulded parts
■SAINT-GOBAIN SEKURIT ČR, s.r.o., automotive glazing – windshields
■SATREMA INT., a.s., small DC motors, components
■SECO GROUP, a.s., engine cylinder liners, small agricultural machinery
■SOLEA CZ, v.d., plastic injected parts incl. assembly and print, tool shop
■TAWESCO s.r.o, pressed and welded body parts for cars and CVs
■TESLA BLATNÁ, a.s., ignition leads, fuses, suppression elements
■TESLA JIHLAVA, s.r.o., electromechanical components
■TIBERINA AUTOMOTIVE BĚLÁ, s.r.o., metal pressings, weldments, tools
■TOKOZ, a.s., components and products for the automotive industry
■TOMATEX OTROKOVICE, a.s., knitted fabrics for car interior upholstery
■TOYODA GOSEI CZECH, s.r.o., safety systems, body sealing
■TRCZ, s.r.o., drivers, switches, seat belts, electronics
■TRW AUTOMOTIVE CZECH s.r.o., car brakes and their parts
■TRW AUTOELEKTRONIKA, s.r.o., switches, electronic modules
■TRW CARR ČR, s.r.o., plastic parts, fasteners, safety belts, lighting
■TRW-DAS, a.s., chassis components, I.C. engine valves
■TRW VOLANT, a.s., steering wheels
■VISTEON – AUTOPAL, s.r.o., climate and cooling systems
■YAPP CZECH AUTOMOTIVE SYSTEMS Co., s.r.o., plastic fuel tanks
■WITTE NEJDEK, s.r.o., automobile locks, keys, handles
■ZEVETA BOJKOVICE, a.s., metal parts (pedals, brakes), pressings, weldments
■ZPV ROŽNOV, s.r.o., rubber parts (body interior – e.g. mats)
SPECIAL PURPOSE FIRMS DIVISION
■100% REWORK, s.r.o., automotive parts sorting, checking, reworking
■ABA – AUTOKLUB, a.s., rescue and recovery services for motorists
■CAS – CZECH AUTOMOTIVE SOCIETY, o.s., educational activities
■ČESKA SPOLEČNOST PRO JAKOST, o.s. , education, consulting, certification
■ČVUT, Technical University, education and research
■FLEXIMA, s.r.o., automotive parts sorting, checking, reworking
■GLOBAL ASSISTANCE, a.s., services for motorists (rescue and recovery)
■IDIADA CZ, a.s., development, design, prototypes
■IRIS IDENT, s.r.o., vehicle identification and check of its originality
■LENAM, s.r.o., design office, CAD
■MBtech Bohemia s.r.o., engineering, development, consultancy
■MECAS ESI, s.r.o., 3D numerical analysis, simulation, hw/sw
■MONTO, s.r.o., quality control, measurement and analysis
■MORAVSKOSLEZSKÝ AUTOMOBILOVÝ KLASTR, o.s., cluster
■OPENMATICS s.r.o., hw/sw for telematics services
■PORSCHE ENGINEERING SERVICES, s.r.o., R&D, engineering
■RICARDO PRAGUE, s.r.o., R&D of vehicles and engines
■SWELL, s.r.o., design/engineering office, prototypes
■TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC, education, engine research
■TOYOTA TSUSHO EUROPE S.A., o.s., delivery and logistics for automotive industry
■TÜV SÜD CZECH, s.r.o., R&D, testing, certification, type approvals
■ÚAMK, a.s., motoring and information services
■UNIVERZITA OBRANY BRNO, Military Academy, education and research
9
■UNIVERZITA PARDUBICE, university education and research
■UNIVERZITA J.E.P. ÚSTÍ n. L., university education and research
■VŠE PRAHA, university education and research
■WEBASTO PRODUKT CR, s.r.o., sale of heating and sunroofs
■YUSEN LOGISTICS (CR) s.r.o., logistics solutions
■ZF ENGINEERING PLZEŇ s.r.o., R&D, design, testing, prototype construction
■ZPČ. UNIVERZITA PLZEŇ, university education and research
Publications relevant to the Czech and Slovak automotive industry
published by the AIA
•AIA – YEARBOOK – A4 format, in colour, Czech members of the AIA –
addresses, production program, in English + Czech
Price: 60 EUR – published May 2013
• AIA – CZECH AUTOMOTIVE INDUSTRY STATISTICS
(abbreviated as AIA–STATISTICS), on CD, in English + Czech
Price: 140 EUR – published April 2013 (Data for 2008–2012)
• AIA – ADDRESS BOOK in Czech + English
Price: 40 EUR – on CD – published December 2012
• AIA – OVERVIEW in English
Price: free of charge via e-mail – updated monthly
• AIA – ADDRESS BOOK in English
Price: free of charge via e-mail – updated monthly
All prices include package and Registered / Air-Mail Postage
Method of payment via bank transfer on our account
Account No:
IBAN54 0300 0000 0000 0013 0454
Account Owner: SDRUZENI AUTOMOBILOVEHO PRUMYSLU
Owner Address:
Opletalova 55, CZ –110 00 PRAHA 1
Bank:
ČSOB – BIC Code CEKOCZPP
Náměstí Republiky 7, CZ – 110 00 PRAHA 1
CZECH REPUBLIC – FACTS AND FIGURES
Area: 78 866 sq.km
Population: 10 516 000
Currency: Czech Crown (Kč) (CZK)
Language: Czech (one of the Slavic languages)
Business languages: English, German, Russian
Biggest cities according to population: Prague, Brno, Ostrava, Plzeň
OTHER AUTOMOTIVE PROFESSIONAL ORGANIZATIONS
CAR IMPORTERS ASSOCIATION (CIA)
It associates official exclusive accredited importers of different vehicle makes.
Secretary General: Ing. Pavel TUNKL
Assistant Secretary: Ing. Jana KINČLOVÁ (Ms)
Address: SDA / CIA
Kubánské nám. 11
Tel.: +420 272 650 840
CZ – 110 000 PRAHA 10
E-mail: [email protected] Internet: http://portal.sda-cia.cz
ASSOCIATION OF IMPORTERS AND MANUFACTURERS OF AUTOMOTIVE PARTS,
REPAIR AND GARAGE EQUIPMENT (SISA)
The association comprises companies from aftermarket and suppliers garage equipment
(import, wholesale, distribution).
Secretary General: JUDr. Miroslav BRŮŽEK
Address: SISA
Tel./Fax: +420 241 402 648
Doudlebská 2
E-mail: [email protected]
CZ –140 00 PRAHA 4
Internet: http://www.sisa.cz
CZECH ASSOCIATION FOR MOTOR TRADES AND REPAIRS (SAČR)
It is a professional association comprising mainly repair shops and similar businesses
(e.g. garages, tyre repair shops, car washes etc.), but also vehicle dealers, rent-a-car
firms, spare parts and accessories producers and distributors because many of such
businesses have combined activities.
President: Ing. Josef LHOTÁK
Address: SAČR
Tel.: +420 481 313 674
Přepeřská 1809
Fax: +420 481 321 272
CZ – 511 01 TURNOV E-mail: [email protected]
Internet: http://www.sacr.cz
10
CZECH ASSOCIATION OF PETROLEUM INDUSTRY AND TRADE (ČAPPO)
An association of producers and distributors of petroleum products.
Secretary General:
Ing. Miloš PODRAZIL
Address: ČAPPO
Tel.: +420 274 817 404
U trati 1226/42
Fax: +420 274 815 709
CZ – 100 00 PRAHA 10 E-mail: [email protected]
Internet: http://www.cappo.cz
AGRICULTURAL AND FORESTRY MACHINERY ASSOCIATION
An association of companies producing and trading agricultural and forestry machinery
and tractors in the Czech Republic.
Secretary General:
Address: A.ZeT
Šumavská 31
CZ – 612 54 BRNO
Ing. Dušan BENŽA, CSc.
Tel.: +420 541 235 256
Fax: +420 541 235 257
E-mail: [email protected]
Internet: http://www.zetis.cz
AUTOKLUB OF THE CZECH REPUBLIC (ACCR)
President: Dr. Roman JEČMÍNEK
Address: AUTOKLUB ČR
Opletalova 29
CZ – 110 00 PRAHA 1
Tel.: +420 224 228 838
Fax: +420 222 246 275
E-mail: [email protected]
Internet: http://www.autoklub.cz
CENTRAL AUTO-MOTO-CLUB OF THE CZECH REPUBLIC (ÚAMK ČR)
President: JUDr. Oldřich VANÍČEK
Address: ÚAMK ČR
Tel.: +420 261 104 111
Na Strži 9
Fax: +420 261 104 376
CZ – 140 02 PRAHA 4 E-mail: [email protected]
Internet: http://www.uamk.cz
OTHER USEFUL CONTACTS
MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
Responsible also for foreign trade. Many data and information (e.g. macroeconomic,
production, trade, investments, doing business in CR). Hyperlinks to other official bodies.
Internet: http://www.mpo.cz
MINISTRY OF TRANSPORT
Responsible also for issues related to the transport and vehicle legislation incl. automotive
(e.g. certification, homologation, type approval).
Internet: http://www.mdcr.cz
MINISTRY OF FINANCE
It also deals with customs issues. Many data (e.g. macroeconomic forecasts, government
financial statistics). Hyperlinks to other official bodies.
Internet: http://www.mfcr.cz
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
It also promotes foreign trade, e.g. through Czech embassies and Czech centres abroad.
Hyperlinks to other official bodies.
Internet: http://www.czech.cz
CONFEDERATION OF INDUSTRY
It comprises a number of members (branch associations incl. AIA, individual firms) of
the industry and transport fields respectively.
Internet: http://www.spcr.cz
ECONOMIC CHAMBER
Services for entrepreneurs, also foreign trade promotion.
Internet: http://www.komora.cz
CZECH INVEST (Czech Agency for Foreign Investment)
It is the executive arm of the Czech government, responsible for attracting foreign direct
investments. CzechInvest offers potential investors a range of services free of charge,
e.g. business information, sector studies, assistance with site selection, liaison with
government bodies, match-making and post-investment services. Automotive industry
suppliers on-line database = http://automotive.czechinvest.org
Internet: http://www.czechinvest.org
PŘEHLED VÝROBY A ODBYTU VOZIDEL – ČESKÁ REPUBLIKA – rok 2012
SURVEY OF MOTOR VEHICLE PRODUCTION AND ALLOCATION – CZECH REPUBLIC – Year 2012
Kategorie – Category
Výroba – Production
Prodej tuz. – Sales Local
Export – Exports
1 171 774
71 068
1 383 445
Lehké užitkové / LCVs
2 493
276
2 374
Motocykly / Motorcycles
2 319
66
2 253
Autobusy / Buses
3 229
473
3 047
Nákladní / Trucks
1 499
323
1 211
Návěsy + přívěsy / Trailers + Semitrailers
1 505
882
886
Osobní / Cars (without car derived vans)
REGISTRACE NOVÝCH VOZIDEL V ČR
podle kategorií – rok 2012
NEW REGISTRATIONS OF NEW VEHICLES
by categories – Year 2012
Osobní / Cars Užitková / CVs
Autobusy / Buses
Motocykly / Motorcycles Přípojná vozidla / Coupled vehicles
Traktory / Agricultural tractors
STAV VOZOVÉHO PARKU V ČR k 31. 12. 2012
STRUCTURE OF VEHICLE PARC IN THE CZECH REPUBLIC
174 009
19 055
731
15 212
27 600
2 523
STRUKTURA REGISTRACÍ NOVÝCH OSOBNÍCH VOZIDEL v ČR – rok 2012
CZECH REGISTRATIONS OF NEW CARS – Year 2012
Malá / Small Nižší střední / Lower Medium
Střední / Medium
Velkoprostorové / MPV Vyšší střední / Upper medium
Mini / Mini Terénní 4x4 / SUV
Sportovní + Luxus / Sports and Luxury
Ostatní / Others
42 217
28 458
32 140
26 603
7 673
7 118
25 820
1 073
2 907
Osobní / Cars Užitková / CVs
Autobusy / Buses
Motocykly / Motorcycles Přípojná vozidla / Coupled vehicles
Traktory / Agricultural tractors
4 698 800
685 868
19 729
964 964
997 637
158 923
VOZIDLA VYŘAZENÁ V ČR za rok 2012
CZECH DEREGISTRATIONS OF VEHICLES – Year 2012
Osobní / Cars Lehká užitková / LCVs
Autobusy / Buses
Nákladní / Trucks
Motocykly / Motorcycles Ostatní / Others
172 449
12 206
1 227
12 481
5 834
1 035
11
100 % REWORK
Křižíkova 70
CZ – 612 00 BRNO
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Tomáš PAVLÍK
+ 420 541 633 634
+ 420 545 633 635
[email protected]
http://www.rework.cz
Certifikace dle ISO 9001:2009. Vlastní provozovny v Brně, Jihlavě, Novém Jičíně, Mnichově Hradišti a Nejdeku, díky
nimž jsme schopni rychle reagovat na požadavky a výjezdy k dodavatelům i vašim zákazníkům. Všechny uvedené služby
provádíme po celém území ČR i v zahraničí. Reagujeme 24 hodin denně a pracovníky zajišťujeme jak na krátkodobou
tak i na dlouhodobější kontrolu. Práce zajišťujeme kmenovými zaměstnanci, díky čemuž jsme schopni zajistit stabilní
obsazení zakázky a garantovat tak požadovanou kvalitu.
Firma je vybavena širokým sortimentem vlastních komunálních měřidel, takže pracovníci používají vlastní měřidla, která
jsou kalibrována v akreditované kalibrační laboratoři.
Služby:
Kontrola a třídění:
–vizuální kontrola, třídění / přebírání dílců, značení dílců
–kontrola pomocí optických zařízení (mikroskopy, endoskopy (Everest VIT), lupy)
–měření dílců pomocí měřidel (komunální měřidla, speciální a další)
Vícepráce, rework:
–drobné opravy dílů – odhrotování, odjehlení, zapilování, škrabání
–čištění, odmašťování a odrezování dílů
Další služby:
–zastupování zákazníka u jeho dodavatelů
–rezident inženýr
–provádění kontroly zabezpečení kvality, procesu a výroby (např. CSL 1 a CSL 2)
–kontrola na výrobních linkách
–výstupní kontrola výrobků
–zákaznický portál
Měření dílů, kalibrační laboratoř:
–zakázkové měření na 2D/3D strojích (multisenzor – kamera, dotyková sonda Renishaw)
–vlastní kalibrační laboratoř (délka, úhel, rovina, moment)
Školení kvality:
Nabízíme již 3 rokem interaktivní školení kvality pořádané formou „in–house“ v prostorách
zákazníka.
–interní auditor dle ISO 9001
–interní procesní auditor (VDA 6.3)
–interní výrobkový auditor (VDA 6.5)
–procesní FMEA
–metodiky 5S a 8D a řadu dalších
Services:
Inspection and sorting:
–visual inspection, sorting – sorting parts, parts labeling
–inspection using optical equipment (microscopes, endoscopes, magnifying glasses)
–measuring parts using measuring devices (communal gauges, special, and others)
–testing parts for functionality
Parts measuring:
–parts measured using 2D, 3D machines (measurement options – camera, Renishaw touch probe)
Company is equipped with a wide range of communal gauges. The work teams are equipped
as needed for working on the client’s premises. The measuring devices are regularly calibrated
in an accredited calibration laboratory.
Extra work, rework and more:
–minor repairs of parts – de–pointing, deburring, filing
–modifications of parts – cleaning, degreasing of parts
Other services:
–we represent the customer with his suppliers
–we perform quality, process and production assurance inspections (e.g. CSL 1 and CSL 2)
–inspection of production lines
–initial checks on products
Our workshops: Brno, Jihlava, Nový Jičín, Mnichovo Hradiště, Nejdek, South Bohemia
Certification: ISO 9001:2001
Collaboration in resolving crisis situations – additional workers, rapid transit to your suppliers or
customers. Equipment we use to communicate with the client: laptops (GPRS, 4G connection),
mobile telephones, digital cameras. Staffs are equipped with clothes with the company logo + name
tags. Services are provided by our properly trained full–time employees. Representation at client’s
premises – resident. We are available to react 24 hours a day. Own material transport – cargo
vehicles (inc. trucks over 3.5 t) throughout the CR and abroad. We provide staff for short–term as
well as longer–term inspections.
12
3M
V Parku 2343/24
CZ – 148 00 PRAHA 4
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Ing. David VRBA
+ 420 261 380 111
+ 420 261 380 110
[email protected]
http://www.3m.cz
Výrobky:
–inovativní produkty a řešení pro automobilový průmysl
–technické poradenství a zakázková
výroba
–brusiva, maskovací systémy, systém
leštění a autokosmetika, lepidla,
nástřiky, tmely, systém pro přípravu
a stříkání barev, konstrukční dvousložková
lepidla
–rozebíratelný systém Dual–Lock, fólie pro
ochranu laku, pro náhradu barev, akustická
izolace Thinsulate, těsnění katalyzátorů
Interam, světlovodné materiály
–úhlové, pásové, ruční broušení, disky
s rychloupínacím systémem, kotouče
Scotch–Brite, zalešťovací systém
Finesse–it, vzduchové, elektrické nářadí
–elastomery, plastická aditiva, fluoroplasty
a monomery, skleněné mikrokuličky,
speciální kapaliny Novec
–jednostranně, oboustranně lepicí tenké či
pěnové pásky, oboustranně lepicí
pěnové akrylové pásky VHB
–lepidla Scotch–Weld, tmely POWER
Line, samolepicí suché zipy ­Scotchmate,
materiály pro výrobu technických štítků,
aplikátory a přípravky pro čištění ­povrchů
–certifikace: ISO/TS 16949:2009,
ISO 9001:2008
Products:
–innovative products and solutions for
automotive industry
–technical consultancy and made to
order production
–abrasives, masking systems, polishing
system and car care, adhesives, dispersion–adhesives, sealants, paint preparation
system
–two–part structural adhesives,
recloseable Dual–Lock system, paint
protection films, paint replacement films,
Thinsulate acoustic insulation, Interam
catalyst convertor mats, light guides
–angle grinding, belt grinding, hand
sanding, discs with quick–release
system, Scotch–Brite discs, polishing system Finesse–it, air–powered tools, electric
tools
–elastomers, plastic additives, monomers
and fluoropolymers, glass microspheres,
Novec surfactants
–single–sided, double–sided adhesive
tapes, double–sided adhesive foam tapes,
VHB double–sided adhesive acrylic foam
tapes, Scotch–Weld adhesives, POWER
line sealants, recloseable fasteners –
Scotchmate, labeling system, surface
threatment and cleaning solutions
–certification: ISO/TS 16949:2009,
ISO 9001:2008
13
A. RAYMOND JABLONEC
Čs. armády 27
CZ – 466 05 JABLONEC n. NISOU
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Ing. František KNAP
+ 420 483 358 111
+ 420 483 358 711
[email protected]
http://www.araymond.com
Výrobky:
–speciální upínací systémy z plastů a kovu
–speciální funkční díly dle požadavku zákazníka
–zastřikované a dvoukomponentní díly
–rychlospojky, ostřikovače, spoilery
–speciální lepící technologie
–vstřikovací stroje 15 – 500 t
–certifikace: ISO TS 16949 a ISO 14000
Products:
–engineered fasteners from plastic and metal
–engineered fasteners from plastic and metal
–special parts according to customer spec.
–overmoulded and bi–injected components
–quick connectors for liquid systems
–washer jets, spoilers
–special adhesives systems
–certification: ISO TS 16949 and ISO 14000
AUTOKLUB BOHEMIA ASSISTANCE
Na Strži 1837/9
CZ – 140 00 PRAHA 4
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Ing. Josef PŘIBYL
+ 420 251 028 262
+ 420 251 028 376
[email protected]
http://www.aba.cz
Služby:
–komplexní systém pomoci motoristům v nouzi (NONSTOP tel.: 1240,
ze zahraničí + 420 251 028 124)
–rozsáhlý program navazujících služeb
–slevový program, poradenství
–fungování 365 dnů v roce v celé Evropě
–business to business řešení pro velké společnosti
–Fleet programy pro flotily služebních vozidel
–centrální nonstop INFOCENTRUM pro poskytování dopravních
a turistických informací
–regionální zastoupení
–služba Domácí asistence, nonstop pomoc s problémy v bytech a domácnostech
–distribuce a prodej dálničních nálepek České republiky,
Maďarska, Rakouska, Slovenska, Slovinska a Švýcarska
–certifikace: ISO 9001:2008
Services:
–complex system of assistance for motorists in need (NONSTOP
phone: 1240, from abroad + 420 251 028 124)
–extensive programme of related services
–discount programme, consulting
–operating 365 days a year, throughout Europe
14
–business to business solutions for large companies
–Fleet programmes for company vehicle fleets
–central non–stop INFO CENTRE providing traffic and tourist information
–regional representation
–home assistance, non–stop assistance with problems arising in apartments and homes
–distribution and sale of motorway toll stickers for A, CH, CZ, HU, SK and SLO
–certification: ISO 9001:2008
AGADOS
Průmyslová 2081
CZ – 594 01 VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Ing. Petr OSTRÝ
+ 420 566 653 311
+ 420 566 653 368
[email protected]
http://www.agados.cz
Výrobky:
– přívěsy pro osobní a lehké užitkové automobily o celkové hmotnosti 300 – 3500 kg
– přívěsy jsou jedno a dvounápravové, brzděné či nebrzděné
– určeny k přepravě nákladů, lodí, koní, automobilů, motocyklů, vodních skútrů, atp.
– výrobky jsou odolné proti korozi – úprava žárovým zinkováním, vodovzdorné překližky,
plastové díly
– certifikace: ISO 9000
Products:
– trailers of GVW 300 – 3500 kg for cars and light commercial vehicles
– single– and double–axle trailers, braked or unbraked
– various models for transport of goods, horses, ships, cars, motorcycles, water
scooters etc.
– a nticorrosive zincing treatment of chassis and body, waterproof wooden
boards, plastic parts
– certification: ISO 9000
AGC AUTOMOTIVE EUROPE
AGC Automotive Czech a.s.
