Ref.
Verze
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006/ES
StoPrim Activ, KA
║
MA10000107/CZ
4
Datum revize
04.12.2010
Datum vydání
28.05.2011
Změny od předchozí verze jsou zvýrazněny
dvojitou čárou na levém okraji
1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku
1.1 Identifikace látky nebo
přípravku
StoPrim Activ, KA
1.2 Použití látky nebo přípravku
dvousložkový podkladní nátěr na bázi epoxidových pryskyřic. Pouze k odbornému
použití.
1.3 Identifikace společnosti nebo
podniku
Sto s.r.o.; Čestlice 271; CZ-251 70 Dobřejovice
Telefon: +420 225 996 311, fax: +420 225 996 388
Osoba zodpovědná za
bezpečnostní list
Mgr. Martin Slavík, Ph.D. [email protected] Tel.: +420 723 714 425.
Nouzové tel. číslo
224-91-92-93; 224-91-54-02 (Toxikologické informační středisko; 24 hodin denně)
2. Identifikace nebezpečnosti
Klasifikace
Hořlavý (R10); Zdraví škodlivý (R20); Senzibilizující (R43); Dráždivý (R36/38);
Nebezpečný pro životní prostředí (R51/53).
R-věty
R10 Hořlavý. R20 Zdraví škodlivý při vdechování. R43 Může vyvolat senzibilizaci při
styku s kůží. R36/38 Dráždí oči a kůži. R51/53 Toxický pro vodní organismy, může
vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
Nebezpečný pro životní prostředí. Zdraví škodlivý
Obsahuje epoxidové složky. Viz informace dodané výrobcem.
Klasifikováno podle Směrnice o nebezpečných látkách 67/548/EHS a Směrnice o nebezpečných přípravcích 1999/45/ES.
3. Složení/informace o složkách
Charakteristika přípravku:
nátěr na bázi epoxidových pryskyřic
Nebezpečné látky
Chemický název
Epoxidová pryskyřice z bisfenolu A a
epichlorhydrinu c)
Xylen (směs izomerů)
1-Methoxypropan-2-ol
Obsah
v%
Číslo CAS
Číslo ES
(EINECS)
Klasifikace
>=25–<50
25068-38-6
500-033-5
Xi; R36/38. R43. N; R51-53
>=10–<25
1330-20-7
215-535-7
R10. Xn; R20/21. Xi; R38.
<5
107-98-2
203-539-1
R10
Solventní nafta (ropná),
lehká aromatická a)
<2,5
64742-95-6
265-199-0
Xn; R65. N; R51/53. R10; R66, R67
Fosforečnan zinečnatý
<5
7779-90-0
231-944-3
N; R50/53.
Kumen
<1
98-82-8
202-704-5
R10;Xn; R65Xi; R37N; R51;R53.
1,2,4- Trimethylbenzen
<2,5
95-63-6
202-436-9
R10. Xn; R20. Xi; R36/37/38. N; R51-53.
2,5–<10
100-41-4
202-849-4
F; R11 Xn; R20.
1,3,5-trimethylbenzen
<1
108-67-8
203-604-4
R10. Xi; R37. N; R51-53.
Propylbenzen
<1
103-65-1
203-132-9
R10; Xn; R65 Xi; R37 N; R51;R53
Ethylbenzen
Další informace: Celý text R-vět je uveden v Kapitole 16.
a) Poznámky: H, P, 4. Směsi uhlovodíků obsahují < 0,1 hm. % benzenu a nejsou proto klasifikovány jako: T; R45-65.
b) Látka není ve vyhl. 369/2005 Sb. uvedena.
c) Epoxidová pryskyřice z bisfenolu A a epichlorhydrinu (průměrná molekulová hmotnost <= 700).
Strana 1 (celkem 7)
Bezpečnostní list
Ref.
Verze
MA10000107/CZ
Chyba! Nenalezen
zdroj odkazů.
