Statutární město Ostrava
Městský obvod Hošťálkovice
___________________________________________________________________________
Usnesení
starosty městského obvodu
v souladu s ust. § 99 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(v platném znění), vykonávajícího pravomoc rady městského obvodu
č. 1 - 2/2014
Starosta městského obvodu Hošťálkovice
projednal
návrh na vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele projektové dokumentace pro
akci „Rekonstrukce sportovního areálu v Ostravě–Hošťálkovicích“,
bere na vědomí
předloženou výzvu k podání cenové nabídky – termín na podání nabídky je do 18.2.2014,
souhlasí
- s vyhlášením veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele projektové dokumentace pro
akci „Rekonstrukce sportovního areálu v Ostravě – Hošťálkovicích“,
- s předloženou výzvou bez připomínek
jmenuje
- komisi pro otvírání obálek: Marta Tichá, Dagmar Vdolečková, Kateřina Barabaschová,
- výběrovou komisi pro posouzení nejvhodnější nabídky ve složení: Ing. Radim Beňovič, Ing.
Jaroslav Klučka, Ing. Zdeněk Zátopek, p. Tomáš Jureček, Kateřina Barabaschová
ukládá
1. zveřejnit výzvu na úřední desce a webových stránkách ÚMOb Hošťálkovice od 4.2.2014,
2. zaslat výzvu nejméně 3 subjektům k podání nabídky
Zodpovídá: Barabaschová
Termín: ihned
3. předložit zprávu o posouzení nabídek s návrhem nejvhodnější nabídky starostovi
Zodpovídá: Barabaschová
Termín: do 28.2.2014
V Ostravě – Hošťálkovicích 4.2.2014
Ing. Jaroslav Klučka
starosta městského obvodu
Statutární město Ostrava
Městský obvod Hošťálkovice
___________________________________________________________________________
Usnesení
starosty městského obvodu
v souladu s ust. § 99 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(v platném znění), vykonávajícího pravomoc rady městského obvodu
č. 2 - 2/2014
Starosta městského obvodu Hošťálkovice
projednal
žádost paní Barbory Musilové, bytem Vnitřní 275, 725 28 Ostrava – Lhotka, o pronájem
schránky v kolumbáriu o rozměrech 43 x 43 x 45 cm,
souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu schránky č. 27 v kolumbáriu na veřejném pohřebišti
městského obvodu Hošťálkovice o rozměrech 43 x 43 x 45 cm, s paní Barborou Musilovou,
bytem Vnitřní 275, 725 28 Ostrava – Lhotka, s roční platbou za nájem a služby,
pověřuje
starostu městského obvodu podpisem smlouvy,
ukládá
připravit nájemní smlouvu s nájemcem dle schváleného vzoru na dobu 10 let tj. od 01.03.2014
do 29.02.2024.
Zodpovídá: p. Mocková
Termín: únor 2014
V Ostravě – Hošťálkovicích 4.2.2014
Ing. Jaroslav Klučka
starosta městského obvodu
Statutární město Ostrava
Městský obvod Hošťálkovice
___________________________________________________________________________
Usnesení
starosty městského obvodu
v souladu s ust. § 99 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(v platném znění), vykonávajícího pravomoc rady městského obvodu
č. 3 - 2/2014
Starosta městského obvodu Hošťálkovice
projednal
žádost SSK Vítkovice o bezplatný pronájem hřiště v Hošťálkovicích a poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 7000 Kč na uspořádání závodů pro nejmenší děti v sobotu dne 17. 5. 2014,
souhlasí
a) s bezplatným pronájmem hřiště v Hošťálkovicích
b) s přidělením finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč po vyúčtování uvedené akce
ukládá
a) sdělit usnesení žadateli
Zodpovídá: p. Najvárková
Termín: ihned
b) provést vyúčtování uvedené akce
Zodpovídá: p. Mocková, Mgr. Machurová
Termín: po ukončení realizace akce
V Ostravě – Hošťálkovicích 6.2.2014
Ing. Jaroslav Klučka
starosta městského obvodu
Statutární město Ostrava
Městský obvod Hošťálkovice
___________________________________________________________________________
Usnesení
starosty městského obvodu
v souladu s ust. § 99 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(v platném znění), vykonávajícího pravomoc rady městského obvodu
č. 4 - 2/2014
Starosta městského obvodu Hošťálkovice
projednal
doručenou nabídku k zakázce malého rozsahu - celoroční údržbu plynových, vodoinstalačních a
sanitárních zařízení v objektech městského obvodu Hošťálkovice,
bere na vědomí
jedinou nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu,
souhlasí
s doporučením bytového úseku,
ukládá
vystavit celoroční objednávku na údržbu plynových, vodoinstalačních a sanitárních zařízení
v objektech městského obvodu s fy Kernbach, s.r.o.