Sklárna čp. 33, Chudeřice
CZ – 418 25 BÍLINA
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Ing. Jiří MARKUCI
+ 420 417 814 111
+ 420 417 821 141
[email protected]
http://www.agc–glass.eu
Výrobky:
– bezpečnostní kalená boční a zadní vyhřívaná
skla, lepená čelní skla a speciální velkoformátová lepená skla pro všechny druhy dopravních
prostředků
–zušlechtěná čelní a zadní skla o přídavné díly jako
držáky zrcátek, dešťové senzory nebo kamery
– zaenkapsulovaná zadní boční skla za použití
TPE, PVC a PU materiálů
–
boční skla doplněná o ozdobné lišty
chromové nebo lakované
Products:
–safety tempered sidelites and heated backlites,
laminated and special extra–large laminated
windshields for all kinds of motor vehicles
–windshields and backlites with add–ones as
mirror holders, rain sensor and camera brackets
– encapsulated sidelites by using the TPE, PVC
and PU materials
–sidelites supplemented with decorative high
glossed or painted trim
15
AISIN EUROPE MANUFACTURING CZECH
Čížovská 456
CZ – 397 01 PÍSEK
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Miloš Hnízdil
+ 420 382 909 111
+ 420 382 909 110
[email protected]
http://www.aisin.co.cz
Výrobky:
Vysokotlaké lití, obrábění a montáž motorových součástí:
–vodní čerpadla, olejová čerpadla, kryty rozvodových řetězů,
kryty hlav válců, olejové vany,
skříně pro vačkové hřídele, motorové skříně, sací potrubí, kryty
hřebene řízení
–certifikace: ISO/TS 16949:2002
a ISO14001:2004
Products:
Die casting, machining and assembly of automotive engine
parts:
–water pumps, oil pumps, timing
chain covers, cylinder head
covers, oil pans, cam housings,
crankcases, intake manifolds,
rack housings
–certification: ISO/TS 16949:2002
and ISO14001:2004
BOS AUTOMOTIVE PRODUCTS CZ
U Porcelánky 786
CZ – 431 51 KLÁŠTEREC n. OHŘÍ
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Ing. Vítězslav ERNEST
+ 420 474 351 100
+ 420 474 351 129
[email protected]
http://www.bos.de/cz
Výrobky:
komfortní vybavení zavazadlového prostoru
–úložné schránky
–posuvné podlahy
–loketní opěrky
–záchytné sítě
–krycí rola
–vaky na lyže
–certifikace: ISO TS 16949 a ISO 14001
Products:
Comfortable accessories of luggage space
–drowars
–moveable load floors
–armrests
–restraining nets
–luggage cover systems
–ski bags
–certification: ISO TS 16949 and ISO 14001
16
BEHR czech
Víta Nejedlého 1471
CZ – 295 01 MNICHOVO HRADIŠTĚ
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet: Ing. Ladislav KRÖBL
+ 420 326 770 511
+ 420 326 770 515
[email protected]
http://www.behrgroup.com
Výrobky:
–klimatizace a topení pro osobní a nákladní vozidla
–tepelné výměníky
–chladící moduly pro osobní i užitková vozidla, chladiče chladící kapaliny, oleje a vzduchu
–plastové díly
Products:
–airconditioning and heating for cars and CVs
–heat exchangers
–cooling modules for cars and CVs, radiators, oil and charged air coolers
–plastic components
Certification:
ISO 9001:2000, ISO/TS16949:2002, ISO14001:2004 and OHSAS 18001:1999
17
BENTELER
Benteler ČR s.r.o.
Školní 713
CZ – 463 31 CHRASTAVA
Benteler Automotive Rumburk s.r.o.
Bentelerova 460/2
CZ – 408 01 RUMBURK
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Ing. Petr MARIJCZUK
+ 420 482 350 100
+ 420 482 350 109
[email protected]
http://www.benteler.de
Výrobky:
–podvozkové díly: nápravnice, zadní nápravy, moduly náprav, ramena řízení
–bezpečnostní díly: přední a zadní nárazníky, centrální trubky, výztuhy dveří,
tunelů, prahů, podlah, A–, B– sloupků a další
–motorkové rámy: přední a zadní motorkové rámy
–výlisky
–technologie: tváření za tepla, hydroformování, lisování na lisech 400 t – 3600 t, ohýbání
trubek, 3D laser a plasma, robotové svařování, letování, svařování hliníku, mechanické
obrábění, KTL lakování
–certifikace: ISO/TS 16949:2009 a ISO 14001:2004
18
Products:
–chassis components: crossmembers, rear axles, axle m
­ odules, control arms
–impact parts: reinforcement of front and rear bumper, IP supports, door beams, tunnel,
sill, floor, A–, B– pillar reinforcements, etc.
–motorbike frames: front and rear motorbike frames
–press parts
–technologies: hot forming, hydroforming, pressing 400 t – 3600 t, tube ­bending, 3D
laser and plasma cutting, robot welding, brazing, aluminium welding,
mechanical working, catophoric painting
–certification: ISO/TS 16949:2009 and ISO 14001:2004
BOSCH
Robert Bosch odbytová s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/35
CZ – 140 00 PRAHA 4
Výrobky/Služby:
Director:
Tel.:
Fax:
Internet:
Ing. Jiří MATAL
+ 420 261 300 412
+ 420 261 300 496
http://www.bosch.cz
Products/Services:
Produkce závodu Robert Bosch, spol. s r.o. České Budějovice:
Plant České Budějovice Robert Bosch, spol. s r.o. products:
–nádržové čerpadlové moduly, sací moduly, plynové pedály, víka hlav válců, DNOX –fuel tank pump units, suction modules, accelerator pedals, valve covers, DNOX –
modul pro neutralizaci výfukových plynů ve vznětových motorech
emission treatment modul
Produkce závodu Bosch Diesel, s.r.o. Jihlava:
Plant Jihlava Bosch Diesel, s.r.o. products:
–komponenty pro vstřikovací systémy vznětových motorů typu Common rail (vstřiko- –components for diesel engine fuel injection – Common Rail type (injection pumps,
vací čerpadla, tlakové zásobníky, regulační tlakové ventily)
rails, pressure regulation valves)
Dovoz a distribuce:
Import and distribution of:
–systémy zážehových a vznětových motorů, podvozkové systémy, brzdy a regulace, –gasoline and diesel systems, chassis systems brakes and control, electrical drives,
elektrické pohony, spouštěče a alternátory, Car Multimedia, automobilová technika
starter motors and generators, car multimedia, automotive electronics, automotive
– elektronika a aftermarket, systémy řízení
aftermarket and steering systems
19
BRANO GROUP
CZ – 747 41 HRADEC n. MORAVICÍ
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Ing. Pavel JUŘÍČEK, Ph.D.
+ 420 553 632 114, + 420 483 352 300
+ 420 553 783 141, + 420 483 352 420
[email protected]
http://www.brano.eu
Výrobky:
–zámky bočních a pátých dveří
–uzávěry motorové kapoty
–integrované zámky
–závěsy motorové kapoty a pátých dveří
–jemné otevírání 5. dveří včetně kamery
–tahové kliky pátých dveří
–opěrky hlavy
–autozvedáky
–brzdové přístroje a komponenty (pro hydraulické i vzduchové brzdy)
–komponenty vzduchového pérování, tlumiče pérování
–závislá a nezávislá topení
–elektrické komponenty (elektromagnetická čerpadla, houkačky)
–vzduchové houkačky
–pedály, páky ruční brzdy
–prvky řazení
–zámky sedaček
–mechanismy bifunkčních světlometů
–plastové díly
–certifikace: ISO/TS 16949:2009, ISO 9001:2008 a ISO 14001
20
Products:
–side and fifth door latches
–hood locking systems
–integrated latches
–bonnet hood and fifthgate hinges
–soft–touch opening 5th doors with camera
–pull door handle
–headrests
–car jacks
–hydraulic and air brakes components and devices
–air suspension components, shock absorbers
–dependent and independent heaters
–electrical devices (signal horns, fuel electromagnetic pumps)
–air horns
–pedal boxes, hand brake levers
–gearshift parts, key controls bearing anchorage
–seat latches
–bifunctional headlamp mechanisms
–plastic parts
–certification: ISO/TS 16949:2009, ISO 9001:2008 and ISO 14001
BRISK TÁBOR
Vožická 2068
CZ – 390 02 TÁBOR
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Ing. Mojmír ČAPKA
+ 420 381 492 111
+ 420 381 492 276
[email protected]
http://www.brisk.cz
Výrobky:
–zapalovací svíčky pro prvovýrobní i náhradní spotřebu
–zapalovací svíčky Brisk A-line
–zapalovací svíčky Brisk Silver (LPG)
–zapalovací svíčky Brisk Premium+
–zapalovací svíčky Brisk Garden
–zapalovací svíčky Brisk pro tuning a racing
–žhavicí svíčky pro automobily a traktory
–žhavicí svíčky pro nezávislá topení a ohřívače vzduchu
–snímače otáček, polohy a ABS pro automobilový průmysl
–zapalovací elektrody a ionizační sondy plynových spotřebičů
–součástky technické keramiky (vodiče, trubice, kapiláry)
–keramické hubice pro sváření
–otěruvzdorná keramika, mlecí tělesa a vyzdívkové tvárnice
–mycí pasty na ruce Brisk
–zapalovací kabely Brisk
–autobaterie pro osobní a nákladní automobily
–nano-kosmetika pro automobilový průmysl
–certifikace ISO/TS 16949 a ISO 14001
Products:
–spark plugs for OEM and OES
–spark plugs Brisk A-line
–spark plugs Brisk Silver (LPG)
–spark plugs Brisk Premium+
–spark plugs Brisk Garden
–spark plugs Brisk for tuning and racing
–glow plugs for vehicles and tractors
–glow plugs for independent heating and air heaters
–speed and position sensors and ABS-sensors for automotive industry
–ignition electrodes and ionization probes for gas appliances
–technical ceramics components (conductors, tubes, capillaries)
–ceramic nozzles for welding
–abrasion resistive ceramics and grinding bodies and furnace linings blocks
–hand washing pastes BRISK
–ignition cables BRISK
–batteries for cars and trucks
–nano-cosemtics for automotive industry
–certification ISO/TS 16949 and ISO 14001
21
BROSE CZ
Průmyslový park 302
CZ – 742 21 KOPŘIVNICE
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Michael DANIEL
+ 420 556 844 118
+ 420 556 844 411
[email protected]
http://www.brose.com
Výrobky:
–sedadlové systémy: přední, zadní elektrické a manuální, bederní opěrky
–uzamykací systémy osobních i nákladních aut: zámky kapoty, bočních ­předních,
zadních dveří a 5tých dveří
–elektrické pohony: elektrické motory a ventilátory
–certifikace: ISO/TS 16949:2009, ISO 14001:2004 a CCC
22
Products:
–seat systems: front and backrest power and manual seat adjusters, lumbar support
–closure systems for cars and trucks: hatchback and side door systems, ­tailgate
latches and strikers
–electrical motors: electrical motors and blowers
–certification: ISO/TS 16949:2009, ISO 14001:2004 and CCC
BÖHM PLAST – TECHNIK
Bezděkov 514
CZ – 560 02 ČESKÁ TŘEBOVÁ
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Mgr. Miloš WEISER, DBA
+ 420 465 519 951
+ 420 465 519 954
[email protected]
http://www.bohmct.cz
Výrobky:
–plastové díly vyráběné technologií vstřikování a montáže
–komponenty pro automobilový průmysl z technických plastů (pouzdra světlometů a krytky
na světlomety, víka chladičů, plastové díly klimatizace a chlazení)
–komponenty pro strojírenský a elektrotechnický průmysl z technických plastů
(ventilátory elektromotoru, kryty elektromotoru, kryt mikrovlnné antény)
–vstřikování termoplastů: standardní, kaskádové, s vkládáním zálisků
–strojní vybavení – převážně zn. Engel, uzavírací síla 200 t – 1500 t
–vakuové pokovování plastových dílů
–pokovovací zařízení ARZUFFI
Products:
–injected plastic parts and its assembly
–certification: VDA 6.1, ISO 9001 and ISO 14001
BUZULUK KOMÁROV
Buzulucká 108
CZ – 267 62 KOMÁROV u HOŘOVIC
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Ing. Petr MAŠEK
+ 420 311 575 300
+ 420 311 572 234
[email protected]
http://www.buzuluk.eu
Výrobky:
pístní kroužky od průměru 25 mm
do 140 mm určené pro:
–spalovací motory
–kompresory
–hydraulické systémy
–speciální použití
–odlitky ze šedé litiny a tvárné litiny do 1 kg
–stroje a zařízení pro gumárenský
a plastikárenský průmysl
–certifikace: ISO 9001, ISO 14001
a ISO/TS 16949
Products:
piston rings from diameter 25 mm
to 140 mm for:
–combustion engines
–compressors
–hydraulic systems
–special applications
–castings from grey cast iron and nodular cast
iron up to 1 kg
–machinery and equipment for plastic and
rubber industry
–certification: ISO 9001, ISO 14001 and ISO/
TS 16949
23
C. I. E. B. KAHOVEC / K–BASS
Dělnická 53
CZ – 561 12 BRANDÝS n. ORLICÍ
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Ing. Jiří MIKALA
+ 420 465 519 311
+ 420 465 544 491
[email protected]
http://www.cieb.cz
Výrobky:
–pneumaticky, mechanicky a kompresorem odpružená sedadla řidiče pro nákladní automobily, autobusy, kolejová vozidla, stavební a zemědělské stroje
–sedadla cestujících
–neodpružená a speciální sedadla
–ocelové rámy a kostry sedadel, rámy hlavových opěrek, a další díly dle specifikace zákazníka
–certifikace: ISO/TS 16949
Products:
–suspended driver seats (pneumatic, mechanical or compressor) for trucks, buses, rail vehicles, construction and agricultural machines
–passenger seats
–not–suspended and special seats
–steel frames for passenger seats, headrest frames, other parts according to customers’ specification
–certification: ISO/TS 16949
24
COMPOSITE COMPONENTS
Vysokomýtská 1294
CZ – 565 01 CHOCEŇ
Director:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Internet:
Vladimír LAVIČKA
+ 420 465 473 394
+ 420 465 473 094
[email protected]
http://www.compositecomponents.eu
Společnost COMPOSITE COMPONENTS a.s., založená v roce 2007 navazuje
na dlouholetou tradici výroby sklolaminátových výrobků společnosti KLN. Zabýváme
se výrobou laminátových a kompozitních dílů a výrobků s využitím těchto technologií výroby: kontaktní laminace, light RTM, VARTM.
Company COMPOSITE COMPONENTS a.s., founded in 2007 continues in longtime
tradition of production of glass-fiber reinforced parts of company KLN. Our core
business is production of glass-fiber and composite parts using several production
technologies such as hand lay-up, light RTM, VARTM.
Výrobky:
– sklolaminátové a kompozitní výrobky
– modely a formy
– komponenty automobilů, autobusů, strojů a ostatní průmyslové díly
– výroba pro letecký průmysl
– certifikace: ISO 9001:2009
Products:
– g lass-fiber and composite parts
–m
odels and forms
– p roduction for automotive industry and for producers of vehicles
– p roduction for airplane industry
– c ertification: ISO 9001:2009
25
CAS – ČESKÁ AUTOMOBILOVÁ SPOLEČNOST
Novotného lávka 5
CZ – 116 68 PRAHA 1
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Ing. Branko REMEK, CSc.
+ 420 224 351 838
+ 420 224 351 864
[email protected]
http://www.cas–sae.cz
Služby:
–CAS i s member of: FISITA (Fédération Internationale des Sociétés d’Ingenieurs at des
Česká automobilová společnost je neziskovou odbornou společností sdružující inžeTéchniciens d’Automobile), EAEC (European Automotive Engineers Cooperation) and
nýry a techniky působící v automobilovém průmyslu a v oborech s ním souvisejících.
SAE (Society of Automotive Engineers)
Hlavní aktivity společnosti představují:
–platforma pro sdílení informací mezi odborníky
pracujícími v AP
–organizace seminářů, konferencí a přednášek
–rozšiřování aktuálních informací o stavu oboru
–podpora studentů
–reprezentace českých techniků a inženýrů ve světě
–členství v FISITA, EAEC a SAE International
Services:
Czech Automotive Society (CAS–SAE) is NGO and
NPO organization uniting technician and engineers
within the automotive industry.
Main task of CAS are:
–act as platform for information exchange within
branch
–organize seminars, conferences and lectures
–distribution of topical branch information
CONSTRUCT CZECH
Františkov 220
CZ – 594 01 VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Martin IROUŠEK
+ 420 251 617 248
+ 420 251 617 247
[email protected]
http://www. construct.cz
Výrobky:
mechanické zabezpečení vozidel proti krádeži
CONSTRUCT (zámek řadicí páky)
elektromechanické zabezpečení řadicí páky
CONSTRUCT SAFETRONIC
Products:
mechanical anti-theft system for cars
CONSTRUCT (gear lever lock)
electro-mechanical anti-theft system for gear
lever CONSTRUCT SAFETRONIC
26
CONTINENTAL AUTOMOTIVE CZECH REPUBLIC
Závod / Plant Jičín
Hradecká 1092
CZ – 506 01 JIČÍN
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Ing. Ladislav DRÁŽNÝ, MBA
+ 420 493 589 601
+ 420 493 589 210
[email protected]
http://www.continental–corporation.com
Výrobky:
–brzdové posilovače jednoduché, tandemové v provedení konvenčním a aktivním
(s mechanickým nebo elektrickým příslušenstvím: Bremsasistent, ESP)
–tandemové brzdové válce (v různých konstrukčních provedení)
–EVP – elektrické vákuové pumpy
–EPB – pohony elektronické parkovací brzdy
Products:
–brake actuation units in conventional or active versions (with mechanical or electrical
Brake assist systems, ESP)
–tandem master cylinders (in different design versions)
–EVP – electric vacuum pumps
–EPB – motor gear units for electronic parking brakes
CONTINENTAL BARUM
Objízdná 1628
CZ – 765 02 OTROKOVICE
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Ing. Libor LÁZNIČKA
+ 420 577 513 399
+ 420 577 512 079
[email protected]
http://www.conti–online.cz
http://www.barum–online.cz
Výrobky:
– pneumatiky pro osobní a nákladní automobily, dodávky, autobusy a speciální stroje
Products:
– tyres for passenger cars, trucks, vans, buses and special equipment
27
COOPER–STANDARD AUTOMOTIVE ČR
Jamská 2191/33
CZ – 591 01 ŽĎÁR n. SÁZAVOU
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Ing. Jan Barák
+ 420 566 339 111
+ 420 566 339 311
[email protected]
http://www.cooperstandard.com
Výrobky:
–palivové, brzdové a jiné potrubní systémy sloužící k rozvodu kapalin, stlačeného vzduchu
a ostatních medií v automobilu, EGR ventily a systémy HVAC
–certifikace: ISO/TS 16949 a ISO 14001
Products:
–fluid handling systems for heating/cooling, fuel/brake, power steering management, EGR
valves, HVAC systems
–certification: ISO/TS 16949 and ISO 14001
ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST
Novotného lávka 5
CZ – 116 68 PRAHA 1
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Ing. Petr KOTEN
+ 420 221 082 269
+ 420 221 082 229
[email protected]
http://www.csq.cz
Produkty / Služby:
–vzdělávání pro oblast automobilového průmyslu, např. manažer kvality, technik kvality,
interní auditor, specifické požadavky OEMs
–VDA licencované kurzy pro Českou a Slovenskou republiku licencované kurzy
a zkoušky pro auditory ISO/TS 16949 a VDA 6.3
–EFQM licencované kurzy
–vydávání publikací VDA, ASQ
–personální certifikace dle pravidel Evropské organizace pro kvalitu
–certifikace systémů managementu – ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001,
ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000–1, CSR
–služby pro členy ČSJ – vydávání Zpravodaje ČSJ, odborného časopisu Perspektivy
kvality, a pořádání odborných seminářů
28
Products / Services:
–education for automotive industry, e.g. quality manager, quality technician, internal
auditor, customers specific requirements OEMs
–VDA licensed courses for the Czech and Slovak Republic
–licensed courses and exams for ISO/TS 16949 auditors
–EFQM licensed courses
–publishing of VDA, ASQ publications
–personnel certification according to European Organization for Quality
–management system certification ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001,
ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000–1
–services for CSQ members – publishing of CSQ bulletin, holding of professional
seminars
ČZ
Sluneční náměstí č.p. 2540/5
CZ – 158 00 PRAHA 5
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Ing. Jan KUNEŠ
+ 420 235 090 211
+ 420 251 611 166
[email protected]
http://www.czas.cz
Výrobky:
–válečkové, pouzdrové a speciální řetězy od 6,35 mm do 25,4 mm
–řetízkárenské stroje
–tlakové formy na hliníkové a zinkové slitiny
–formy na plasty a pryž
–tvářecí, speciální a řezné nástroje
–turbodmychadla pro přeplňování spalovacích motorů o výkonu 25 až 400 kW
–odlitky ze šedé a tvárné litiny včetně opracování
–tlakové odlitky z hliníkových slitin včetně opracování
–nízkotlaké odlitky z hliníkových slitin včetně opracování
–brusky pro broušení otvorů a přilehlých čel
–brusky pro broušení vnějších rotačních ploch
–elektrovřetena do 150 000 otáček/min., vřetena s řemenovým pohonem
do 60000 otáček/min.
–jednoúčelové speciální obráběcí stroje
–dvoustranná obráběcí centra – zarovnávací stroje
–generální opravy a modernizace obráběcích strojů
–vysokozdvižné vozíky se spalovacími motory diesel
–vysokozdvižné vozíky akumulátorové
–terénní vysokozdvižné vozíky
Products:
–roller, bush and special chains from 6,35 mm to 25,4 mm
–machines for chain manufacture
–dies for aluminium and zinc alloys
–moulds for plastics and rubber
–forming, special and cutting tools
–castings of grey and nodular cast iron including machining
–turbochargers for supercharging of I.C. engines with power output 25 – 400 kW
–pressure die castings of aluminium alloys including machining
–aluminium low–pressure casting including machining
–electrospindles up to 150 000 rpm, spindles with belt drive up to 60000 rpm
–hole and adjacent face grinding machines
–outer rotary surface grinding machines
–special–purpose machining centers
–two–sided machining centers – endworking machines
–general overhauls and modernization of machining centers
–bearing ring grinders
–forklifts with IC engines diesel
–electrical forklifts
–off–road forklifts
29
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Fakulta strojní, Centrum vozidel udržitelné
mobility Josefa Božka
Technická 4
CZ – 166 07 PRAHA 6
Prof. Ing. Jan MACEK, DrSc.
+ 420 224 352 504
+ 420 224 352 500
[email protected]
http://www.cvut.cz
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Služby:
Výzkumné centrum spojuje pracovníky a postgraduální studenty strojní a elektrotechnické
Fakulty ČVUT v Praze s dalšími výzkumnými a vývojovými universitními pracovišti a ­českými
výrobci automobilů a motorů. Nabízí optimalizační postupy při výzkumu a vývoji ­zážehových
a vznětových spalovacích motorů v oblasti termodynamiky, aerodynamiky, přeplňování, ­emisí,
motor managementu, dynamiky motorů a pevnostní analýzy. Dále nabízíme návrh ­konstrukce
a optimalizace převodovek vozidel (mechanické, hydraulické, elektrické hnací ústrojí), návrh
pérování vozidel (včetně aktivních mechatronických prvků a jejich řízení), aerodynamiku ­vozidel
a problémy pasivní bezpečnosti.
Services:
Josef Božek Research Center links relevant research workers and postgraduate students of
Faculties of Mechanical and Electrical Engineering of CVUT. It provides research and development of both spark ignition and diesel engines in the field of thermodynamics, aerodynamics,
turbocharging, emissions, motor ­management, engine dynamics and structural strength
applied to the design optimization. Further it ­supplies the results of vehicle transmissions
design and optimization (mechanical, hydraulic, ­electrical powertrains), vehicle suspension
design (including active mechatronic elements and their control), body aerodynamics and
passive safety issues.
D PLAST–EFTEC
U Tescomy 206
CZ – 760 01 ZLÍN
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Ing. Jiří DRAG, CSc.
