PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ, STÁTNÍ PODNIK
Hrbovická 2
403 39 CHLUMEC
IČ0: 00007536
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Ústí nad Labem,
oddíl AXVIII, vložka 433
CENÍK
činností a služeb
Závodní báňská záchranná stanice Odolov
platný od 1. 1. 2014
Zpracoval:
Josef Toth
vedoucí
ZBZS Odolov
Schválil:
Ing. Petr Lenc
ředitel
Palivový kombinát Ústí, s. p.
Vážení zákazníci,
ceny uvedené v tomto ceníku jsou cenami základními.
V případě rozsáhlejších celoročních objednávek, dlouhodobých zakázek, větších
projektů a podobně, je možné vždy dojednat ceny odlišné od cen uvedených v tomto
ceníku, které mohou zahrnovat množstevní a jiné slevy.
Totéž platí i pro případy nestandardních prací, speciálních požadavků či jinak
komplikovaných úkonů.
Na jednotlivé práce a činnosti si PKÚ, s. p., ZBZS Odolov vyhrazuje právo určit smluvní
cenu v závislosti na ztěžujících faktorech, dopravních nárocích apod.
Ke všem uvedeným cenám (není - li uvedeno jinak) účtujeme základní daň
z přidané hodnoty.
KONTAKTY:
Palivový kombinát Ústí, s. p.
ZBZS Odolov
Strážkovice 70
542 34 MALÉ SVATOŇOVICE
tel.: 499 886 511, 499 886 195, 606 601 592
www.bzs.cz
IČO: 00007536
DIČ: CZ00007536
zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl A, XVIII/ 433
bankovní spojení: KB a.s. pobočka Most, č. účtu 1609491/0100
2
Josef Toth
vedoucí ZBZS
tel.:
499 886 512
602 168 148
fax:
499 886 509
e-mail: [email protected]
Ing. Jaroslav Ryznar
zástupce vedoucího ZBZS, BOZP
tel.:
499 886 510
606 611 708
fax:
499 886 509
e-mail: [email protected]
Petr Stolina
vedoucí mechanik
tel.:
499 886 504
606 808 159
fax:
499 886 509
e-mail: [email protected]
Pavel Hurdálek
zástupce vedoucího mechanika
tel.:
499 886 503
737 975 363
fax:
499 886 509
e-mail: [email protected]
Milan Dufka
PO
tel.:
499 886 501
603 862 851
fax:
499 886 509
e-mail: [email protected]
Ing. Petr Hronovský
vyhrazená technická zařízení
tel.:
499 886 502
604 575 265
fax:
499 886 509
e-mail: [email protected]
3
1. Hasicí přístroje a požární ochrana.
externí kontrola přenosných hasicích přístrojů (režijní náklady)
likvidace přístroje
kontrola a tlaková zkouška hydrantu
S 1,5 , PG 2 - tl. zkouška, plnění (reg.),
S 6, PG 6, V9 - tl. zkouška, plnění (reg.),
opravy (ventil, manometr, atd. )
práce revizního technika
40,-Kč/ks
100,-Kč/ks
100,-Kč/ks
290,-Kč/ks
390,-Kč/ks
dle aktuálních cen servisu
350,- Kč/hodina
Nové hasicí přístroje včetně kontroly dle vyhlášky 246/2001 Sb.
HP vodní 9l
HP práškový 1kg
HP práškový 2kg
HP práškový 6kg
HP sněhový-CO2 2kg
HP sněhový-CO2 5kg
1 050,- Kč
490,- Kč
590,- Kč
950,- Kč
1 390,- Kč
2 390,- Kč
2. Zkušebna roznětnic
roznětnice RKA 1, RKC 1
ohmmetry MX 10, MX 11
ohmmetry DO 01, DO 2000
indikátor BAK 01
300,- Kč
250,- Kč
200,- Kč
150,- Kč
Uvedené ceny platí pro pravidelné přezkoušení. Cena oprav jednotlivých přístrojů je určena
dle použitého materiálu a časové náročnosti, po předchozí domluvě se zákazníkem.