Datum revize
Datum vydání
04.12.20
28.05.2011
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006/ES
StoPrim Activ, KA
4. Pokyny pro první pomoc
Všeobecné pokyny
Obecné informace
Při nadýchání
Při styku s pokožkou
Při zasažení očí
Při požití
S přípravkem zacházet jen podle pokynů uvedených na etiketě. Při stavech ohrožujících
život nejdříve provádět resuscitaci: pokud postižený nedýchá – okamžitě provádějte
umělé dýchání; při zástavě srdce – okamžitě provádějte nepřímou masáž srdce; při
bezvědomí – uložte postiženého do stabilizované polohy, nikdy nevyvolávat zvracení,
nepodávejte nic ústy. Originální obal s etiketou, příp. bezpečnostní list vezměte k lékaři.
Příznaky otravy se mohou projevit opožděně. Lékařský dohled je nutný po dobu 48 hod.
neuvedeny.
Postiženého dopravit na čerstvý vzduch, umístit do klidové polohy, udržovat v teple. Při
nepravidelném dýchání nebo zástavě dýchání zavést umělé dýchání. Při ztrátě vědomí
dát do stabilizované polohy a přivolat lékařskou pomoc.
Postižené místo osušit a omýt vodou a mýdlem. Potřísněný oděv ihned svléci.
Nepoužívat rozpouštědla a ředidla. V případě alergické reakce (zarudnutí, svědění)
vyhledat lékaře.
Odstranit kontaktní čočky, víčka držet otevřená a minimálně 10 minut vydatně promývat
velkým množstvím čisté tekoucí vody. Vyhledat lékaře.
Vypít větší množství vody, postiženého držet v klidu, nevyvolávat zvracení.
Dopravit k lékaři.
5. Opatření pro hašení požáru
Vhodná hasiva:
Nevhodná hasiva:
Zvláštní nebezpečí:
Zvláštní ochranné pomůcky pro
hasiče:
Další informace:
vodní mlha, tříštěný proud, pěna odolná alkoholu, práškové chemikálie, oxid uhličitý.
nepřetržitý proud vody.
za vyšší teploty vznik hustého, černého dýmu obsahujícího toxické zplodiny.
ochranný oděv, izolační dýchací přístroj.
Bezpečnostní údaje pro ochranu
osob:
Zabraňte vniknutí do očí a styku s pokožkou. Bezprostředně odstraňte zdroje
otevřeného ohně. Uzavřené prostory odvětrejte a zabraňte vstupu nepovolaných osob.
Dostupnými prostředky zabraňte dalšímu úniku přípravku. Dodržujte pokyny uvedené
v Kapitole 7; použijte ochranné pomůcky uvedené v Kapitole 8.
Nevypouštějte do kanalizace. Zabraňte kontaminaci půdy a vodotečí ohraničením
nehořlavým savým materiálem (písek, zemina, štěrk). Při znečištění vod uvědomte
příslušný úřad.
Drobné úniky absorbujte pískem nebo jiným absorpčním materiálem, který likvidujte dle
místně příslušných nařízení. Kontaminovaný materiál uložte k likvidaci ve vhodných nádobách. Na likvidaci masivních úniků přípravku vždy volejte odborné pracovníky – HZS.
Kontejnery s látkou je možné ochladit vodní mlhou.
Zbytky po požáru a hasící vodu likvidujte podle místních předpisů.
6. Opatření v případě náhodného úniku
Bezpečnostní údaje pro ochranu
životního prostředí:
Doporučené metody čištění a
zneškodnění:
7. Zacházení a skladování
7.1 Zacházení:
7.2 Skladování:
Zajistěte dobré větrání, nebo odsávání. Při zacházení s přípravkem nejezte, nepijte,
nekuřte. Z okolí odstraňte zdroje otevřeného ohně a tepla. Vyvarujte se tvorby
výbušných/vznětlivých výparů a vzniku elektrostatického náboje – při přelévání
používejte uzemněné nádoby. Páry rozpouštědel jsou těžší než vzduch, šíří se
u podlahy, se vzduchem tvoří výbušnou směs. Zabraňte vniknutí do očí a styku
s pokožkou. Při zpracování stříkáním, nevdechujte případnou mlhu. Dodržujte nejvyšší
mezní přípustné koncentrace v pracovním prostoru. Při práci používejte ochranné
pomůcky uvedené v Kapitole 8.
Skladujte v původních obalech, v suchu v dobře větraných prostorách při 5–25 °C.