+ 420 577 004 411
+ 420 577 004 444
[email protected]
http://www.dplast–eftec.cz
Výrobky:
–antikorozní ochrana
–těsnění
–lepení
–snížení hluku a vibrací
Aplikační systémy pro stříkání a těsnění:
–manuální
–poloautomatické
–automatické
–certifikace: ISO 14001 a ISO/TS 16949
Products:
–anti–corrosive protection
–sealing
–bonding
–sound damping
Application systems for spraying and sealing:
–manual
–semi–automatic
–automatic
–certification: ISO 14001 and ISO/TS 16949
30
DEFEND GROUP
Pod Kaštany 18
CZ – 160 00 PRAHA 6
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Ing. Pavel VOJTEK
+ 420 233 103 111
+ 420 233 103 110
[email protected]
www.defend.cz, www.defendinsurance.cz
31
DENSO MANUFACTURING CZECH
Heyrovského 476
CZ – 463 12 LIBEREC
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Dr. Ing. Karel BALATKA
+ 420 488 101 111
+ 420 488 101 000
[email protected]
http://www. denso.cz
Výrobky:
klimatizace pro osobní automobily:
–HVAC jednotky
–topná tělesa
–výparníky
–radiátory
–chladící ventilátory
–kondenzátory
–řemenice pro kompresory
Products:
air–conditioning for cars:
–HVAC units
–heater cores
–evaporators
–radiators
–cooling fans
–condensers
–compressor pulleys
DONALDSON CZECH REPUBLIC
Průmyslová 11
Průmyslová zóna VERNE
CZ – 431 51 KLÁŠTEREC n. OHŘÍ
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Ing. Michal SVITÁK
+ 420 474 616 601
+ 420 474 616 606
[email protected]
http://www.donaldson.com
Products:
Výrobky:
–air filtration parts
–díly pro filtraci vzduchu
–odběratelé: výrobci a distribuční síť NA, stavebních a zemědělských strojů, –customers: OEM’s and aftermarket for on road / off road applications – trucks,
agricultural and yellow machinery
silniční i mimosilniční aplikace
–certification: ISO 9001:2000, ISO/TS 16949:2002 and ISO 14001:2004
–certifikace: ISO 9001:2000, ISO/TS 16949:2002 a ISO 14001:2004
32
DURA AUTOMOTIVE CZ
Riegrova 495
CZ – 388 18 BLATNÁ
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Ing. Bohuslav HYKEL
+ 420 383 451 211
+ 420 383 422 319
[email protected]
http://www.duraauto.com
Výrobky:
–dveřní rámy, dveřní moduly (ocelové i hliníkové)
–okenní rámky a moduly
–části skeletu karosérií, výztuhy dveří
–nosníky modulů přístrojových desek (ocelové
i hliníkové)
–sloupky, lišty a střešní lišty včetně lakování
–certifikace: QS 9000, ISO 9002, ISO/TS 16949
a ISO 14001
Products:
–door frames, door modules (steel and aluminium)
–window channels, glass window modules
–structure body parts, door reinforcements
–cross beams (steel and aluminium)
–pillars, mouldings and roof mouldings
including their high gloss painting
–certification: QS 9000, ISO 9002, ISO/TS 16949
and ISO 14001
DUVE ČR
Obecnická 182
CZ – 261 01 PŘÍBRAM
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Výrobky:
– držáky výfukových systémů
– pedály, řadící páky, ruční brzdy
– komponenty do sedadel
David ŠOFFR
+ 420 318 403 126
+ 420 318 403 124
[email protected]
http://www.duve–cr.cz
– výrobky z trubek a drátů
– plechové výlisky
– certifikace: ISO 9001:2009
Products:
– hangers of exhaust systems
– pedals, gear shifts, hand brake levers
– components for seats
– products made from pipes and wire
– metal stampings
– certification: ISO 9001:2009
33
EBERSPÄCHER
Pod Višňovkou 29
CZ – 140 00 PRAHA 4
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Ing. František LEGO
+ 420 234 035 800
+ 420 234 035 820
[email protected]
www.eberspaecher.cz
Výrobky:
−nezávislá teplovzdušná a teplovodní topení do osobních, dodávkových a nákladních
vozidel, autobusů, lodí, stavebních a zemních strojů
−nezávislé klimatizace pro kabiny nákladních vozidel a stavebních strojů, klimatizace
Sütrak, transportní chlazení
−přenosné autoledničky, mrazicí boxy
−certifikace: ISO 9001:2008
34
Products:
−engine independent air and water heaters (water and air heaters operating independently of an engine) for car, vans, trucks, buses, boats, construction and agriculture
machines
−independent air–conditioning for cab trucks and construction machinery, air–conditioning Sütrak, transport refrigeration
−portable refrigerators, freezer containers
−certification: ISO 9001:2008
EDSCHA AUTOMOTIVE KAMENICE
Masarykova 701
CZ – 394 70 KAMENICE n. LIPOU
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Zdeněk KROFTA
+ 420 565 424 222
+ 420 565 424 149
[email protected]
http://www.edscha.cz
Výrobky:
–závěsy a omezovače dveří OA a NA
–závěsy přední kapoty, 5.dveří a víka zavazadlového prostoru OA a NA
–páky ručních brzd OA
–blokovací mechanismus zadního víka Twindoor
–vývoj a konstrukce
automobilových dílů za použití
CATIA IV./V.
–zkušebna – životnostní,
svěšovací testy, trhací zkoušky,
testy v solné a klima komoře, aj.
–prototypy – konstrukce, výroba,
testování
–nástrojárna – lisovací nástroje a formy
pro plastové výlisky
–R&D of automotive parts using CATIA IV. / V.
–testing shop – tests of durability, bursting FMVSS, salt– spray and clime
chamber, etc.
–CAD design, production and testing of prototypes
–tool shop – pressing tools and plastics pressing moulds
Products:
–door hinges and door checks for
passenger cars and CVs
–hood, liftgate and trunk lid hinges
for passenger cars and CVs
–hand brake levers for cars and
CVs
–blocking mechanism of divided
tailgate for Twindoor
EKOBUS
Lumiérů 181/41
CZ – 152 00 PRAHA 5
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Jozef ČÍŽEK
+ 420 251 682 363
+ 420 251 682 364
[email protected]
http://www.ekobus.cz
Výrobky:
–ekologické a ekonomické autobusy s názvem EKOBUS s pohonem na stlačený přírodní plyn, splňujících technickou
normu EURO 4, poháněných motorem vyhovujícím emisním parametrům na úrovni EURO 5
–Ekobusy jsou vyráběny pro využití v městské hromadné i meziměstské veřejné dopravě
–služby poskytované společností EKOBUS:
–servis a opravy autobusů a nákladních vozidel, obchod s autobusy, náhradními díly, pneumatikami, akumulátory
a ochrannými prostředky
–technické poradenství a servisní činnost pro užitková vozidla
Products:
–ecological and economical buses EKOBUS
equipped with CNG engines fulfilling EURO 5 norm
–for city and inter–city transport
–Services: service and repairs of vehicles,
sale of buses, spare parts, tires, batteries
–technical advisory service for commercial
vehicles
35
ELECTROPOLI–GALVIA
Budovatelů 482
CZ – 538 43 TŘEMOŠNICE
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Michal MIKULA
+ 420 466 254 600
+ 420 466 254 610
[email protected]
http://www.electropoli.com
Výrobky/Služby:
– povrchové úpravy ocelových a litinových dílů: Zeltec procesy, zinek a zinek–nikl,
kataforetické lakování, práškové lakování, pasivace a anodizace hliníku:
– certifikace: ISO/TS: 16949:2009, ISO 14001:2004, ISO 9001:2008
a OHSAS 18001:2007
Products/Services:
– surface treatment of steel and iron parts: Zeltec processes, zinc and zinc–nickel,
cataphoretic painting, powder painting, passivation and anodizing of aluminum
– certification: ISO/TS: 16949:2009, ISO 14001:2004, ISO 9001:2008
and OHSAS 18001:2007
ESSA CZECH
Jirenská 1500
CZ – 250 82 ÚVALY
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Ing. Petr LUDVÍK
+ 420 272 191 019
+ 420 281 980 041
[email protected]
http://www.grupoessa.es
Výrobky:
–lisované a svařované díly karosérií osobních automobilů
–vývoj a konstrukce lisovacího nářadí (subdodavatelsky)
–kataforetické lakování (subdodavatelsky)
–certifikace: ISO/TS 16949 a ISO 14001
36
Products:
–pressed and welded parts of vehicle body
–development and manufacturing of stamping tools (within group)
–catophoric painting (within group)
–certification: ISO/TS 16949 and ISO 14001
FEDERAL – MOGUL
Jirchářská 233
CZ – 517 41 KOSTELEC n. ORLICÍ
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Henri RAMCZYK
+ 420 494 333 111
+ 420 494 333 439
[email protected]
http://www.federal–mogul.com
Výrobky:
pro osobní i nákladní automobily, návěsy, autobusy a užitková vozidla tuzemské i zahraniční
výroby
–díly brzdových systémů (obložení, destičky)
–třecí materiály pro průmyslové užití
Products:
for cars, trucks, trailers, buses and commercial vehicles of local and foreign origin
–brake systems components (linings, pads)
–friction products for industrial use
FEHRER BOHEMIA
Litoměřická 86
CZ – 470 01 ČESKÁ LÍPA
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Mgr. Ing. Pavel MOOZ
+ 420 487 828 111
+ 420 487 828 147
[email protected]
http://www.fehrer.com
Výrobky:
–interiérové díly pro automobilový průmysl
–pěnové díly pro sedadla a zadní loketní opěrky
–zákazníci: Audi, BMW, Daimler, Škoda, VW a další
–certifikace: ISO/TS 16949:2009
Products:
–interior parts for automotive industry
–foam pads for seats and armrest
–main customers: Audi, BMW, Daimler, Škoda, VW and others
–certification: ISO/TS 16949:2009
37
FERONA
Havlíčkova 1043/11
CZ – 111 82 PRAHA 1
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Ing. František KOPŘIVA
+ 420 274 074 777
+ 420 274 074 629
[email protected]
http://www.ferona.cz
Výrobky / Služby:
–páska ve svitcích z oceli válcované za studena, pozinkované, lakované a vysokopevnostní až do Rm 1400
MPa tl. 0,3 – 3 mm, šířky 30 – 1600 mm
–tabule plechu přesných rozměrů z oceli válcované
za studena, pozinkované, lakované a vysokopevnostní
až do Rm 1400 MPa, tl. 0,5–3 mm, rozměru 500 x 500
– 1600 x 6000 mm
–páska ve svitcích z oceli válcované za tepla,
tl.1 – 6 mm, šířky 20 – 1600 mm
–tabule plechu z oceli válcované za tepla,
tl. 1,8 – 8 mm, rozměru 0,7 x 1 – 2 x 12 m
–lichoběžníkové nástřihy, tl. 0,4 – 2 mm,
šířka 280 – 1600 mm, délka 220 – 4000 mm
–přesné tvarové výpalky z ocelového plechu
tl. 3 – 120 mm, rozměru max. 2 x 6 m, řezané
plamenem nebo plazmou
–bloky z ušlechtilých ocelí rozměru max. 1 x 1 x 4 m
–chemické rozbory ocelí a slitin
–mechanické zkoušky materiálu
–drsnost povrchu materiálu
–měření tloušťky vrstev
–doprava
–ověřování měřidel v oboru délky
Obchodní činnost:
–velkoobchod hutním materiálem
–profilová ocel neušlechtilá
–plechy neušlechtilé
–profilová ocel ušlechtilá
–plechy z ušlechtilých ocelí
–trubky
–tenkostěnné otevřené a uzavřené profily
–silnostěnné uzavřené profily
–hutní druhovýrobky
–suroviny a výrobky z neželezných kovů
–certifikace: ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009
38
Products / Services:
–strip in coils from cold–rolled steel, galvanized steel,
coated steel and high strength steel up to Rm
1400 MPa, thickness 0,3 – 3 mm, width 30 – 1600 mm
–sheets of precise format from cold–rolled steel, galvanized steel, coated steel and high strength steel up to
Rm 1400 MPa, thickness 0,5–3 mm,
format 500 x 500 – 1600 x 6000 mm
–strip in coils from hot–rolled steel, thickness
1 – 6 mm, width 20 – 1600 mm
–sheets from hot–rolled steel, thickness 1,8 – 8 mm,
format 0,7 x 1 – 2 x 12 m
–levelling with swing shear, thickness. 0,4 – 2mm, width
280 – 1600 mm, length 220 – 4000 mm
–precise flame or plasma cut shapes from steel sheets
format max. 2 x 6 m
–blocks from high–quality steel max. size 1 x1 x 4 m
–chemical analysis of steel material
–mechanical tests of steel material and alloys
–surface roughness of steel material
–thickness measuring for coating
–transport
–verification of gauges for measurement of lengths
Commercial activities:
–wholesale of metallurgical products
–lowgrade steel sections
–plates from lowgrade steel
–profile bars from highgrade steel
–plates from highgrade steel
–tubes and pipes
–steel thin–walled open and closed profiles
–steel thick–walled closed profiles
–secondary metallurgical products
–raw materials and products from non–ferrous
metals
–certification: ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009
FLEXIMA
Pod Lesem 262
CZ – 562 03 ÚSTÍ n. ORLICÍ
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Václav MAIXNER
+ 420 465 524 726
+ 420 465 521 230
[email protected]
http://www.flexima.cz
Kontrolní a třídící práce. Opravy a rework.
– na objednávku reagujeme ihned po přijetí, k dispozici jsme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
– naše služba se vyznačuje vysokým standardem kvality, spolehlivosti, samostatnosti a efektivnosti
– pro co nejrychlejší reakci máme pobočky po celé ČR
– služby provádíme v prostorách zákazníka nebo ve vlastních prostorách
– zajišťujeme si vlastní dopravu (i přepravu materiálu) po celé ČR i mimo ni
– službu provádíme výhradně vlastními, kmenovými pracovníky – pečlivě vybraný, vyškolený
a motivovaný personál se zkušenostmi a znalostmi z oblasti kvality v automobilovém průmyslu
– pracovníci disponují potřebným vybavením pro práci a OOPP dle požadavku zákazníka
– certifikovaný systém managementu kvality dle ISO 9001
Služby v managementu jakosti.
– Rezident
– Inženýr kvality
– Supervisor
– Koordinátor projektu
Vybavení pro práci.
– Optická kontrola – osvětlovací technika, lupy, mikroskopy a technoskopy i s možností záznamu,
mantisy, …
– Měření – posuvky, mikrometry, úchylkoměry, úhloměry, dutinoměry, výškoměry, siloměry,
závitové a válečkové kalibry, momentové klíče a mnoho dalších v akreditované laboratoři
kalibrovaných měřidel.
– Opravy a rework – strojní vybavení (vrtačky – stolní, elektrické, akumulátorové, utahovačky,
brusky – pásové i rotační, horkovzdušné pistole, kompresory), ruční nářadí (škrabáky, pilníky,
odjehlovací nástroje,…)
– Značení – návěsky pro označení shodných a neshodných dílů (různé jazyky, různé velikosti),
značkovače (Edding, lihové fixy, neviditelné fixy), raznice, etiketovací kleště,…
Checking and sorting work. Repairs and rework.
– we react to orders immediately upon receipt, our services are available 24 hours
a day, 7 days a week
– our services feature high standard of quality, reliability, independence and efficiency
– we have branches all over the Czech Republic to secure the fastest possible reaction
– we provide services at the customer‘s or in our own premises
– we arrange our own transport (even material transport) in the Czech Republic and
abroad
– we provide our services exclusively by our own regular staff – they are carefully
selected, trained and motivated employees with experience and knowledge from
the area of quality in the automotive industry
– our employees dispose of necessary working as well as safety and protection equipment based on customer‘s requirements
– certified quality management system in compliance with ISO 9001
Services in quality management
– Resident
– Quality engineer
– Supervisor
– Project coordinator
Working equipment
– Optical check – lighting equipment, magnifying glasses, microscopes and technoscopes with recording features, mantis microscopes, etc.
– Measurements – slide gauges, drift meters, protractors, callipers, height gauges,
dynamometers, thread and cylindrical callipers, torque spanners and many others
in an accredited laboratory of calibrated gauges.
– Repairs and rework – machine equipment (drills – table, electric, cordless, tightening devices, abrasive–band and rotation grinding machines, hot–air guns, pistols,
compressors), hand tools (scrapers, files, deburring tools, etc.)
– Marking – tags for marking identical and non–identical parts (different languages,
different sizes), markers (Edding, invisible felt–tipped pens), stamping dies,
labelling tongs, etc
39
FTE AUTOMOTIVE CZECHIA
Hlubany 124
CZ – 441 01 PODBOŘANY
Director: Tel.: Fax: E–mail: Internet: Výrobky:
– brzdové posilovače
– centrální ovladač spojky
– brzdové hadice
– spojkové vedení
Jiří MALKUS
+420 415 232 111
+420 415 232 090
[email protected]
http//www.fte.de
Products:
– brake booster
– concentric slave cylinder
– brake hoses
– clutch pipes
GLOBAL ASSISTANCE
Dopraváků 749/3
CZ – 184 00 PRAHA 8
Director:
Tel:
Fax:
E–mail:
Internet:
Ing. Petr BOLD
+ 420 266 799 759, + 420 266 799 711
+ 420 266 799 798
[email protected]
http://www.globalassistance.cz
•Tvůrce asistenčních systémů
–Systém řízení asistenčních služeb ProAssist – GPS Car Monitoring
–Online přístup pro klienty (extranet)
•Služby pro motoristy
–Nonstop profesionální a jazykově vybavený dispečink
–Jednotné telefonní číslo 1220, ze zahraničí +420 1220 nebo +420 266 799 779
–Asistenční služba na silnicích při poruše i nehodě
–Odtahy nepojízdných vozidel včetně vyproštění
–Informace o aktuálním stavu situace na dálnici D1 na tel. 1220
–Sběr, zpracování a poskytování aktuálních dopravních informací z celé ČR včetně
leteckého monitoringu
–Certifikace ISO 9001:2009
•Zdravotní asistence z cestovního pojištění
•Domácí asistence – jistota Vašeho domova
•Právní asistence
•Asistence klientům při úpadku cestovní kanceláře
•Služby osobní asistence (Life Style, Concierge)
•Creator of Assistance Systems
–ProAssist – GPS Car Monitoring assistance service management system
–Online access for clients (extranet)
•Assistance Services to Drivers
–24/7 professional and multilingual dispatch centre
–One phone number 1220, from abroad +420 1220 or+420 266 799 779
–Roadside assistance services after a breakdown or accident
40
–Towing of broken–down vehicles including winching/extrication services
–Current traffic information about the D1 highway available at phone number 1220
–Collecting, processing and providing current traffic information from all Czech republic
including aircraft monitoring
–Certification ISO 9001:2009
•Medical assistance for travel insurance
•Home assistance – Your home security
•Legal assistance
•Assisting clients with the travel agency’s bankruptcy
•Personal assistance services (Life Style, Concierge)
FUTABA CZECH
Baštínov 130
CZ – 580 01 HAVLÍČKŮV BROD
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Keita ASAKAWA
+ 420 569 496 430
+ 420 569 496 401
[email protected]
http://www.fcz.cz
Výrobky:
–karosářské a podvozkové díly, výfukové systémy OA pro OEM a díly pro další dodavatele
–lisování (progresivní a transferové lisy od 300 t do 2000 t)
–svařování (bodové, obloukové, plazmové, švové)
–spinning, KTL lakování
–certifikace: ISO 9001:2000, ISO/TS 16949:2002, ISO 14001:2005
a OHSAS 18001:2008
Products:
–body and chassis components, car exhaust systems for OEMs and parts for other suppliers
–stamping (progress and transfer press machines: 300 t – 2000 t)
–welding (spot, arc, plasma, seam welding)
–spinning, cataphoretic painting
–certification: ISO 9001:2000, ISO/TS 16949:2002, ISO 14001:2005
and OHSAS 18001:2008
41
GRUPO ANTOLIN BOHEMIA
Svárovská 696
Průmyslová zóna Sever
CZ – 460 01 LIBEREC
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Milan ČÁCHA
+ 420 482 428 011
+ 420 485 143 121
[email protected]
http://www.grupoantolin.com
Výrobky:
–stropní panely
–logistic full service (JIT, SEQUENCING)
–certifikace: ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949 a OHSAS 18001
42
Products:
–headliners (roof panels)
–logistic full service (JIT, SEQUENCING)
–certification: ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949 and OHSAS 18001
GUMÁRNY ZUBŘÍ
Hamerská 9
CZ – 756 54 ZUBŘÍ
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Dr. Pavel VINGRÁLEK
+ 420 571 662 111
+ 420 571 662 299
[email protected]
http://www.guzu.cz
Výrobky:
–lisované pryžové technické díly pro automobilový průmysl
–speciální, univerzální autokoberce a lapače nečistot
–autokoberce pro OEM zákazníky
–technická lisovaná pryž pro strojírenský, elektrotechnický a stavební průmysl
–lisované díly z termoplastů a termoplastických elastomerů
–vytlačované profily
–certifikace: ISO 9001, ISO/TS 16949 a ISO 14001, ISO 18001
Products:
–moulded technical rubber for automotive industry
–rubber car mats special, universal and mudflaps
–rubber car mats for OEM customers
–technical rubber parts for engineering, building and electrotechnical industry
–moulded parts from thermoplast and thermoplastic elastomers
–extruded profiles
–certification: ISO 9001, ISO/TS 16949 and ISO 14001, ISO 18001
43
GUMOTEX
Mládežnická 3A / 3062
CZ – 690 75 BŘECLAV
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Ing. Patrik VANČÍK
+ 420 519 314 111
+ 420 519 322 909
[email protected]
http://www.gumotex.cz
Výrobky:
–výplně sedadel a opěradel ze studené polyuretanové (PUR) pěny pro osobní
a nákladní automobily, autobusy a železniční dopravní prostředky
–výplně hlavových opěr ze studené PUR pěny
–díly interiéru z PUR energii absorbující pěny a EPP pěny
–kompletní sluneční clony pro osobní auta
–tvarované výrobky z EPP a z integrální PUR pěny
–certifikace: ISO 9001, ISO/TS 16949 a ISO 14001
44
Products:
–cold PUR foam pads for seats and backrests for cars, trucks, buses and railway
carriages
–headrest foam pads made from cold PUR foam
–interior parts on the base of PUR, EPP and energy absorbing flaks
–fully assembled sun visors for cars
–shaped EPP parts and integral skin parts for interior of cars
–certification: ISO 9001, ISO/TS 16949 and ISO 14001
HAYES LEMMERZ CZECH
Vratimovská 707
CZ – 719 00 OSTRAVA
Director (Autokola):
Tel.:
Fax:
Director (Alukola):
Tel.:
Fax:
E-mail:
Internet:
Rostislav JURDA
+ 420 597 440 610
+ 420 597 440 122
Břetislav VESELÝ
+ 420 597 440 721
+ 420 597 440 712
[email protected]
http://www.maxionwheels.com
WHEELS
a division of IOCHPE-MAXION
Závod / Plant Autokola:
Výrobky:
–ocelová disková kola pro osobní automobily
–ocelová disková kola pro průmyslové a vysoko­zdvižné vozíky
–certifikace: ISO/TS 16949, ISO 9001 a ISO 14000
Products:
–steel disc wheels for passenger cars
–steel disc wheels for industrial purposes and lift trucks
–certification ISO/TS 16949, ISO 9001 and ISO 14000
Závod / Plant Alukola:
Výrobky:
–litá kola pro osobní automobily
–zákazníci: BMW, Fiat, Ford, Citroën, Daimler Chrysler, Mitsubishi, Opel,
Peugeot, Renault, Saab, Smart, Suzuki, Škoda, Volkswagen
–certifikace: ISO/TS 16949 a ISO 14000
Products:
–alloy wheels for passenger cars
–customers: BMW, Fiat, Ford, Citroën, Daimler Chrysler, Mitsubishi, Opel,
Peugeot, Renault, Saab, Smart, Suzuki, Škoda, Volkswagen
–certification: ISO/TS 16949 and ISO 14000
45
HELLA
Družstevní 16
CZ – 789 85 MOHELNICE
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Ing. Marek RYŠAVÝ, MBA
+ 420 583 498 111
+ 420 583 498 109
[email protected]
http://www.hella.com
Výrobky:
Výroba a vývoj světelné techniky:
–světelná technika pro motorová vozidla – světlomety, ukazatele směru,
ostřikovače světlometů, zadní skupinové svítilny
–vývoj montážních linek a pracovišť
–certifikace: ISO/TS 16949 a ISO 14001
46
Products:
Production and development of light technologies:
–light technologies for motor vehicles – headlamps, direction indicator lights,
headlamp washers, rear lamps
–development of assembly lines and workstations
–certification: ISO/TS 16949 and ISO 14001
HP – PELZER
Pod Kyjovem 18
CZ – 322 00 PLZEŇ
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Ing. Radim FOLDYNA
+ 420 378 215 111
+ 420 378 215 178
[email protected]
http://www.pelzer.de
Výrobky:
–kompletní interiérové vybavení a akustické izolace
–textilní koberce a textilní nadkolí pro OA
–certifikace: ISO 14001 a ISO/TS 16949
Products:
–complete interior and acoustic insulation
–textile car carpets and wheelhouses
–certification: ISO 14001 and ISO/TS 16949
HP Pelzer Plzeň
HP Pelzer Žatec
HP Pelzer Ostrava
HP Pelzer Mladá Boleslav
47
HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH
Průmyslová zóna Nošovice
CZ – 739 51 NIŽNÍ LHOTY 700
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Kim Jun-Ha
+ 420 596 141 651
+ 420 596 141 904
[email protected]
http://www.hyundai-motor.cz
Výrobky:
–osobní automobily v segmentech C, B-MPV a C-SUV:
Hyundai i30, Hyundai i30 kombi, Hyundai i30 3dv.,
Hyundai ix20, Hyundai ix35
–3 typy 5ti a 6ti rychlostních manuálních převodovek
–certifikace: ISO 9001:2009, ISO 14001:2004 a EMAS
– Národní cena kvality České republiky – nejvyšší stupeň Excelence
48
Products:
–cars in segment C, B-MPV and C-SUV:
Hyundai i30, Hyundai i30 wagon, Hyundai i30 3door,
Hyundai ix20, Hyundai ix35
–3 types of 5 and 6 gear manual transmissions
–certification: ISO 9001:2009, ISO 14001:2004 and EMAS
–National Award for Quality – Excellence
CHARVÁT AXL
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
3. května 800
CZ – 513 01 SEMILY
Leon KOLMAN
+ 420 481 654 111
+ 420 481 623 336
[email protected]
http://www.axl.cz
Výrobky:
– hydraulické servořízení pro užitková vozidla
– přímočaré hydromotory, hydraulické komponenty
–sedadla pro prostředky hromadné přepravy osob
– podvozky k letadlům a komponenty letecké techniky
– galvanické pokovování
– tepelné zpracování
–obrábění kovů
– opravy hydraulických servořízení a přímočarých hydromotorů
– certifikace: ISO 9001:2006, ISO 14001:2005 a EASA, část 21, oddíl A, hlava G
a EASA část M, hlava F; ČSN ISO 3834–2:2006
Products:
– hydraulic power steering for commercial vehicles
– hydraulic cylinders and the other hydraulic components
–seats for buses, trolleybuses and rail vehicles
– landing gears of small aircraft and the other aircraft components
– electroplating
– heat treatment
–metalworking
– repairs of hydraulic power steering and hydraulic cylinders
– certification: ISO 9001:2006, ISO 14001:2005 and EASA, Part 21, Section A,
Subpart G and EASA Part M, Subpart F; ČSN ISO 3834–2:2006
49
IDIADA CZ
Pražská třída 320/8
CZ – 500 04 HRADEC KRÁLOVÉ
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Ing. Jiří SCHMIDT
+ 420 493 654 811
+ 420 493 654 888
[email protected]
http://www.idiada.cz + www.idiada.com
Služby / Výrobky:
–vývoj a konstrukce v oblasti automobilového průmyslu s využitím Hi–End software
(Abaqus, Adams, ALIAS, Animator, Ansa, AutoCAD, CATIA V4, CATIA V5, Hyperworks,
ICEM Surf, ICEM–Tetra, I–DEAS, IsoDraw, Link, LS–Dyna, ­Madymo, Medina, Nastran,
Pam– Crash, Pam–Med, Powerflow, Pretest, Pro–Engineer, Radioss, Star– CD, Swift,
Sysnoise, Unigraphics, ...)