3. Lezecké a další speciální práce
sazba základní
200,- až 300,- Kč/hod.
sazba zvýšená (ztížené podmínky)
300,- až 500,- Kč/hod.
Hodinová sazba záchranáře - zásah povrch
300,- až 400,- Kč/hod
Hodinová sazba záchranáře - zásah podzemí
350,- až 600,- Kč/hod
(zásah povrch THP (velitel zásahu) + 3 záchranáři,
zásah v podzemí – THP (velitel zásahu) + mechanik + 5 záchranářů)
cestovné dle typu vozidla
10 až 17,- Kč/ km
použití vzduchového dýchacího přístroje
použití protichemického obleku (neopren, Sunit ….)
1 100,- Kč/použití
960,- Kč/použití
Vrtací práce – hloubení mělkých vrtů do cca 6 m pomocí zatloukacího vrtacího stroje
případně pažené perforovanou PVC zárubnicí + odběr vrtného jádra 400 až 600,- Kč/m
geodetický záměr vrtů polohopisný
400,- Kč/ks
DPH dle CZ – CPA 43.13.10 – průzkumné vrtací práce v režimu přenesené daňové
povinnosti dle § 92, písmeno e, zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů
4
4. Práce mechanické dílny
4.1. Plnění lahví vzduchem
objem lahve
2l
5l
10 l
15 l
tlak 15 MPa
50,- Kč
125,- Kč
200,- Kč
260,- Kč
tlak 20 MPa
70,- Kč
175,- Kč
250,- Kč
320,- Kč
4.2. Plnění lahví kyslíkem pro dýchání
objem lahve
2l
2,5 l
5l
10 l
tlak 15 MPa
60,- Kč
72,- Kč
150,- Kč
300,- Kč
tlak 20 MPa
80,- Kč
89,- Kč
180,- Kč
400,- Kč
láhev objemu 2 l
TZ
povrchová úprava
750,- Kč
130,- Kč
láhev objemu 10 l
TZ
povrchová úprava
900,- Kč
150,- Kč
4.3. Vodotlaká zkouška
ventil dle nákupu
cca 600,- Kč
4.4. Práce mechanika na opravách a údržbě dýchací techniky
hodinová sazba
použité náhradní díly dle aktuální ceny
250,- Kč
4.5. Školení
školení dýchací techniky, první pomoci, práce ve výškách
350,- Kč /hod
cestovné (dle typu vozidla)
10,- až 17,-Kč/ km
5
5. Kalibrace přístrojů pro měření koncentrací plynů,
včetně vystavení protokolu
450,- Kč/senzor
6. Kontroly podzemních prostor
práce včetně zpracování zprávy
cestovné (dle typu vozidla)
500,- Kč/hodina
10,- až 17,-Kč/ km
7. Doprava sanitním vozem DZS ASČR
Je prováděna u indikovaných pacientů (s příkazem ke zdravotnímu transportu) v rámci smluv
se zdravotními pojišťovnami pro pacienta zdarma.
Je možné si objednat dopravu pacienta bez příkazu v režimu „Hradím sám“ dle sazeb:
Strukturovaný ceník služeb (cena za l km jízdy s pacientem / příp. bez pacienta,
cena za čekací dobu, paušály, příplatky, redukovaná cena apod.) V případě dopravy nad 80
km možná cena dohodou.
Paušály:
Nástup do vozu
Imobilní pacient (naložení)
Imobilní pacient (vyložení)
Čekání
Sazba za každý km
Přístavné – prázdné km
Převoz pacienta
+ doprovod
30,- Kč
175,- Kč
175,- Kč
5,- Kč/min. 300,- Kč/hod.
13,- Kč
20,- Kč
7,- Kč
Uvedené ceny za dopravu sanitním vozem jsou ze zákona osvobozeny od DPH.
Odolov, leden 2014
6
Download

CENÍK činností a služeb - Báňská záchranná služba Odolov