Chraňte před mrazem, teplem a slunečním zářením. Poškozené obaly ihned odstraňte
a likvidujte dle místně příslušných předpisů. Nádoby mějte pevně uzavřené. Zákaz
Strana 2 (celkem 7)
Bezpečnostní list
Ref.
Verze
MA10000107/CZ
Chyba! Nenalezen
zdroj odkazů.
Datum revize
Datum vydání
04.12.20
28.05.2011
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006/ES
StoPrim Activ, KA
kouření. Zabraňte vzniku elektrostatického náboje. Dbejte pokynů uvedených na etiketě.
Neskladujte s nápoji, potravinami a krmivy. Uchovávejte dále od silně kyselých
a alkalických materiálů a oxidačních prostředků.
7.3 Specifické/specifická použití: dvousložkový podkladní nátěr na bázi epoxidových pryskyřic. Pouze k odbornému
použití.
8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
8.1 Limitní hodnoty expozice:
CAS
25068-38-6
Název
prach epoxidových pryskyřic
PEL
2
NPK-P
–
100-41-4
Ethylbenzen
200
500
98-82-8
Kumen
100
250
D
Xylen (směs izomerů)
Nafta solventní
200
200
400
1000
D
–
1330-20-7
–
Poznámka
PELc
D
95-63-6
1,2,4-trimethylbenzen
100
250
D
108-67-8
1,3,5-trimethylbenzen
100
250
D
107-98-2
1-methoxy-2-propanol
270
550
D
PEL – přípustný expoziční limit; NPK-P – nejvyšší přípustná koncentrace v ovzduší pracoviště [mg.m-3].
Poznámka D – při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží
PELc – PEL pro celkovou koncentraci (vdechovatelnou frakci) prachu
8.2 Omezování expozice:
8.2.1 Omezování expozice
pracovníků:
a) Ochrana dýchacích cest
b) Ochrana rukou
c) Ochrana očí
d) Ochrana kůže
8.2.2. Omezování expozice
životního prostředí
Umyjte si ruce po práci a před jídlem, kouřením a použití toalety. Na pracovišti nekuřte!
Kontaminovanou kůži ihned umyjte mýdlem a vodou. Odstraňte kontaminovaný oděv.
Dodržovat všeobecnou pracovní hygienu, při práci nejíst, nepít, nekouřit.
Zajistěte dobré větrání; lokální nebo prostorové odsávání. Při překročení mezních
hodnot nebo stříkání musí být použit dýchací přístroj (polomaska s kombinovaným
filtrem min. třídy A-P2 nebo maska s externím přívodem vzduchu). Nevdechujte páry.
Ochranné rukavice (nitrilkaučuk; tloušťka: 0,4 mm; doba průniku: 480 min). Umytí rukou
po práci. U ochranných rukavic je třeba vždy ověřit jejich použitelnost na konkrétním
pracovišti (např. mechanickou stabilitu, antistatické vlastnosti). Po použití je třeba
rukavice vyměnit. Po doporučení rukavic od výrobce je třeba si vyžádat informace
o času penetrace materiálů uvedených v kapitole 2 tohoto listu. Při práci s předměty,
které mají ostré hrany, se rukavice mohou poškodit a ztratit tak své ochranné vlastnosti.
Dodržujte pokyny a informace výrobce rukavic týkající se jejich použití, uskladnění,
údržby a výměny. Pokud dojde k poškození ochranných rukavic nebo k prvnímu projevu
jejich opotřebení, je třeba je okamžitě vyměnit.
Dobře těsnící ochranné brýle.
Ochranný pracovní oděv. Antistatický oblek z přírodních vláken (bavlna) nebo tepelně
odolných syntetických vláken.
Přípravku byl přidělen kód GIS nebo kód přípravku (viz Kapitola 15). Podrobné
informace pro nakládání s přípravkem jsou dostupné na základě kódu GISBAU
(informační systém profesionálních podniků stavebního průmyslu, An der Festeburg
27-29, 60389 Frankfurt, Tel. 069-4705279, Fax 069-4705-288, [email protected];
www.gisbau.de).
9. Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1 Obecné informace
Skupenství při 20 °C:
kapalina
Vzhled (barva):
podle specifikace přípravku
Zápach nebo vůně:
aromatický
9.2 Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí
údaje nejsou k dispozici
Hodnota pH:
Teplota varu [°C]:
136
Strana 3 (celkem 7)
Bezpečnostní list
Ref.