–podpora vývoje aut a komponentů pro OEM, T1 a T2 partnery – angličtina, čeština,
francouzština, italština, němčina, španělština
–komplexní služby: design, skici, tvorba hladkých povrchových dat karosérie
a interiéru vozů (class–A sufracing), vizualizace, rendering, vývoj a konstrukce, elektronika, numerické analýzy, simulace, výroba pohledových a zástavbových maket,
tvorba výrobní a montážní dokumentace, výroba přípravků a prototypů
–podpora vývoje: pasivní i aktivní bezpečnost, ochrana chodců, Euro NCAP testy, kompletní zkoušky a testy vozidel včetně zkoušky jízdních vlastností na rozsáhlém moderním
polygonu a příprava vozidel na homologace včetně homologačních zkoušek
–prodej SW, HW: CAx systém CATIA V5, PLM systém SmarTeam, prohlížeče CAD
dat, translátor CAD dat, knihovny CAD dat
–zajištění služeb pro CATIA V5, SmarTeam, UNIX (instalace, hot– line, školení konstruktérů, český CATIA V5 manuál), programování maker pro CATIA V5
50
Services / Products:
–development and design for automotive industry using Hi–End software (Abaqus,
Adams, ALIAS, Animator, Ansa, AutoCAD, CATIA V4, CATIA V5, Hyperworks, ICEM
Surf, ICEM–Tetra, I–DEAS, IsoDraw, Link, LS–Dyna, Madymo, Medina, Nastran,
Pam–Crash, Pam– Med, Powerflow, Pretest, Pro–Engineer, Radioss, Star–CD, Swift,
Sysnoise, Unigraphics, ...)
–car and components development support for OEM, T1 and T2 suppliers – Czech,
English, French, German, Italian, Spanish
–complex services: styling, sketches, class–A surfacing, visualization, ­rendering,
development and design, electronics, numerical analyses, simulation, cubing, part
and assembly documentation, PDM–sheets, fixtures and prototypes production
–development support: passive and active safety, pedestrian safety, Euro NCAP tests,
complete car tests including proving ground tests, homologation
–provider of SW, HW: CAx system CATIA V5, PLM system SmarTeam, CAD data
viewers, translator of CAD data, libraries of CAD standard parts
–provider of services for CATIA V5, SmarTeam, UNIX (installation, hot–line, ­trainings,
czech CATIA V5 manual), programmer of CATIA V5 macros
IMI INTERNATIONAL – NORGREN
Nádražní 68
CZ – 564 01 ŽAMBERK
Director: Tel.: Fax: E–mail: Internet: Ing. Oldřich TALACKO
+420 465 612 879
+420 465 612 908
[email protected]
http://www.norgren.cz
Výrobky:
–PNEUMATICKÉ VÁLCE – nejobsáhlejší sortiment pneumatických válců, zákazníci
mohou vybírat z široké škály variant pro všechny průmyslové aplikace.
– VENTILY – široký sortiment pneumatických a hydraulických ventilů – manuální,
mechanické a elektromagneticky ovládané ventily pro celou řadu aplikací.
– ÚPRAVA VZDUCHU – kompletní sestavy pro precizní úpravu vzduchu typu Olympian
a Excelon i samostatné filtry, regulátory a maznice nebo jejich volitelná kombinace
dle požadavku zákazníka.
– VAKUUM – řada vakuových součástí pro použití v široké škále aplikací jako je
výroba, manipulace s materiály a balení – vše od přísavek a měchů až po vakuové pumpy.
– TLAKOVÉ SPÍNAČE – díky více než padesátiletým znalostem a zkušenostem
s technologií snímání tlaku zahrnuje naše nabídka jak elektromechanické, tak
plně elektronické spínače tlaku a senzory pro použití se stlačeným vzduchem,
vakuem, hydraulickými i ostatními médii a to s digitálním či analogovým výstupem.
– ŠROUBENÍ A HADICE – široký sortiment pneumatických šroubení různých tvarů,
velikostí a materiálů – šroubení Norgren se vyznačuje mimořádnou těsností a minimálními úniky médií a tím zajišťuje spolehlivý provoz systémových komponentů
s maximální úsporou energie.
– KOMPLETNÍ SYSTÉMY – Norgren kombinuje širokou škálu osvědčených, vysoce
kvalitních produktů s lidskými zdroji tak, aby přinášel integrované systémy a řešení
pro konkrétní aplikace – například poloautomatický systém řazení převodových
stupňů, dveřní systémy pro autobusy a vlaky či reverzace spojky pod zatížením.
Products:
– ACTUATORS – Norgren offers the most comprehensive range of pneumatic cylinders,
customers can choose from a wide variety of options for all industrial applications.
– VALVES – wide range of pneumatic and hydraulic valves – manual, mechanical and
electromagnetically operated for a wide range of industrial applications.
– AIR PREPARATION – complete boxes – Olympian and Excelon – for precise air
preparation and separate filters, regulators and lubricators or optional combination
according to customer requirement.
– VACUUM – wide range of vacuum components for use in a wide range of applications
such as manufacturing, material handling and packaging – from suction cups and
bellows for vacuum pumps.
– PRESSURE SWITCHES – with more than fifty years of knowledge and experience
includes pressure sensing technology to offer our electromechanical and fully
electronic pressure switches and sensors for use with compressed air, vacuum,
hydraulic and other media with a digital or analog output.
– FITTINGS AND TUBING – Wide range of pneumatic fittings in various shapes,
sizes and materials. Norgren fittings with outstanding tightness and minimal media
leakage and thus ensures reliable operation of the system components with maximum energy savings.
– COMPLETE SYSTEMS – Norgren combines a wide range of proven, high quality
products with human resources so as to offer the integrated systems and solutions
for specific applications – such as semi–automatic gear shifting system, door systems
for buses and trains or reverse clutch under load.
Služby:
– ENGINEERING ADVANTAGE – navrhujeme pro naše zákazníky kompletní technická
řešení, která jim umožní fungovat rychleji efektivnějí a s nižšími náklady. Tím pomáháme našim zákazníkům získat výhodu zvýšené výroby, nižší spotřeby energie,
nižších nákladů na vlastnictví nebo rychlosti uvedení produktu na trh.
– ROZSÁHLÁ ZNALOST ODVĚTVÍ – Norgren nadále posouvá hranice a trvale se zaměřuje na naslouchání zákazníkům, řešení jejich náročných úloh a dodává výhodu
svými technickými znalostmi a odborností.
– INOVACE – tým zkušených konstruktérů s rozsáhlými znalostmi odvětví neustále
zdokonaluje současné technologie pro řízení pohybu a médií a zároveň vyvíjí nová
a neotřelá řešení.
– MIMOŘÁDNÝ LOKÁLNÍ SERVIS – naše globální působnost včetně odborných
znalostí a key account managementem ve strategických zeměpisných oblastech
nám umožňují podporovat naše zákazníky, ať jsou kdekoli.
Services:
– ENGINEERING ADVANTAGE – we work closely with our customers to gain a deeper
understanding of their engineering needs. We then connect our people, products
and expertise to give their equipment and their business a clear advantage. This is
what we call Engineering Advantage.
– DEEP KNOWLEDGE OF THE INDUSTRY – we help customers gain an advantage
through increased output, reduced energy usage, lower cost of ownership, speed
to market and many other ways.
– INNOVATION & TECHNICAL EXCELLENCE – our technical centre, coupled with
the experience of specialist engineering teams give us extensive resources and
sector expertise.
– EXCEPTIONAL LOCAL SERVICE – our global footprint coupled with sector expertise
and key account management in strategic geographies gives us the ability to support
our customers wherever they are.
51
INDET SAFETY SYSTEMS
Bobrky 462
CZ – 755 01 VSETÍN
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Susumu TOKUTAKE
+ 420 571 425 001
+ 420 571 425 002
[email protected]
www.iss-cz.com
Výrobky:
–vývoj a výroba pyrotechnických iniciačních prvků pro použití v bezpečnostních
systémech automobilů (airbagy, bezpečnostní pásy)
–produktové portfolio: pyrotechnické iniciátory, gas generátory, elektrické pilule,
aktuátory, vyvíječe plynů a propelenty se sníženým obsahem toxických plynů
–vývojová podpora: aplikovaný výzkum a vývoj nových pyrotechnických složí, gas
generantů, propelentů a nových pyrotechnických výrobků pro použití v automobilových bezpečnostních systémech i jiných aplikacích
–vlastní specializované technologické centrum od roku 2005
–mateřská společnost ISS, NIPPON KAYAKU: tradiční japonský výrobce v oboru
speciální chemie, významný producent farmaceutických výrobků a surovin pro
přípravu léků, průmyslových barviv, průmyslových trhavin, inflátorů pro airbagy,
speciálních pryskyřic po elektroniku, inkoustů pro jet-tiskárny, agrochemie
–certifikace: ISO/TS 16949:2002 a ISO 14001:2004
Products:
–development and manufacture of pyrotechnic initiators for the use in automotive
occupant protection systems (airbags, seatbelts)
–basic product portfolio: Pyrotechnic Initiators, Gas Generators, Electric Fuseheads,
Actuators, Gas Generants and Green Propellants
–development support: applied research and development of new pyrotechnic charges, gas generants , propellant and new pyrotechnic products for automotive and
other uses
–modern Research and Development centre from 2005
–ISS‘ parent company NIPPON KAYAKU: a traditional Japanese manufacturer in
the field of special chemistry, major producer of pharmaceuticals, industrial dyes,
industrial explosives, airbag inflators, special resins for electronics, jet-printer inks
and agro-chemicals
–certification: ISO/TS 16949:2009 and ISO 14001:2004
www.iss-cz.com
52
GST AUTOMOTIVE SAFETY CZECH
Brněnská 559
CZ – 569 43 JEVÍČKO
Director:
Tel.:
E–mail:
Internet:
Ing. František BUŠINA
+ 420 461 364 101
[email protected]
http://www.gst–global.com
Výrobky:
–automobilové ochranné vaky (airbagy) pro řidiče
–automobilové ochranné vaky (airbagy) pro spolujezdce
–automobilové ochranné vaky (airbagy) postranní
–automobilové ochranné vaky (airbagy) hlavové
–automobilové ochranné vaky (airbagy) kolenní
–řezání tkanin laserem, šití ochranných potahů
na lakované díly
–šití textilních obalů pro automobilový průmysl
–certifikace: ISO/TS 16949:2002
Products:
–driver airbag cushions
–passenger airbag cushions
–SIP airbag cushions
–curtain airbag cushions
–knee airbag cushions
–cutting of fabric by laser, sewing of protective
cover for painted parts
–sewing of textile packaging for automotive
–certification: ISO/TS 16949:2002
INTEVA Products Czech republic
České mládeže 452
CZ – 460 08 LIBEREC 8
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Ing. Libor JANÁK
+ 420 485 229 111 CENTRAL
+ 420 482 771 023
[email protected]
http://www.intevaproducts.com
Výrobky:
–kompletní moduly dveří
–spouštěče oken – manuální a elektrické
–zámky – manuální a elektrické
–střešní okna, roletky
Products:
–complete door modules
–window regulators – manual and electric
–latches – manual and electric
–sunroofs, rollos
53
JAWA MOTO
CZ – 257 41 TÝNEC n. SÁZAVOU
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
František HRUŠKA
+ 420 317 720 111
+ 420 317 720 177
[email protected]
http://www.jawa.eu
Výrobky:
–vývoj, výroba, prodej a servis motocyklů s motory o objemu 50, 125, 250, 350
a 650 ccm
–díly a doplňky motocyklů
–výrobky z plastických hmot a kovů
–zakázková nástrojařská výroba
–certifikace: ISO 9001:2008
54
Products:
–motorcycle development, manufacture, sales and service with engine capacity
50, 125, 250, 350 and 650 ccm
–motorcycle parts and accessories
–metal and plastic components
–tools production made to order
–certification: ISO 9001:2008
JIHOSTROJ
Budějovická 148
CZ – 382 32 VELEŠÍN
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Ing. Jiří GERLE
+ 420 380 340 511
+ 420 380 340 612
[email protected]
http://www.jihostroj.cz
Výrobky:
Products:
–vývoj, výroba, prodej a servis hydraulických prvků a agregátů motorových vozidel
pro hydraulické obvody
–zubové hydrogenerátory, posilovače řízení, hydraulické válce, hydromotory
a děliče průtoku
–vývoj, výroba, prodej a servis letecké techniky
–certifikace: ISO 9001:2000, ISO 14001, ISO 9001:2003, NADCAP, AS 9100 a certifikace
k oprávnění provádět leteckou výrobu a opravy EASA 21 a EASA 145
–development, manufacture, sale and service of hydraulic elements and units for
motor vehicles, designed for hydraulic circuits
–gear pumps and motors, power steering, hydraulic cylinders and power units
–development, manufacture, sale and service
of aircraft instruments
–certification: ISO 9001:2000, ISO 14001, ISO 9001:2003, NADCAP, AS 9100 and air
certificate for production and service EASA 21 and EASA 145
55
JTEKT AUTOMOTIVE CZECH PARDUBICE
U Panasonicu 273
CZ – 530 06 PARDUBICE – STARÉ ČIVICE
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Kentaro KUDO
+ 420 466 741 360
+ 420 466 741 350
[email protected]
http://www.jtekt–pa.com
Výrobky:
–komponenty
převodovek osobních automobilů
–komponenty
posilovačů
řízení
–certifikace:
ISO TS 16949,
ISO 18001
a ISO 14001
Products:
–transmission
components for
passenger car
–steering systems
components for
passenger car
–certification:
ISO TS 16949,
ISO 18001
and ISO 14001
JTEKT AUTOMOTIVE CZECH PLZEN
Folmavská 1152/37
CZ – 301 00 PLZEŇ
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Výrobky:
–systémy řízení pro osobní
automobily
–certifikace: ISO TS 16949,
ISO 18001 a ISO 14001
Products:
–steering systems for passenger
cars
–certification: ISO TS 16949,
ISO 18001 a ISO 14001
56
Akihiko KAWANO
+ 420 378 011 011
+ 420 378 011 099
[email protected]
http://www.jtekt.cz
IVECO CZECH REPUBLIC
Dobrovského 74, Pražské Předměstí
CZ – 566 01 VYSOKÉ MÝTO
Director:
Tel.:
Fax:
Internet:
Ing. Pavel PACHOVSKÝ
+ 420 465 451 111
+ 420 465 420 386
http://www.iveco.cz
Products:
Výrobky:
–výzkum, vývoj, výroba, servis a prodej městských, meziměstských a zájezdových auto- –research, development, manufacture, service and sale of city and inter-city buses and
tourist coaches and spare parts
busů a jejich náhradních dílů
–certification: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:2007
–certifikace: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007
Sídlo firmy:
Iveco Czech Republic, a. s.
