Odborné semináře pro obce, spol. s r. o.
Divadelní 6, 602 00 Brno, tel. 542 210 053
e-mail: [email protected]
www.oseminare.cz
Majetek ÚSC
Řešení příkladů
Obsah
1) Vyřazení majetku .................................................................................................................................................2
2) Bezúplatný převod majetku ................................................................................................................................3
Převody majetku mezi vybranými účetními jednotkami .............................................................................3
Bezúplatný převod – darování mimo vybrané účetní jednotky ..................................................................3
3) Drobný majetek ....................................................................................................................................................4
4) Pořízení majetku ve vlastní režii ...........................................................................................................................5
5) Majetek určený k prodeji .....................................................................................................................................7
- ocenění reálnou hodnotou - pozemek ......................................................................................................7
- ocenění reálnou hodnotou – odpisovaný majetek....................................................................................7
Bc. Jitka Pohnerová
červen 2012
Cvičebnice účetních příkladů – majetek
červen 2012
1) Vyřazení majetku
5. Příklady k zaúčtování
Zaúčtujte vyřazení počítače v ocenění 22 tis Kč.
Zaúčtujte vyřazení kulturního předmětu v hodnotě 15 tis Kč z důvodu krádeže.
Zaúčtujte vyřazení skladu v ocenění 200 tis Kč, dosavadní oprávky 100 tis – požár, demolice.
Zaúčtujte darování staršího fotoaparátu 8 tis Kč.
Zaúčtujte úbytek majetku z důvodu úplného opotřebení – malotraktor 150 tis Kč, oprávky 100 tis.
Zaúčtujte vyřazení budovy v ocenění 2,5 mil Kč, dosavadní oprávky 1,5mil Kč:
a. z důvodu úplného opotřebení a demolice,
b. z důvodu demolice. V místě se bude rozšiřovat stávající komunikace.
7. Obec v minulých letech pořídila projektovou dokumentaci „Plán rozvoje obce“ a tuto eviduje na účtu
041 v hodnotě 300 tis Kč. Vyřaďte z majetku:
a. Z důvodu rozhodnutí o nedokončení,
b. Z důvodu opravy účetního zápisu,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Popis účetního případu
částka MD
/
D
1.
Vyřazení počítače 22 ti Kč
22 tis 088
/
028
2.
Krádež kulturního předmětu 15 tis Kč (z důvodu
15 tis 547
/
031
3.
Požár skladu – zúčtování zůstatkové ceny 10
100 tis 547
/
081
Vyřazení budovy z majetku
200 tis 081
/
021
8 tis 088
/
028
50 tis 551
/
082
150 tis 082
/
022
1 mil 551
/
081
2,5 mil 081
/
021
1 mil 042
/
081
2,5 mil 081
/
021
7.a) Vyřazení projektu – rozhodnutí o nedokončení
300 tis 547
/
041
7.b) Vyřazení projektu – oprava zápisu
300 tis 408
/
041
4.
Darování fotoaparátu 8 tis Kč (drobný majetek)
5.
Malotraktor – zúčtování zůstatkové ceny 10
Vyřazení malotraktoru z majetku
6.a) Demolice budovy – zúčtování zůstatkové ceny 10
Vyřazení budovy z majetku
6.b) Demolice budovy – zúčtování zůstatkové ceny 10
Vyřazení budovy z majetku
Právní rámec
- Zmařená investice - § 33 odst. 5 vyhlášky č. 410 /2009 Sb.,
-
Nákladové účty dle důvodu vyřazení - § 33 vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
-
Bezúplatný převod majetku - § 26 odst. 1 a) vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
-
Vyřazení v přímé souvislosti s novou stavbou - § 55 odst. 1 e) vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
2
Cvičebnice účetních příkladů – majetek
červen 2012
2) Bezúplatný převod majetku
Převody majetku mezi vybranými účetními jednotkami
2. Příklad
Obec převedla bezúplatně na svazek obcí pozemek. V jaké hodnotě pozemek vyřadí a jak bude účtovat
předávající obec. Jak a v jaké hodnotě účetní případ zachytí přebírající účetní jednotka?
Popis účetního případu u předávajícího
Bezúplatný převod pozemku
částka
Účetní
hodnota
MD
401
/
D
/ 031
MD
031
/
D
/ 401
Obec pozemek vyřadí v hodnotě, kterou eviduje na majetkovém účtu 031.
Popis účetního případu u přebírajícího
Bezúplatný převod pozemku
částka
*
* Přebírající vybraná účetní jednotka musí navázat na ocenění u přebírající vybrané účetní jednotky.
Pozemek zavede do majetku v hodnotě, ve které jej evidoval předávající.
Právní rámec
- Účet 401 - § 26 odst.1 a) vyhlášky č. 410 /2009 Sb.,
-
Přebírající naváže na dosavadní výši ocenění a oprávek – odst. 6.3. ČÚS č. 708 – Odpisování
dlouhodobého majetku.
