Sdruzení prazských malíøù,
hosté ze Sdruzení sochaøù
Èech, Moravy a Slezska
a nové mìstské centrum Prahy 20, kulturní památka
Chvalský zámek
vás zvou na
výstavu
MALÍØI:
Abramjan Tigran
Adámková Petra
Antonová Alena
Benešová Daniela
Benýšková Eliška
Bukovská Lucie
Èáda Michal
Hejný Petr
Herzová Jana
Hlobilová Dana
Höhmová Zdena
Charvát Jan
Klát Jaroslav
Kozlova Natalie
Krupièková Vìra
Müller Pavel
Olivová Jiøina
Pilaøová Kverková Libuše
Pleskaè Robert
Prokopová-Kolmanová Eva
Preclíková Marie
Øeøicha Jan
Sedláková Vìra
Sommernitzová Viera
Stárek Václav
Šnajdrová Magdalena
Štanclová Jana
Šteflová Vìra
Tesaøová Hana
Veselý Vladimír
Vojtová Lenka
Zábranská Marie
SOCHAØI:
Blazek Michal
Hanzík Stanislav
Janouch David
Janouch Ladislav
Kozlov Alexandr
Koškina Valerie
Kryštùfek Jiøí
Køízek Jaroslav
Meloun Karel
Mlynáø Miroslav
Nizòanský Peter
Preclík Zdenìk
Rùzièková-Bejrová Vìra
Talavera Daniel
Vajce Josef
Vojta Zdenìk
Vernisáz se koná v pondìlí 2.5.2011 v 18 hodin
galerie Chvalského zámku, Na Chvalské tvrzi 857, Praha 9.
Úvodní slovo Mgr. Bohumil Skalický,
zazpívá Eva Kriz s hudebním doprovodem.
Otevøeno dennì 9 - 18 hodin
Výstava potrvá do 29.5.2011
www.chvalskyzamek.cz
[email protected]
Download

Chvalský zámek Sdruzení prazských malířů, hosté ze