Měření mřížkové konstanty
Úkol: Změřte mřížkovou konstantu mřížky na odraz.
goniospektrometr
Seřízení gomiospektrometru:
urovnání přístroje podle krabicové libely
urovnání otočného stolku podle sázecí libely (předběžně)
nastavit dalekohled na nekonečno (0 na stupnici)
osy dalekohledu a kolimátoru namířit do osy stolku
nastavení osy dalekohledu kolmo k ose otáčení stolku pomocí plandesky
vodorovné rameno kříže má být na 0 vertikálního dělení (obr. 1)
otáčíme stolkem o 180°, polovinu odchylky vyrovnat nakloněním osy
dalekohledu a druhou polovinu nakloněním stolku
6) seřízení osy kolimátoru: sundat plandesku a dalekohled proti kolimátoru
záměrný kříž do dvojkřížku (obr. 2) – nakloněním osy kolimátoru
7) mřížku dát na stolek, v autokolimaci nastavit odraznou plochu mřížky kolmo k ose dalekohledu
(obr. 1)
1)
2)
3)
4)
5)
obr. 1
obr. 2
čtení na děleném kruhu
63° 23’ 55”
Měření v + 1. řádu
1) nasadit na kolimátor štěrbinu a osvětlit Hg nebo Na výbojkou
2) dělený kruh spojit se základem
3) dalekohled nastavit proti kolimátoru a odečíst na děleném kruhu čtení d0
4) nastavit malý úhel dopadu na mřížku
5) stolek s mřížkou spojit s děleným kruhem
6) dalekohledem najít 0. řád (zrcadlový odraz na mřížce) a odečíst d1 na děleném kruhu
7) vypočítat úhel dopadu
8) dalekohledem najít 1. řád pro jednotlivé vlnové délky a odečítat hodnoty úhlu na děleném kruhu
9) vypočítat pro jednotlivé vlnové délky úhly ohybu β
10) vypočítat z mřížkové rovnice mřížkovou konstantu d
mřížková rovnice
sinβ  sinα 
jλ
d
j  0,  1,  2,...
znaménková konvence:
úhly se měří orientovaně od kolmice k paprsku, kladně ve směru hodinových ručiček
prvek
Na
Hg
λ [nm]
588,9965
589,5932
579,0657
576,9596
546,0724
491,6036
435,8343
barva
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
zelená
modrozelená
modrá
Download

Podklady