Verze
MA10000107/CZ
Chyba! Nenalezen
zdroj odkazů.
Datum revize
Datum vydání
04.12.20
28.05.2011
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006/ES
StoPrim Activ, KA
Teplota vzplanutí [°C]:
Hořlavost:
Teplota vznícení [°C]:
Meze výbušnosti [obj. %]:
Oxidační vlastnosti:
Tlak par při 20 °C:
Relativní hustota při 20 °C:
Rozpustnost při 20 °C:
Rozpustnost ve vodě při 20 °C:
Rozdělovací koeficient
n-oktanol/voda:
Viskozita při 20 °C
Hustota par
Rychlost vypařování:
9.3 Další informace
Teplota tání [° C]:
Obsah těkavých látek:
Obsah pevného podílu:
10. Stálost a reaktivita
30
hořlavý
430
1,1–7
neoxidující
5 hPa
3
1290 kg/m
údaje nejsou k dispozici
nerozpustný
údaje nejsou k dispozici
> 90 s (4 mm, DIN 53 211)
údaje nejsou k dispozici
údaje nejsou k dispozici
údaje nejsou k dispozici
23,6 %
76,4 %
10.1 Podmínky, kterým je třeba
Vysoká teplota, zdroje otevřeného ohně a tepla. Tvoří výbušné směsi se vzduchem.
zabránit
10.2 Materiály, kterých je třeba se Silně kyselé a alkalické materiály a oxidační prostředky.
vyvarovat
10.3 Nebezpečné produkty
Za vyšší teploty vznik oxidů uhlíku a dýmu.
rozkladu
11. Toxikologické informace
11.1 Akutní toxicita
Orálně (krysa): LD50
Inhalačně (krysa): LC50/4 h
Dermálně (králík): LD50
11.2 Sub- a chronická toxicita:
11.3 Senzibilace:
11.4 Karcinogenita:
11.5 Mutagenita:
11.6 Toxicita pro reprodukci:
11.7 Zkušenosti u člověka:
11.8 Další údaje:
64742-95-6 Solventní nafta 1330-20-7
(ropná), lehká aromatická
Xylen (směs izomerů)
>6800 mg/kg
8700 mg/kg
>10,2 mg/l
6350 mg/l
>3400 mg/kg
2000 mg/kg
údaje nejsou k dispozici
nesenzibilizující
údaje nejsou k dispozici
údaje nejsou k dispozici
údaje nejsou k dispozici
Zkušenosti u člověka: Dráždí oči, pokožku a sliznice. Inhalace rozpouštědel
s koncentrací nad mezní hodnotou může poškodit zdraví, podráždit dýchací orgány,
ledviny a játra. Dlouhodobá expozice může vyvolat závratě a zvracení. Dlouhodobý
kontakt s okem může vyvolat zánět kůže. Odmašťuje pokožku. Může způsobit ospalost
a malátnost, únavu, ztrátu vědomí. Údaje převzaty z bezpečnostního listu výrobce.
údaje převzaty z bezpečnostního listu výrobce
Strana 4 (celkem 7)
Bezpečnostní list
Ref.
Verze
MA10000107/CZ
Chyba! Nenalezen
zdroj odkazů.