Zodpovídá: p. Najvárková
Termín: ihned
V Ostravě – Hošťálkovicích 6.2.2014
Ing. Jaroslav Klučka
starosta městského obvodu
Statutární město Ostrava
Městský obvod Hošťálkovice
___________________________________________________________________________
Usnesení
starosty městského obvodu
v souladu s ust. § 99 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(v platném znění), vykonávajícího pravomoc rady městského obvodu
č. 5 - 2/2014
Starosta městského obvodu Hošťálkovice
projednal
předloženou zprávu o realizovaných akcích městského obvodu v roce 2013,
bere na vědomí
Realizované investice a opravy v roce 2013
ukládá
výše uvedený dokument předat kronikářce městského obvodu.
Zodpovídá: Bc. Vdolečková
Termín: únor 2014
V Ostravě – Hošťálkovicích 6.2.2014
Ing. Jaroslav Klučka
starosta městského obvodu
Statutární město Ostrava
Městský obvod Hošťálkovice
___________________________________________________________________________
Usnesení
starosty městského obvodu
v souladu s ust. § 99 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(v platném znění), vykonávajícího pravomoc rady městského obvodu
č. 6 - 2/2014
Starosta městského obvodu Hošťálkovice
projednal
návrh na uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu,
bere na vědomí
předloženou Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu,
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu, mezi EP ENERGY TRADING a.s., se
sídlem Praha 1, Klimentská 46 (IČ: 27386643) a SMO, MOb Hošťálkovice, Rynky 277,OstravaHošťálkovice (IČ: 00845451)
ukládá
předložit smlouvu oběma stranám k podpisu.
Zodpovídá: tajemnice
Termín: ihned
V Ostravě – Hošťálkovicích 6.2.2014
Ing. Jaroslav Klučka
starosta městského obvodu
Statutární město Ostrava
Městský obvod Hošťálkovice
___________________________________________________________________________
Usnesení
starosty městského obvodu
v souladu s ust. § 99 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(v platném znění), vykonávajícího pravomoc rady městského obvodu
č. 7 - 2/2014
Starosta městského obvodu Hošťálkovice
projednal
zprávu stavebního úseku k realizaci LAPOLU v KD Hošťálkovice,
ukládá
a) připravit (vyhledat ve spisovně) a zajistit chybějící listinné doklady specifikované
podmínkami rozhodnutí o povolení vodního díla – LAPOLU.
b) po splnění bodu a) podat žádost o kolaudační souhlas k LAPOLU (MMO OŽP).
Zodpovídá: provozně investiční úsek
Termín: a) do 30.5.2014
b) do 10.6.2014
V Ostravě – Hošťálkovicích 17.2.2014
Ing. Jaroslav Klučka
starosta městského obvodu
Statutární město Ostrava
Městský obvod Hošťálkovice
___________________________________________________________________________
Usnesení
starosty městského obvodu
v souladu s ust. § 99 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(v platném znění), vykonávajícího pravomoc rady městského obvodu
č. 8 - 2/2014
Starosta městského obvodu Hošťálkovice
projednal
žádost manž. Reného a Simony Vitovjákových, bytem Prudká 419/13, Ostrava-Hošťálkovice, o
změnu umístění reklamní tabule z pozemku parc.č. 1482/2 na pozemek parc.č. 2064/2 v k.ú.