Bezúplatný převod – darování mimo vybrané účetní jednotky
3. Příklad
VaK a.s. Náchod obci bezúplatně převedla vodovodní řad v odloučené osadě. VaK majetek evidoval
v hodnotě 1 mil Kč na účtu 021 a v částce 750 tis Kč na účtu 081. Zaveďte do majetku a stanovte
odpisový plán.
Popis účetního případu u přebírající obce
Bezúplatný převod vodovodu
částka MD
RPC 021
/ D
/ 401
Protože nejde o bezúplatný převod od jiné vybrané účetní jednotky, přebírající majetek ocení
reprodukční pořizovací cenou.
Při stanovení odpisového plánu v případě zvoleného rovnoměrného způsobu odpisování přebírající
účetní jednotka stanoví dobu, po kterou bude ještě vodovodní řad použitelný (zbývající dobu
použitelnosti). Účetně nezobrazuje předchozí dobu používání, protože nejde o převod majetku mezi
vybranými účetními jednotkami, ale o dar od podnikatelského subjektu.
3
Cvičebnice účetních příkladů – majetek
červen 2012
3) Drobný majetek
Technické zhodnocení drobného dlouhodobého majetku
2. Příklad
Obec disponuje účetním a kancelářským softwarem. Je evidován na účtu 018 v hodnotě 8 tis Kč. K
základnímu účetnímu modulu obec dokoupila další 4 vzájemně propojené moduly. Faktura za
programové vybavení ve výši 59 tis Kč došla 20.12.2011. Obec si dále společně s programem
objednala odbornou instalaci a zprovoznění včetně instalace, ta proběhla 4.1.2012.
Zaúčtujte: dne 8.1.2012 došlou fakturu za instalaci programu a zařazení programu do užívání.
Popis účetního případu
částka MD
/
59 tis 041
/ 321
2. fa došlá – 8.1.2012 - instalace
041
/ 321
3. Zařazení programu do užívání (v případě, že instalace
bude dražší než 1 tis Kč)
019
/ 041
3. Oprava účetního zápisu v případě, že instalace bude
levnější než 1 tis Kč)
518
/ 041
1. Fa došlá– 20.12.2011– nákup programového vybavení
D
*
V tomto příkladu uvažujeme, že nově nakoupené moduly nelze užívat samostatně a s původním drobným
dlouhodobým nehmotným majetkem tvoří jeden nedílný celek.
Již v roce 2011, kdy jsme s novými moduly objednali také instalaci programu, je možné předpokládat, že
při ceně 59 tis Kč pouze za program bez instalace půjde o technické zhodnocení, které bude pokračovat a
přesáhne hranici 60 tis Kč.
* V případě, že by nebyla dosažena hodnota 60 tis Kč, neúčtuje se o technickém zhodnocení, ale o
nákladech. Alternativně: Pokud by účetní jednotka vyhodnotila, že nově nakoupené moduly mají
samostatné využití, může účtovat na účet 558 a zařadit mezi drobný dlouhodobý nehmotný majetek.
Právní rámec
- Účet 558 - § 33 odst.6 e) vyhlášky č. 410 /2009 Sb.,
-
Účet 029 - § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
-
Účet 019 - § 11 odst. 6 b) vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
4
Cvičebnice účetních příkladů – majetek
červen 2012
4) Pořízení majetku ve vlastní režii
Příklad č. 2: Pořízení technického zhodnocení drobného majetku ve vlastní režii – zaúčtujte případ, kdy
zaměstnanec obce vyvíjí upgrade softwaru pro evidenci majetku.
Účetní případ
Počáteční stav – software
Mzdové náklady – vývoj upgradu
částka
MD
8000 018
účtování
/ D
/
65000 521
/ 331
Aktivace dlouhodobého majetku 65000 041
/ 506
Zařazení majetku do užívání
/ 041
65000 019
Účetní jednotka účtuje o technickém zhodnocení drobného dlouhodobého nehmotného majetku
vytvořeném ve vlastní režii. Technické zhodnocení musí evidovat na samostatné kartě a účtovat na
syntetický účet 019.
Právní rámec
- § 25 odst. 1 bod i) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví – nehmotný majetek vytvořený vlastní činností se
oceňuje vlastními náklady.
- § 25 odst. 5 bod d) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví – vlastními náklady se rozumí přímé náklady
vynaložené na výrobu a nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě.
- § 33 odst. 1 bod c) vyhlášky č. 410/2009 Sb., „A.I.5. Aktivace dlouhodobého majetku“ obsahuje snížení
nákladů účetní jednotky z titulu výroby nebo pořízení dlouhodobého majetku ve vlastní režii účetní
jednotky,
- § 33 odst. 6 bod e) vyhlášky č. 410/2009 Sb., „A.I.35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku“
obsahuje náklady ve výši ocenění drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a drobného
dlouhodobého hmotného majetku nakoupeného, vytvořeného vlastní činností nebo bezúplatně nabytého
od subjektů, které nejsou vybranými účetními jednotkami,
5
Cvičebnice účetních příkladů – majetek
červen 2012
Příklady k zaúčtování
1. Obec zakoupila sekačku na trávu v hodnotě 20 tis Kč. Zaúčtujte a uveďte, na základě jakého účetního
dokladu se provedou následující účetní zápisy.
a. Faktura došlá 8.1.2012, sekačka 20 tis Kč,
b. Úhrada faktury 31.1.2012,
c. Zařazení do užívání 15.1.2012.
d. V záruční době byly zjištěny neodstranitelné závady a byla sepsána dohoda o odstoupení
od kupní smlouvy 8.6.2012.
e. Vyřazení z majetku dne 8.6.2012.
f. Příjem částky 20 tis Kč na bankovní účet obce dne 15.6.2012.