Dobrovského 74, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
Tel.: +420 465 451 111
Obchodní zastoupení:
IBC – International Bussines Center
Pobřežní 3, 186 00 Praha 8
Tel.: +420 224 834 401
KAMAX
Nudvojovice 1474
CZ – 511 01 TURNOV
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Ing. Vladimír KOŠÍČEK
+ 420 481 353 111
+ 420 481 321 452
[email protected]
http://www.kamax.com
Výrobky:
–vysokopevnostní šrouby pro automobilový průmysl
–díly tvářené za studena
–tepelné zpracování
–obrábění tvářených dílů
–certifikace: ISO 14001:2004 a ISO/TS 16949:2009
Products:
–high strength bolts and screws for automotive industry
–cold forming article
–heat treatment
–shaping of formed articles
–certification: ISO 14001:2004 and ISO/TS 16949:2009
57
KARSIT HOLDING
Jaromírova 91
CZ – 551 01 JAROMĚŘ
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Ing. Jiří GRUBNER
+ 420 491 845 111
+ 420 491 845 113
[email protected]
http://www.karsit.cz
Výrobky:
–lisované, svařované, lakované a montované sestavy
–výfukové systémy, ohýbání trubek, drátů, svinování
–vývoj a výroba kovových rámů sedaček
–zahradní technika, traktory, sekačky
–KTL lakování, elektrostatické práškové lakování
–robotické svařování v CO2 i odporové
–hydraulické lisování do 1000 t a mechanické lisování do 630 t
–výroba nástrojů a forem
–vstřikování plastů, lisy se závěrnou silou 35–650 t
–autodoprava kamiony dceřiné fy Karsped, DDU
58
D I V I Z E
A U T O
Products:
–pressed, welded, painted and assembled groups
–exhaust systems, pipes & wires bending, scrolling
–development and production of metal seat frames
–garden tractors, pushed lawn–movers
–KTL and electrostatic powder painting
–robotic welding in CO2, resistance welding
–hydraulic pressing up to 1000 t & mechanical pressing up to 630 t force
–production of tools and moulds
–injection of plastic parts at 35–650 t clamping force
–truck fleet of daughter co. Karsped, DDU
KAUTEX TEXTRON BOHEMIA
Bakovská 36
CZ – 294 02 KNĚŽMOST
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Wolfgang COHNEN
+ 420 326 770 301
+ 420 326 784 215
[email protected]
http://www.kautex.de
Výrobky:
–vývoj a výroba komponentů vyfukováním z plastů
–palivové nádrže, rozvaděče vzduchu, nádobky ostřikovačů
–ostatní plastové díly pro automobilový průmysl
–certifikace: ISO/TS 16949 a ISO 14001
Products:
–development and production of vehicle plastic components
–fuel tanks, air distributors, washer fluid reservoirs
–other plastic components for automotive industry
–certification: ISO/TS 16949 and ISO 14001
KES – KABELOVÉ A ELEKTRICKÉ SYSTÉMY
Popinecká 983/30
CZ – 739 32 VRATIMOV
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Ulrich MOMMERT
+ 420 596 762 711
+ 420 596 762 718
[email protected]
http://www.kes.cz
Výrobky:
–kabelové svazky pro automobilový průmysl
–kabelové svazky pro elektrotechnický průmysl
–montáž a prodej světlometů, svítilen, majáků
a majákových ramp
–certifikace: ISO/TS 16949 a ISO 14001
Products:
–wiring harnesses for automotive industry
–wiring harnesses for electrotechnical industry
–assembly and sale of headlamps, lamps,
beacons and lightbars
–certification: ISO/TS 16949 and ISO 14001
59
KLEIN & BLAŽEK
Nádražní 100
CZ – 789 91 ŠTÍTY
Director:
Tel.:
Fax:
Internet:
Ing. Radek HANSMANN
+ 420 583 482 111
+ 420 583 482 220
http://www.kleibl.cz
Výrobky:
–výroba lisovaných, montovaných, svařovaných a třískově obráběných kovových dílů
–lisování na automatech KAISER 200–800t, hydraulických, excentrických a klikových lisech 10–250t
–obrábění na frézovacích centrech DMC 65V, DMP 60V, CHIRON DZ15W,
soustružení na strojích INDEX ABC, C65 a V200, NAKAMURA WT 100
a 150, TORNOS DECO 2000/13, MULTIDECO 20/6 a 26/6
–tepelné zpracování kovů na lince SOLO CTB – 40/40/60
–certifikace: ISO/TS 16949:2002 a ISO 14001
Products:
–production of pressed, assembled, welded and metal cut parts
–pressing on automatic presses KAISER 200–800t, hydraulic and excentric presses 10–250t
–machining on centres DMC 65V, DMP 60V, CHIRON DZ15W, turning on lathes INDEX ABC, C65 and
V200, NAKAMURA WT 100 and 150, TORNOS DECO 2000/13, MULTIDECO 20/6 and 26/6
–heat treatment on line SOLO CTB 40/40/60
–certification: ISO/TS 16949:2002 and ISO 14001
KNORR–BREMSE CZECH REPUBLIC
Svárovská 700
Průmyslová zóna Liberec – Sever
CZ – 463 03 STRÁŽ n. NISOU
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Matthias SANDER
+ 420 482 363 611
+ 420 482 363 711
[email protected]
http://www.knorr–bremse.cz
Výrobky:
–brzdové systémy pro užitková vozidla
–systémy, komponenty, know–how: vše z jednoho zdroje
–kompetentní partner pro všechna mechanická, vzduchotlaková a elektronická
systémová řešení
–certifikace: QS 9000, ISO/TS 16949 a ISO 14001
60
Products:
–brake systems for commercial vehicles
–systems, components, know–how: all from one source
–a competent partner for all mechanical, pneumatical and electronical system–solutions
–certification: QS 9000, ISO/TS 16949 and ISO 14001
KOVOHUTĚ PŘÍBRAM NÁSTUPNICKÁ
Příbram VI č. p. 530
CZ – 261 81 PŘÍBRAM
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Ing. Jiří DOSTÁL
+ 420 318 470 111
+ 420 318 470 254
[email protected]
http://www.kovopb.cz
Výrobky/Služby:
–výrobky na bázi olova, cínu, stříbra a dalších kovů, mj. pájky (vč. bezolovnatých),
plechy, střelivo
–výkup a recyklace odpadů olova, olověných autobaterií
–recyklace odpadů s kovovým i nekovovým nosičem s obsahem drahých kovů (zlato,
stříbro, palladium, platina): pájky, dráty, čipy, konektory, procesory, PC desky z elektrotechnického průmyslu; klenotnické odpady; RTG snímky a odpady z fotoprůmyslu;
stěry a kaly z chemického zpracování drahých kovů; dentální odpady – amalgamy;
autokatalyzátory a ostatní odpady s obsahem DK z průmyslové výroby aut
–elektroodpad – zpracování odpadů elektrických a elektronických zařízení (OEEZ)
vč. svítidel a světelných zdrojů (zářivky, úsporky, výbojky, klasické žárovky, zařízení
pro šíření či řízení osvětlení)
–výkup a recyklace odpadů z autovraků – olověné autobaterie, ­autokatalyzátory,
autorádia a řídící panely, plošné spoje, kabely a cívky
–certifikace: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007,
ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, Bezpečný podnik a Podnik podporující zdraví
Products/Services:
–tin and lead products – e.g. soft solders (incl. lead–free), sheets, air–gun ammunition
–lead wastes and its alloys (lead acid batteries) purchase and recycling
–wastes, metal and non–metallic carrier, containing precious metals recycling (gold,
silver, palladium, platinum): solder, wires, chips, connectors, processors, computer
boards from the electronics industry; jewelery wastes; X–rays and waste from the
photo industry; scum and sludges from the chemical processing of precious metals;
dental wastes – amalgams; car catalyzers and other waste containing PM from the
industrial production of cars
–e –scrap – wastes of electrical and electronic equipment recycling (WEEE)
incl. lighting equipment (fluorescent lamps, HID, bulbs)
–wastes from car–wrecks purchase and recycling – lead acid batteries, catalyzers,
radios and driving boards, printed circuits, cables and spools
–c ertification: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007,
CSN EN ISO/IEC 17025:2005, Safe Enterprise and Health Promoting Enterprise
bezplatná
zelená linka
800 100 646
výkup olova,
zpětný odběr
bezplatná
zelená linka
800 100 791
elektroodpad,
výkup drahých kovů,
autokatalyzátory,
odpady z autovraků
61
KOYO BEARINGS ČESKÁ REPUBLIKA
Pavelkova 253/5
CZ – 779 00 OLOMOUC
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Petr NOVÁK
+ 420 585 126 501
+ 420 585 126 503
[email protected]
http://www.koyobearings.cz
Výrobky:
Pro automobilový průmysl, strojírenství a distribuci:
–válečková ložiska
–jehličková ložiska
–kladky do motorů
–certifikace: ISO/TS 16949, ISO 18001 a ISO 14001
Products:
For the automotive industry, engineering and distribution:
–cylindrical roller bearings
–needle bearings
–valve tappets for engines
–certification: ISO/TS 16949, ISO 18001 and ISO 14001
62
LENAM
Klostermannova 690/15
P.O.Box 45
CZ – 460 31 LIBEREC 1
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Ing. Marek BABUŠKA, CSc.
+ 420 485 246 900
+ 420 485 246 901
[email protected]
http://www.lenam.cz
Služby:
–Konstrukce jednoúčelových strojů, přípravků a součástí (CATIA V5,
Creo Elements a SolidWorks)
–Rozbor a řešení konstrukčních a technologických vad
–Vývoj a optimalizace podskupin, strojů a technologických procesů
–Multifyzikální FEM/CFD analýzy (mechanika/ termodynamika/ proudění)
–Dynamické simulace mechanismů (MSC.ADAMS)
–Simulace zkoušek bezpečnosti osádky a chodců
–Crash analýzy (PAM-CRASH, MSC.Dytran)
–Simulace a měření proudění kapalin a plynů, CFD analýzy
–Návrh a realizace speciálních zkoušek a technických měření
–Identifikace materiálových vlastností
Services:
–Development and design of single-purpose machines, tooling and parts (CAD
systems CATIA V5, Creo Elements and SolidWorks)
–Analyses and elimination of design and process defects
–Development and optimisation of subassemblies, machines and processes
–Multi-physical analyses (mechanics/ thermodynamics/ fluids)
–Dynamical simulations of mechanisms (MSC.ADAMS)
–Simulations of tests of crew and pedestrian safety
–Crash analyses (PAM-CRASH, MSC.Dytran)
–Simulations and measurements of gas and liquid flow, CFD analyses
–Development and realisation of special experiments and technical measurements
–Identification of material properties
NS
TIO
LA
U
SIM
Y
ET
F
SA
A
I
EC
SP
ST
E
LT
Y
OD
B
TIL
U
M
S
EL
AL
RI
TE
MA
N
SIG
DE
D
MO
SIN
GL
U
EP
RP
E
OS
MA
S
NE
I
CH
63
LINDE + WIEMANN CZ
U Dráhy 1356
CZ – 289 22 LYSÁ n. LABEM
Director:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Internet:
Ing. Jiří ČERNÝ
+ 420 325 560 103
+ 420 325 560 109
[email protected]
http://www.linde+wiemann.cz
Výrobky:
– výroba lisovaných, montovaných, svařovaných a lakovaných kovových tvářených dílů a jejich sestav
– lisování na horizontálních mechanických a hydraulických lisech a automatech
s lisovací silou 300–1000 t
– svařování bodové a výstupkové, bodovací robotické kleště, nastřelování svorníků, robotické sváření MAG5, svařovací buňky s roboty Kuka a ABB, MIG a TIG
pájení, laserové, robotické svařování
– certifikace: ISO 9001:2000, ISO/TS 16949:2002, ISO 14001:2005
64
Products:
– metal parts for car body and its assemblies
– pressing: mechanical and hydraulical presses 300–1000 tons
– welding: robotic, laser, robots Kuka and ABB. etc.
– certification: ISO 9001:2000, ISO/TS 16949:2002, ISO 14001:2005
MAGNA EXTERIORS & INTERIORS
Kubelíkova 604
CZ – 460 78 LIBEREC 6
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Ing. Pavel NEUMAN
+ 420 485 291 111
+ 420 485 292 079
[email protected]
http://www.magna.com
Výrobky:
výrobce a vývojový dodavatel plastových výrobků a systémů pro automobilový
průmysl jako jsou:
–lakované nárazníky a přední moduly
–přístrojové desky a schránky u spolujezdce
–dveřní výplně, stropní obložení a obložení zavazadlového prostoru
–mřížky chladiče, prahy a podběhy
Products:
producer and development supplier of plastic parts and systems for automotive
industry like:
–painted bumpers and FEM
–instrument panels and glove boxes
–door panels, headliners and luggage compartment cladding
–radiator grills, rocker panels and wheelhouse liners
Závod Liberec
Závod Nymburk
Závod Libáň
Závod Plastimat Esztergom
Závod Petrohrad
Závod Nižní Novgorod
Závod Kaluga
Závod Meerane
65
KS KOLBENSCHMIDT CZECH REPUBLIC
Důlní 362
CZ – 400 04 TRMICE
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Dip.-Ing. Udo HELWIG
+ 420 475 303 126
+ 420 475 303 493
[email protected]
http://www.kspg.com
Výrobky:
–písty z lehkých slitin o průměru 20 – 150 mm
pro spalovací motory a kompresory
–písty z nakupovaných polotovarů
–certifikace: ISO/TS 16949, ISO 14001
a OHSAS 18001
Products:
–light alloy pistons OD 20 – 150 mm
for I.C. engines and compressors
–pistons of purchased semiproducts
–certification: ISO/TS 16949, ISO 14001
and OHSAS 18001
MAGNA SEATING CHOMUTOV
Pražská 5447
CZ – 430 01 CHOMUTOV
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Ing. Libor CHYTRÝ
+ 420 474 444 101
+ 420 474 444 999
[email protected]
http://www.magnaseating.com
Výrobky:
–stříhání a šití látkových, koženkových a kožených potahů pro automobilová sedadla
–výroba kompletních sedadel do automobilů
–certifikace: ISO/TS 16949:2009 a ISO 14001
Products:
–cutting and sewing of car seat covers in fabric, vinyl and leather
–production of complete car seats
–certification: ISO/TS 16949:2009 and ISO 14001
66
MAGNETON
Hulínská 1799/1
CZ – 767 01 KROMĚŘÍŽ
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Ing. Jaroslav DAVID
+ 420 573 592 222
+ 420 573 592 800
[email protected]
http://www.magneton.cz
Výrobky a služby:
– výroba elektropříslušenství pro automobilový průmysl (alternátory, startéry
a spínací skříňky)
– povrchové a tepelné úpravy (zinkování, chromování, mědění, niklování, chromování
dekorativní a tvrdé, cínování, fosfátování, černění, eloxování, kapilární pájení)
– certifikace: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a ISO/TS 16949:2009
Products and Services:
– electrical equipment for automotive industry (alternators, starter motors, switch boxes)
– surface finishing and heat treatments (zinc coating, chrome plating, copper
plating, nickel coating, decorative chrome plating, hard chromium plating, tin
plating, phosphating, blackening, anodizing, capillary brazing)
– certification: ISO 9001: 2008, ISO 14001:2004 and ISO/TS 16949:2009
67
MBTECH BOHEMIA
Nárožní 1400/7
CZ – 158 00 PRAHA 13
Director: Tel.: Fax: E-mail: Internet:
Dr. Wolfram MOTZ
+420 251 050 414
+420 251 050 400
[email protected]
http://www.mbtech-bohemia.cz
MBtech Bohemia, člen skupiny MBtech, byla založena v roce 1996 v Praze
jako dceřiná společnost Daimleru. V roce 2012 převzal 65% podíl společnosti
MBtech koncern AKKA Technologies, Daimler si ponechal 35 % - tímto spojením
vznikla evropská jednička pro poskytování vývojových a poradenských služeb
v automobilovém průmyslu, letectví a železniční dopravě.
V České republice MBtech podporuje své zákazníky od prvních skic, přes koncepty, konstrukci, výpočty a testování až po prototypovou výrobu. Na pobočkách v Praze, v Plzni a v Mladé Boleslavi zaměstnává více než 360 odborníků.
Služby / Produkty
–design: tvorba skic, Class-A Surfacing, výroba designových modelů
–vývojové a konstrukční služby v oblasti pohonů, elektriky a elektroniky,
interiéru a exteriéru, podvozků a karosérií
–výpočty a simulace: CFD-analýzy (2D/3D proudění, jedno-/více-fázové
proudění, přestup a přenos tepla) a FE-analýzy (statika, dynamika, teplotní
a životnostní analýzy)
–testování vozidel
–řízení komplexních projektů
–technologické centrum: konstrukce a výroba přípravků, prototypových
forem a dílů
–certifikace: ISO 9001 a ISO 14001
68
MBtech Bohemia, member of MBtech Group, was established in 1996 in Prague
as a Daimler-affiliate company. The concern AKKA Technologies took over
65% share of MBtech in 2012, Daimler held on to 35% - by this connection
the European leading company was established for providing development
and advisory services in automotive industry, aerospace and rail transport.
MBtech supports his customers from first layouts concept over construction,
computation and testing to prototyping production in the Czech Republic.
MBtech employs more than 360 specialists in branches in Prague, Pilsen and
Mladá Boleslav.
Services / products
–design: sketch, Class-A-Surfacing, Design models
–development & design services in the area of vehicle engineering, powertrain, electronics solutions
–computation & simulation: CFD Computations (Internal 3D/2D fluid flow,
Single/multi-phase flow, Conjugate heat transfer) and FEM Computations
(statics, dynamics, temperature and durability)
–vehicle testing
–project management
–technology centre: design and production of jigs & devices, prototype
tools and parts
–certification: ISO 9001 and ISO 14001
MANN+HUMMEL (CZ)
Nová Ves 66
CZ – 675 21 OKŘÍŠKY
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Ing. Jiří PAROULEK
+ 420 568 898 111
+ 420 568 898 445
[email protected]
http://www.mann–hummel.com/MHCZ
Výrobky:
–filtrační vložky pro čističe vzduchu, oleje, paliva a interiérů
osobních a nákladních vozidel
–kompletní čističe vzduchu a oleje
–hydraulické filtry pro průmyslové výroby
–filtrační vložky pro speciální stroje a zařízení
–vysoušecí boxy pro brzdové systémy
Služby:
výhradní zastoupení značky Liqui Moly pro ČR
–oleje motorové, převodové, do motorových pil a travních sekaček
–aditiva do olejů, paliv a chladicích kapalin
–autokosmetika, přípravky pro údržbu
–certifikace: ISO/TS 16949:2002 a ISO 14001
Products:
–filter cartridges for air, oil, fuel and cabins of cars and trucks
–complete air–filter and oil–filter systems
–hydraulic filters for industrial production
–filter inserts for special machines and equipment
–drying boxes for brake systems
Services:
exclusive representation of Liqui Moly for the CR
–oils, additives, car–care products, special products
–certification: ISO/TS 16949:2002 and ISO 14001
MC SYNCRO KOLÍN
Průmyslová Zóna Kolín – Ovčáry
CZ – 280 02 KOLÍN
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Ing. Jan ŠKARKA
+ 420 321 577 030
+ 420 321 800 033
[email protected]
Výrobky:
–hotová kola s litými
nebo ocelovými
disky pro osobní
automobily
–logistic full service
(JIT, SEQUENCING)
–odběratelé: Toyota,
Peugeot, Citroën
Products:
–light alloys or steel
wheels for cars
–logistic full service
(JIT, SEQUENCING)
–customers: Toyota,
Peugeot, Citroën
69
MECAS ESI
Brojova 2113/16
CZ – 326 00 PLZEŇ
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Dr. Ing. Karel LUŇÁČEK
+ 420 377 432 931
+ 420 377 432 930
[email protected]
http://www.mecasesi.cz
Produkty / Služby:
Řešení pro automobilový průmysl a dopravu
–výrobní procesy, odolnost karoserie proti nárazu a bezpečnost
–vytváření prototypů sedadel
–vibroakustika a komfort cestujících
–motorové a hnací ústrojí
–interakce struktury s okolním prostředím
Products / Services:
Solutions for automotive & transportation
–body–in–white: simulation of manufacturing processes
–body–with–trim: simulation of crashworthiness and passenger passive safety
–virtual seat prototyping: virtual manufacturing and virtual testing
–comfort; noise, vibration and harshness (NVH)
–engine and powertrain
–interactions of the vehicle with its environment
Řešení pro těžký průmysl a energetiku
Solutions for heavy industry & energy
–výrobní procesy kovových, plastových nebo kompozitních částí
–manufacturing processes of metallic, plastic or composite parts
–návrh a optimalizace sestav
–design and optimization of assemblies
–simulace fyzikálních a chemických interakcí v rámci průmyslových procesů
–simulation of physical and chemical interactions
–simulace krizových situací a doprovodná bezpečnostní opatření
–simulation of hypothetical accidental conditions
Řešení pro letecký a kosmický průmysl
Solutions for aeronautics & aerospace
–návrh a optimalizace proudění vzduchu
–design and optimization of air flows
–vibroakustika: plné frekvenční pásmo
–vibro–acoustics: low–mid–high frequency domains
–návrh a výroba kovových a kompozitních materiálů
–metallic and composite materials: design and manufacturing
–vysokorychlostní nárazy
–high velocity impact analysis
Řešení pro elektrotechnický průmysl a obranu
Solutions for electronics & defense
–mikropřístroje a MEMS
–micromachines or MEMS
–obrana: komplexní fyzikální jevy při vojenských operacích
–defense: complex physical phenomena during military equipment operations
–návrh a výroba kovových a nekovových materiálů a kompozitních části
–metallic & non metallic materials and composite parts design and manufacturing
Poskytování softwarových licencí (předprodejní servis hw i sw, distribuce Providing with software licenses (advanced sale service of hw and sw, distribution
programových souborů), konzultace a podpora (on–line podpora uživatelům, of program files), consultation and support (on–line support to users, system
­systémová integrace hw i sw), školení pro uživatele, inženýrské studie (výpočtové integration of hw and sw), training for users, engineering studies (on–demand
práce na zakázku)
computational projects)
–certifikace: ISO 9001:2009
–certification: ISO 9001:2009
70
MEGATECH INDUSTRIES JABLONEC
Na Hutích 1972/19
CZ – 466 21 JABLONEC n. NISOU
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Xabier EZKURRA
+ 420 483 336 101
+ 420 483 336 102
[email protected]
http://www.megatech-industries.com
Výrobky:
– vstřikování plastů konvenční a 2K technologií, aluminizace komponentů pro světla,
lakování, ultrazvukové svařování, montáže, apod.
– interierové díly: kryty sloupků, části přístrojové desky, madla, kliky, ofukovače, kryty
řazení, díly sedaček a klimatizačních systémů, apod.
– exterierové díly: ozdobné kryty kol, znaky, ozdobné a ochranné lišty, nápisy, modelová
značení, součástky světel
– certifikace: ISO/TS 16949 a ISO 14001
Products:
–injected plastic parts including 2K technology, painting, ultrasonic welding and
assembly
–interior parts for dashboard, air condition, door handles, trims, central braces and
boxes, air vents
–exterior parts e.g. wheel trim caps, trademarks, decorative moldings, reflex glasses,
rear signs, mud flaps, headlamps parts
–certification: ISO/TS 16949 and ISO 14001
METALIS NEJDEK
Závodu míru 340
CZ – 362 21 NEJDEK u K. VARŮ
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Ing. Stanislav GREGOR
+ 420 353 826 174
+ 420 353 825 458
[email protected]
http://www.metalis.cz
Výrobky:
–vodní čerpadla pro motory osobních
automobilů
–odlitky z Al slitin o hmotnosti 5 g – 1,5 kg
–licí formy, ostřihovací nástroje, obrábění odlitků
včetně zalitých dílů
–povrchové úpravy odlitků pro automobilový
průmysl a další odvětví
Products:
–water pumps for car engines
–Al pressure castings 5 g – 1,5 kg
–die–casting dies, trimming tools, machining
of Al–castings and cast–in pieces
–surface finish of castings for the automotive
and other industries
71
METALPLAST LIPNÍK N. B.