Hošťálkovice,
souhlasí
• se změnou umístění reklamní tabule pro Autoopravnu a papírnictví, o rozměru reklamní
tabule 1,4m x 0,6m (tzn. 0,84 m2) a to na pozemek parc.č. 2064/2 v k.ú. Hošťálkovice. Cena
za umístění reklamního zařízení je stanovena na 1500,- Kč – roční paušál (dle přílohy č. 2,
OZV č. 13/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, v platném znění).
•
tento souhlas nenahrazuje rozhodnutí příslušného správního orgánu dle zvláštních
předpisů,
ukládá
seznámit žadatele s usnesením starosty.
Zodpovídá: Barabaschová
Termín: únor 2014
V Ostravě – Hošťálkovicích 20.2.2014
Ing. Jaroslav Klučka
starosta městského obvodu
Statutární město Ostrava
Městský obvod Hošťálkovice
___________________________________________________________________________
Usnesení
starosty městského obvodu
v souladu s ust. § 99 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(v platném znění), vykonávajícího pravomoc rady městského obvodu
č. 9 - 2/2014
Starosta městského obvodu Hošťálkovice
projednal
návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 288/1 (zahrada) v k.ú.
Hošťálkovice o výměře 191 m2 ,
souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 288/1 (zahrada) v k.ú.
Hošťálkovice o výměře 191 m2, mezi p. Adamem Schneiderem, bytem Prudká 153/9, 725 28
Ostrava-Hošťálkovice a SMO, MOb Hošťálkovice, na dobu určitou od 1.3.2014 do 28.2.2019 (5
let) s tím, že nájemné je stanoveno na 10,- Kč / m2 / rok ,
schvaluje
předloženou nájemní smlouvu bez připomínek,
ukládá
sdělit usnesení žadateli, vyhotovit nájemní smlouvy, a předložit oběma stranám k podpisu
Zodpovídá: Barabaschová
Termín: únor 2014
V Ostravě – Hošťálkovicích 20.2.2014
Ing. Jaroslav Klučka
starosta městského obvodu
Statutární město Ostrava
Městský obvod Hošťálkovice
___________________________________________________________________________
Usnesení
starosty městského obvodu
v souladu s ust. § 99 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(v platném znění), vykonávajícího pravomoc rady městského obvodu
č. 10 - 2/2014
Starosta městského obvodu Hošťálkovice
projednal
materiál ve věci uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu hrobového místa č. 386 s nájemcem
paní Janou Lasákovou, bytem Modřínová 246, 725 28 Ostrava-Hošťálkovice, z důvodu stanovení
nové doby nájmu v souladu s ustanovením § 25 odst. (2) zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
a změně dalších předpisů,
souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu hrobového místa č. 386, kterým se prodlužuje
doba nájmu od 21.11.2024 do 20.11.2027 s tím, že ostatní ujednání smlouvy uzavřené
s nájemcem dne 7.11.2011 zůstávají v platnosti,
pověřuje
starostu městského obvodu jeho podpisem,
ukládá
připravit tento dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu hrobového místa č. 386.
Zodpovídá: p. Mocková
Termín: 10.3.2014
V Ostravě – Hošťálkovicích 20.2.2014
Ing. Jaroslav Klučka
starosta městského obvodu
Statutární město Ostrava
Městský obvod Hošťálkovice
___________________________________________________________________________
Usnesení
starosty městského obvodu
v souladu s ust. § 99 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(v platném znění), vykonávajícího pravomoc rady městského obvodu
č. 11 - 2/2014
Starosta městského obvodu Hošťálkovice
projednal
žádost pana Petra Kliše, Rovniny 1971, Hlučín (za investora - Ing. Marek Galko, 30. dubna
1675/17, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava), o souhlas s umístěním prodloužení vodovodu a
vodovodní přípojky do pozemku parc.č. 2065 v k.ú. Hošťálkovice, souhlas se vstupem na
pozemek a o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene,
souhlasí
• se stavbou a s umístěním výše uvedeného prodloužení vodovodu a vodovodní přípojky do
pozemku parc.č. 2065 v k.ú. Hošťálkovice za podmínky, že pozemek po provedení stavby
bude uveden do původního stavu a bude protokolárně předán městskému obvodu
Hošťálkovice prostřednictvím provozního úseku.