Datum revize
Datum vydání
04.12.20
28.05.2011
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006/ES
StoPrim Activ, KA
12. Ekologické informace
12.1 Ekotoxicita
LC 50/96 hod., ryby
Epoxidová pryskyřice z bisfenolu A a epichlorhydrinu: Leuciscus idus,1–10 mg/l
Xylen (směs izomerů): Pimephales promelas, 13,4 mg/l
Ethylbenzen: Oncorhynchus mykiss, 4,2 mg/l
Fosforečnan zinečnatý: Oncorhynchus mykiss, 0,14–2,6 mg/l
Propylbenzen: Salmo salar, 1,55 mg/l (statický test), OECD-203
LC 50/8 d, ryby: 1,3,5-trimethylbenzen: Pimephales promelas, 7,4 mg/l
LC 50/8 d, ryby: 1,2,4- Trimethylbenzen: Pimephales promelas, 7,4 mg/l
IC 50/96 hod., řasy
Epoxidová pryskyřice z bisfenolu A a epichlorhydrinu: Pseudokirchneriella
subcapitata,100–1000 mg/l
IC 50/48 hod., řasy
Xylen (směs izomerů): Desmodesmus subspicatus, 110 mg/l
IC 50/72 hod., řasy
Ethylbenzen: Pseudokirchneriella subcapitata, 4,6 mg/l
Fosforečnan zinečnatý: Desmodesmus subspicatus, 0,14 mg/l
Propylbenzen: 1,8 mg/l (statický test), OECD-201
1,3,5-trimethylbenzen: 53 mg/l (statický test)
1,2,4- Trimethylbenzen: Chlorella vulgaris,1–2 mg/l
EC 50/15 hod., baktérie
Xylen (směs izomerů): 1000 mg/l
EC 50/48 hod., dafnie (Daphnia magna)
Epoxidová pryskyřice z bisfenolu A a epichlorhydrinu: 1–10 mg/l
Ethylbenzen: 2,1 mg/l
Fosforečnan zinečnatý: > 2,34 mg/l
1,3,5-trimethylbenzen: 6,01 mg/l (DIN 38412)
1,2,4- Trimethylbenzen: 6,14 mg/l (OECD- 202)
12.2 Mobilita
12.3 Perzistence a rozložitelnost
12.4 Bioakumulační potenciál
12.5 Výsledky posouzení PBT
12.6 Jiné nepříznivé účinky
EC 50/24 hod., dafnie
Xylen (směs izomerů): Daphnia magna, 81 mg/l
Propylbenzen: 2 mg/l
údaje nejsou k dispozici
xylen – biologická odbouratelnost: 24– 51 %; OECD Nr. 301 D | těžce rozložitelný
údaje nejsou k dispozici
údaje nejsou k dispozici
Nenechte uniknout do spodních vod a kanalizace. Přípravek je klasifikován jako
nebezpečný pro životní prostředí: R51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat
dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
13. Pokyny pro odstraňování
Způsoby zneškodňování
přípravku:
Způsoby zneškodňování obalu:
Další údaje:
Zbytky odstranit podle třídy odpadu.
Nádoby důkladně vyprázdnit a předat k recyklaci na sběrné místo použitých obalů dle
místních předpisů. Obaly se zbytky přípravku odstranit podle třídy odpadu.
Kategorie odpadu: 08 01 11* [Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla
nebo jiné nebezpečné látky]. Zde uvedené kódy odpadu podle EAK (Evropský katalog
odpadů) slouží jako doporučení. Konečné stanovení musí být učiněno v souladu
s regionálním likvidátorem odpadu podle platné legislativy.
Strana 5 (celkem 7)
Bezpečnostní list
Ref.
Verze
MA10000107/CZ
Chyba! Nenalezen
zdroj odkazů.
Datum revize
Datum vydání
04.12.20
28.05.2011
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006/ES
StoPrim Activ, KA
14. Informace pro přepravu
14.1 Pozemní přeprava
14.1.1 ADR/RID – třída:
14.1.2 Výstražná tabule:
14.1.3 Stupeň nebezpečnosti:
UN číslo:
Obalová skupina:
14.1.4 Poznámka
14.1.5 Technický název:
14.2 Námořní přeprava
14.2.1 IMDG třída:
Obalová skupina:
14.2.2 Látka znečišťující moře:
14.3 Letecká přeprava
14.3.1 ICAO/IATA-třída:
15. Informace o předpisech
3 (F1)
č. 3 Hořlavé kapaliny
30
1263
III
Fosforečnan zinečnatý
BARVA; PAINT; FARBE
3
III
Ano
Číslo UN:
EmS:
1263
F-E; S-E
3-1263-III
Právní předpisy, které se mohou vztahovat na přípravek:
Zákon č. 258/2000 ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 102/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 185/2001
Sb. ve znění pozdějších předpisů; zákon 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 356/2003 Sb. ve znění
pozdějších předpisů (zákon č. 440/2008); vyhláška MPO č. 232/2004 (369/2005) Sb.; vyhláška MŽP č. 376/2001; 381/2001,
383/2001 (41/2005), 234/2004, 641/2004 Sb.; nařízení vlády č. 10/1999, 361/2007, 21/2003 Sb.; Evropská dohoda
o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí – ADR; Úmluva o mezinárodní železniční přepravě COTIF; ČSN 65 0201.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 [REACH]. Směrnice o nebezpečných látkách 67/548/EHS.
