Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky se vztahují na přístup a užití stránek www.zlateenergie.cz, provozovaného obchodní společností Neogenia s.r.o., Hybešova 42, 602 00 Brno IČ: 29198950, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném v Krajským soudě v Brně, oddíl C, vložka 64961.
Společnost Neogenia, s.r.o. je majitelem webu www.ZlatéEnergie.cz a autorských práv s tímto webem spojených. Pouze společnost Neogenia, s.r.o. je oprávněna k výkonu majetkových a autorských práv k tomuto webu. Zneužití ze strany třetích osob je právně postižitelné. I. Základní pojmy Webem ZlatéEnergie se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí internetové stránky www.ZlatéEnergie.cz s jejich veškerým obsahem, zřízené za účelem přehledu nabídky služeb a produktů jen pro čestné členy ZlatéEnergie.cz. Členství je bezplatné.
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
1.
2.
3.
Provozovatelem webu ZlatéEnergie je obchodní společnost Neogenia, s.r.o. se sídlem v Brně, Hybešova 42, 602 00 Brno IČ: 29198950, (dále jen „Provozovatel“). Uživatelem je každá osoba, která navštíví web ZlatéEnergie, včetně osob na webu ZlatéEnergie registrovaných (dále jen „Uživatel“). Zákazník je každý Uživatel, který prostřednictvím webu ZlatéEnergie uzavře smlouvu s Poskytovatelem (dále jen „Zákazník“). Poskytovatelem je právnická nebo fyzická osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti prostřednictvím webu ZlatéEnergie nabízí zboží nebo služby za účelem uzavření smlouvy se Zákazníkem (dále jen „Poskytovatel“). II. Užívání webu ZlatéEnergie Provoz webu ZlatéEnergie jakož i používání služeb webu ZlatéEnergie a práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů se řídí zejména těmito Podmínkami. Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami samotným vstupem na web ZlatéEnergie nebo jakýmkoliv užitím informací nebo aplikací umístěných na webu ZlatéEnergie. Provozovatel prostřednictvím webu ZlatéEnergie zprostředkovává uzavírání smluv mezi Poskytovateli a Zákazníky. Provozovatel není smluvní stranou smluv uzavřených mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, proto mu z těchto smluv nevznikají práva ani povinnosti. Provozovatel poskytuje Poskytovateli prostor na webu ZlatéEnergie za účelem marketingové propagace Poskytovatele formou nabídek zboží a služeb za účelem uzavření smluv mezi Poskytovatelem a Zákazníkem na zboží nebo služby nabízené Poskytovatelem. Provozovatel neodpovídá za obsah ani grafickou podobu nabídek Poskytovatele prezentovaných na webu ZlatéEnergie. Neodpovídá tak zejména za porušování autorských práv nebo za nekalosoutěžní jednání Poskytovatele. Provozovatel je oprávněn zasílat Uživatelům obchodní sdělení a reklamní materiály. Uživatel může vyjádřit písemně nesouhlas se zasíláním těchto materiálů adresovaný Provozovateli. Provozovatel nezaručuje nepřetržitou přístupnost a fungování webu ZlatéEnergie s ohledem na možné technické problémy nebo pravidelnou údržbu webu ZlatéEnergie. Provozovatel tak neodpovídá za případné škody, které mohly vzniknout Uživatelům v důsledku takové nedostupnosti služeb webu ZlatéEnergie. Provozovatel provádí průběžnou kontrolu obsahu webu ZlatéEnergie. Provozovatel ale neodpovídá za přesnost, úplnost ani aktuálnost informací na webu ZlatéEnergie. Web ZlatéEnergie může obsahovat odkazy na jiné internetové stránky, které již nejsou pod kontrolou Provozovatele. Provozovatel v tomto případě neodpovídá za obsah internetových stránek třetích stran a nenese odpovědnost za jejich používání ze strany Uživatele.. Provozovatel neodpovídá za případné škody, které Uživateli vznikly v důsledku přístupu a používání webu ZlatéEnergie, Provozovatel rovněž neodpovídá za škody, které Uživateli vznikly v důsledku stahování jakýchkoli dat z
webu ZlatéEnergie. Provozovatel neodpovídá za ochranu Uživatele před počítačovými viry ani před ztrátou dat Uživatele. 4.
5.
6.
7.
8.
III. Práva a povinnosti Uživatelů 1.
2.
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
3.
Uživatel je oprávněn užívat web ZlatéEnergie se všemi jeho funkcemi v souladu s těmito obchodními podmínkami, platnými právními předpisy a jinými pokyny Provozovatele. Uživatel se zavazuje, že při užívání webu ZlatéEnergie nebude zejména: užívat web ZlatéEnergie v rozporu s těmito obchodními podmínkami, právními předpisy a pokyny Provozovatele; zasahovat do zabezpečení a obsahu webu ZlatéEnergie vyvíjet snahu o získání přístupu k účtu jiných Uživatelů nebo k veřejně nepřístupným částem webu ZlatéEnergie. uvádět nepravdivé nebo neúplné informace; svým jednáním narušovat provoz webu ZlatéEnergie a jeho funkce; prostřednictví webu ZlatéEnergie šířit nevyžádané zprávy, nebo data obsahující viry či jinak škodlivé programy nebo aplikace ani na ně odkazovat; chovat se vulgárně a poškozovat dobré jméno Provozovatele, Poskytovatele nebo web ZlatéEnergie. padělat, kopírovat nebo jinak neoprávněně nakládat se smlouvami a jinými materiály. prodávat nebo nabízet zboží či produkty třetím osobám za zvýšené ceny Při porušení těchto obchodních podmínek ze strany Uživatele je Provozovatel 4.