• se vstupem na pozemek parc.č. 2065 v k.ú. Hošťálkovice
• s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro prodloužení
vodovodu a pro vodovodní přípojku v pozemku parc.č. 2065 v k.ú. Hošťálkovice, mezi Ing.
Markem Galko, 30. dubna 1675/17, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a SMO, MOb
Hošťálkovice,
ukládá
doplnit do smlouvy doložku platnosti právního úkonu a oznámit žadateli usnesení starosty s tím,
že po podepsání smlouvy bude předložena smlouva k podpisu starostovi.
Zodpovídá: Barabaschová
Termín: do 7.3.2014
V Ostravě – Hošťálkovicích 20.2.2014
Ing. Jaroslav Klučka
starosta městského obvodu
Statutární město Ostrava
Městský obvod Hošťálkovice
___________________________________________________________________________
Usnesení
starosty městského obvodu
v souladu s ust. § 99 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(v platném znění), vykonávajícího pravomoc rady městského obvodu
č. 12 - 2/2014
Starosta městského obvodu Hošťálkovice
projednal
žádost pana Petra Kliše, Rovniny 1971, Hlučín (za investora - Ing. Marek Galko, 30. dubna
1675/17, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava), o souhlas s umístěním prodloužení plynovodu a
plynovodní přípojky do pozemku parc.č. 2065 v k.ú. Hošťálkovice, souhlas se vstupem na
pozemek a o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene,
souhlasí
• se stavbou a s umístěním výše uvedeného prodloužení plynovodu a plynovodní přípojky do
pozemku parc.č. 2065 v k.ú. Hošťálkovice za podmínky, že pozemek po provedení stavby
bude uveden do původního stavu a bude protokolárně předán městskému obvodu
Hošťálkovice prostřednictvím provozního úseku.
• se vstupem na pozemek parc.č. 2065 v k.ú. Hošťálkovice
• s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro prodloužení
plynovodu a pro plynovodní přípojku v pozemku parc.č. 2065 v k.ú. Hošťálkovice, mezi Ing.
Markem Galko, 30. dubna 1675/17, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a SMO, MOb
Hošťálkovice,
ukládá
doplnit do smlouvy doložku platnosti právního úkonu a oznámit žadateli usnesení starosty s tím,
že po podepsání smlouvy bude předložena smlouva k podpisu starostovi.
Zodpovídá: Barabaschová
Termín: do 7.3.2014
V Ostravě – Hošťálkovicích 20.2.2014
Ing. Jaroslav Klučka
starosta městského obvodu
Statutární město Ostrava
Městský obvod Hošťálkovice
___________________________________________________________________________
Usnesení
starosty městského obvodu
v souladu s ust. § 99 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(v platném znění), vykonávajícího pravomoc rady městského obvodu
č. 13 - 2/2014
Starosta městského obvodu Hošťálkovice
projednal
vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci stavby „Příjezdová komunikace ke
sportovnímu areálu v Ostravě-Hošťálkovicích“,
souhlasí
se zněním předložené výzvy k podání cenové nabídky – termín na podání cenové nabídky je do
7.3.2014,
jmenuje
1. komisi pro otvírání obálek ve složení:
Marta Tichá, Bc. Dagmar Vdolečková, Kateřina Barabaschová
2. výběrovou komisi pro posouzení nejvhodnější nabídky ve složení:
Ing. Radim Beňovič, Ing. Zdeněk Zátopek, paní Pavlína Vojtková, Bc. Dagmar Vdolečková,
Kateřina Barabaschová
ukládá
1. zveřejnit výzvu na úřední desce a webových stránkách MOb Hošťálkovice a zaslat výzvu
nejméně 5 subjektům k podání nabídky
Zodpovídá: Barabaschová
Termín: ihned
2. předložit zprávu výběrové komise s návrhem nejvhodnější nabídky starostovi k projednání