Seminárka 109
CZ – 751 31 LIPNÍK n. BEČVOU
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Ing. Tomáš JEŽEK
+ 420 581 726 111
+ 420 581 726 255
[email protected]
http://www.metalplast.cz
Výrobky:
–lisování kovových dílů na výstředníkových lisech a přesných rychloběžných lisovacích
automatech zn. Kaiser, Bruderer, Ravne do 200 t lisovací síly
–výroba tvarovaných a rovinných interiérových autodílů (obložení dveří, obložení zavazadlového prostoru, zadní plata) technologie: vysokofrekvenční svařování, lisování
vláknitých materiálů za tepla, vysekávání
–vstřikování plastů – max. uzavírací síla do 320 t
–výroba z lepenky a vulkanfíbru
–výroba nástrojů a forem
–certifikace: ISO 9001, ISO/TS 16949 a ISO 14001
72
Products:
– metal sheet stamping on eccentric presses and precise high-speed punching automatic presses Kaiser, Bruderer, Ravne – max. pressing force 200 t
–production of moulded and flat car interior parts (door trims, boot trims, rear parcel
shelves) – technology: high–frequency welding, thermoforming, cutting
– plastic injection moulding - max. clamping force 320 t
–manufacture from cardboard and vulcanized fiber
–tooling
–certification: ISO 9001, ISO/TS 16949 and ISO 14001
MODELÁRNA LIAZ
Kamenická 743
CZ – 460 06 LIBEREC 6
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Ing. Filip PRAŽÁK
+ 420 485 130 448
+ 420 485 134 177
[email protected]
http://www.modelarna–liaz.cz
Výrobky / Služby:
–formy pro PUR pěny (sedáky), RIM formy (obkladové díly), enkapsulační formy (těsnění autoskel), formy pro spray technologii (potahové PUR kůže), PUR prototypové
díly
–nástroje pro obkladové díly automobilových interiérů, protihlukovou a tepelnou
izolaci automobilů
–cubingy a kontrolní přípravky pro automobilové díly i celé automobily;
data kontrol modely, design modely
–modely pro slévárenství, kokily, formy na polystyrénové modely, polystyrénové
modely
–výroba dílů pro závodní automobily
–obrábění tvarově složitých dílů pro energetiku, letectví a strojírenství
–zakázkové obrábění dílů do rozměru 6 500 x 2 500 x 1 200 mm a hmotnosti 40 t
Products / Services:
–moulds for PUR foams, RIM moulds, moulds for encapsulation
and spray technology, PUR prototype parts
–tools for car interior mats, thermal and noise insulation for cars
–cubings and control fixtures for car parts, and for whole cars;
data control models, design models
–patterns for foundry industry, permanent moulds, moulds
for polystyrene patterns, polystyrene patterns
–production of parts for racing cars
–machining of parts with complicated shapes for the energetics industry, aviation
and machinery
–custom made production of parts into the dimension
of 6 500 x 2 500 x 1 200 mm and weight into 40 t
MONROE CZECHIA
Rychnovská 383
CZ – 463 42 HODKOVICE n. MOHELKOU
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Mgr. Urszula Barbara WITKOWSKA
+ 420 485 237 111
+ 420 485 145 110
[email protected]
http://www.monroe.com
http://www.tenneco.com
Výrobky:
–tlumiče, tlumičové
jednotky a díly
tlumičů pro osobní
automobily
–výfukové systémy
Products:
–shock absorbers
and parts of shock
absorbers for
passenger cars
–exhaust systems
73
MORAVSKOSLEZSKÝ AUTOMOBILOVÝ KLASTR
Podnikatelský inkubátor VŠB–TU Ostrava
Studentská 6202/17
CZ – 708 00 OSTRAVA – PORUBA
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Ing. Ladislav GLOGAR
+ 420 558 272 433
+ 420 558 272 434
[email protected]
http://www.autoklastr.cz
Služby:
–informace pro členy v oblastech automobilového průmyslu a regionu
–koordinace spolupráce firem v oblastech obchodních vztahů,
vývoje, zkušebnictví a lidských zdrojů
–iniciace a řízení společných výzkumně-vývojových projektů s využitím evropských fondů
–laboratorní měřeni systémů namáhaných pulsacemi
–zkušebna pro měření hluku a vibrací
–zkušebna pro měření výkonu tepelných a chladících systémů
–ergonomická měření a projektování pracovišť
Services:
–information to cluster members about automotive industry
and region
–coordination of company cooperation in the areas of business
relations, development, testing and human resources
–management and implementation of joint R & D projects
supported by EU funds
– laboratory measurements of systems subjected to pulsations
– noise and vibration testing facility
–heating and cooling system performance testing facility
–measurement and ergonomic design of workplaces
MOTORPAL
Humpolecká 313/5
CZ – 587 41 JIHLAVA
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
RNDr. Milan MEDONOS
+ 420 567 131 111
+ 420 567 132 272
[email protected]
http://www.motorpal.cz
Výrobky:
–vstřikovací soupravy naftových motorů [vstřikovací čerpadla,
regulátory otáček, spojky, přesuvníky vstřiku, podávací čerpadla,
písty s válci (elementy), výtlačné ventily, vstřikovače, vstřikovací trysky]
–zkušební zařízení, nářadí a nástroje pro servis
–vyvažovací hřídele, brzdové čepy
–certifikace: ISO 9001, ISO 14001 a ISO/TS 16949
Products:
–diesel injection equipment [injection pumps, speed governors,
couplings, injection advance devices, fuel feed pumps, barrels
with plungers (elements), delivery valves, injectors, injection nozzles]
–testing equipment, tools and service instruments
–balancing shafts, brake pins
–certification: ISO 9001, ISO 14001 and ISO/TS 16949
74
MOTOR JIKOV GROUP
Kněžskodvorská 2277/26
CZ – 370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Ing. Miroslav DVOŘÁK
+ 420 389 016 113
+ 420 389 016 330
[email protected]
http://www.motorjikov.com
–odlitky z vysokotlakého a nízkotlakého lití Al/Zn
–odlitky z šedé a tvárné litiny
–formy pro tlakové lití Al/Zn
–jednoúčelové stroje montážní, zkušební, obráběcí
–výrobky pro automobilový a spotřební průmysl
–nýtovací pistole
–CNG plnicí stanice
–zahradní technika
–komponenty vzduchové brzdové soustavy
–prvky palivové soustavy
–čistící stroje
–Al/Zn high-pressure and low-pressure castings
–grey and ductile iron castings
–Al/Zn die-casting tooling
–single purpose machines for assembly, testing, machining
–products for automotive and consumer industry
–riveting tools
–CNG vehicle refuelling appliances
–garden equipment
–air brake system components
–fuel system components
–industrial cleaning machines
Certifikace: ISO/TS 16 949 : 2009, EN ISO 9001 : 2008 a EN ISO 14 001 : 2004
Certification: ISO/TS 16 949 : 2009, EN ISO 9001 : 2008 a EN ISO 14 001 : 2004
75
MUBEA
Žebrák 510
CZ – 267 53 ŽEBRÁK
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Jiří MATYÁŠ
+ 420 311 907 210
+ 420 311 907 370
[email protected]
http://www.mubea.com
Výrobky:
–pružiny pro automobilový průmysl
–napínací systémy řemenů
– lisované a svařované díly
– systémové komponenty
– díly z karbonových vláken
– hadicové spony
– opěrky hlav
–certifikace: ISO/TS 16949 a ISO 14001
Specialista pro vývoj komponentů s nízkou hmotností
a globální partner pro automobilový průmysl
76
Products:
–springs for automotive industry
–belt tensioner systems
– pressed and welded parts
– system components suspension springs
– carbon fiber parts
– hose clamps
– head rest rods
–certification: ISO/TS 16949 and ISO 14001
The lightweight design specialist and global partner
of the automotive industry
OPENMATICS
Univerzitní 1159/53
CZ – 301 00 PLZEŇ
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Thomas ROESCH
+ 420 371 150 000
+ 420 371 151 001
[email protected]
http://www.openmatics.com
Služby:
–vývoj a provoz flexibilní, otevřené platformy a aplikací za účelem poskytování telematických služeb pro výrobce vozidel a jejich uživatele
–aplikace pro hnací soustavy a diagnostiku, ekonomiku provozu, správu vozového parku, ochranu a bezpečnost, zábavu a informace
Services:
–development and pursuit of flexible, open, manufacturer independent platform and applications in order to provide telematics services for vehicle manufacturers and its end
users
–applications for Driveline and Diagnostics, Eco and Savings, Fleet Management, Safety and Security and Entertainment and Info
77
PANAV
Nádražní 212
CZ – 783 45 SENICE na HANÉ
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Ing. Petr KUNA
+ 420 585 808 111
+ 420 585 808 220
[email protected]
http://www.panav.cz
Výrobky:
–valníkové návěsy
–sklápěčkové návěsy
–kontejnerové návěsy
–návěsové přepravníky osobních automobilů
–valníkové přívěsy nad 10 t celkové hmotnosti
–nástavby na automobily všech značek
–velkoobjemové soupravy
–sklápěčkové přívěsy dvoustranné a třístranné
–kontejnerové přívěsy
–stavby přípojných vozidel na zakázku
Products:
–platform semitrailers
–tipping semitrailers
–container semitrailers
–semitrailer transporters of passenger cars
–platform trailers with over 10 tons total weight
–truck superstructures of all makes
–large capacity sets
–two and three way tipping trailers
–container trailers
–building of the trail vehicles in accordance
with the customer’s wish
78
MTX
Dělnická 213/12
CZ – 170 00 PRAHA 7
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Ing. Petr BOLD
+ 420 266 710 052
+ 420 220 800 734
[email protected]
http://www.mtx.cz
Výrobky:
–vývoj a výroba prototypů osobních automobilů
–vývoj a realizace speciálních úprav
–výroba speciálních vozů pro záchranný systém
–vývoj a výroba příslušenství automobilů
–speciální úpravy užitkových automobilů
–úpravy vozů pro rallye a okruhy
–výroba komponentů pro automobilový sport
–certifikace: ISO 9001:2008
Products:
–development and production of cars prototypes
–development and realisation of special adaptations
–production of special cars for emergency services
–development and production of special accessories
–special adaptations of utility cars
–adaptations of touring cars for rallies and circuit racing
–production of components for automobile sport
–certification: ISO 9001:2008
PEKM KABELTECHNIK
Svárovská 698
CZ – 463 03 STRÁŽ n. NISOU
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Ing. Milan HEJRAL
+ 420 485 248 111
+ 420 485 134 095
[email protected]
Výrobky:
–elektronické a elektromechanické díly
–kabelové svazky, sedačky a stěračové systémy pro automobilový průmysl
–certifikace: ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009, ISO 14001:2005
a OHSAS 18001:2008
Products:
–electric and electromechanical parts
–wiring systems, seats and wiper systems for automotive industry
–certification: ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009, ISO 14001:2005
and OHSAS 18001:2008
79
PLASTIKA
Kaplanova 2830
CZ – 767 01 KROMĚŘÍŽ
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Ing. Michal NOSEK, MBA
+ 420 573 511 111
+ 420 573 331 179
[email protected]
http://www.plastika.cz
Výrobky:
Komplexní služby pro automobilový a PC průmysl:
–díly interiérů a přístrojových desek
–díly ventilačních a palivových systémů
–díly světlometů a zpětných zrcátek
–komplexní servis obsahuje: vývoj, výrobu forem, 1K, 2K, GIT vstřikování, CLEANROOM, svařování ultrazvukem, horkou ražbu, 1K, 2K lakování vodouředitelnými nátěrovými systémy, CO2
cleaning, tampoprint, laser print, robotické, poloautomatické a manuální montáže, laboratorní
i výrobní testování a měření, služby nástrojárny a logistického centra.
–certifikace: ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001 a Green Partnership
80
Products:
Supplier of complex services for automotive and PC industry:
–car interiors and instrumental clusters
–exterior mirrors, fuel systems and lighting systems
–complete service includes: development, tooling, 1K, 2K, GIT injection moulding, CLEANROOM, ultrasonic welding, hot stamping, 1K, 2K painting based
on water–based varnish, CO2 cleaning, tampoprint, laser print, robotic,
semi–automatic and manual assembly, laboratory and production testing
and measuring, services of toolshop and logistic services.
–certification: ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001 and Green Partnership
PÉROVNA
K Pérovně 740
CZ –102 11 PRAHA 10 – Hostivař
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Ing. Daniel STANĚK
+ 420 272 702 641
+ 420 272 701 546
daniel.stanek@pruziny.cz
http://www.pruziny.cz
Výrobky:
–šroubovité a tvarové pružiny tvářené za studena z drátů a tyčí kruhového průřezu
od 0,1 do 13 mm. Návrhy pružin, životnostní zkoušky.
–provedení pružin: tlačné, tažné, zkrutné, tvarové a mohou být dynamicky
namáhané (např. ventilové, vstřik. čerpadla,..), staticky namáhané (např. brzdové, spojkové,..), odolné proti korozi, pro vyšší pracovní teploty, s mimořádně
přesnými tvary nebo specifickou funkcí.
–zvláštní část výroby tvoří pružiny hřídelového těsnění
–certifikace : ISO 9001:2008 a VDA 6.1:2003
Products:
–cold–processed helical and formed springs from spring wires and bars of circular cross
section from diameter 0,1 to 13 mm
–we produce compression, extension, torsion springs and springs with special ­shape
which have to meet a variety of function demands as for example: dynamic load (e.g.
valve springs), static load (e.g. break springs, clutch springs), corrosion resistance, higher
operating temperature, extra precise shape or special function
–a special part of our manufacturing line is represented by the springs for shaft seals
–certification: ISO 9001: 2008 and VDA 6.1
PWO UNITOOLS CZ
Palackého 1261
CZ – 757 11 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Ing. Vít VALÍČEK
+ 420 571 878 411
+ 420 571 759 455
mail@pwo–unitools.cz
http://www.unitools.cz
Výrobky:
Do celkové hmotnosti 12 tun:
–transferové nástroje
–postupové nástroje
–sady nástrojů pro automatické lisovací linky
–lisovací nástroje pro střihání, ohýbání a tažení plechu
–plechové výlisky, montážní celky
–certifikace: ISO 9001, ISO 14001:2004 a ISO/TS 16949
–tool sets for stamping lines
–block dies
–stamping tools for metal sheet cutting, bending and drawing
–metal parts, assembly units
–certification: ISO 9001, ISO 14001:2004 and ISO/TS 16949
Products:
Total weight up to 12 tons:
–transfer dies
–progressive dies
81
SAAR GUMMI CZECH
Stolín 105
CZ – 549 41 ČERVENÝ KOSTELEC
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Ing. Jan TICHÝ
+ 420 491 467 411
+ 420 491 467 412
sgc@sgc.cz
http://www.saargummi.com
Červený Kostelec
Výrobky:
–těsnicí systémy pro automobilový průmysl, především dynamická těsnění
–lisovaná technická pryž z různých materiálů, včetně TPE
–certifikace: ISO TS 16 949:2002, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:1999
Products:
–sealing systems for automotive industry, first of all dynamic sealings
–rubber moulded parts from various materials, including TPE
–certification: ISO TS 16 949:2002, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:1999
Velké Poříčí
82
RICARDO PRAGUE
Thámova 11 – 13
CZ – 186 00 PRAHA 8
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Martin Peter HILL
+ 420 296 331 150
+ 420 220 571 031
martin.hill@ricardo.com
http://www.ricardo.com
Služby:
–konstrukce, modelování a kreslení motorů, hnacích ústrojí a vozidel v různých CAD systémech
–od koncepční studie po konstrukci detailů a analýzu všech typů spalovacích motorů
–CAE termická a strukturální analýza vozidel, motorů a dalších systémů a diagnostika příčin závad
–elektronika a řídící systémy pro automobilní průmysl včetně hardware, embed. software, řídící algoritmy, integrace
systémů/zkoušky/zavádění výroby/dodávky systémů
–certifikace: ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001
Services:
–CAD design, modelling and drafting
in various CAD systems for engines,
drivelines and vehicles
–concept design, component design and analysis services for all types of I.C. engines
–CAE thermal & structural analysis of all
types of vehicles, engines and components
and their failure investigations
–Electronics&Controls for automotive systems
including h/w, design, embedded s/w, control
algorithms, system integration/test and production implementation/supply
–certification: ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS
18001
SAINT-GOBAIN SEKURIT ČR
Masarykova 1404
CZ – 268 01 HOŘOVICE
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Ing. Martina HASMANOVÁ
+ 420 311 541 111
+ 420 311 516 614
central@saint-gobain.sekurit.cz
http://www. saint-gobain-sekurit.cz
Výrobky:
– automobilové zasklení
– certifikace: ISO 9001, TS 16949, ISO 14001 a OHSAS 18001
Products:
– automotive glazing
– certification: ISO 9001, TS 16949, ISO 14001 and OHSAS 18001
83
SECO GROUP
Jungmannova 11
CZ – 506 48 JIČÍN
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Ing. Jaromír DĚDEČEK
+ 420 493 500 111
+ 420 493 500 876
secogroup@secogroup.cz
http://www.secogroup.cz
Výrobky:
–odlitky z tvárné litiny a vložené válce do motorů
–formy, modely, nářadí
–žací malotraktory
–certifikace: ISO 9001:2000, ISO 14001 a ISO/TS 16949
84
Products:
–cast iron parts and cylinder liners
–making forms, models and tools
–lawn tractors
–certification: ISO 9001:2000, ISO 14001 and ISO/TS 16949
SWELL
nám. Jiřího z Poděbrad 236
CZ – 508 01 HOŘICE
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Ing. Lubomír DRAŠAR
+ 420 493 546 871–3
+ 420 493 546 954
sales@swell.cz
http://www.swell.cz
Služby/Výrobky:
–prototypy: prototypové plechové výlisky a svařené sestavy, frézování pohledových
a zkušebních modelů, digitalizace
–nástroje: simulace lisování plechových dílů, transferové a postupové lisovací
nástroje, kontrolní, měřicí a svařovací přípravky
–zkoušky: akreditace ISO IEC 17025:2005, vibrační zkoušky, klimatické a korozní
zkoušky, frekvenční analýzy, životnostní a funkční zkoušky mechanických sestav,
zkoušky mechanických vlastností materiálů, spojů a konstrukčních celků, zkoušky
krytí IPX9K
–CAE: tvorba FE-modelů, statická a dynamická tuhost, frekvenční analýzy,
crash analýzy, ochrana chodců, dynamika celého vozu, optimalizace
–CAD: tvorba designových návrhů, zpracování scanů, vyhlazení ploch (A-class),
tvorba konceptu, předvývoj, podpora designu, vývoj plechových a plastových dílů
a sestav, kinematické mechanismy, zpracování výkresové dokumentace, PDM listy
Services/Products:
–prototyping: stamped components and welded assemblies, high-speed
milling of design and testing models, digitization
–tooling: stamping simulations, transfer/progressive stamping tools, measuring
fixtures, welding jigs
–testing: ISO IEC 17025:2005 accredited, vibration tests, climatic and corrosive
tests, frequency analyses, durability and functional tests of mechanical assemblies, testing of mechanical characteristics of materials, joints and assemblies,
enclosure testing IPX9K
–CAE: FE models, static and dynamic stiffness, frequency analyses, crash analyses, pedestrian protection, vehicle dynamics, optimization
–CAD: design proposals, scans processing, A–class surfacing, concepts,
pre–development, design support, sheet metal and plastic components and
assemblies development, kinematic mechanisms, technical drawings, PDM lists
SW vybavení:
–Catia V5, Icem Surf, Ansa, Nastran, Pam-Stamp
SW equipment:
–Catia V5, Icem Surf, Ansa, Nastran, Pam-Stamp
Technické vybavení:
–CNC obráběcí centra: DMG DMU 65 mB: 5 os – 650x650x560 mm / zatížení
500 kg; DMG DMC 1035 V: 5 os – 2800x1600x800 mm / 8000 kg; FPT DINO;
TAJMAC ZPS MCFV 1060
–3D měřící zařízení DEA Global (1500x2600x1350 mm)
–lisy: 63 t, 100 t, 250 t
Technical equipment:
– CNC milling machines: DMG DMU 65 mB: 5-axes - 650x650x560 mm / 500 kg;
DMG DMC 1035 V: 5-axes - 2800x1600x800 mm / 8000 kg; FPT DINO;
TAJMAC ZPS MCFV 1060,
–3D CMM: DEA Global (1500x2600x1350mm)
–stamping presses: 63 t, 100 t, 250 t
Vybavení zkušebny:
–vibrační elektrodynamické systémy do 35 kN, vč. kluzných stolů
–teplotní šoková komora 120 l, –80 ÷ 220 °C
–klimatické komory 340 l, 380 l, 1000 l, –70 ÷ 180 °C, 0 ÷ 98 % r.v.
–klimatická komora s příslušenstvím pro řešení v externí klimatické komoře 600 l,
-70 ÷ 180 °C, 0 ÷ 98 % r.v.
–klimatická komora pro vibrační zkoušky 1150 l, -70 ÷ 180 °C, 0 ÷ 98 % r.v.,
10 K/min.
–externí klimatická komora s max. vnitřním prostorem 900x900x1800 mm,
-45 ÷ 150 °C, 0 ÷ 95 % r.v.
–klimatická komora 30 m3, -40 ÷ 120 °C, 0 ÷ 98 % r.v.
–korozní komora 450 l
– fotogrammetrický měřicí systém GOM Tritop
–universální zkušební stroj 50 kN + extenzometr 0–800 mm
–servopneumatické zkušební osy 2,5 kN /10 kN
–pádová věž pro dynamické zkoušky, 10 kN; 2,5 m/s
–zařízení na zkoušky krytí IPX9K
–vysokorychlostní kamera se záznamem dat
–měřidla a zařízení pro měření elektrických veličin 0 ÷ 5 kV, 1µΩ ÷ 2GΩ
Test Lab equipment:
– vibration electrodynamics systems 22 kN, 35 kN, incl. slip tables
– temperature shock chamber 120 l, -80 ÷ 220 °C
– climatic chambers 340 l, 380 l, 1000 l, -70 ÷ 180 °C, 0 ÷ 98 % r.h.
– climatic chamber with option for control of the external climatic chamber 600 l,
-70 ÷ 180 °C, 0 ÷ 98 % r.h.
– climatic chamber for vibration tests 1150 l, -70 ÷ 180 °C, 0 ÷ 98 % r.h., 10 K/min.
– external climatic chamber with test space 900x900x1800 mm, -45 ÷ 150 °C,
0 ÷ 95 % r.h.
– climatic chamber 30 m3, -40 ÷ 120 °C, 0 ÷ 98 % r.h.
– corrosive chamber 450 l
– photogrammetric measurement system GOM Tritop
– universal testing machine 50 kN + extensometer 0-800 mm
– servo-pneumatic testing axes 2,5 kN / 10 kN
– drop tower for dynamic tests 10 kN; 2,5 m/s
– enclosure testing equipment IPX9K
– high-speed camera system
– equipment for electric units measuring 0 ÷ 5 kV, 1µΩ ÷ 2GΩ
85
ŠKODA AUTO
Václava Klementa 869
CZ – 293 60 MLADÁ BOLESLAV
Director:
Tel.:
Fax:
Internet:
Prof. Dr. h. c. Winfried VAHLAND
+ 420 326 811 111
+ 420 326 721 328
http://www.skoda–auto.cz
http://www.skoda–auto.com
Výrobky:
–osobní automobily v různých modifikacích
–modely: ŠKODA Citigo, ŠKODA Fabia, ŠKODA Fabia Combi, ŠKODA Roomster, ŠKODA Praktik, ŠKODA Rapid, ŠKODA Octavia, ŠKODA Octavia Combi, ŠKODA Yeti,
ŠKODA Superb, ŠKODA Superb Combi
–motory, převodovky, ŠKODA Originální díly, ŠKODA Originální příslušenství
–cars in different modifications
–models: ŠKODA Citigo, ŠKODA Fabia, ŠKODA Fabia Combi, ŠKODA Roomster, ŠKODA Praktik, ŠKODA Rapid, ŠKODA Octavia, ŠKODA Octavia Combi, ŠKODA Yeti,
ŠKODA Superb, ŠKODA Superb Combi
–engines, gear-boxes, ŠKODA original parts, ŠKODA original equipment
86
TATRA TRUCKS
Areál Tatry 1450/1
CZ – 742 21 KOPŘIVNICE
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Ing. Petr RUSEK
+ 420 556 493 180
+ 420 556 493 773
tatra@tatra.cz
http://www.tatratrucks.com
TATRA TRUCKS
tatratrucks.com
87
SATREMA INT.
Do Čertous 2627/9
CZ – 193 21 PRAHA 20
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Ing. Josef JEDLIČKA
+ 420 255 734 370
+ 420 255 734 372
satrema@satrema.cz
http://www. satrema.cz
®
Výrobky:
Products:
–vývoj, výroba a prodej stejnosměrných elektrických motorů a stěracích souprav
–development, production and sale of DC electrical motors and wiper sets
–vývoj, výroba, kompletace a prodej speciálních a mimořádných výbav vozidel, dílů vozidel –development, production, completion and sale of special accessories for cars
a jejich kompletních systémů
SOR LIBCHAVY
CZ – 561 16 LIBCHAVY
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Ing. Jaroslav TRNKA
+ 420 465 519 411
+ 420 465 519 471
sor@sor.cz, obchod@sor.cz
http://www.sor.cz
Výrobky:
–vývoj, výroba a prodej autobusů kategorie 8,5 m, 9,5 m, 10,5 m, 12 m a 18 m
–vývoj, výroba a prodej autobusů na stlačený zemní plyn – CNG
–vývoj, výroba a prodej trolejbusů a elektrobusů
–servis autobusů SOR a prodej náhradních dílů
–certifikace: ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 3834–2
88
Products:
–development, production and sale of 8,5 m, 9,5 m, 10,5 m, 12 m and 18 m buses
–development, production and sale of CNG buses
–development, production and sale of trolleybuses and electric buses
–service and spare parts for SOR buses
–certification: ISO 9001:2001 and ČSN EN ISO 3834–2
TAWESCO
Areál Tatry 1449 / 6
CZ – 742 21 KOPŘIVNICE
Director: Tel.: Fax: E–mail: Internet:
Ing. Pavel LAZAR
+ 420 556 492 369
+ 420 556 492 136
info@tawesco.cz
http://www.tawesco.cz
Výrobky:
–konstrukce a technická příprava výroby lisovacího nářadí a svařovacích a měřících
přípravků
–výroba lisovacího nářadí a svařovacích a měřících přípravků
–lisování Fe a Al výlisků na klikových a postupových lisech
–svařování podsestav a sestav karoserií a podvozků
–certifikace: ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009 a VDA 6.4.:2005
Products:
–pressing tools, welding and measurement preparations construction and technical
preparation
–pressing tools, welding and measurement preparations production
–molding of Fe and Al molded pieces on crank and progression presses
–subassemblies, bodies and chassis assemblies welding
–certification: ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009 and VDA 6.4.:2005
TESLA BLATNÁ
Palackého 644
CZ – 388 15 BLATNÁ
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Jan KALOUS
+ 420 383 415 210
+ 420 383 422 277
tesla@tesla–blatna.cz
http://www.tesla–blatna.cz
Výrobky:
–zapalovací kabely pro osobní automobily
–zapalovací kabely pro plynový pohon
–ploché a páskové pojistky
–skříňky a držáky pro ploché pojistky
–díly elektrických motorků – kartáčové držáky
–odrušovací tlumivky, elektronické moduly
–certifikace: ISO 9001:2008
Products:
–ignition leads for cars
–ignition leads for gas–driven engines
–blade fuses and stripe fuses
–blade fuse boxes and holders
–parts for small electric motors – brush holders
–suppression chokes, electronic modules
–certification: ISO 9001:2008
89
TESLA JIHLAVA
Hruškové Dvory 53
CZ – 586 01 JIHLAVA
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Ing. Michal JANOUŠKOVEC
+ 420 567 113 476
+ 420 567 113 759
connectors@teslaji.cz
http://www.teslaji.cz
Výrobky:
–vývoj, konstrukce, výroba a prodej
zákaznických dílů a podsestav
pro automobilový průmysl
–konektory pro autoelektroniku, objímky
žárovek, části autozámků, vyhřívací
trubky do motorů automobilů a další
–technologie: lisování plastů, stříhání kovů,
galvanické pokovování, montáže
–certifikace: ISO 9001, ISO/TS 16949,
ISO 14001
Products:
–development, design, manufacture and sale custom
parts and subassemblies for automotive industry
–connectors used in car electronic, bulb
holders, components for door latching
systems, fluid–heating components
for car engine, etc.