1.
oprávněn uplatňovat vůči Uživateli všechny nároky a sankce v souladu s platnými právními předpisy. Provozovatel je také oprávněn Uživateli porušujícímu tyto obchodní podmínky omezit nebo zcela zamezit přístup k webu ZlatéEnergie a jeho funkcím. Poskytovatel prostřednictvím Provozovatele upozorňuje Zákazníka na právo odstoupit od smlouvy mezi Zákazníkem a Poskytovatelem uzavřené prostřednictvím webu ZlatéEnergie. Zákazník je oprávněn od smlouvy mezi Zákazníkem a Poskytovatelem uzavřené prostřednictvím webu ZlatéEnergie písemně odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření. IV. Platební podmínky Zákazník hradí cenu zboží nebo služby Poskytovateli prostřednictvím Provozovatele. Zákazník hradí cenu za zboží nebo služby bankovním převodem a to vždy do splatnosti. V. Odpovědnost za zboží a služby 1.
2.
3.
S ohledem na skutečnost, že Provozovatel prostřednictvím webu ZlatéEnergie zprostředkovává uzavření smluv mezi Poskytovatelem a Zákazníkem a není tak smluvní stranou takto uzavřených smluv, neodpovídá Provozovatel. Zákazníkovi za Poskytovatelem nabízené zboží nebo služby ani za případné vady zboží nebo služeb a rovněž neodpovídá za škodu, která Zákazníkovi případně vznikla v souvislosti s Poskytovatelem nabízeným zbožím nebo službami.
Odpovědnost za zboží nebo služby včetně odpovědnosti za vady nese vždy příslušný Poskytovatel, který zboží nebo služby prostřednictvím webu ZlatéEnergie nabízí, a to včetně odpovědnosti za škodu, která Zákazníkovi případně vznikla v souvislosti s jejich užitím. Výše uvedenou odpovědnost za vady a škodu uplatňuje Zákazník přímo u Poskytovatele. V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy uzavřené mezi Zákazníkem a Poskytovatelem ze strany Zákazníka,uplatňuje Zákazník případné právo na vrácení ceny u Poskytovatele. VI. Registrace členství na webu ZlatéEnergie 1.
2.
Služby a zboží na webu ZlatéEnergie jsou podmíněny registrací členství Uživatele. Členství je bezplatné .Registraci může Uživatel provést přímo prostřednictvím webu ZlatéEnergie. V rámci registrace je Uživatel povinen vyplnit požadované osobní údaje. Tyto údaje musí být pravdivé a aktuální. Uživatel se registruje dobrovolně. Uživatel má povinnost chránit své přihlašovací údaje získané při registraci na webu ZlatéEnergie a neposkytovat je třetím osobám. Pokud Uživatel zjistí zneužívání svých přihlašovacích údajů, je povinen neprodleně informovat Provozovatele. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
VII. Nakládání s osobními údaji V rámci užívání webu ZlatéEnergie může Uživatel poskytovat Provozovateli osobní údaje. Osobní údaje Uživatelposkytuje Provozovateli při registraci na webu ZlatéEnergie nebo při uzavírání smlouvy s Poskytovatelem. Provozovatel vystupuje jako správce takto získaných osobních údajů a nakládá s nimi v souladu s právními předpisy platnými na území ČR, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účelem shromažďování a zpracování osobních údajů je realizace práv a povinností vyplývajících z provozu webu ZlatéEnergie a smluvních vztahů prostřednictvím webu ZlatéEnergie uzavřených, rovněž zasílání obchodních sdělení a informací. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací. Uživatel je povinen osobní údaje uvádět pravdivě, za jejich správnost odpovídá Provozovateli. Uživatel poskytuje Provozovateli své osobní údaje dobrovolně a souhlasí s jejich zpracováním po dobu neurčitou. Uživatel může svůj souhlas odvolat, a to písemným projevem vůle adresovaným Provozovateli. Odvoláním souhlasu Uživatel ztrácí práva s udělením souhlasu spojená. Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů, jakož i další práva uvedená v §21 zákona o ochraně osobních údajů. Provozovatel je oprávněn pověřit správou a zpracováním osobních údajů třetí osoby. VIII. Změna podmínek a jejich účinnost 1. Provozovatel je oprávněn měnit obchodní podmínky s okamžitou účinností bez předchozího upozornění. Povinností Uživatele je sledovat tyto obchodní podmínky a chovat se v souladu s jejich zněním. Pokud Uživatel používá web ZlatéEnergie i po změně obchodních podmínek, má se za to, že s nimi souhlasí. 2. Tyto podmínky jsou účinné ode dne 11. 1. 2013 
Download

Obchodní podmínky