Zodpovídá: Barabaschová
Termín: 15.3.2014
V Ostravě – Hošťálkovicích 20.2.2014
Ing. Jaroslav Klučka
starosta městského obvodu
Statutární město Ostrava
Městský obvod Hošťálkovice
___________________________________________________________________________
Usnesení
starosty městského obvodu
v souladu s ust. § 99 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(v platném znění), vykonávajícího pravomoc rady městského obvodu
č. 14 - 2/2014
Starosta městského obvodu Hošťálkovice
projednal
vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na technický dozor investora na stavbu „Příjezdová
komunikace ke sportovnímu areálu v Ostravě-Hošťálkovicích“,
bere na vědomí
předloženou výzvu k podání cenové nabídky – termín na podání nabídky je do 7.3.2014,
souhlasí
- s vyhlášením veřejné zakázky malého rozsahu na technický dozor investora na stavbu
„Příjezdová komunikace ke sportovnímu areálu v Ostravě-Hošťálkovicích“,
- s předloženou výzvou bez připomínek
jmenuje
- komisi pro otvírání obálek:
Marta Tichá, Dagmar Vdolečková, Kateřina Barabaschová,
- výběrovou komisi pro posouzení nejvhodnější nabídky ve složení:
Ing. Radim Beňovič, Ing. Zdeněk Zátopek, paní Pavlína Vojtková, Bc. Dagmar Vdolečková,
Kateřina Barabaschová
ukládá
1. zveřejnit výzvu na úřední desce a webových stránkách ÚMOb Hošťálkovice od 21.2.2014
2. zaslat výzvu nejméně 5 subjektům k podání nabídky
Zodpovídá: Barabaschová
Termín: ihned
3. předložit zprávu o posouzení nabídek s návrhem nejvhodnější nabídky starostovi
Zodpovídá: Barabaschová
Termín: 15.3.2014
V Ostravě – Hošťálkovicích 20.2.2014
Ing. Jaroslav Klučka
starosta městského obvodu
Statutární město Ostrava
Městský obvod Hošťálkovice
___________________________________________________________________________
Usnesení
starosty městského obvodu
v souladu s ust. § 99 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(v platném znění), vykonávajícího pravomoc rady městského obvodu
č. 15 - 2/2014
Starosta městského obvodu Hošťálkovice
projednal
žádost místních občanů o řešení situace špatného stavu veřejně přístupné komunikace umístěné
na pozemku parc.č. 1850/3 v k,ú. Hošťálkovice,
bere na vědomí
že pozemek parc.č. 1850/3 v k.ú. Hošťálkovice není ve vlastnictví SMO, MOb Hošťálkovice
(pozemek patří paní Holušové Antonii) a městský obvod zde nemá umístěnu žádnou stavbu
(vozovku),
ukládá
odpovědět v tomto smyslu žadateli.
Zodpovídá: starosta
Termín: 28.2.2014
V Ostravě – Hošťálkovicích 20.2.2014
Ing. Jaroslav Klučka
starosta městského obvodu
Statutární město Ostrava
Městský obvod Hošťálkovice
___________________________________________________________________________
Usnesení
starosty městského obvodu
v souladu s ust. § 99 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(v platném znění), vykonávajícího pravomoc rady městského obvodu
č. 16 - 2/2014
Starosta městského obvodu Hošťálkovice
projednal
uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o partnerství ze dne 29.4.2010,
souhlasí
• se zněním a obsahem Dodatku č. 4 ke Smlouvě o partnerství ze dne 29.4.2010,
• s uzavřením Dodatku č. 4 ke Smlouvě o partnerství ze dne 29.4.2010, který je uzavřen mezi
Sdružením obcí Hlučínska, se sídlem Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín, a SMO, MOb
Hošťálkovice, se sídlem Rynky 277, 725 28 Ostrava-Hošťálkovice,
ukládá
předložit Dodatek č. 4 ke Smlouvě o partnerství ze dne 29.4.2010, k podpisu oběma stranám.