–technology: plastic injection moulding,
metal stamping, electroplating, assemblies
–certification: ISO 9001, ISO/TS 16949,
ISO 14001
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
Fakulta strojní, Katedra vozidel a motorů
Studentská 2
CZ – 461 17 LIBEREC I
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Ing. Robert VOŽENÍLEK, Ph.D.
+ 420 485 353 130
+ 420 485 353 139
robert.vozenilek@tul.cz
http://www.kvm.tul.cz
Služby:
–technická univerzitní výuka v zaměření na konstrukci motorových vozidel
a motorů
–ekologické parametry vozidel a spalovacích motorů, alternativní paliva, vizualizace
a výpočty tvoření směsi a spalovacího procesu, měření výfukových emisí
–nové koncepce motorů a vozidel, vozidla s aktivním směrovým řízením
–pevnostní a deformační analýza dílů motorů a vozidel, měření momentu setrvačnosti
–technická diagnostika, analýza hluku, vibrodiagnostika
90
Services:
–university technical education in the branch of motor vehicles and motors construction
–ecological parameters of vehicles and combustion engines, alternative fuel,
visualization and calculation of mixtures composition and the combustion
process, measurement of exhaust emissions
–new c­ onceptions of motors and vehicles with active directional control
–strength and deformation analysis of motor parts and vehicles, moment of inertia measurement
–technical diagnostics, analysis of noise, vibrodiagnostics
TOKOZ
Santiniho 20/26
CZ – 591 02 ŽĎÁR n. SÁZAVOU
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail: Internet:
Ing. Stanislav HAVLIŠ
+ 420 566 802 351
+ 420 566 802 352
stanislav.havlis@tokoz.cz
http://www.tokoz.cz
Výrobky / Služby:
– komponenty a montážní sestavy pro automobilový průmysl
– uzamykací systémy
– stahování oken
– fixace sedaček a dalších vnitřních částí vozu
– středová loketní opěrka
– řadící mechanismus
– antény
– díly do střešních oken
– odlitky do elektrosoustav
– konstrukce a výroba nástrojů
– tlakové lití slitin hliníku a zinku (odlitky 3 – 1500g)
– lisování plechu (1600 – 6300 kN)
– montáže
Products / Services:
– components and assembly groups for automotive industry
– locking systems
– car window mechanism
– fixing seats and other interior parts of the car
– central armrest
– gear mechanism
– antennas
– parts of roof windows
– die casting for electric systems
– tools construction and manufacture
– pressure casting – aluminium and zinc (cast–pieces: 3 – 1500g)
– metal plate pressing (1600 – 6300 kN)
– assemblies
91
TIBERINA AUTOMOTIVE BĚLÁ
Závod Bělá / Bělá Plant
Mladoboleslavská 692
CZ – 294 21 BĚLÁ p. BEZDĚZEM
Director:
Tel:
Fax:
E–mail:
Výrobky:
–karoseriové díly, příčné nosiče,
řídící elementy, vyztužovací části
–vývoj, design, prototypy, testy
–výroba nástrojů
Giuseppe PIRAINO
+ 420 326 709 248
+ 420 326 701 439
Giuseppe.Piraino@tiberina.cz
Závod Bělá
Products:
–parts of vehicle body, transverse beams,
links, stiffening plates
–development, design, prototyping, tests
–tooling management, tool production
TOMATEX OTROKOVICE
tř. Tomáše Bati 1678
CZ – 765 02 OTROKOVICE
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Ing. Zdeněk PIKNER
+ 420 577 662 277
+ 420 577 662 286
tomatex@tomatex.cz
http://www.tomatex.cz
Výrobky a služby:
– textilní materiály pro automobilové interiéry (dveřní výplně, sloupky, sedadla)
– lepení a nános tavných lepidel na plošné materiály
– ruční a strojní kašírování interiérových dílů, laminace plamenem
– řezání plošných dílů, dezénování textilních dílců
– vysokofrekvenční svařování plošných dílů
– certifikace: ISO/TS 16949 a ISO 14001:2004
92
Products and services:
– textile fabrics for car interiors (door panels, columns, seats)
– bonding and coating of flat materials with hot melt adhesives
– mechanized and hand made upholstery of interior parts
– cutting of two–dimensional parts, flame lamination
– high–frequency welding, embossing of textile parts
– certification: ISO/TS 16949 and ISO 14001:2004
TOYOTA PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILE
Průmyslová zóna Kolín–Ovčáry
CZ – 280 02 KOLÍN
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Kenta KOIDE
+ 420 321 777 111
+ 420 321 777 242
info@tpca.cz
http://www.tpca.cz
Výrobky:
–osobní automobily v různých modifikacích
–modely: Toyota Aygo, Citroën C1, Peugeot 107
Products:
–cars in different modifications
–models: Toyota Aygo, Citroën C1, Peugeot 107
93
TRCZ
Průmyslová 1165
CZ – 410 02 LOVOSICE
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Kiyomune HAYASHI
+ 420 416 421 111
+ 420 416 421 555
info@trcz.cz
http://www.trcz.cz
Plastové díly – vysokotlaké vstřikolisy plastů
Ocelové a měděné díly – stříhání, lisování a ohýbání
Výroba a montáž:
–bezpečnostní pásy
–sdružené páčkové ovladače – páčky směrovek a ostřikovačů
–ovládání audiosystému – středový panel, ovladače audia,
–ovládání klimatizace a vytápění
–elektronické ovladače stahování oken
–ovladače na volantu pro rádio, tempomat, adaptivní tempomat a telefon
–elektronika – základní obvody pro páčkové ovladače, automatické osazování a pájení
–systém bezdrátového centrálního zamykání automobilů
–systém zamykání řízení
–systém imobilizéru
–certifikace: ISO/TS 16949 a ISO 14001
94
Plastic parts production – high pressure injection moulding
Steel and copper parts production – cutting, stamping
Parts production and assembly:
–seat belts
–lever combination switches (steering wheel switch)
–ICP panel (audio switches, central radio panel)
–A/C and heater panel
–power window switches
–steering wheel switches – radio, cruise control, adaptive CC and phone switches
–electronics – steering angle sensor, chip mounting, PB and PB– free soldering
–smart system – transmitter, tuner, ID code, antenna
–steering handle lock system
–key immobilizer
–certification: ISO/TS 16949, ISO 14001
TRW AUTOMOTIVE CZECH
Na Roli 26
CZ – 466 21 JABLONEC n. Nisou
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Ing. Pavel ENDLER
+ 420 483 354 111
+ 420 483 354 104
pavel.endler@trw.com
http://www.trw.cz
Výrobky:
–disková brzda přední BMW, NedCar,
Opel Corsa, Renault (Bcar)
–disková brzda zadní BMW, VW, Renault,
Opel, PSA Peugeot Citroën, Seat, Audi
–písty do diskových brzd
–brzdové válečky
Služby:
závod Aftermarket
Žitavská 1412
464 01 Frýdlant v Čechách
Ing. Jiří Horváth - jednatel
Tel: +420 482 364 170
E-mail: jiri.horvath@trw.com
–výroba brzdových kotoučů
–renovace kotoučových brzd
–renovace řízení
Products:
–car brakes systems and spare parts
–certification: ISO/TS 16949:2002 and ISO 14001
95
TOYODA GOSEI CZECH
Průmyslová 2
CZ – 431 51 KLÁŠTEREC n. OHŘÍ
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Hiroshi YASUDA
+ 420 477 101 111
+ 420 477 101 553
jan.richter@tgcz.cz
http://www.tgcz.cz
Výrobky:
–bezpečnostní komponenty (airbagové moduly, volanty, atd.)
–funkční komponenty (brzdové a palivové hadice, atd.)
–těsnicí prvky
–distribuce LED osvětlení pro průmyslové a kancelářské využití
–certifikace: ISO/TS 16949, ISO 14001, OHSAS 18001
Products:
–safety components (airbag modules, steering wheels, etc.)
–functional parts (brake and fuel hoses, etc.)
–automotive sealings
–distribution of LED lighting for industrial and office usage
–certification: ISO/TS 16949, ISO 14001, OHSAS 18001
TOYOTA TSUSHO EUROPE
Plzeňská 3185/5b
CZ – 150 00 PRAHA 5
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Tsutomu SUZUKI
+ 420 225 091 110
+ 420 225 091 100
libor.steffek@cz.ttesa.net
http://www.ttesa.cz
Služby:
Dodávky materiálů, výrobků a služeb v oblastech
–ocel, ocelové plechy, tyče, dráty, neželezné kovy
–chemikálie, plasty, gumové směsi
–elektronické součástky
–autodíly a příslušenství
–dodávky a instalace strojírenských zařízení
–drobný spotřební materiál pro výrobu
–skladování a přeprava
–certifikace: ISO 9001:2008 a ISO14001:2004
Services:
Delivery of material, goods and services in area of
–steel, bar and wire rod, non ferrous
–chemicals, plastics, rubber compounds
–electric parts
–autoparts and accessories
–delivery and installation of machines
–consumables for production
–warehousing and transport
–certification: ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004
96
TRW AUTOELEKTRONIKA
Jana Nohy 2048
CZ – 256 01 BENEŠOV
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Paul EVANS
+ 420 317 972 111
+ 420 317 972 387
paul.evans@trw.com
http://www.trwczech.cz
Výrobky:
–spínače s plastovým pouzdrem bez tištěného spoje –
tlačítkové, dveřní, brzdových světel,
otočné, nastavování světlometů
–spínače s plastovým pouzdrem a s tištěným
spojem – kolébkové, vyhřívání sedadel, stmívače,
nastavování zrcátek, světelná centra, nastavování
světlometů, volantové
–spínače s kovovým pouzdrem – olejové tlakové, ­kontrolní,
převodovkové
–elektronické předmontáže
–certifikace: ISO 9001, ISO/TS 16949 a ISO 14001
Products:
–switches with plastic housing without PCB – push, door, break
light, rotary, headlight adjuster
–switches with plastic housing PCB included – rocker, seat heating, dimmer, mirror adjuster, light centre, headlight adjuster,
steering wheel
–switches with metallic housing – oil pressure, control,
gear box
–electronic pre–assemblies
–certification: ISO 9001, ISO/TS 16949 and ISO 14001
TRW VOLANT
Náchodská 208 / 116
CZ – 193 21 PRAHA 9
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Christoph FALTUS
+ 420 227 080 111
+ 420 227 080 199
volant@trw.com
Výrobky:
–vývoj a výroba volantů
–Q1 Award – ocenění zákazníkem Ford a TRW HSE Awards
–certifikace: ISO 14001:2004 a ISO/TS 16949:2002
Products:
–development and production of steering wheels
–Q1 Award from Ford and TRW HSE Awards
–certification: ISO 14001:2004 and ISO/TS 16949:2002
97
TÜV SÜD CZECH
Novodvorská 994/138
CZ – 142 21 PRAHA 4
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Ing. Oleg SPRUŽINA
+ 420 239 046 800
+ 420 239 046 805
info@tuv–sud.cz
http://www.tuv–sud.cz
Služby:
Services:
Schvalování typu a homologační zkoušky všech kategorií silničních vozidel
Type approvals and certification tests of all kind of road vehicles and their components:
a jejich příslušenství:
–According to the ECE/UN regulations and EC/EU directives
–Podle předpisů EHK/OSN a směrnic ES/EU
–According to the national legislation
–Podle národní legislativy
Type approvals process support within other markets (USA, Russia, India, ­China, Brazil,
Podpora při schvalování na ostatních světových trzích (USA, Rusko, Indie, Čína, Australia, Taiwan and others).
Brazílie, Austrálie, Taiwan a další).
Development, comparative and COP tests of vehicles and components:
Vývojové, srovnávací a ověřovací zkoušky vozidel a jejich příslušenství:
– Active vehicle safety, driving tests, tire tests
– Aktivní bezpečnost vozidel, jízdní zkoušky, testy pneumatik
– Passive safety, strength tests, airbag deployment tests
– Pasivní bezpečnost, pevnostní zkoušky, výstřelové testy airbagů
– Functional safety
– Funkční bezpečnost
– Electromagnetic compatibility tests of vehicle and its parts
– Testy elektromagnetické kompatibility vozidla a jeho částí
– Vehicle noise measurement
– Měření hluku vozidel
– Engine tests, measurement of power, consumption and emission parameters
– Testování motorů, měření výkonu, spotřeby, emisních parametrů
– Endurance tests of vehicle and its parts
– Dlouhodobé zkoušky vozidel a jejich součástí
– Computer modelling and simulations
– Počítačové modelování a simulace
– E–mobility
– E–mobilita
98
TRW CARR
Řepov 184
CZ – 293 01 MLADÁ BOLESLAV
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Martin VÍTEK
+ 420 326 373 703
+ 420 326 330 007
martin.vitek@trw.com
http://www.trw.cz
Výrobky:
– vývoj a výroba automobilových dílů z plastu
– vstřikování plastů 25 – 650 tun, nástrojárna, PUR vypěňování,
svařování a montáž, včetně lakování, chromování a potisku
– ofukovače, odvětrávací mřížky, vedení kabeláže, pojistkové
skříně, krytky, zátky, spony, držáky, schránky, patice,
blikače, aj.
– certifikace: ISO/TS 16949 a ISO 14001
Products:
– design and production of automotive plastic parts
– injection molding 25 – 650 tons, toolshop, PUR foaming,
welding and assembly, incl. painting, chroming and
printing
– air registers, pressure relief valves, cable channels,fuse
boxes, covers, plugs, clips, brackets, boxes, lamp
holders, blinkers, etc.
– certification: ISO/TS 16949 a ISO 14001
TRW – DAS
Strojírenská 160
CZ – 380 17 DAČICE III
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Ing. Jiří VYSTRČIL
+ 420 384 456 110
+ 420 384 456 200
jiri.vystrcil@trw.com
Výrobky:
–podvozkové díly (vnější klouby, axiální klouby, kolové klouby, duté klouby,
kontrolní ramena, vodící táhla, stabilizátory)
–motorové ventily
–certifikace: ISO 14001 a ISO/TS 16949
Products:
–chassis components (outer ball joints, inner ball joints, suspension ball joints, pillow
ball joints, control arms, radius rods, stabilizer links)
–engine valves
–certification: ISO 14001 and ISO/TS 16949
99
UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM
Fakulta výrobních technologií a managementu, UJEP
Na Okraji 1001/7
CZ – 400 96 ÚSTÍ n. LABEM
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Prof. Dr. Ing. František HOLEŠOVSKÝ
+ 420 475 285 528
+ 420 475 285 566
holesovsky@fvtm.ujep.cz
http://www.fvtm.ujep.cz
Služby:
Univerzitní technická výuka v bakalářském, inženýrském a doktorském studiu zaměřená
na materiály a technologie v dopravě.
Vědecká a výzkumná činnost v oborech:
−makroskopická a mikroskopická analýza materiálu
−hodnocení korozního napadení, korozní zkoušky
−měření tloušťky povrchových vrstev
−analýza změn v povrchové vrstvě při jejím zatížení, vliv technologií na dynamicky
zatížené konstrukční prvky
−výzkum a vývoj nových materiálů v oblasti hliníkových slitin
−zkoumání, vyhodnocování a optimalizace tepelných procesů u hliníkových materiálů,
řešení technologických problémů a optimalizace technologií v oblasti zpracování
hliníkových materiálů
−speciální zkoušky termokamerou a vysokorychlostní kamerou
−konzultace a výpočty v oblasti dynamiky vozidel, termomechaniky a kryogeniky,
deformací a napětí v tenkých deskách, v oblasti proudění
Další aktivity:
−kurzy pro podniky v oblasti materiálů a technologií
−tvorba a vydávání odborných publikací
100
Services:
University technical education in bachelor, master and postgraduates study focused
on materials and technology in transport.
Scientific and research activities in the areas:
−macroscopic and microscopic analysis of material
−evaluation of corrosion damage, corrosion testing
−measurement of the surface layer thickness
−analysis of changes in the surface layer at the load, the impact of technology on
dynamically loaded structural elements
−research and development of new materials in Al alloys area
−exploration, evaluation and optimization of thermal processes for aluminum materials,
solving of technological problems and optimization of technologies in the treatment
of aluminum materials
−specific testing by use of infrared and high-speed camera
−consultation and calculations in the field of vehicle dynamics, and of cryogenic,
deformations and strain in thin plates, in the area of flow
Other activities:
−courses for production companies in the area of materials and technologies
−issuing of professional publications
UNIVERZITA PARDUBICE
Dopravní fakulta Jana Pernera
Katedra dopravních prostředků a diagnostiky
Studentská 95
CZ – 532 10 PARDUBICE
doc. Ing. Miroslav TESAŘ, CSc.
+ 420 466 036 235
miroslav.tesar@upce.cz
http://www.upce.cz/dfjp/kdpd.html
Director:
Tel.:
E–mail:
Internet:
Služby:
–univerzitní výuka se zaměřením na konstrukci, provoz, údržbu, opravy
a diagnostiku silničních vozidel
–vědecká a výzkumná činnost v oblastech: jízdní dynamika automobilů se zaměřením
na směrovou a příčnou stabilitu, kompozitní materiály a pneumatiky, bezpečnost
silničního provozu, recyklace autovraků, tribotechnická diagnostika motorových
olejů, atd.
–měření jízdní dynamiky vozidel
–počítačová simulace a experimentální zjišťování dynamických dějů při jízdních stavech
vozidel
–experimentální měření spotřeby paliva
–výpočtové modelování součástí pro dopravní prostředky
–dynamické životnostní zkoušky na dynamickém stavu
–poradenství v oblasti ekologické likvidace a recyklace autovraků
Services:
–university education focused on design, operation, maintenance, repair and diagnostics of road vehicles
–scientific and research activities in these areas: driving dynamics focused
on directional and lateral stability, composite materials and tyres, road–traffic safety,
end of life vehicles recycling, tribotechnical diagnostics of motor oil, etc.
–measuring of vehicles driving dynamics
–computer simulation and experimental ascertaining of dynamic processes
during vehicle ride
–experimental measuring of fuel consumption
–computational modelling of transport means parts
–dynamical lifetime tests on dynamic stand
–consultancy in area of end of life vehicles ecological liquidation and recycling
101
VISTEON – AUTOPAL
Lužická 984/14
CZ – 741 01 NOVÝ JIČÍN
Director:
Tel.:
E–mail:
Internet:
Walter G. THOMAS
+ 420 556 780 448
autopal@hvccglobal.com
http://www.hvclimate.com
Výrobky:
–vývoj a výroba klimatizační a chladicí techniky
–klimatizační technika – klimatizační hadice, akumulátory, vodní trubky
–chladicí technika – chladiče, chladiče výfukových plynů (EGR cooler),
mezichladiče stlačeného vzduchu, kondenzátory
–zákazníci: Ford, VW, PSA, Jaguar, Land Rover, GM, Mercedes a další
–technické centrum – Nový Jičín, Hluk (přibližně 300 zaměstnanců)
–výrobní závody – Nový Jičín, Hluk (přibližně 1400 zaměstnanců)
–certifikace: ISO/TS 16949:2009 a ISO 14001
102
Products:
–development and production of climate and cooling systems
–climate – A/C hoses, accumulators, heater hoses
–cooling – radiators, EGR coolers, intercoolers, condensers
–customers: Ford, VW, PSA, Jaguar, Land Rover, GM, Mercedes and others
–development centres – Nový Jičín, Hluk (cca 300 employees)
–manufacturing sites – Nový Jičín, Hluk, (cca 1400 employees)
–certification: ISO/TS 16949:2009 and ISO 14001
ÚAMK
Na Strži 1837/9
CZ – 140 02 PRAHA 4
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
JUDr. Oldřich VANÍČEK
+ 420 261 104 242
+ 420 261 104 376
sekretariat@uamk.cz
http://www.uamk.cz
Služby a výroba:
–NONSTOP pomoc motoristům v nouzi (24 hodin denně, 365 dnů v roce) na telefonním
čísle 1230 (event. +420 261 104 123) po celém území ČR i v zahraničí
–prodej asistenčních karet ÚAMK a členství ÚAMK ČR, zajištění komplexních služeb
pro motoristy
–sběr, zpracování a poskytování dopravních a mototuristických informací, příprava
optimálních tras dle přání zákazníků
–poskytování komplexních asistenčních programů (pro výrobce a dovozce vozidel,
pojišťovny, banky ap.)
–provozování autoškol (Praha, České Budějovice)
–prodej dálničních kupónů České republiky, Slovenska, Rakouska, Slovinska, Švýcarska a Maďarska
–prostřednictvím Autoturistu služby cestovní kanceláře, exotické zájezdy, letecké
zájezdy, zájezdy autokarem
–prostřednictvím centrály SERVIS 24 CZ zajištění komplexních asistenčních služeb
pro nákladní vozidla, autobusy, jejich přívěsy a návěsy
–prostřednictvím ÚAMK Industry – speciální úpravy vozidel, výroba simulátoru úrazu,
výroba vstupních schodů k autobusům pro invalidy, zámečnické práce
–certifikace: ISO 9001:2008
Services and Production:
–NON-STOP emergency assistance services for motorists (24 hours a day, 365/366
days per year) under telephone number 1230 (+420 261 104 123)
–sale of the ÚAMK’s assistance cards and provision of comprehensive services for
the documents’ holders
–collection, processing and distribution of traffic and travel information.
Route plans on demand of clients
–providing of complex assistance programs (for manufacturers and importers of
vehicles, insurance companies, banking houses, etc.)