Účetní doklad
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Fa došlá
Výpis z účtu
Protokol o zařazení do majetku
Dohoda o odstoupení od
smlouvy
Protokol o vyřazení z majetku
Výpis z účtu
částka MD
/
D
8.1.2012
31.1.2012
15.1.2012
8.6.2012
20 tis
20 tis
20 tis
20 tis
558
321
028
311
/
/
/
/
321
231
088
558
8.6.2012
15.6.2012
20 tis 088
20 tis 231
/
/
028
311
Datum
2. Obec ve vlastní režii vyrábí 5 ks dřevěných laviček. Zaúčtujte následující účetní případy a uveďte
příslušné účetní doklady nutné pro provedení účetních zápisů:
a. Faktura za dodávku dřevěných latí, 20.5.2012, 8 tis Kč,
b. Nákup kovového spojovacího materiálu za hotové 22.5.2012, 1 tis Kč,
c. Hrubá mzda zaměstnance za květen, 31.5.2012, 18 tis Kč,
d. kalkulace/ aktivace vynaložených nákladů za měsíc květen – zaměstnanec na lavičkách
pracoval 20 hod ze všech 80-ti, které v květnu odpracoval, latě i kovový materiál se zcela
zpracoval na výrobu.
e. Faktura za dodané služby lakování, 1.6.2012, 5 tis Kč.
f. Kalkulace vlastních nákladů za červen – práce nebyly, lakování byly nakoupeny z 50% pro
výrobu laviček a z 50% pro obnovu plotu na návsi.
g. Zařazení 5 ks laviček do majetku.
Účetní doklad
2. a) Fa došlá
Datum
částka MD
/
D
20.5.2012
8 tis 501 / 321
b) Pokladní doklad
22.5.2012
1 tis 501 / 231 (261)
c) Interní účetní doklad - Souhrnná výplatní listina
31.5.2012
d) Interní účetní doklad – vyčíslení nákladů na
výrobu laviček = 8 tis + 1 tis + 4,5 tis z mezd
e) Fa došlá – lakování
18 tis 521 / 321
13,5 tis 558 / 506
1.6.2012
5 tis 518 / 321
Interní účetní doklad – vyčíslení nákladů na
výrobu laviček = 50% z lakování = 2,5 tis
2,5 tis 558 / 506
g) Zařazení do majetku (v ceně dle aktivovaných
nákladů) 16 tis / 5 = 3,2 tis Kč/ ks
16 tis 028 / 088
f)
6
Cvičebnice účetních příkladů – majetek
červen 2012
5) Majetek určený k prodeji
- ocenění reálnou hodnotou - pozemek
2. Příklad:
Pozemek 125.000 Kč, reálná cena 20.000 Kč, kupní cena 50.000 Kč
Popis účetního případu
částka MD
Ocenění v účetnictví
125 tis 031
1. Přecenění reálnou cenou – (snížení ceny pozemku na 20 tis)
/
D
105 tis 407
/ 031
2. Podpis kupní smlouvy
50 tis 311
/ 647
3. Vyřazení z majetku – vyřazení z evidence
20 tis 554
/ 031
Vyřazení z majetku – zúčtování přecenění
105 tis 564
/ 407
- ocenění reálnou hodnotou – odpisovaný majetek
Příklad k zaúčtování
Zastupitelstvo obce schválilo záměr prodat stavbu víceúčelového hřiště – účetní hodnota 3 mil Kč,
dosavadní oprávky 1 mil, dosud nerozpuštěný transfer 1 mil Kč. Reálná cena byla stanovena
kvalifikovaným odhadem ve výši 2,5 mil Kč. Kupní smlouva byla uzavřena s jediným zájemcem a
kupní cena činí 1,5 mil Kč.
Zaúčtujte následující účetní případy:
Popis účetního případu
Ocenění v účetnictví - počáteční stavy
částka MD
/
D
3 mil 021
1 mil
1 mil
0,5 mil 407
081
403
/ 021
1 mil 081
/ 407
3. Podpis kupní smlouvy
1,5 mil 311
/ 646
4. Vyřazení z majetku – vyřazení z evidence
2,5 mil 553
/ 021
Vyřazení z majetku – zúčtování přecenění
0,5 mil 407
/ 664
1 mil 403
/ 672
1. Přecenění reálnou cenou (snížení ceny na 2,5 mil Kč)
Zrušení dosavadních oprávek
5. Zúčtování transferu
7
Download

Odborné semináře pro obce, spol