Měření ozubených kol
profil ozubení a základní rozteč
Studijní text
Základní kružnice a evolventa
Evolventu můžeme zařadit mezi technické křivky.
Tvar evolventy má boční křivka profilu zubu ozubeného kola.
Evolventa vznikne odvalováním tvořící přímky po základní kružnici. Trajektorie jakéhokoliv
bodu přímky je evolventa.
Základními veličinami, z kterých vychází tvar evolventy a tím i rozměry ozubení jsou:
modul ozubení
m
úhel záběru
α
(α = 20°)
počet zubů kola
z
http://jhamernik.sweb.cz/Ozubeni.htm
Základní kružnice je kružnice, po které se odvaluje přímka tvořící evolventu.
Průměr základní kružnice je dán vztahem:
Db = m . z . cosα
1
Základní rozteč
Základní rozteč je vzdálenost mezi dvěma stejnolehlými evolventami sousedních boků zubů.
Touto vzdáleností je délka kruhového oblouku na základní kružnici a současně i délka úsečky
na záběrové přímce, tj. na jakékoli tečné přímce k základní kružnici.
profil ozubení s vyznačenou
základní roztečí Pb
Jmenovitá hodnota základní rozteče je dána vztahem:
Pb = π . m . cosα
Měření základní rozteče
Základní rozteč lze změřit speciální úchylkoměrem. Na obrázku jsou dotyky úchylkoměru
přiloženými na zuby měřeného kola. Záběrová přímka je zakreslena černě a na ní červenou
barvou základní rozteč.
2
Souprava úchylkoměru obsahuje měrky, jejichž tloušťky mají hodnoty základních roztečí pro
kola s různými moduly.
Před vlastním měřením musíme provést kalibraci měřidla na jmenovitý rozměr základní
rozteče. Do svěráku, který je součástí soupravy, upneme měrku pro modul měřeného kola,
včetně dvou příložek. Dotyky úchylkoměru přiložíme k měrce dle obrázku. Pomocí šroubů
posouváme pevnými dotyky a kývavým pohybem tělesem úchylkoměru kontrolujeme, zda
ručka úchylkoměru mění směr pohybu v bodě 0.
MĚRKA
PHYBLIVÝ DOTYK
PŘÍLOŽKY
PEVNÝ DOTYK
OPĚRKA
STUPNICE ÚCHYLKOMĚRU
SVĚRKA
STAVĚCÍ ŠROUBY
3
Dotyky nastaveného úchylkoměru přiložíme k zubům měřeného kola dle obrázku. Kývavým
pohybem kola nebo tělesem úchylkoměru, zjistíme bod na stupnici, ve kterém ručka mění
smysl pohybu. Hodnota tohoto bodu je odchylka velikosti základní rozteče od jmenovité
hodnoty.
Foto: autor
V případě potřeby se řídíme návodem k obsluze, který je k soupravě měřidla přiložen.
Kontrola profilu
Tvar profilu ozubení lze ve zvětšeném měřítku zobrazit a kontrolovat pomocí přístroje,
zvaném profilprojektor. Na matnici přístroje se promítá zvětšený profil ozubení.
MATNICE SE ZVĚTŠENÝM PROFILEM OZUBENÍ
STOLEK S OZUBENÝM KOLEM
www.labotechequipments.com
4
Download

Měření ozubených kol profil ozubení a základní rozteč