Směrnice o nebezpečných přípravcích 1999/45/ES. Systém specifických informací pro nebezpečné přípravky 2001/58/EHS.
Klasifikace přípravku:
Hořlavý (R10); Zdraví škodlivý (R20); Senzibilizující (R43); Dráždivý (R36/38);
Nebezpečný pro životní prostředí (R51/53).
Výstražný symbol nebezpečnosti: Nebezpečný pro životní prostředí.
Zdraví škodlivý
Epoxidová pryskyřice z bisfenolu A a epichlorhydrinu, označení ES: 500-033-5
Nebezpečné látky:
Xylen (směs izomerů), označení ES: 215-535-7
R-věty:
R10 Hořlavý.
R20 Zdraví škodlivý při vdechování.
R36/38 Dráždí oči a kůži.
R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
R51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve
vodním prostředí.
S-věty:
S(2) Uchovávejte mimo dosah dětí.
S23 Nevdechujte páry/aerosoly.
S24 Zamezte styku s kůží.
S29 Nevylévejte do kanalizace.
S37/39 Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
S61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní
listy.
Strana 6 (celkem 7)
Bezpečnostní list
Ref.
Verze
MA10000107/CZ
Chyba! Nenalezen
zdroj odkazů.
Datum revize
Datum vydání
04.12.20
28.05.2011
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006/ES
StoPrim Activ, KA
Zvláštní povinné značení:
Obsahuje epoxidové složky. Viz informace dodané výrobcem.
3
hustota produktu: 1,60 g/cm
obsah organických rozpouštědel: 0,24 kg/kg produktu
obsah celkového organického uhlíku: <0,22 kg/kg produktu
Na obalu uvést: výstražné symboly nebezpečnosti, R-věty (i slovně), S-věty (i slovně), nebezpečné látky, zvláštní povinné
značení; návod k použití a pokyny pro předlékařskou pomoc pro prodej v maloobchodě.
Předpisy EU:
GISBAU : RE2,5 Epoxidharzprodukte, lösemittelhaltig
Třída nebezpečnosti pro vodní hospodářství: WGK 2 (nebezpečný).
Bezpečnostní předpisy pro práci: omezení práce s přípravkem pro skupiny pracovníků: dodržujte bezpečnostní předpisy pro
ochranu pracovníků: mladiství (94/33/EG), těhotné ženy a kojící matky (EG 92/85/EWG).
Richtlinie 2004/42/EG: 23,6 %, 304,8 g/l
Scénář expozice: není k dispozici
Zpráva o chemické bezpečnosti: není k dispozici
16. Další informace
Bezpečnostní list byl zpracován na podkladě údajů výrobce uvedených v originálním bezpečnostním listu podle stávajících
platných právních předpisů a podle dostupných informací a znalostí. Bezpečnostní list nezakládá žádný smluvní vztah.
Uživatel je zodpovědný za dodržování všech zákonných ustanovení. Výrobek nesmí být používán bez souhlasu
výrobce/distributora k jiným účelům než je uvedeno v kap. 1. Tato revize ruší platnost všech předchozích revizí
bezpečnostního listu.
16.1 Údaje o revizi:
Doplněno:
Aktualizováno:
Změněno:
16.2 Plný text R-vět uvedený
v kapitole 2:
–
–
složení, klasifikace
R10 Hořlavý.
R11 Vysoce hořlavý.
R20 Zdraví škodlivý při vdechování.
R20/21 Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží.
R36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.
R36/38 Dráždí oči a kůži.
R37 Dráždí dýchací orgány.
R37/38 Dráždí dýchací orgány a kůži.
R38 Dráždí kůži.
R41 Nebezpečí vážného poškození očí.
R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
R50 Vysoce toxický pro vodní organismy.
R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky
ve vodním prostředí.
R51 Toxický pro vodní organismy.
R51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve
vodním prostředí.
R53 Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.
R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
Strana 7 (celkem 7)
Download

StoPrim Activ, KA