–operation of driving schools (Prague, České Budějovice)
–distribution and sales of motorway toll vignettes for A, CH, SK, SLO, CZ and H
–travel agency services via AUTOTURIST, exotic destinations, air and coach tours
–provision of comprehensive services for trucks, busses, trailers and semi-trailers via
SERVIS 24 CZ
–special vehicles’ modifications, production of seat-belt simulators, production of
buses’ boarding stairs for disabled, metalwork
–certification: ISO 9001:2008
UNIVERZITA OBRANY BRNO
Katedra bojových a speciálních vozidel
K 202
Kounicova 65
CZ – 622 10 BRNO
prof. Ing. Jiří STODOLA, DrSc.
+ 420 973 442 278
+ 420 973 443 384
jiri.stodola@unob.cz
http://www.vojenskaskola.cz
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Služby:
–univerzitní výuka v inženýrském a doktorandském studiu
zaměřená na konstrukci, provoz, údržbu a opravy bojových
a dopravních terénních vozidel
–vědecká a výzkumná činnost v oblastech: teorie a stavba
bojových a dopravních vozidel, elektrická a speciální výzbroj
vozidel, diagnostika vozidel, organizace a ekonomika provozu vozidel,
metodika technické přípravy a řízení bojových vozidel
Services:
–university technical education in master and postgraduates ­study
focused on construction, traffic, service and repair of military
and transport vehicles
–scientific and research activities: theory and construction of battle and
transport vehicles, electrical and special vehicle equipment, vehicle
diagnostics, organization and economy of vehicle traffic, methods of
technical preparation and driving of battle vehicles
103
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
Fakulta podnikohospodářská
nám. W. Churchilla 4
CZ – 130 67 PRAHA 3
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
prof. Ing. Jaromír VEBER, CSc.
+ 420 224 098 448
+ 420 224 098 749
veber@vse.cz
http://www.vse.cz
Služby:
Services:
–universitní výuka v bakalářském, inženýrském a doktorandském studiu, ­zaměřená na pří- –University of Economics Prague: university education in bachelor, master and postpravu kvalifikovaných, vysokoškolsky vzdělaných odborníků, připravených pro vykonávání
graduates study
nejrůznějších ekonomických a odborných řídících činností v podnikové sféře
–scientific and research activities
–vědecko–výzkumná činnost zaměřená na oblast ekonomických, řídících a ­organizačních
prvků podnikového hospodářství a podnikového managementu
WITTE AUTOMOTIVE
WITTE Nejdek, spol. s r.o.
Rooseveltova 1299
CZ – 362 21 NEJDEK
Výrobky:
–kapotové zámky
–zámky zadních dveří
–zadní lišty
–zámky bočních dveří
–sedačkové zámky
–klíčové sady
–dveřní kliky
–WITOL
–LED softtouch
–door edge protector
104
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Ing. Václav JENIŠTA
+ 420 359 016 134
+ 420 359 016 590
info@witte–automotive.cz
http://www.witte–automotive.cz
Products:
–bonnet latches
–rear latches
–tailgate handles
–side door latches
–seat locks
–key assemblies
–door handles
–WITOL
–LED softtouch
–door edge protector
ZF ENGINEERING PLZEŇ
Univerzitní 1159/53
CZ – 301 00 PLZEŇ
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Dr. Robert INGENBLEEK
+ 420 373 736 311
+ 420 373 736 312
info–plzen@zf.com
http://www.zf.com/cz/plzen
ZF Engineering Plzeň – Inovace konstruované v ZF
ZF Engineering Plzen – Innovations engineered by ZF
Česká pobočka koncernu ZF Friedrichshafen AG nabízí komplexní služby
ve vývoji, testování a prototypingu. ZF jako lídr v oblasti systémové integrace
elektronického řízení do pohonné a pojezdové techniky nabízí služby výkonného
kompetenčního centra pro vaše využití.
Společnost je certifikována podle normy DIN ISO 9001. Laboratoř mechatroniky
je akreditována podle normy DIN EN ISO/IEC 17025.
The Czech location of ZF Friedrichshafen AG offers comprehensive services
in development, test and prototyping. ZF’s leadership in system integration
of electronic controls in driveline and chassis technology provides a powerful
competence center to serve your application.
Company is certified acc. to the standard DIN ISO 9001. Mechatronic laboratory
is accredited acc. to the standard DIN EN ISO/IEC 17025.
Služby / Výrobky:
–vývojové služby v elektronice a mechatronice
–konstrukční služby a řízení projektů
–Rapid Tooling a Rapid Prototyping
–certifikované testovací centrum pro software, hardware a klimatické zkoušky
–konstrukce a realizace zákaznicky specifických testovacích zařízení a testovacího
vybavení
Services / Products:
–development services for electronics and mechatronics
–design services and project management
–Rapid Tooling and Rapid Prototyping
–certified TestCenter for software, hardware and environmental testing
–design and realization of customized test rigs and test equipment
Prototyping
Test Devices
Testovací zařízení
HiL–Systems
Systémy HiL
Environment Testing
Klimatické testování
105
YUSEN LOGISTICS (CZECH)
Na Dlouhém 82
CZ – 251 01 ŘÍČANY
Director:
Tel.:
E–mail:
Internet:
Michal PETER
+ 420 255 775 301
michal.peter@cz.yusen–logistics.com
http://www.yusen–logistics.com
Služby:
– kompletní logistická řešení pro zákazníky z oblasti automotive
– tuzemská a mezinárodni silniční nákladní doprava
– letecká a námořní spedice
– skladování a činnosti s tím související –
JIT, JIS, přebalování, etiketování
– výstupní kontrola kvality,
vedení obalového konta
– daňový a celní sklad
a služby s tím související
– RFID řešení v logistice
– certifikace: ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001, AEO
– final quality control, packaging management
– bonded & tax warehouse, customs clearance
– RFID solutions in logistics
– certification: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, AEO
Services:
– complete logistics solutions
for automotive customers
– domestic and international
road transportation
– air and sea freight forwarding
– warehousing and value added services –
JIT, JIS, repacking, labeling
ZEVETA BOJKOVICE
Tovární 532
CZ – 687 71 BOJKOVICE
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Ing. Radoslav MORAVEC, CSc.
+ 420 572 612 225
+ 420 572 641 354
zeveta@zeveta.cz
http://www.zeveta.eu
Výrobky:
–lisované díly
–hlubokotažné výlisky
–výlisky tvářené za studena
–komponenty pro brzdové válce – nákladní automobily
–komponenty pro sušící boxy – nákladní automobily
–výroba obráběných, svařovaných a povrchově upravovaných
dílů
–výroba lisovacích a střižných nástrojů
–výroba komponentů pro olejové a vzduchové filtry
–povrchové úpravy a tepelné zpracování
–certifikace: ISO/TS 16949:2002
Products:
–pressed parts
–deep pressed parts
–cold worked parts
–components for braking cylinders – lorries
–components for drying boxes – lorries
–production of machined, welded and surface treatment parts
–production of pressing and blanking tools
– production of components for oil and air filters
–surface and heat treatment
–certification: ISO/TS 16949:2002
106
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI
Fakulta strojní
Katedra konstruování strojů
Oddělení dopravní a manipulační techniky
Univerzitní 8
CZ – 306 14 PLZEŇ
Doc. Ing. Ladislav NĚMEC, CSc.
+ 420 377 638 258
+ 420 377 638 202
nemecl@kks.zcu.cz
http://www.kks.zcu.cz
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Služby:
–technická univerzitní výuka v magisterském programu strojní inženýr
–poradenská a konzultační činnost pro průmyslové podniky
–konstrukce silničních a kolejových vozidel
–pevnostní a dynamické analýzy komponent silničních a kolejových vozidel
–vnitřní a vnější aerodynamika
–logistika výrobních systémů
–CNC programování
–zkoušení kovových a nekovových materiálů
Services:
–university technical education – Master degree course of Mechanical Engineering
–advisory service and consultancy for industrial companies
–design of road and railway vehicles
–strength and dynamic analysis of road and railway vehicle’s components
–internal and external aerodynamics
–logistics of production systems
–CNC programming
–metallic and nonmetallic materials testing
ZPV ROŽNOV
Televizní 2614
CZ – 756 64 ROŽNOV p. RADHOŠTĚM
Director:
Tel.:
Fax:
E–mail:
Internet:
Jaroslav SLEZÁK
+ 420 571 602 283
+ 420 571 602 275
zpv@zpv.cz
http://www.zpv.cz
Výrobky:
–autokoberce gumové,TPE, textilní, kombinované: guma-textil,guma-tuft
–autokoberce typové do interiéru osobních a užitkových
automobilů pro OEM
–autokoberce typové do zavazadlových prostorů osobních
automobilů pro OEM
–univerzální a typové koberce pro aftermarket
–velkoplošné výrobky z technické pryže
–certifikace: ISO 14001:2005 a ISO/TS 16949:2009
Products:
–rubber car mats, TPE injected car mats, combined car
mats: rubber-textile, rubber-tuft
–car mats and CVs mats for OEM
–boot mats for cars for OEM
–universal and tailor-made car mats for aftermarket
–large-size products made from technical rubber
–certification: ISO 14001:2005 and ISO/TS 16949:2009
107
DODAVATELÉ PRO AUTO ROKU 2013
3 M Česko, spol. s r.o.
Benteler ČR s.r.o.
BRANO GROUP, a.s.
Brisk Tábor a.s.
CONSTRUCT CZECH a.s.
CONTINENTAL BARUM s.r.o.
Denso Manufacturing Czech s.r.o.
Fehrer Bohemia s.r.o.
Gumárny Zubří, akciová společnost
GUMOTEX, akciová společnost
HP-Pelzer s.r.o.
DODAVATEL PRO AUTO ROKU 2013
AutoSAP coby spoluorganizátor ankety AUTO ROKU 2013 vyhlásil v návaznosti
na ni soutěž „Dodavatel pro Auto roku 2013“. Jejími účastníky byly členové
AutoSAP – dodavatelé dílů. Celkem bylo na AUTO ROKU 2013 nominováno
37 modelů. Členové AutoSAP z České republiky dodávají díly na 90 % ze všech
nominovaných vozů.
Výše uvedených 22 firem je dodavatelem na vítězný model VW Golf.
108
CAR OF THE YEAR 2013 SUPPLIERS
Inteva Products Czech Republic a.s.
Kamax s.r.o.
KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s.
Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o.
Mann+Hummel (CZ) s.r.o.
Monroe Czechia s.r.o.
Mubea, spol. s r.o.
Saar Gummi Czech s.r.o.
TRW Autoelektronika, s.r.o.
TRW Automotive Czech s.r.o.
WITTE Nejdek, spol. s r.o.
CAR OF THE YEAR 2013 SUPPLIER
AIA CR as a co-organizer of the CAR OF THE YEAR 2013 competition announced coincident competition “Car of the year 2013 supplier”. Its participants
were member companies of AIA CR – component suppliers. There were 37
cars nominated. Czech suppliers make parts for 90 % of all nominated cars.
The 22 above-mentioned parts makers supply the winner – VW Golf.
ZVÄZ AUTOMOBILOVÉHO PRIEMYSLU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR) je:
dobrovoľné združenie právnických osôb. Vzniklo dňa 22. 6. 1993 podpisom Zakladajúcej
zmluvy 14 zakladajúcimi organizáciami v súlade s § 20 zákona č. 509/1991 Zb. (Občiansky
zákonník). Je registrované na Okresnom úrade Topoľčany v registri záujmových združení
pod číslom – 90/03302/93.
Sekretariát ZAP:
Je stálym profesionálnym výkonným orgánom zväzu.
Adresa sekretariátu:
Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky
Sekretariát
Tel.: + 421 243 642 235, 243 642 236
Tomášikova 26
Fax: + 421 243 642 237
821 02 Bratislava
E–mail: sekretariat@zapsr.sk
Slovenská republika
Internet: www.zapsr.sk
Súčasná štruktúra sekretariátu:
Ing Ján PRIBULA – riaditeľ
Ing. Lukáš NOVOSAD – manažér importérských divízií
Bc. Viktor Marušák – manažér sekcie dodávateľov
Mária Bojová, Anna Bojová – asistentky
AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION
OF THE SLOVAK REPUBLIC
Automotive Industry Association of the Slovak Republic (AIA SR) is:
a fully voluntary association of legal entities. The AIA was established on June 22nd
1993 by signing the Founders Agreement and after passing of the Association Statutes
by 14 founder members in accordance with § 20 f of law no. 509/1991 digest of laws.
AIA Secretariat
It is a constant professional executive body of Association.
Address:
Automotive Industry Association of the Slovak Republic
Secretariat
Tel.: + 421 243 642 235, 243 642 236
Tomášikova 26
Fax: + 421 243 642 237
821 02 Bratislava
E–mail: sekretariat@zapsr.sk
SLOVAK REPUBLIC
Internet: www.zapsr.sk
Secretariat’s structure:
Ing. Ján PRIBULA – Director
Ing. Lukáš NOVOSAD – Statistics
Bc. Viktor Marušák – Supplier Dept. Manager
Mária Bojová, Anna Bojová – Assistant
ČLENSKÁ ZÁKLADŇA ZAP SR / MEMBERS OF AIA SR
Výrobci / Manufacturers
AFC ZTS a.s. • Brose Bratislava s. r. o. • C.E.P. Scherdel Pružiny s. r. o. • COBA Automotive s.r.o. • Defend Slovakia s. r. o. • Faurecia Slovakia s.r.o. • FESTO spol. s r.o. • FRAGOKOV Export •
GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA, s.r.o. • Handtmann Slovakia s. r. o. • HBPO Slovakia s. r. o. • HUHN PressTech, spol. s r.o. • INA Kysuce a. s. • INA Skalica spol. s r.o. • Inteva Products spol
s. r.o. • JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. • KIA MOTORS SLOVAKIA, s.r.o. • KONGSBERG Automotive s.r.o. • KÜSTER – automobilová technika, spol. s r. o. • MAGNA
SLOVTECA, s.r.o. • LKW Komponenten, s.r.o. • MASAM, s.r.o. • MATADOR Automotive a.s. • MATADOR Automotive Vráble, a.s. • Miba Sinter Slovakia, s.r.o. • MOTOKOM SLOVAKIA, s.r.o.
• NEMAK SLOVAKIA, s. r. o. • Pankl Automotive Slovakia s. r. o. • PFS, a.s. • PSA Peugeot Citroën Slovakia PCA Slovakia, s.r.o. • SE Bordnetze - Slovakia, s. r. o. • SlovAl, s. r. o. • ŠVEC
a SPOL s.r.o. • TOWER AUTOMOTIVE, a.s. • U. S. Steel Košice, s.r.o. • VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. • ZF SACHS SLOVAKIA, a.s.
Divízia Dovozcov Automobilov – DDA / Vehicle importers
Avia Ashok Leyland Motors s.r.o., org. zl.• BMW Group Slovakia • CITROËN SLOVAKIA, s.r.o. • DAF Trucks CZ s.r.o., o.z. Bratislava • FIAT Group Automobiles Central and Eastern
Europe Kft., org. zl. • Honda Motor Europe Limited Slovensko, org. zl. • Hyundai Motor Czech, s.r.o., o.z.Slovakia • Chevrolet Central & Eastern Europe LLC • Isuzu Trucks Slovakia,
s.r.o. • Iveco Slovakia, s.r.o., divízia Iveco Irisbus • Iveco Slovakia, s.r.o., divízia Iveco Trucks • KIA Motors Sales Slovensko, s.r.o. • M Motors SK, s.r.o. • MAN Truck & Bus Slovakia,
s. r. o. • Mazda Motor Logistics Europe NV • MERCEDES-BENZ Slovakia, s.r.o. • Mikona, s.r.o. • MSC-SUZUKI Slovensko, o.z. • M Motors SK, s.r.o. • Nissan Sales Central & Eastern
Europe Kft., o.z. • Opel Southeast Europe LLC, org. zl. Bratislava • Peugeot Slovakia, s.r.o. • Porsche Slovakia, spol. s r.o. • Renault Slovensko, spol. s r.o. • Renault Trucks ČR,
s.r.o.-o.z. Renault Trucks SR • Scania Slovakia, s.r.o. • Ssangyong SR, s.r.o. • Summit Motors Slovakia, spol. s r.o. • ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. • TATRA Slovensko, spol. s r.o.
• T.O.P. Auto Slovakia, a.s. • TOYOTA MOTOR SLOVAKIA, s.r.o. • Trade Slovakia, a.s. • Volvo Truck Slovak, s.r.o.
Divízia Dovozcov a Výrobcov Motocyklov / Motorcycle importers and manufacturers
Asfaltelast - S, s.r.o. (Ducati Bratislava) • BMW Group Slovakia • GVP Moto, s.r.o. • Honda Motor Europe Limited Slovensko, org. zl. • Impexta, s.r.o. • ITAL MOTO, s.r.o. • KTM CEE,
s.r.o. • LM POWER, s.r.o. • Meteor Motor Tech SR, s.r.o. • MOPED - Slovakia, s.r.o. • MSC-SUZUKI Slovensko, o.z. • U.M.S., s.r.o. • Yamaha Motor Middle Europe – CZ/SK • Yuki
Slovakia, s.r.o.
Divizia–DPN / Coupled vehicles division
AGADOS Slovakia, s.r.o. • Aldobec Technologies, s.r.o. - RISBO-CAR • AL-KO KOBER Slovakia, s.r.o. • AUTOCAR-Ťažné zariadenia, s.r.o. • Auto-Klima Bratislava, s.r.o. • Aviana
Plus, s.r.o. • Cargotec Slovakia, spol. s r.o. • Central Europe Trailer, s.r.o. • Compaan s.r.o. • ES & AT, s.r.o. • Hochstaffl Slovakia, s.r.o. • HuStra, spol. s r.o. • Chirosan, s.r.o. • Izotrans, s.r.o. • JU a RO Róbert Lipár • Knott, spol. s r.o. • MBB Palfinger, s.r.o. • Panav Slovakia, s.r.o. • Panax F.C.S., s.r.o. • Procar, a.s. • Romano Zanetti - Ital Accessori, s.r.o. •
Schwarzmüller SR, s.r.o. • SL Slovakia, a.s. • STM Trailers, s.r.o. • SVAN.SK-Katreniak Miroslav • Trailer Partner, s.r.o. • VS-Mont, s.r.o.
Účelové organizácie / Specific organizations
ADECCO Slovakia, s.r.o. • ANASOFT APR, s. r. o. • DHL Logistics Slovakia s.r.o.• DRON Industries s. r. o. • Edymax Holding a.s. • Exact Systems Slovakia s.r.o. • GLOBAL ASSISTANCE
SLOVAKIA, s.r.o. • HOLLEN s. r. o. • INFOVUSAM • KOVOBEL • Kovod a. s. • PricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o. • R&J spol. s r.o • SCHENKER spol. s r.o. • SNECI Central &
Eastern Europe s.r.o. • Squire Sanders s.r.o. • SULKA s. r. o. • TECHNODAT, CAE-systémy, spol. s r.o.
Účelové organizácie / Specific organizations – Záujmové organizácie a združenia
Automobilový Klaster Západné Slovensko • Asociácia leasingových spoločností SR • Asociácia znalcov cestná doprava SR • AUTOCLUB, o.z. • Autoklub Slovakia Assistance
s.r.o. • Cech predajcov a autoservisov SR • CEIT a.s. • ČESMAD Slovakia • QSR24h, s.r.o. • Slovenská asociácia pre elektromobilitu • Sova Digital, a.s. • Združenie autorizovaných
spracovateľov starých vozidiel
Bezprispevkovi clenovia / Fee free members
Záujmové organizácie a združenia
Autoklub Slovenskej republiky, Bratislava (AKSR) • SAITS Spolok automobilových inžinierov a technikov Slovenska (SAITS) • Slovenská asociácia motoristického športu (SAMŠ) •
Slovenská motocyklová federácia (SMF) • Ústredný automotoklub Slovenská republika (ÚAMK) • Združenie autoškôl Slovenskej republiky
Bezpríspevkoví členovia / Fee free members
Školy
SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V TRNAVE - MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA • SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE – FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY • SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE - STROJNÍCKA FAKULTA • STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ KOŠICE •
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH • TRENČIANSKA UNIVERZITA A.D. V TRENČÍNE • UNIVERZITA SVÄTÉHO CYRILA A METODA • VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ
• ŽILINSKÁ UNIVERZITA – STROJNÍCKA FAKULTA • ŽILINSKÁ UNIVERZITA - KATEDRA CESTNEJ A MESTSKEJ DOPRAVY
109
OBSAH
Základní informace o AutoSAP................................................................................................... 3
Organizační struktura AutoSAP – schéma.................................................................................. 4
Členská základna AutoSAP......................................................................................................... 5
Ostatní profesionální organizace působící v autoprůmyslu......................................................... 6
Statistické grafy......................................................................................................................... 11
Přehled členů AutoSAP v ČR.................................................................................................... 12
Dodavatelé pro auto roku 2013............................................................................................... 108
Zväz automobilového priemyslu SR........................................................................................ 109
Členská základňa ZAP............................................................................................................ 109
CONTENT
AIA Czech Republic – Overview.................................................................................................. 7
AIA organization structure – tree................................................................................................. 8
Czech AIA’s member list.............................................................................................................. 9
Other automotive professional organizations............................................................................ 10
Statistical diagrams................................................................................................................... 11
Czech AIA’s members and their activities................................................................................. 12
Car of the year 2013 suppliers................................................................................................ 108
AIA Slovak Republic................................................................................................................ 109
Slovak AIA’s member list......................................................................................................... 109
Uvedení informací v této publikaci je bezplatné. Uveřejněné informace byly poskytnuty vydavateli k ­tomuto úkonu oprávněnými zástupci firem nebo organizací,
sdružených v AutoSAP, a vydavatel nenese odpovědnost za obsah a správnost informací.
Tato publikace, ani žádná její část, nesmí být kopírována (xeroxována) ani jinak, ať již mechanickými nebo elektronickými prostředky rozmnožována či zpracovávána
bez předchozího písemného souhlasu vydavatele.
© AIA – SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU
No payment is either solicited or accepted for the inclusion of entries into this publication. Every possible precaution has been taken to ensure that the information it contains is accurate at the time of going to press and the publisher cannot accept any liability for errors or omissions however caused. The ­information
contained in this book has in the main been supplied by the organisations listed to AIA.
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or ­trans­mitted in any form or by any means, electronic, mechanical,
photocopying, recording or otherwise without the prior permission of the AIA.
© AIA – AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION
Ročenka v AutoSAP 2013
Vydalo:
Sdružení automobilového průmyslu
E-mail: autosap@autosap.cz
Internet: http://www.autosap.cz
Grafika:
Jitka HRůZOVÁ
Texty:
Jaromír ŠTEFL
Produkce a tisk: Atypo, spol. s r.o. Praha
Tisková uzávěrka: 31. března 2013
Vydáno v květnu 2013
20. vydání (1. v roce 2013)
Náklad: 2000 kusů
AIA Yearbook 2013
Edited and published by: AIA – Automotive Industry Association
E-mail: autosap@autosap.cz
Internet: http://www.autosap.cz
Graphics:
Jitka HRůZOVÁ
Texts:
Jaromír ŠTEFL
Produced and printed by: Atypo, spol. s r.o. Praha
Deadline for entries:
31 March 2013
Published May 2013 by AIA
20th Edition (1st in 2013)
Number of Copies: 2000
Download

rocenka 2013 yearbook 2013 - Sdružení automobilového průmyslu