Zodpovídá: tajemnice
Termín: 10.3.2014
V Ostravě – Hošťálkovicích 20.2.2014
Ing. Jaroslav Klučka
starosta městského obvodu
Statutární město Ostrava
Městský obvod Hošťálkovice
___________________________________________________________________________
Usnesení
starosty městského obvodu
v souladu s ust. § 99 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(v platném znění), vykonávajícího pravomoc rady městského obvodu
č. 17 - 2/2014
Starosta městského obvodu Hošťálkovice
projednal
žádost manželů Bartkových, vlastníků nemovitostí na pozemcích parc.č. 1917/2 a 1917/4 v k.ú.
Hošťálkovice o napojení na dešťovou kanalizaci umístěnou v ulici Ořechová na parc.č. 2077
v k.ú. Hošťálkovice
b e r e n a v ě d o m í,
že dešťová kanalizace se nachází v pozemku parc.č. 2077 v k.ú. Hošťálkovice, ale jeho přesná
poloha není známa. Městský obvod zná jen její přibližnou polohu na základě situace splaškové
kanalizace, kterou městskému obvodu poskytl vlastník, fa OVAK a.s. Lze předpokládat, že se
jedná o kameninovou troubu DN 300. Odhadované stáří dešťové kanalizace je 30–40 let. Tomu
bude odpovídat i její stav. V délce komunikace není umístěna jediná revizní šachta nebo nebyly
v minulosti při opravách vyzdviženy a jsou pod povrchem vozovky.
Napojení dešťové kanalizace bude proto provedeno přípojkou PVC DN 150 navrtávkou přímo do
těla dešťové kanalizace umístěné na pozemku parc.č. 2077. Provozně investiční úsek navrhuje,
aby podmínkou bylo připojení vodotěsné, provedené originálním dílem a před zásypem byl
přizván zástupce městského obvodu (provozně investiční úsek) ke kontrole předmětného
napojení. O kontrole bude proveden zápis.
souhlasí
s napojením přípojky dešťové kanalizace, pravděpodobně kamenina DN 300, navrtávkou přímo
do potrubí dešťové kanalizace umístěné na pozemku parc.č. 2077 v k.ú. Hošťálkovice s ohledem
na jeho technický stav za podmínky, že připojení bude provedeno jako PVC DN 150 vodotěsné,
bude provedeno originálním dílem a před zpětným zásypem napojení bude přizván zástupce
městského obvodu (provozně investiční úsek) ke kontrole předmětného napojení. O kontrole
bude proveden zápis.
ukládá
oznámit žadateli usnesení starosty.
Zodpovídá: Bc. Vdolečková
Termín: ihned.
V Ostravě – Hošťálkovicích 20.2.2014
Ing. Jaroslav Klučka
starosta městského obvodu
Statutární město Ostrava
Městský obvod Hošťálkovice
___________________________________________________________________________
Usnesení
starosty městského obvodu
v souladu s ust. § 99 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(v platném znění), vykonávajícího pravomoc rady městského obvodu
č. 18 - 2/2014
Starosta městského obvodu Hošťálkovice
projednal
úpravy rozpočtu č. 1 a 2,
b e r e n a v ě d o m í,
úpravu rozpočtu č. 1
zvýšení výdajů
- par. 3314, pol. 5222 Činnosti knihovnické – neinv. transfery obč. sdruž.
- par. 6171, pol. 5133, Činnost místní správy – léky a zdr. materiál
zvýšení příjmů
- par. 6171, pol. 2324, Činnost místní správy – př.nekap.přísp. a náhr.
úpravu rozpočtu č. 2
zvýšení výdajů
- par. 3392, pol. 6121,ÚZ 8113, Zájm. činn. v kult. – budovy, haly a stavby
snížení výdajů
- par. 3392, pol. 6121, Zájm. činnost v kultuře – budovy, haly a stavby
o
o
3 tis. Kč
1 tis. Kč
o
4 tis. Kč
o
15 000 tis. Kč
o
15 000 tis. Kč
ukládá
předložit navržené úpravy ke schválení na zasedání zastupitelstva.
Zodpovídá: starosta
Termín: zasedání zastupitelstva 10.3.2014
V Ostravě – Hošťálkovicích 28.2.2014
Ing. Jaroslav Klučka
starosta městského obvodu
Statutární město Ostrava
Městský obvod Hošťálkovice
___________________________________________________________________________
Usnesení
starosty městského obvodu
v souladu s ust. § 99 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(v platném znění), vykonávajícího pravomoc rady městského obvodu
č. 19 - 2/2014
Starosta městského obvodu Hošťálkovice
projednal
předloženou zprávu komise o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu –
na zhotovení projektové dokumentace pro akci „Rekonstrukce sportovního areálu v Ostravě–
Hošťálkovicích“,
souhlasí
1. na základě předložené „Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek“ se zadáním výše uvedené
veřejné zakázky firmě SPORTING – Ing. Vladimír Hampl, Masná 1324/1, P.O.Box 49, OstravaMoravská Ostrava (IČ: 60312971) za cenu 99 694,- Kč bez DPH (120 630,- Kč vč. DPH),
2. s uzavřením smlouvy o dílo mezi firmou SPORTING – Ing. Vladimír Hampl, Masná 1324/1,
P.O.Box 49, Ostrava-Moravská Ostrava (IČ: 60312971) a SMO, MOb Hošťálkovice, Rynky 277,
Ostrava-Hošťálkovice (IČ: 00845451)
ukládá
předložit smlouvu o dílo k podpisu oběma stranám a informovat ostatní zúčastněné firmy o
výsledku výběrového řízení.
Zodpovídá: Barabaschová
Termín: březen 2014
V Ostravě – Hošťálkovicích 28.2.2014
Ing. Jaroslav Klučka
starosta městského obvodu
Statutární město Ostrava
Městský obvod Hošťálkovice
___________________________________________________________________________
Usnesení
starosty městského obvodu
v souladu s ust. § 99 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(v platném znění), vykonávajícího pravomoc rady městského obvodu
č. 20 - 2/2014
Starosta městského obvodu Hošťálkovice
projednal
nepředání nebytových prostor patřících k bytu L/1 na ul. Prudká 153/9, Ostrava-Hošťálkovice,
bere na vědomí
nesplnění podmínky pro snížení nájemného s účinností od 1. 2. 2014,
souhlasí
se zvýšením započitatelné podl. plochy z 86 m2 na původní výměru 105 m2 bytu L/1 na ul.
Prudká 153/9, ostrava-Hošťálkovice, a se zvýšením nájmu s účinnosti od 1. 2. 2014 do doby
faktického předání nebytových prostor městskému obvodu
ukládá
vyhotovit nový evidenční list od 1. 2. 2014 a informovat nájemce.
Zodpovídá: p. Najvárková
Termín: ihned
V Ostravě – Hošťálkovicích 28.2.2014
Ing. Jaroslav Klučka
starosta městského obvodu
Statutární město Ostrava
Městský obvod Hošťálkovice
___________________________________________________________________________
Usnesení
starosty městského obvodu
v souladu s ust. § 99 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(v platném znění), vykonávajícího pravomoc rady městského obvodu
č. 21 - 2/2014
Starosta městského obvodu Hošťálkovice
projednal
výběrové řízení na realizaci akce - stavební záměr rekonstrukce střechy a zateplení bytového
domu na ul. Prudké 147 A,B v Ostravě-Hošťálkovicích,
bere na vědomí
Informaci o nutnosti dodání podkladů pro vyhlášení výběrového řízení na danou akci(bez těchto
podkladů nelze výběrové řízení zahájit),
ukládá
dodat projektovou dokumentaci v elektronické podobě a stavební povolení provozně
investičnímu úseku pro vyhlášení výběrového řízení.
Zodpovídá: p. Jurajda
Termín: 31.3.2014
V Ostravě – Hošťálkovicích 28.2.2014
Ing. Jaroslav Klučka
starosta městského obvodu
Download

Usnesení starosty 2/2014